Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén

Chia sẻ: Huyen Vit Con Huyen Huyen | Ngày: | Loại File: pdf | 26 trang

0
100
lượt xem
50
download

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu bê tông theo 22tcn 272-05 chương 7 - cấu kiện chịu nén', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Chương 7 - Cấu kiện chịu nén
Nội dung Text

 1. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 K .lu 22 r K .lu M1 34 12 r M2 100
 2. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 GAGB ( / K )2 36 2 /K 0 6( G A GB ) tag( / K ) G AGB G A GB /K 2tg( / K ) ( / K )2 1 10 4 2 tg( / K ) /K Ec I c / Lc G Eg I g / Lg Ec I c lc Eg I g lg 101
 3. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 x y` 102
 4. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Aps f pe 0,30 Ag f c 103
 5. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 : s Asp Lsp 4 Asp s Ac Lc sDc 2 d sp 4 Dc Dc2 4 104
 6. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 105
 7. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Trong : 106
 8. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn Pn e As f s d s 2 2 2 2 Mu As' e Pu f y' f y' As' fy As fs f s' f y' fy fs fy 0, 003 c d s' ' ' f y' f Es Es s s c 0, 003 d s c fs Es Es fy s c Mr Mn Mu Pr Pn Pu 107
 9. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0, 75 Pn Pn 0,9 0,15 0,9 0,1125 0, 75 0,1 f c' Ag 0,1 f c' Ag 0, 003 d s c fy s s c Es As' , As , d s' , d s , Es , f y , f y' f c' Mu e Pu f s' fs f y' f s' f y' f s' fy fs fy fs a c 1 Mn e Pn 108
 10. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 fy cu cb ds , y Es cu y c cb c cb ' , s , f s' , f s s 109
 11. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,8 0,85 f c' Ag Ast Ast f y 0,8 0,85 28 300 350 4 284 4 284 420 Pn fy 420 0, 0021 y 2 105 Es 0, 003 cu cb ds 290 170,59 0, 003 0, 0021 cu y a c 0,85 170,59 145 1 0, 003 c d s' 0, 003 (170,59 60) ' ' 2 105 f Es Es 388,97 s s c 170,59 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s 0,85 28 145 300 568 388,97 568 420 1017672 h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 350 145 350 350 0,85 28 145 300 568 420 290 568 388,97 60 2 2 2 2 158959877,6 (N.mm) 158,96 (KN.m) Pn 1017672 0,9 0,1125 0,9 0,1125 0,511 0, 75 0, 75 0,1 f c' Ag 0,1 28 300 350 Mr Mn 0, 75 1598, 6 119, 22 (KN.m) Pr Pn 0, 75 1018 763, 25 (KN) c cb 110
 12. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 c cb As f y a 0,85 f c'b a Mn As f y d s 2 Mr Mn 0,9 M n 111
 13. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu e Pu a c 0,85 c 1 0, 003 d s c fs Es Es s c 0, 003 c d s' ' ' f Es Es s s c 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 Pn 0,9 0,1125 0, 75 0,1 f c' Ag 112
 14. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu Mr e e Pr Pu Mu Mr e e Pr Pu Es , f y , f y' f c' Mn e Pn Pu h , e Ag ' 2 0, 45 f fy c st Ast st Ag h , e 2 113
 15. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 Mu e Pu 1000 10 3 Pu Ag 0, 45 f c' 0, 45 28 420 0, 02 fy st Mu h e Pu 2 Ast 0, 02 300 300 1800 a c 0,85 c 1 0, 003 d s c fs Es Es s c 0, 003 c d s' f s' ' Es Es s c 0,85 f c' ab As' f s' Pn As f s 114
 16. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 h a h h 0,85 f c' ab As' f s' d s' Mn As f s d s 2 2 2 2 Mn Mu e e Pn Pu ø Mr Mn 100,58 (KN.m) Pr Pn 1005,84(KN) Mu Mr e e Pr Pu Mr Mn 100,58 Mu 100 (KN.m) Pr Pn 1005,84> Pu 1000 (KN) h 900 a ; 2 h2 a arccos h2 h 900 a ; 2 sin cos h2 rad Ac 4 sin 3 3 AcY h 12 115
 17. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 0,85 f c' Ac As' f s' Pn As f s h h 0,85 f c' AcY As' f s' d i' Mn Pn e As f s d i 2 2 f s' fs 0, 003 c d i' ' ' f y' f Es Es s s c 0, 003 d i c fs Es Es fy s c 116
 18. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 2 EI Pe 2 Klu Cm 1.0 b Pu 1 Pe s Pu Pe 117
 19. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 2 EI Pe 2 Kl ) Cm 1.0 b Pu 1 Pe 118
 20. Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05 K .lu 22 r K .lu M1 34 12 r M2 K .lu 100 r K .lu r 119
Đồng bộ tài khoản