Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén

Chia sẻ: huyenngovitcon

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu bê tông theo 22tcn 272-05 chương 7 - cấu kiện chịu nén', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén

Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
K .lu
22
r


K .lu M1
34 12
r M2
100
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
GAGB ( / K )2 36 2 /K
0
6( G A GB ) tag( / K )


G AGB G A GB /K 2tg( / K )
( / K )2 1 10
4 2 tg( / K ) /K


Ec I c / Lc
G
Eg I g / Lg


Ec I c lc

Eg I g lg101
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
x y`
102
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
Aps f pe
0,30
Ag f c
103
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
:
s
Asp Lsp 4 Asp
s
Ac Lc sDc
2
d sp 4


Dc


Dc2 4


104
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
105
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
Trong :
106
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
0,85 f c' ab As' f s'
Pn As f s


h a h h
0,85 f c' ab As' f s' d s'
Mn Pn e As f s d s
2 2 2 2Mu
As'
e
Pu
f y' f y'
As'
fy
As

fs
f s' f y'
fy fs fy


0, 003 c d s'
' '
f y'
f Es Es
s s
c
0, 003 d s c
fs Es Es fy
s
cMr Mn Mu
Pr Pn Pu
107
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
0, 75 Pn Pn
0,9 0,15 0,9 0,1125 0, 75
0,1 f c' Ag 0,1 f c' Ag0, 003 d s c fy
s
s
c Es
As' , As , d s' , d s , Es , f y , f y' f c'Mu
e
Pu
f s'
fsf y' f s' f y'
f s' fy fs fy
fsa
c
1
Mn
e
Pn
108
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
fy
cu
cb ds , y
Es
cu y

c cb c cb

'
, s , f s' , f s
s
109
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
0,8 0,85 f c' Ag Ast Ast f y

0,8 0,85 28 300 350 4 284 4 284 420

Pnfy 420
0, 0021
y
2 105
Es
0, 003
cu
cb ds 290 170,59
0, 003 0, 0021
cu y

a c 0,85 170,59 145
1
0, 003 c d s' 0, 003 (170,59 60)
' '
2 105
f Es Es 388,97
s s
c 170,59


0,85 f c' ab As' f s'
Pn As f s 0,85 28 145 300 568 388,97 568 420 1017672


h a h h
0,85 f c' ab As' f s' d s'
Mn As f s d s
2 2 2 2
350 145 350 350
0,85 28 145 300 568 420 290 568 388,97 60
2 2 2 2
158959877,6 (N.mm) 158,96 (KN.m)Pn 1017672
0,9 0,1125 0,9 0,1125 0,511 0, 75 0, 75
0,1 f c' Ag 0,1 28 300 350


Mr Mn 0, 75 1598, 6 119, 22 (KN.m)
Pr Pn 0, 75 1018 763, 25 (KN)
c cb
110
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
c cb
As f y
a
0,85 f c'b


a
Mn As f y d s
2


Mr Mn 0,9 M n


111
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
Mu
e
Pu


a c 0,85 c
1
0, 003 d s c
fs Es Es
s
c
0, 003 c d s'
' '
f Es Es
s s
c


0,85 f c' ab As' f s'
Pn As f s
h a h h
0,85 f c' ab As' f s' d s'
Mn As f s d s
2 2 2 2Pn
0,9 0,1125 0, 75
0,1 f c' Ag
112
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05Mu
Mr
e e
Pr Pu
Mu
Mr
e e
Pr Pu
Es , f y , f y'

f c'Mn
e
PnPu
h
,
e Ag '
2 0, 45 f fy
c st

Ast
st
Ag


h
,
e
2
113
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
Mu
e
Pu1000 10 3
Pu
Ag
0, 45 f c' 0, 45 28 420 0, 02
fy st
Mu h
e
Pu 2


Ast 0, 02 300 300 1800
a c 0,85 c
1
0, 003 d s c
fs Es Es
s
c
0, 003 c d s'
f s' '
Es Es
s
c0,85 f c' ab As' f s'
Pn As f s

114
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05


h a h h
0,85 f c' ab As' f s' d s'
Mn As f s d s
2 2 2 2
Mn Mu
e e
Pn Pu
ø
Mr Mn 100,58 (KN.m)
Pr Pn 1005,84(KN)
Mu
Mr
e e
Pr Pu


Mr Mn 100,58 Mu 100 (KN.m)
Pr Pn 1005,84> Pu 1000 (KN)
h
900
a ;
2
h2 a
arccos
h2
h
900
a ;
2
sin cos
h2 rad
Ac
4


sin 3
3
AcY h
12


115
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
0,85 f c' Ac As' f s'
Pn As f s
h h
0,85 f c' AcY As' f s' d i'
Mn Pn e As f s d i
2 2


f s'
fs

0, 003 c d i'
' '
f y'
f Es Es
s s
c
0, 003 d i c
fs Es Es fy
s
c
116
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
2
EI
Pe 2
Klu
Cm
1.0
b Pu
1
Pe


s Pu
Pe
117
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-052
EI
Pe 2
Kl
)
Cm
1.0
b Pu
1
Pe
118
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
K .lu
22
r


K .lu M1
34 12
r M2
K .lu
100
r
K .lu
r

119
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
D
r 250
4
K .lu 5000
2,1 42
r 250
2
EI
Pe 2
Klu
1,5
f c'
Ec 0, 043 c
D4
Ig
64

M up
d
Mu


Ec I g
Es I s
5
1 d
β
Ec I g
2,5
1+ d


2
EI
Pe 2
Klu
Mc M 2b M 2s
b s
120
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05


Cm
1.0
b Pu
1
Pe

Cm
b Pu
1
Pe


s
Mc M 2b M 2s 1,17 M 2b M 2s 1,17 M u
b s
0,8 0,85 f c' Ag Ast Ast f y

3,14 1000 2
0,8 0,85 28 8160 8160 420
4
Pnfy 420
0, 0021
y
2 105
Es
0, 003 D
cu
cb d9 940 500
0, 003 0, 0021 2
cu y
121
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
h2 a
arccos
h2


1, 677 sin(96, 078 0 ) cos(96, 078 0)
sin cos
h2 1000 2
rad
Ac
4 4
445541 (mm 2 )


h3 sin 3 1000 3 sin 3 (96, 078 0 )
Y
Ac 12 445541 12


0,85 f c' Ac As' f s'
Pn As f s
h h
0,85 f c' AcY As' f s' d i'
Mn Pn e As f s d i
2 2Pn 4 10786800
0,9 0,1125 0,9 0,1125 0,348 0, 75
0,1 f c' Ag 0,1 28 1000 2
0, 75


Mr Mn 0, 75 22617,5 16963,1 (KN.m)
Pr Pn 0, 75 10786,8 8090,1 (KN)
122
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
123
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
Mr Mn 0,9 M n
124
Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05
:
125
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản