Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 1- Truong Quang Hung

Chia sẻ: littlechick108

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thế. Kinh tế vĩ mô tập trung vào những vấn đề như lạm phát , thất nghiệp, thâm hụt ngân sách

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 1- Truong Quang Hung

9/19/2007
GIÔÙI THIEÄU VEÀ
KINH TEÁ VÓ MOÂ
Baøi giaûng 1
1
Truong Quang Hung
GIÔÙI THIEÄU VEÀ KINH TEÁ VÓ MOÂ
Baøi giaûng naøy thaûo luaän veà:
– Nhöõng vaán ñeà maø caùc nhaø kinh teá vó moâ nghieân
cöùu
– Nhöõng coâng cuï maø caùc nhaø kinh teá vó moâ söû duïng
– Moät soá khaùi nieäm quan troïng trong phaân tích kinh
teá vó moâ
2
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 1
9/19/2007
KINH TEÁ VÓ MOÂ LAØ GÌ ?

Kinh teá vó moâ nghieân cöùu neàn kinh teá treân
bình dieän toång theå. Kinh teá vó moâ taäp
trung vaøo nhöõng vaán ñeà nhö :
– laïm phaùt, thaát nghieäp, taêng tröôûng s n lư ng
– thaâm huït ngaân saùch, thaâm huït taøi khoûan vaõng
lai, söï dao ñoäng trong laõi suaát, tyû giaù hoái ñoaùi
– Chính saùch cho söï oån ñònh vaø thuùc ñaåy taêng
tröôûng


3
Truong Quang Hung
MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA KINH TEÁ VI MOÂ
VAØ KINH TEÁ VÓ MOÂ
Neàn taûng kinh teá vi moâ cuûa kinh teá vó moâ
– Cung caáp khuoân khoå lyù thuyeát cho vieäc giaûi thích
tieàn löông cöùng nhaéc, giaù cöùng nhaéc, haønh vi ñaàu
tö, tieâu duøng, tieát kieäm, caàu tieàn
Kinh teá vi moâ vaø vó moâ trong thöïc teá
– Söï phoái hôïp giöõa kinh teá vi moâ vaø kinh teá vó moâ
giuùp cho vieäc thöïc thi chính saùch hieäu quaû
– Thieáu söï phoái hôïp coù theå daãn ñeán giaûm saûn löôïng


4
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 2
9/19/2007
SÖÏ DAO ÑOÄNG TRONG
SAÛN LÖÔÏNG THÖÏC CUÛA HOA KYØ
5
Truong Quang Hung
SÖÏ DAO ÑOÄNG MÖÙC
THAÁT NGHIEÄP CUÛA HOA KYØ
6
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 3
9/19/2007
SÖÏ DAO ÑOÄNG TRONG
GIAÙ CAÛ CUÛA HOA KYØ
7
Truong Quang Hung
THAÂM HUÏT NGAÂN SAÙCH
CUÛA HOA KYØ
8
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 4
9/19/2007
CAÙN CAÂN NGOAÏI THÖÔNG
CUÛA HOA KYØ
9
Truong Quang Hung
NAÊNG SUAÁT LAO ÑOÄNG BÌNH QUAÂN
CUÛA HOA KYØ
10
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 5
9/19/2007
THAØNH TÖÏU KINH TEÁ VÓ MOÂ
CUÛA VIEÄT NAM
Caùc chæ soá kinh teá vó moâ khaù toát
– Laïm phaùt taêng gaàn ñaây nhöng coøn trong voøng kieåm
soaùt?
– Suaát taêng GDP thöïc cao
– Thaâm huït caùn caân taøi khoaûn vaõng lai thaáp
– Thaâm huït ngaân saùch thaáp
– Döï tröõ ngoaïi teä cao
– Tyû giaù oån ñònh

11
Truong Quang Hung
LAÏM PHAÙT& SUAÁT TAÊNG GDP CUÛA
VIEÄT NAM
10

8

6

4

2

0

-2
1996 1998 2000 2002 2004 2006
inflation
growth rate12
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 6
9/19/2007
CAÂN CAÂN TAØI KHOAÛN VAÕNG LAI&
DÖÏ TRÖÕ NGOAÏI TEÄ
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

gross reserve(week
of imports) 13
Truong Quang Hung
THAÂM HUÏT NGAÂN SAÙCH
30
25
20
15
10
5
0
-5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
revenue
expenditure
overall 14
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 7
9/19/2007
T GIÁ H I ðOÁI
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

T Giá VND/USD

15
Truong Quang Hung
VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ VÓ MOÂ
CUÛA VIEÄT NAM?
Taïi sao caùc nhaø kinh teá laïi toû ra lo laéng veà
nhöõng vaán ñeà kinh teá vó moâ ôû Vieät nam?
“ Trong vaøi naêm qua neàn kinh teá Vieät nam coù nhöõng khôûi
saéc………, nhöng neáu phaân tích kyõ hôn ta thaáy nhöõng ñaùm maây
muø döôøng nhö ñang keùo laïi gaàn töø phía chaân trôøi xa.”
Vuõ Quang Vieät, chuyeân gia Lieän Hieäp quoác
16
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 8
9/19/2007
VAÁN ÑEÀ TRANH LUAÄN
TRONG KINH TEÁ VÓ MOÂ
Moät khi maø nguoàn löïc khoâng ñöôïc söû duïng
heát, lieäu chính phuû coù theå vaø neân can thieäp
vaøo neàn kinh teá ñeå caûi thieän hoaït ñoäng cuûa
neàn kinh teá khoâng? Ñaây laø nhöõng vaán ñeà veà
chính saùch
– Chính saùch taøi khoaù
– Chính saùch tieàn teä
– Chính saùch tyû giaù17
Truong Quang Hung
NHÖÕNG TRÖÔØNG PHAÙI
KINH TEÁ CAÏNH TRANH

Hai tröôøng phaùi chính
– Tröôøng phaùi coå ñieån (Neo-classical)
Thò tröôøng bieát nhöõng gì phaûi laøm. Chính phuû khoâng
neân can thieäp
– Keynes vaø Keynesians
Chính phuû coù theå vaø neân can thieäp vaøo trong neàn
kinh teá nhaèm caûi thieän hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá.18
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 9
9/19/2007
NHÖÕNG NHAØ KINH TEÁ VÓ MOÂ TÖ
DUY NHÖ THEÁ NAØO?
Nhöõng nhaø kinh teá vó moâ söû duïng moâ hình ñeå
giaûi thích vaø tieân lieäu caùc hieän töôïng kinh teá
– Tröôùc heát hoï khaùi quaùt nhöõng chi tieát phöùc taïp
cuûa neàn kinh teá baèng nhöõng bieán soá caàn thieát coù
theå kieåm soaùt ñöôïc.
– Döïa vaøo nhöõng bieán soá naøy, hoï noå löïc xaây döïng
nhöõng moâ hình kinh teá baèng caùch söû duïng moät soá
giaû thieát naøo ñoù.
– Moâ hình moâ taû moái quan heä giöõa caùc bieán soá ñoù
(heä caùc phöông trình)

19
Truong Quang Hung
CAÙC BIEÁN SOÁ TRONG
MOÂ HÌNH KINH TEÁ VÓ MOÂ

Bieán noäi sinh vaø bieán ngoaïi sinh:
– Bieán noäi sinh hay bieán ñöôïc giaûi thích: laø nhöõng bieán ñöôïc
giaûi thích b õi moâ hình.
– Bieán ngoaïi sinh hay bieán giaûi thích: khoâng ñöôïc giaûi thích
b i moâ hình, noù ñöôïc duøng ñeå giaûi thích bieán noäi sinh.
Muïc ñích cuûa moâ hình laø chæ ra bieán ngoïai sinh
aûnh höôûng ñeán bieán noäi sinh nhö theá naøo?


20
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 10
9/19/2007
CAÙC BIEÁN SOÁ TRONG
MOÂ HÌNH KINH TEÁ VÓ MOÂ
Giá tr tieân nghieäm (ex ante) vaø haäu
nghieäm (ex post)
– Giá tr tieân nghieäm
– giaù trò noù ñöôïc xaùc ñònh ôû moät thôøi ñieåm trong töông
lai. Hieän thôøi giaù trò noù chæ öôùc löôïng khoâng xaùc ñònh
– Giá tr haäu nghieäm (ex post)
– giaù trò noù ñöôïc xaùc ñònh trong quaù khöù. Hieän thôøi giaù
trò noù ñaõ ñöôïc xaùc ñònh


21
Truong Quang Hung
CAÙC MOÁI QUAN HEÄ TRONG
MOÂ HÌNH KINH TEÁ

Ñoàng nhaát thöùc
– Ñöôïc söû duïng ñeå ñònh nghóa caùc bieán
– Noù luoân luoân ñuùng
– Thí duï: GDP= C + I + G + NX
Quan heä haønh vi giöõa caùc bieán
– Phaûn aùnh haønh vi maø moâ hình muoán giaûi thích
– Thí duï: I= I0- h.r22
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 11
9/19/2007
MOÂ HÌNH ÑÔN GIAÛN CUÛA
THÒ TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG
Giaû thieát
Caàu lao ñoäng: Nd = (w, Tch,…)
Cung lao ñoäng: Ns=(w, FN, ….)
Caân baèng thò tröôøng: Ns = Nd
– Bieán noäi sinh: w, N
– Bieán ngoaïi sinh: Tch, FN,...
Moâ phoûng

23
Truong Quang Hung
MOÂ HÌNH KINH TEÁ VÓ MOÂ


Ns
w
w0ND


0 N0 N


24
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 12
9/19/2007
MOÂ HÌNH KINH TEÁ
ND = f(w, Tch)
Bieán ngoïai sinh Bieán noäi sinh
NS= f(w, FN)
Tch, , FN w, N
NS= ND
25
Truong Quang Hung
MOÂ HÌNH KINH TEÁ
Khoâng coù moâ hình naøo coù theå giaûi thích ñöôïc taát caû
caùc söï kieän maø chuùng ta quan taâm
– Moâ hình cung-caàu khoâng theå giaûi thích taïi sao thu nhaäp
taêng
Chuùng ta phaûi hoïc nhieàu moâ hình khaùc nhau cho
nhöõng vaán ñeà khaùc nhau (nhö vaán ñeà laïm phaùt, thaát
nghieäp, taêng tröôûng…)
Moãi moâ hình, chuùng ta neân quan taâm
– Giaû thieát cuûa moâ hình?
– Bieán naøo laø noäi sinh, bieán naøo laø ngoïai sinh?
– Moâ hình naøy giuùp ta hieåu nhöõng vaán ñeà gì?
26
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 13
9/19/2007
KHUNG THÔØI GIAN TRONG
PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VÓ MOÂ
Nhöõng gì seõ xaûy ra treân thò tröôøng lao ñoäng
khi coù söï caûi thieän coâng ngheä
– Tieàn löông thöïc taêng moät caùch chaäm chaïp hoaëc
taêng ngay töùc thôøi?
Möùc ñoä linh hoïat cuûa tieàn löông thöïc khi coù
söï caûi thieän coâng ngheä phuï thuoäc vaøo thôøi
gian


27
Truong Quang Hung
KHUNG THÔØI GIAN TRONG
PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VÓ MOÂ
Trong ngaén haïn, nhieàu möùc giaù laø cöùng nhaéc
– ñieàu chænh moät caùch chaäp chaïp khi coù söï thay ñoåi cung
hoaëc caàu
– Khi giaù cöùng nhaéc, löôïng cung khoâng luoân baèng vôùi löôïng
caàu.
– Ñieàu naøy coù theå giaûi thích taïi sao thaát nghieäp? Taïi sao
thöøa haøng hoùa?
Trong daøi haïn, giaù laø linh hoïat
– Thò tröôøng caân baèng lieân tuïc
– Neàn kinh teá toøan duïng nguoàn löïc
– Ñieàu naøy coù theå giaûi thích taêng tröôûng do söï caûi thieän
coâng ngheä, tích luõy voán. Quang Hung 28
Truong
Truong Quang Hung 14
9/19/2007
CAÁU TRUÙC NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
Giôùi thieäu moân hoïc
Haïch toùan thu nhaäp quoác daân vaø caùn caân
thanh toùan
Kinh teá vó moâ trong daøi haïn
– Lyù thuyeát coå ñieån thu nhaäp quoác gia
– Lyù thuyeát taêng tröôûng kinh teá
– Lyù thuyeát tieàn teä vaø laïm phaùt
– Neàn kinh teá môû trong daøi haïn

29
Truong Quang Hung
CAÁU TRUÙC NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
Kinh teá vó moâ trong ngaén haïn
– Moâ hình IS-LM.
– Moâ hình Mundell-Flemming.
– Lyù thuyeát toång cung.
Thaûo luaän veà chính saùch kinh teá vó moâ.
Heä thoáng tieàn teä quoác teà vaø taøi chính quoác teá.30
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 15
9/19/2007
TOÙM TAÉT BAØI GIAÛNG

Kinh teá vó moâ nghieân cöùu neàn kinh teá nhö
moät toång theå. Noù bao goàm :
– Taêng tröôûng saûn löông
– Thay ñoåi möùc giaù toång quaùt, tyû leä thaát nghieäp
Kinh teá vó moâ noå löïc ñeå giaûi thích neàn kinh teá
vaø ñeà xuaát nhöõng chính saùch ñeå caûi thieän
nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc
Kinh teá vó moâ söû duïng nhöõng moâ hình khaùc
nhau ñeå giaûi thích nhöõng vaán ñeà khaùc nhau

31
Truong Quang Hung
TOÙM TAÉT BAØI GIAÛNG
Moâ hình vôùi giaù linh hoïat moâ taû neàn kinh teá
trong daøi haïn vaø moâ hình vôùi giaù cöùng nhaéc
moâ taû neàn kinh teá trong ngaén haïn
Moät soá söï kieän trong kinh teá vó moâ baét nguoàn
töø nhieàu giao dòch trong kinh teá vi moâ; vì vaäy
trong phaân tích kinh teá vó moâ söû duïng khaù
nhieàu coâng cuï cuûa kinh teá vi moâ


32
Truong Quang Hung
Truong Quang Hung 16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản