BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

Chia sẻ: paradise3

Tham khảo tài liệu 'bài giảng khái niệm soạn thảo văn bản', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI GIẢNG
KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN
NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC

1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n

2. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n

3. Ch÷ ViÖt trong so¹n th¶o v¨n b¶n

a. Gâ ch÷ ViÖt
b. Bé m· ch÷ ViÖt
c. Bé ph«ng ch÷ ViÖt
Bµi 14. Kh¸i niÖm vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c¸c
c«ng viÖc liªn quan ®Õn v¨n
b¶n nh so¹n th«ng b¸o, ®¬n tõ,
lµm b¸o c¸o, khi viÕt bµi trªn
líp...
 V¨n b¶n so¹n th¶o b»ng
m¸y tÝnh ®Ñp, néi dung
phong phó, dÔ dµng söa
ch÷a sai sãt, c¸c thao t¸c
biªn tËp (sao chÐp, di
chuyÓn) thùc hiÖn nhanh,
®¬n gi¶n lµm gi¶m tèi ®a
thêi gian so¹n th¶o...HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n lµ mét phÇn mÒm øng
dông cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c liªn quan
®Õn c«ng viÖc so¹n v¨n b¶n.
1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n

a. Gâ (nhËp) v¨n b¶n
b. Söa ®æi v¨n b¶n

 Söa ®æi kÝ tù, tõ b»ng c¸c c«ng cô: Xo¸, chÌn thªm, thay thÕ ...
 Söa cÊu tróc v¨n b¶n: Xo¸, sao chÐp, di chuyÓn, chÌn h×nh ¶nh
vµo v¨n b¶n.
c. Tr×nh bµy v¨n b¶n

• Lµ mét chøc n¨ng rÊt m¹nh cña c¸c hÖ so¹n th¶o gióp
t¹o ra c¸c v¨n b¶n phï hîp, néi dung ®Ñp m¾t.
• Cã ba møc tr×nh bµy: Møc kÝ tù, møc ®o¹n, møc trang. Ta
có thể lựa chọn cho phù hợp, đẹp mắt.
2. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n
a. C¸c ®¬n vÞ xö lÝ trong v¨n b¶n


C©u
KÝ tù

§o¹n
b. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n

• Gi÷a c¸c tõ chØ dïng mét kÝ tù trèng ®Ó ph©n c¸ch.
Gi÷a c¸c ®o¹n chØ xuèng dßng b»ng mét lÇn nhÊn phÝm
Enter.
• C¸c dÊu ng¾t c©u . , : ; ? ! ph¶i ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tr-
íc nã, tiÕp theo ®Õn dÊu c¸ch.
• C¸c dÊu ‟ ” ) ] } còng ph¶i ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tríc nã,
tiÕp theo ®Õn dÊu c¸ch.
• C¸c dÊu „ “ ( { [ ph¶i ®Æt s¸t vµo bªn tr¸i kÝ tù ®Çu tiªn
cña tõ tiÕp theo.
3. Ch÷ ViÖt trong so¹n th¶o v¨n b¶n
§Ó nhËp v¨n b¶n ch÷ ViÖt vµo m¸y tÝnh cÇn sö
dông ch¬ng tr×nh hç trî gâ ch÷ ViÖt.
VÝ dô: Vietkey, unikey


Khëi ®éng ch¬ng tr×nh hç trî gâ ch÷ ViÖt (Vietkey)
1
Nh¸y ®óp vµo biÓu tîng


Hoặc nh¸y ®óp vµo biÓu tîng
Chän kiÓu gâ vµ bé m· ch÷ ViÖt
2a. KiÓu gâ: hai kiÓu gâ ch÷
ViÖt ®ang ®îc sö dông
phæ biÕn hiÖn nay:

 KiÓu TELEX

 KiÓu VNI
b. Bé m· ch÷ ViÖt

- TCVN3 (ABC)
- VNI
- UNICODE
Chän bé ph«ng ch÷ ViÖt
3

§Ó hiÓn thÞ vµ in ®îc ch÷ ViÖt, cÇn chän bé ph«ng øng
víi bé m· ®· chän ®Ó gâ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản