Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

Chia sẻ: ktouch_12

Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán (VSA 400) - Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện,...

Nội dung Text: Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

Chương 2 (tieáp)
2.4. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng haïn
cheá tieàm taøng do:
 Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng kieåm
tra toøan boä;
 Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø caùc
khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;
 Thu thaäp baèng chöùng chæ coù tính thuyeát phuïc chöù
khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi chính laø
tuyeät ñoái chính xaùc;
 Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn caùc sai soùt
……
1
2.4.1 Khaùi nieäm
 Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân vaø
coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt khoâng
thích hôïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm
toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.
 Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän:
 Ruûi ro tieàm taøng
 Ruûi ro kieåm soaùt
 vaø Ruûi ro phaùt hieän.

2
Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)
 Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù
do khaû naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï
trong baùo caùo taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng
yeáu khi tính rieâng leû hoaëc goäp laïi, maëc duø coù
hay khoâng coù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.
3
Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)
 Ruûi ro kieåm soaùt “laø ruûi ro xaûy ra sai soùt
troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn
muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leû
hay tính goäp laïi maø heä thoáng keá toaùn vaø heä
thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng ngaên ngöøa heát
hoaëc khoâng phaùt hieän söûa chöõa kòp thôøi”
4
Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)
 Ruûi ro phaùt hieän “laø ruûi ro maø kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän
ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi chính”
5
Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro
Ruûi ro kieåm soaùt

Cao Trung Thaáp
bình
Ruûi ro tieàm Cao Thaáp nhaát Thaáp Trung bình
taøng
Trung Thaáp Trung Cao
bình bình

Thaáp Trung bình Cao Cao nhaát

6
Coâng thöùc

AR = IR x CR x DR

AR
DR = ----------------------
IR x CR7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản