Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 3

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
113
lượt xem
58
download

Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự toán ngân sách hoạt động Định mức chi phí là cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, là cơ sở để kiểm soát và tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện đơn giản hơn trong các công tác kế chi phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 3

 1. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  I K H A Ù I Q U A Ù T  EÀ   Ö Ï TO A Ù N . .   V D   1. haùini   caùc  K   eäm vaø  yeáu oá  t caáu haønh  t döït  oaùn. 2. Ù   Y nghóa   oaùn. döït 3. aùc oaï   oaùn  C l idöït ngaân  aùch. s 4. aùc  oâ  nh   oaùn. C m hì döït I . Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í . IÑ M C     1. haùini   yù  K   eäm vaø  nghóa  ñònh  öùc m 2. aùc oaï  C l iñònh  öùcm 3.Phöông  phaùp  xaây  ng  döï ñònh  öùc. m 4. eä hoáng  H t ñònh  öùc    m chiphí I I D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï I.   N SA H T  ÑO ÄNG . 1. eä hoáng   oaùn  H t döït ngaân  aùch  s doanh  nghi eäp 2. aùc oaï   oaùn C l idöït 1
 2. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  K H A Ù I N I M   Y EÁ U   Á   A Á U   A Ø N H   Y Ù   G H Ó A   EÄ –  TO C TH –  N - K haùini     oaùn    öït   eäm döït : D   oùan aø  í t l tnh  oaùn,döïki       eán,phoáihôï   p  m oät caùch    i ,t   ó    chiteát  æ m vaø  oaøn  eän  t di nguoàn öï ki t   l c  nh  eá,caùch  thöùc  huy  ñoäng  s duï nguoàn öï ki t ñeå höï hi m oät vaø  öû  ng  l c  nh eá  t c  eän    khoái öôï  l ng coâng vi eäc nhaát ñònh t rong m oät khoaûng thôøi an   gi nhaát ñònh    vaø  ñöôï bi hi baèng  oät heä  hoáng  c  eåu  eän  m   t caùc    i chæ teâu  s l ng,gi t oá öôï   aù rò. - C aù c yeáu   toá  caáu   aøn h   öï toaù n   th d   : • Tí h   n toaù n   öï ki d   eán   ay  h keá  oaï ; h ch • S öï p h oái h ôï   i ti     p ch   eát  vaø toaøn   i d eän ; • C aù c  g u oàn   öï ki h   n l c  n teá; • Th ôøi h aï     n xaù c  òn h   ñ tron g  töôn g   ai l ; • H eä  oán g   th caù c  æ   eâu   ch ti veà  soá  öôï g   l n vaø  i   g aù trò. ­    Ù   g h óa  öï toaù n   :  Y n d     • C ô sôû  tri eån  kh ai  g i m  saù t h oaï oän g  vaø ñ aù n h   , aù t ñ g i   aát  öôï g   u aû n   yù ; aù ch l n q l • P h oái ôï  söû  d u ï g  vaø kh ai aù c toát n g u oàn  l c,  h p n  th öï   h oaï ñ oän g , b oä  h aän ; t    p 2 • C ô sôû  p h aù t h ieän , g aên  n g öøa, aï  ch eá n h öõn g    n  h n
 3. D Ö ÏTO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  C A Ù C   A Ï   Ö ÏTO A Ù N   C A Ù C   O Â   Ì H   Ö Ï LO ID   –  M H N D   TO A Ù N - C aùc oaï   oaùn  l idöït ngaân aùch  s : • D öït  oaùn  ngaân aùch    n  döït s daøihaï vaø   oaùn ngaân aùch  s ngaén  n. haï • D öït  oaùn  ngaân aùch ónh  döït s t vaø   oaùn  ngaân aùch i s lnh  hoaï.t - C aùc  oâ  nh aäp   oaùn  m hì l döït : • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 1  eàu  hì 1   hì t tn  chi xuoáng; • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 2  eàu  hì 2   hì t tn  chi xuoáng  chi l 1  eàu eân; • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 1  eàu eân  chi xuoáng. hì 3   hì t tn  chi l 1  eàu  3
 4. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  K H A Ù I N I M   C A Ù C   A Ø N H   A À N  ­Y Ù   G H Ó A   EÄ –  TH PH    N - K haùini     eäm ñònh  öùc        ònh  öùc      aûn  m chiphí:Ñ m chiphís xuaát  ki doanh  aø  eåu  eän  nh  l bi hi baèng  i teàn nhöõng  hao    phíveà ao  l ñoäng s oáng vaø l ao ñoäng vaät  hoaù theo teâu chuaån ñeå  i ñaûm  baûo aûn  s xuaátki doanh  oätñôn  s   nh  m   vò aûn  phaåm  dòch  vuïôû  eàu  eän    ñi ki nhaátñònh.  - C aùc haønh  t phaàn ñònh  öùc     : m chiphí   Ñ ònh  öùc      ∑  ònh  öùc öôï ×   ònh  öùc  aù m chiphí=  Ñ m l ng  Ñ m gi - YÙ  nghóa  ñònh  öùc      m chiphí: • C ô  ôû  xaây  ng   oaùn  s ñeå  döï döït ngaân  aùch  tñoäng  s hoaï  haèng  naêm ; • C ô ôû  eåm  oaùtvaø i   eäm     ; s ki s   teátki chiphí • Taï ñi o  eàu  eän  ki ñôn  aûn  gi hôn  rong  t coâng  aùc  t keá  oaùn  4  t chi phí.
 5. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  C A Ù C   A Ï   Ò N H   Ö Ù C    Ö Ô N G   A Ù P  A Â Y   Ö Ï G   LO I Ñ M ­PH PH X D N ÑÒ NH   Ö ÙC  M C aùc oaï  l iñònh  öùc      m chiphí: • Ñ ònh  m öùc  l yù  töôûng  (deal i   s andards ; t ) • Ñ ònh  m öùc  t c  hi höï eän  (practcal i   s andards .     t )       Phöông phaùp xaây  ng  döï ñònh  öùc    m chi phí • Thoáng  ki nghi ; keâ  nh  eäm • Phaân í ki t kyõ huaät tch  nh eá  t ; • D öïbaùo.   5
 6. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Ö Ï   EÁ P M C     V LI TR C TI 1.  ònh  öùc öôï nguyeân   i t c i :  Ñ m l ng  vaätleäu röï teáp   • Soá öôï nguyeân   i cho  l ng  vaätleäu  nhu  caàu aûn  s xuaátcô    baûn; • Soá öôï nguyeân   i hao  tcho  l ng  vaätleäu  huï  pheùp rong aûn  t s xuaát; • Soá öôï nguyeân   i hö  l ng  vaätleäu  hoûng  pheùp rong aûn  cho  t s xuaát; 2.  ònh  öùc  aù   Ñ m gi nguyeân   i t c i : vaätleäu röï teáp  • G i m ua  aù  nguyeân   i t hoaù  vaätleäu heo  ñôn. • C hiphím ua      nguyeân   i :chiphívaän  vaätleäu       chuyeån,boác  .   dôõ.; • C hiphíhao  tnguyeân   i cho      huï  vaätleäu  pheùp  khaâu  ua; m • Tröø caùc khoaûn  eátkhaáu,gi chi     aûm   aù  gi 3. Ñ ònh  öùc         m chiphínguyeân   i t c i : vaätleäu röï teáp     Ñ ònh  öùc öôï N V L röï teáp x  ònh  öùc  aù  V L röï     m l ng  t c i   Ñ m gi N t c  teáp i 6
 7. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   EÁ P M C     C TR C TI 1.  ònh  öùc öôï nhaân   Ñ m l ng  coâng röï teáp  t c i : • Thôøigi cho    an  nhu  caàu aûn  s xuaátcô    baûn t( hôøigi höõu    an  í ; ch) • Thôøigi voâ    an  coâng rong aûn  t s xuaát; • Thôøigi ngöøng    an  nghæ   p yù  hôï l cuûa  ngöôøil ñoäng.  ao  2.  ònh  öùc  aù ao   Ñ m gi l ñoäng röï teáp  t c i : • Ti l eàn öông  baûn  cô  cuûa  oätñôn  t m   vò hôøigi  an; • Ti l eàn öông  phuï ,caùc  khoaûn phuïcaáp öông;   l • C aùc khoaûn rí veà  t ch  baûo  eåm   hoäi  hi xaõ  ,baûo  eåm   t   hi y eá, ki phícoâng  nh    ñoaøn heo yû eä  ñònh reân i l t t l quy  t teàn öông. 3.  ònh  öùc       Ñ m chiphínhaân coâng röï teáp   t c i :     ònh  öùc öôï N C  röï teáp x Ñ ònh  öùc  aù  C  röï   Ñ m l ng  t c i     m gi N t c  teáp i 7
 8. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G M C     X C Ñ ònh  öùc     aûn  m chiphís xuaátchung    : Bi phís eán   aûn  xuaátchung  vò + Ñ ònh   aûn    ñôn      phís xuaátchung    ñôn  vò H oaëc  Ñ ôn  aù     aûn  gi chiphís xuaátchung t l chiphís   ( yû eä     aûn  xuaátchung)   Ñ ôn  aù      gi chiphí Toång     aûn  chiphís xuaátchung      döï saûn xuaátchung   = toaùn M öùc  tñoäng rung  nh hoaï  t bì 8
 9. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  H EÄ   O Á N G   Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   TH D   N SA H T  H A ÈN G   A ÊM N D Ö Ï TO A Ù N     TI U   U Ï EÂ TH D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     C PBH SA Û N   U A Á T  X C PQ L ( UA  AØ NG M H D Ö ÏTO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     M UA  AØ   V C H I PH Í N H A Â N       C H I PH ÍSA Û N       TH A N H   CO ÂNG   Ö Ï   TR C X U A Á T  H U N G C TO A Ù N   V L N TI P EÁ D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     TH U   H I C KQKD D Ö Ï TO A Ù N   Ø I   TA   SA Û N   A Ø   V NG UO ÀN  O ÁN V 9
 10. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  M A Ã U   Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   A ÈN G   A ÊM D   N SA H T  H N CH Æ   SO Á   SO Á   EÄ U   LI SO Á   EÄ U   LI TI U EÂ LI U   EÄ C H I TI T   EÁ TO Å N G   TO Å N G   HÔÏ P HÔÏ P 1. D Ö Ï TO A Ù N   A ÊM  –    N   4  Q UYÙ 2. D Ö Ï TO A Ù N   U Y Ù   3    Q –  TH A Ù N G D Ö Ï TO A Ù N   A Ù N G   4    TH –  TU A À N D Ö Ï TO A Ù N   A À N   7    TU –  NG AØ Y 10
 11. V ÍD U Ï4     C oâng y    t BC ñang  aûn  s xuaátki doanh  oätl is   nh  m  oaï  aûn  phaåm       oá i nhö  au  A vôùis leäu  s : I Baûng  . caân    t ñoáikeá oaùn ngaøy  12/ 31/ 2006.( ôn  :1. 000ñ)  Ñ vò   000. A . LÖ U   O Ä N G TS  Ñ 740. 527 A . Ô Ï PH A Û I TR A Û N     254. 000 1. eàn  aët Ti m 300. 627 1. Phaûit nhaø   raû  cung  caáp 54. 000 2. aùc  C khoaûn  phaûi   364. 000 2. ay  gaân  V N haøng 200. 000 thu 3. guyeân   i N vaätleäu 13. 500 4. Thaønh  phaåm 62. 400 5. öïphoøng    D   nôï 000 phaûit  hu B. Ø I SA Û N   O Á   TA   C 2. 100 B. O Á N   Û   Ö Õ U 864. V SÔ H 3. 627 350. ÑÒ NH 1. guyeân  aù N gi 3. 600 1. oán  phaàn 973. V coå  2. 000 500. 2. i t hao  oøn G aù rò  m ( 109. 1. 500) 2. inhuaän  l i Lôï  ñeå aï 850. 627 TO Å N G   Ø I SA Û N TA   3. 627 TO Å N G   G U O À N   O Á N 604. N V 3. 627 604. C ho  eát: bi   N guyeân   i t vaätleäu oàn kho  cuoáinaêm     2006 aø  500  x  000ñ/ =  500. l 4. kg  3. kg  13. 000ñ Thaønh  phaåm  oàn  t kho  cuoáinaêm     2006 aø  1. s x  400ñ/ p  62. 000ñ l    000  p  62. s =  400. 11 N ôïphaûit cuoáiquyù  V      hu    I naêm  2006 aø  000. l 364. 000ñ
 12. V ÍD U Ï4     I .    Taøileäu  ñònh  öùc rong  I        i veà  m t naêm   2007  : 1. C hiphínguyeân   i t c i :2, s x  000ñ/ =  500ñ/ p     vaätleäu röï teáp   5kg/ p  3. kg  7. s 2. C hiphínhaân      coâng röï teáp  3h/ p x  000ñ/ =  000ñ/ p t c i :  s   9. h  27. s 3. Ñ ònh  öùc  eán    aûn  m bi phís xuaát chung  í cho  aûn    tnh  s phaåm     A ñöôï xaùc  c  ñònh 40%   eán  bi phít c i (      röï teáp chiphínguyeân   i t c i       vaätleäu röï teáp,chiphínhaân  coâng röï teáp) t c i 4. Ñ ònh  öùc  eán    m bi phíbaùn  haøng í cho  oãis tnh  m   aûn  phaåm    aø  000ñ/ p. A l 2. s 5. Ñ ònh  öùc  eán    m bi phí quaûn  yù  l coâng  y  t ñöôï xaùc  c  ñònh baèng    eán    aûn  2% bi phí s xuaát  t c i röï teáp. I I         öït I .      D   oaùn  i t   teâu  huïvôùikhoáil ng  aûn     öôï s phaåm   i t   teâu  huïvaø  ì hì t teàn  tnh  nh  hu  i naêm   2006  au  s : 1. Q uyù I    : 000 s  15. aûn phaåm , uyù I   : 000 s  Q I  20. aûn phaåm , uyù I I  25.  Q I  : 000 s aûn  phaåm , uyù  V    000  aûn  Q I :30. s phaåm ,Ñ ôn  aù    gi baùn  aûn  s phaåm      oaùn  000ñ/ p  A döït 80. s 2. D öït  oaùn  aûn  s xuaátphaûiñaùp      öùng nhu caàu  au   s :Saûn  xuaátphaûiñaùp      öùng  nhu caàu  teâu  huï t i t   rong  öøng  t quyù  vaø  nhu caàu  oàn  t kho cuoái kyø    ñöôï xaùc  c  ñònh  baèng 20%   nhu  caàu i t   teâu huïquyù  au.K hoáil ng  aûn  s    öôï s phaåm  i t   teâu huïquyù    I naêm   2008   í döïtnh  l 18. s aø  000  aûn  phaåm . 3. D öït  oaùn      aûn  chiphís xuaát. - D öï t   oaùn  ua  m vaø      chi phí nguyeân  vaät leäu  röï teáp   i t c  i phaûi ñaùp    öùng  nhu  caàu  aûn  s xuaátleân uï ôû öøng   i t c  t quyù  nhu  vaø  caàu nguyeân   i t vaätleäu oàn  kho  cuoáikyø    ñöôï tnh  c í baèng  10%   nhu  caàu  nguyeân  vaät leäu  aûn   i s xuaát kyø  au. N hu    s   caàu  aûn  s phaåm   aûn  s xuaátt rong  quyù   I naêm  2008   í l 20. s döïtnh aø  000  aûn  phaåm . - D öït   oaùn      chiphínhaân  coâng  röï teáp  t c  i phaûiñaûm     baûo  hôøigi vaø  öùc    t   an  m phínhaân  coâng ao  l ñoäng  t cho öøng  quyù. - D öït  oaùn  eán    aûn  bi phís xuaátchung    baèng 40%   eán   röï teáp. bi phít c i 12 - D öï oaùn ñònh phí aûn xuaát  t  s  chung haèng naêm  l aø 1. 000. 316. 000ñ, rong ñoù chi  t  phí 
 13. V ÍD U Ï4     4.    öït    D  oaùn     chiphíbaùn  haøng  : - Bi eán   h í b aù n   aøn g   n h   eo  öù c  oä  eâu   u ï p   h tí th m ñ ti th   vaø  òn h   öù c  i ñ m b eán   h í b aù n   aøn g . p   h - D öï toaù n   òn h   h í b aù n   aøn g     h i ti   ñ p   h : C   eàn   öôn g   eo  l th th ôøi g i   aèn g   aêm     an h n 60. 000. 000ñ , C h i p h í kh aáu         h ao  taøi saû n     coá  òn h   aèn g   aêm   ñ h n 20. 000. 000ñ , C h i     ti eàn   u aû n g   q caù o  tron g   u yù   I vaø  öôï p h aân   oå  q I  ñ c  b ñ eàu   o  u yù   I   u yù   I , q u yù   V   ch q I,q II  I vôù i toån g     soá  ti eàn   36. 000. 000ñ . 5.       öï toaù n   i p h í q u aû n   yù   oan h   g h i    D   ch     l d n eäp . - Bi eán   h í q u aû n   yù   oan h   g h i p   l d n eäp   öôï tí h   aèn g   ñ c  n b 2%   i b eán   h í saû n   aát  p   xu tröï ti c  eáp . - D öï p h oøn g   h aû i th u   ôï kh où   oøi tí h       p   n   ñ   n 2% treân   d oan h   u   aù n   aøn g . th b h - C h i p h í ti     eàn   öôn g   eo  ôøi g i   o  h aân   eân   l th th   an ch n vi q u aû n   yù   oan h   g h i l d n eäp   tron g   aêm   aø  n l 42. 000. 000ñ . - C h i p h í kh aáu   ao      h taøi saû n     coá  òn h   u aû n   yù   ñ q l tron g   n aêm   aø  l 24. 000. 000ñ . • Taøi saû n     coá  òn h     oä  h aän   u aû n   yù   oan h   ñ ôû b p q l d nghi eäp   öôï trí   ñ c  ch tröôù c  i p h í söû a  öõa  ôù n   ch     ch l h aøn g   u yù   q vaø  òn h   ñ kyø  söû a  öõa  ch vaøo  oái 13 cu   n aêm . D öï toaù n   i p h í söû a  öõa  ôù n   aèn g   aêm       ch     ch l h n
 14. V ÍD U Ï4     7.   C hí s      nh  aùch   raû   rong  chit nôït naêm . • N ôïm ua    nguyeân   i t vaätleäu rong  quyù  c   raû  ñöôï chit 70%  rong t quyù  30%   vaø  t ôû  raû  quyù  teáp. keá i • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphínhaân  coâng röï teáp  t c i ñeàu hanh oaùn oaøn  t t t boä  baèng i m aëtt teàn   rong  kyø. • Taátcaû    caùc  khoaûn      aûn  chiphís xuaátchung  c hanh oaùn oaøn    ñöôï t t t boä  baèng i m aët( röø  teàn   t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi leàn  eäc  thanh oaùn) t . • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphíbaùn  haøng  c hanh oaùn oaøn  baèng  ñöôï t t t boä  teàn  aët( röø  i m  t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi t leàn  eäc hanh  toaùn) . • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphíquaûn yù l doanh  nghi ñöôï t eäp  c hanh oaùn oaøn  t t boä  baèng i m aët( röø  teàn   t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi leàn  eäc  thanh oaùn) t . • Thueá hu  t nhaäp  doanh  nghi ñöôï noäp oaøn  baèng i m aëtt eäp  c  t boä  teàn   heo  töøng  quyù  • C hiteàn  ua  aém  aøis  i m s t   aûn  ñònh  coá  quyù   aø  000. I l 250. 000ñ,quyù  I l   I  aø  150. 000ñ,quyù  I  aø  000. 000.   I I l 100. 000ñ. • C hit l   phaàn heo heo öøng   raû aõicoå  t t t quyù rong  t naêm . • C hit l   t t  raû aõivay heo öøng  quyù rong  t naêm . • C hit nôïvay rong   raû    t quyù  I  aø  000. I I l 100. 000ñ  t vaø rong  quyù  V  aø  I l 300. 000ñ. 000. 8.   C aùc aøileäu   oaùn       t  i döït khaùc: • Thueá  uaátt s  hueá hu  t nhaäp  doanh  nghi l 40%  reân ôï  eäp aø  t l inhuaän  chòu 14 thueá.
 15. D Ö Ï TO A Ù N   O A N H   U   A Ø   U   EÀ N   D TH V TH TI D Ö Ï TO A Ù N   O A N H   U   D TH C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I N A ÊM 1. hoái öôï K  l ng s i p teâu t    huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s 2. ôn  aù  Ñ gi baùn ñ/ p) ( s 80 80 80 80 80 3. Toång  doanh hu ñ/ p) t ( s 1. 000 200. 1. 000 600. 2. 000 000. 2. 000 400. 7. 000 200. 4. hoaûn  aûm  röø ñ/ p) K gi t ( s 00 00 00 00 00 5. oanh hu huaàn ñ/ p) D t t ( s 1. 000 200. 1. 000 600. 2. 000 000. 2. 000 400. 7. 000 200. D Ö Ï TO A Ù N   U   EÀ N   TH TI C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I N A ÊM 1. Thu    nôïnaêm   o ñ) X ( 364. 000 ­ ­ ­ 364. 000 2. Thu    nôïquyù   ñ) I( 840. 000 336. 000 ­ ­ 1. 000 176. 3. Thu    nôïquyù  I ( I  ñ) ­ 1. 000 120. 448. 000 ­ 1. 000 568. 4. Thu    nôïquyù  I  ñ) I I( ­ ­ 1. 000 400. 560. 000 1. 000 960. 5. Thu    nôïquyù  V  ñ) I ( ­ ­ ­ 1. 000 680. 1. 000 680. 6. Thu   rong  nôït naêm  ñ) ( 1. 000 204. 1. 000 456. 1. 000 848. 2. 000 240. 6. 000 748. 15 7. ôïkhoù   ñ) N   ñoøi( 24. 000 32. 000 40. 000 48. 000 144. 000
 16. D Ö Ï TO A Ù N   Û N   U A Á T   SA X C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   A Ù N G   EÁ TH TÖ TH CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q UYÙ  Q UYÙ  Q UYÙ  M II II I IV 1. hoáil ng  aûn  K  öôï s phaåm  i t   teâu huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s 2. hu caàu s oàn kho cuoái N p t  kyø  4. 000 5. 000 6. 000 3. 600 3. 600 ( p) s 3. Toång  nhu  caàu  aûn  s phaåm  s ( p) 19. 000 25. 000 31. 000 33. 600 93. 600 4. Saûn phaåm  toàn kho ñaàu kyø  1. 000 4. 000 5. 000 6. 000 1. 000 ( p) s 5. hu caàu s N aûn phaåm  saûn xuaát  18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 ( p) s 16
 17. D Ö Ï TO A Ù N   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Ö Ï   EÁ P   N V LI TR C TI D Ö ÏTO A Ù N   U A   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   M N V LI C H Æ   EÂ U TI C H ITI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q C A Û   A ÊM N Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I 1. hu  N caàu  aûn  s phaåm  aûn  s xuaát( p)  s 18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 2. ònh  öùc öôï N V L kg/ p) Ñ m l ng  ( s 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 3. Löôï N V L  ng  caàn  s cho  aûn  xuaát(  kg) 45. 000 52. 500 65. 000 69. 000 231. 500 4. hu  N caàu  V L oàn  cuoáikyø kg) N t kho    ( 5. 250 6. 500 6. 900 5. 000* 5. 000 5. Toång  nhu  caàu  V L kg) N ( 50. 250 59. 000 71. 900 74. 000 236. 500 6. Toàn  N V L  kho  ñaàu  ( kyø kg) 4. 500 5. 250 6. 500 6. 900 4. 500 7. hu  N caàu  ua  V L rong  m N t kyø  45. 750 53. 750 65. 400 67. 100 232. 000 8. ôn  aù  V L 1. Ñ gi N ( 000ñ/ kg) 3 3 3 3 3 9. i m ua  V L 1. G aù  N ( 000ñ) 137. 250 161. 250 196. 200 201. 300 696. 000 10. phíN V L röï teáp.( C   t c i  1000ñoàng) 135. 000 157. 500 195. 000 207. 000 694. 500 D Ö Ï TO A Ù N   A N H   A Ù N   EÀ N   TH TO TI C H Æ   EÂ U TI C H ITI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q C A Û   A ÊM N Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I 1. Thanh oaùn    t nôïnaêm   o ñ) X ( 54. 000 ­ ­ ­ 54. 000 2. Thanh oaùn    t nôïquyù  ñ) I( 96. 075 41. 175 ­ ­ 137. 250 3. Thanh oaùn    t nôïquyù I ( I  ñ) ­ 112. 875 48. 375 ­ 161. 250 4. Thanh oaùn    t nôïquyù I  ñ) I I( ­ ­ 137. 340 58. 860 196. 200 5. Thanh oaùn    t nôïquyù V  ñ) I ( ­ ­ ­ 140. 910 140. 910 6. Toång  coäng i t teàn hanh oaùn ñ) t ( 150. 075 154. 050 185. 715 199. 770 689. 17 610
 18. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   EÁ P   C     C TR C TI C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q UYÙ  Q UYÙ  N A ÊM II I IV 1. hu  N caàu  p  aûn  s s xuaát( p)  s 18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 2. ònh  öùc hôøigi ( s Ñ m t   an h/ p) 3 3 3 3 3 3. Toång nhu caàu thôøi an   gi 54. 000 63. 000 78. 000 82. 800 277. 800 (h) 4. ôn  aù  C TT 1. Ñ gi N ( 000ñ/ h) 9 9 9 9 9 5. Toång      C TT chiphíN 486. 000 567. 000 702. 000 745. 200 2. 200 500. 6. hiphíl C    öông  C TT  N 408. 402 476. 469 589. 914 626. 217 2. 002 101. 7. PC Ñ , X H , Y T  K BH BH 77. 598 90. 531 112. 086 118. 983 399. 198 18
 19. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G   C     X C C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q UYÙ  Q UYÙ  Q UYÙ  M II II I IV 1. Toång  bi eán  phí s   aûn  xuaát 248.   400 289. 800 358. 800 380. 880 1. 880 277. chung ­Bi phíN VL  N CTT   eán    vaø  621. 000 724. 500 897. 000 952. 200 3. 700 194. ­ Tyû l eä bi eán phí aûn xuaát  s   40% 40% 40% 40% 40% chung 2. Toång  ñònh  phí s   aûn  xuaát 329.   000 329. 000 329. 000 329. 000 1. 000 316. chung ­Ti l   eàn öông 55. 200 55. 200 55. 200 55. 200 220. 800 ­Khaáu    hao 260. 000 260. 000 260. 000 260. 000 1. 000 040. ­Chiphíkhaùc       13. 800 13. 800 13. 800 13. 800 55. 200 3. Toång      aûn  chiphís xuaátchung   577. 400 618. 800 687. 800 709. 880 2. 880 593. 4. hiphíSX C   C     khoâng  baèng i teàn 260. 000 260. 000 260. 000 260. 000 1. 000 040. 19 5.C hi phí baèng  i       teàn  i leân quan  phaân  nhi l boå  eàu aàn
 20. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í BA Ù N   A Ø N G   C     H C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù     EÁ TH TÖ Q CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q U Y Ù  I Q U Y Ù  I I II Q UYÙ  M IV 1. Toång  eán    bi phíbaùn  haøng 30. 000 40. 000 50. 000 60. 000 180. 000 ­ Soá l ng s öôï aûn phaåm  teâu t   i huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s ­Bi phíBH   oãis   eán    m   phaåm  1. ( 000ñ/ 2 2 2 2 2 sp) 2. Toång  ñònh    phíbaùn  haøng 20. 000 32. 000 32. 000 32. 000 116. 000 ­Ti l   eàn öông 15. 000 15. 000 15. 000 15. 000 60. 000 ­Khaáu    hao 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 20. 000 ­Chiphíquaûng        caùo ­ 12. 000 12. 000 12. 000 36. 000 3. Toång      chiphíbaùn  haøng 50. 000 72. 000 82. 000 92. 000 296. 000 4. hiphí baùn  C     haøng khoâng baèng  5. 000 17. 000 17. 000 17. 000 56. 000 teàn i 5. hiteàn  C  i quaûng  caùo ­ 36. 000 ­ ­ 20000 36.
Đồng bộ tài khoản