Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 5

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
65
lượt xem
29
download

Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích biên động chi phí Xác lập nội dung kinh tế và thiết lập chỉ tiêu phân tích Xác định chênh lệch chi phí Khảo sát, tính toán, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động chi phí....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 5

 1. PH A Â N   CH   I N   O Ä N G   H IPH Í TÍ B EÁ Ñ C   IM U Ï   EÂ U   A Ø   Ì H   Ï PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   . C TI V TR N TÖ   TÍ BI Ñ C. Í PH . 1.M uï teâu    c i phaân í bi ñoäng    . tch  eán  chiphí 2.Trì t     nh öïchung  phaân í bi ñoäng    . tch  eán  chiphí I . O Ä ID U N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í IN   PH TÍ BI Ñ C   . 1.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphínguyeân   i t c i vaätleäu röï teáp. 2.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphínhaân coâng röï teáp. t c i 3.Phaân í bi ñoäng     aûn    tch  eán  chiphís xuaátchung.   4.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphíbaùn haøng. 5.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphíquaûn yù. l 1
 2. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í TÍ BI Ñ C   TR Ì H   ÏC H U N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I N TÖ   PH TÍ BI Ñ C   PH Í - X aùc  l aäp  noäi dung  ki   nh  teá  vaø  thi eát  laäp  chæ   tieâu  phaân  ch; tí - X aùc ñònh  eânh   eäch    ch l chi phí; - K haûo saù t, nh toaùn, o   tí  ñ löôøng  m öùc  ñoä  aûnh  höôûng  cuûa  caùc  nhaân  toá  ñeán  söï bi   eán  ñoäng  chi phí   ; 2
 3. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   TÍ BI Ñ C     V LI TR Ö Ï   EÁ P C TI BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   V LI TR Ö Ï   EÁ P C TI LÖ Ô Ï G   V L  N N TT  LÖ Ô Ï G   V L  T N N D LÖ Ô Ï G   V L  N N TT  X  X  X  Ñ Ô N   I Ù   V L  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   V L  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   V L  G A N TT C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 3
 4. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   TÍ BI Ñ C     C TR C TI P EÁ BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     NH AÂN  O ÂNG   C TR Ö Ï   EÁ P C TI LÖ Ô Ï G   C TT TT  N N   LÖ Ô Ï G   C TT  T N N D LÖ Ô Ï G   C TT  N N TT  X  X  X  Ñ Ô N   I Ù   C TT  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   C TT  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   C TT  G A N TT C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N BO Ä   A Ä N   Y EÅ N   U Ï G PH TU D N BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 4
 5. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G TÍ BI Ñ C     X C BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     SA Û N   U A Á T  H U N G X C Bi phíSX C    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  saûn  xuaátchung    saûn  xuaátchung    + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh    C    oaùn phíSX döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   G O Ø A I SX PH N   BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 5
 6. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T TÍ BI Ñ C     X - C hiphís     aûn xuaátchung höï t     t c eá : M öùc  tñoäng höï t       ôn  aù  PSX C  höï t hoaï  t c eá  x  Ñ gi C t c eá - Bi phís eán    aûn  xuaátchung   oaùn heo  öùc  tñoäng höï t :   döït t m hoaï  t c eá  M öùc  tñoäng höï t     Ñ ôn  aù  eán    C    oaùn hoaï  t c eá  x   gi bi phíSX döït - Ñ ònh    aûn  phís xuaátchung   oaùn    döït : M öùc  tñoäng   oaùn    Ñ ôn  aù  hoaï  döït  x   gi ñònh    C    oaùn phíSX döït - C hiphís     aûn xuaátchung i chuaån    teâu  : M öùc  tñoäng  EÂ U   H U A Å N     Ñ ôn  aù  PSX C    oaùn hoaï  TI C  x   gi C döït - M öùc  tñoäng i chuaån  hoaï  teâu  : - Saûn öôï s l ng  aûn  xuaátt c eá  Ñ ònh  öùc öôï ño öôøng  öùc   höï t x  m l ng  l m hoaï  tñoäng 6
 7. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   BA Û N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T PH TÍ BI Ñ C     X C hæ  i teâu C hiphí C hiphí         C hiphí     Toång  M öùa  aûnh  höôûng t c eá  höï t D öï   ñieàu  cheânh  toaùn chæ nh l eäch D o  aù gi D o öôï l ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I C PN V LTT . ­ ­ I . PN C TT IC ­ ­ I I C PSX C I. ­ ­ Toång  coäng 7
 8. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C     EÁ T  U A Û   A Ø   U   Ö Ô Ù N G K Q V X H - N eáu cheânh eäch aø  oät s aâm   heå  eän  l l m   oá  t hi keát quaû,xu      höôùng  aûm     gi chi phí í cöï goùp  ,tch  c  phaàn aêng  eäu  t hi quaû  nh  ki doanh  ngöôï l i vaø  c aï. - Soá i ôû   6)t hi nhöõng  leäu  coät(  heå  eän  aûnh höôûng  aùp öï t beân  vaø  l c öø  ngoaøi   ñeán  eán  bi ñoäng      aûn  chiphís xuaát  ,nhö ì hì cung  tnh  nh  öùng  vaätt  ao   ö,l ñoäng,  dòch  ,döït vuï   oaùn ngaân  aùch  s ñònh  . phí - Soá  i leäu  coät (   heå  eän  ôû    7) t hi nhöõng aûnh höôûng  röï teáp      öø    t c  i chi phí t nôi saûn xuaátki doanh.   nh  - N eáu  cheânh eäch      l chiphínhoû  hôn khoâng heå  eän  oätxu  t hi m   höôùng í cöï tch  c  l coù  heå  eàu  aø  t ñi chæ nh  aûm   gi ñònh  öùc, gi t m   aù  haønh ñeå naâng cao  eäu  hi quaû hoaëc  höôùng huïñoäng aø  t xu  t   l heä hoáng  ñònh  öùc,döït m    oaùn  quaù cao  s vôùit c eá. o   höï t - N eáu cheânh  eäch  ôùn  l l hôn khoâng    s   chæ ra  öï baát l i coù  heå  öø  ì hì   ôï  t t tnh  nh  ki  s eåm oaùt höï eän döï oaùn hoaëc döï oaùn,  t c hi  t  t  ñònh m öùc quaù t haáp  khoâng heå höï hi t t c  eän. - N eáu  cheânh eäch    aù rò uyeätñoáinhoû höôøng  t ñoäng  l vôigi t t     t do aùc  bôûicaùc    nhaân  oá  t chuû quan.V ìvaäy,vi ñi chæ nh        eäc  eàu  cuõng  i haønh  teán  baèng  aûi gi   phaùp chuû quan. göôï aï,  N c l i cheânh leäch vôùi aù t  gi rò tuyeät ñoái ôùn   l 8 thöôøng  t do aùc  bôûinhöõng    nhaân oá  t khaùch  quan hoaëc  öïcoá  s   baátt  höôøng. 
 9. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í BA Ù N   A Ø N G TÍ BI Ñ C     H BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     BA Ù N   A Ø N G H Bi phíBH    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  Baùn  haøng  Baùn  haøng  + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh       oaùn phíBH döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   Ù N   A Ø N G   PH BA H   9
 10. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í Q U A Û N   Ù   O A N H   TÍ BI Ñ C     LY D NG H I P EÄ BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     Q UAÛN  Ù  N LY D Bi phíQ LD N    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  Q uaûn yù  N   l D Q uaûn yù  N   l D + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh    LD N    oaùn phíQ döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   U A Û N   Ù   N   PH Q LY D 10  
 11. V ÍD U Ï9     C oâng y    s leäu  au  t BC coù  oá i s : 1.M oätnhaø      quaûn yù  raèng  teátki   l cho  do i   eäm ñònh  öùc      m chiphínguyeân   i t c  vaätleäu röï teáp  t ñoàng  hôï l khoâng    oá i chiphínguyeân   i t c i s : i 225.r. coù  p yù  vôùis leäu      vaätleäu röï teáp  au  C hæ  i teâu D öït  oaùn Thöï t c eá ­Saûn öôï s   l ng  aûn  xuaát( p)  s 50. 000 45. 000 ­Soá öôï N V L i hao kg)   l ng  teâu  (   450. [ 000 9] 450. [ 000 10] ­Ñ ôn  aù  V L ñ/   gi N ( kg) 5. 000 4. 500 ­Toång      V L t ñoàng)   chiphíN ( r. 2. 250 2. 025 2. Phaân í bi ñoäng      tch  eán  chiphínhaân  coâng röï teáp heo  oá i s : t c i t s leäu  au  C hæ  i teâu D öït  oaùn Thöï t c eá ­Löôï nhaân    ng  coâng röï teáp t c i 20. 000h 0, [ 4h] 19. 800h ­Ñ ôn  aù    gi nhaân  coâng röï teáp t c i 4. 200ñ/ h 4. 100ñ/ h 3.Y eâu    caàu phaân  í bi tch  eán ñoäng      aûn  chi phí s xuaát chung    vôùi s leäu  au    aêng  öï   oá  i s :N l c  hoaï t ñoäng  nh  höôøng  000h,Ñ ònh  öùc  hôøigi l 2h ao  bì t 20.   m t   an aø  l ñoäng  röï teáp  t c  i cho  oãi m   saûn  phaåm ,D öït     oaùn      aûn  chiphís xuaát chung      Soá  l ñoäng  röï teáp  4.   : Y =  h ao  t c  i x  200ñ/ +  h  12. 000ñ,Saûn öôï s 400.   l ng  aûn xuaát t c  eá  500s   oá  ôø ao    höï t 8. p,s gi l ñoäng  höï t 18. t c  eá  785h,chi     phís  aûn xuaátchung höï t 89. 000ñ,t   t c eá  835.  rong ñoù  eán    aûn  bi phís xuaátchung  018.   77. 500ñ. 11
 12. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í–  ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C    V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PN V LTT 1   tch  eán  C 12
 13. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í   ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C   ­V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PN C TT 2   tch  eán  C 13
 14. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í–  ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C    V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PSX C   3   tch  eán  C 14
 15. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   SÖ Ï M Ô Û   O Ä N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G     R PH TÍ BI Ñ C H I PH Í   - P h aân   ch   i tí b eán   oän g   i p h í th eo  öï ñ ch     d   toaù n   i h   oaï ln h t; - P h aân   ch   i p h í th eo  u oãi g i   tí ch     ch   aù trò  (val e  ai ); u ch n - P h aân   ch   i tí b eán   oän g   i p h í th eo  ñ ch     m oâ  ì h   A I EN . h n K Z 15
Đồng bộ tài khoản