Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

Chia sẻ: vitconbuongbinh91

Dự toán ngân sách là gì? Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


Chương 4: Lập dự toán ngân sách03/23/12
1
LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
2 03/23/12
Dự toán ngân sách là gì?
Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí
của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt
được một mục tiêu nhất định.
Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần
thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ
chức


03/23/12
3
Đặc điểm của dự toán
Phải tính đến sự tác động bên trong và ngoài
doanh nghiệp
Dự toán cho mỗi bộ phận và toàn DN
Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận
Dự toán cho các hoạt động và các nguồn lực
Thông tin hướng về tương lai và định lượng

03/23/12
4
Phân loại dự toán ngân sách

- Dự toán ngắn hạn: là quá trình hoạch định
doanh thu và sử dụng chi phí trong một kỳ
kinh doanh nhất định, thường là một năm.
- Dự toán dài hạn: là dự toán vốn hoặc dự
toán đầu tư03/23/12
5
Mục đích của lập dự toán

Hoạch định hoạt động kinh doanh; thể hiện

dự tính và kỳ vọng cần đạt được
 Thông tin mục đích và phương pháp để các
bộ phận phối hợp thực hiện
 Phát hiện yếu kém tiềm ẩn trước khi thực
hiện
 Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện

03/23/12
6
Mục đích của lập dự toán

Chỉ tiêu Kế Thực Chênh
hoạch hiện lệch
Chi phí NVL trực 20.000 20.200 +200
tiếp
Chi phí Nc trực tiếp 50.000 58.000 +8000

Chi phí SXC 8.000 7.300 -700

Tổng cộng 78.000 85.500 +7.500
03/23/12
7
Trách nhiệm và trình tự lập dự
toán

Ban quản lý cấp caoQL cấp QL cấp
trung gian trung gianQL cấp QL cấp QL cấp QL cấp
cơ sở cơ s ở cơ sở cơ sở
03/23/12
8
Dự toán tổng thể của doanh nghiệp

 Dự toán hoạt động: phản ánh mức thu
nhập và chi phí đòi hỏi để đạt mục tiêu
lợi nhuận.
 Dự toán tài chính: phản ánh tình hình tài
chính theo dự kiến và cách thức tài trợ
cần thiết cho các hoạt động đã lập dự
toán.
03/23/12
9
Dự toán hoạt động

 Dự toán về tiêu thụ sản phẩm
 Dự toán sản xuất
 Dự toán chi phí nguyên vật, liệu trực tiếp
 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
 Dự toán chi phí sản xuất chung
 Dự toán tồn kho thành phẩm hàng hóa
 Dự toán chi phí bán hàng và quản lý

03/23/12
10
Dự toán tài chính

 Dự toán vốn (dự toán đầu tư)
 Dự toán vốn bằng tiền
 Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 Bản cân đối kế toán dự toán
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán03/23/12
11
Sơ đồ trình tự lập dự toán doanh nghiệp

 file
03/23/12
12
Cơ sở để lập dự toán tổng thể doanh
nghiệp

dự báo tiêu thụ;
 Là
 Dự báo tình hình tiêu thụ là khâu đ ầu tiên,
then chốt trong quá trình xây dựng dự toán
tổng thể;
 Dự báo tiêu thụ chỉ là dự báo bằng các kỹ
thuật khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp
trong tương lai
03/23/12
13
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác
dự báo tiêu thụ

Tình hình kinh tế - xã hội
Công tác Marketing


file
03/23/12
14
Các phương pháp dự báo tiêu thụ

 Phương pháp định tính (qualitative method)
 Phương pháp định lượng (quantitative method)

- Phân tích hồi quy tương quan
- Phân tích chuỗi thời gian
- Phương pháp mô phỏng.
- Phương pháp thống kê xác suất.

03/23/12
15
Chi tiết các dự toán của doanh nghiệp
03/23/12
16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản