Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 11 - Truong Quang Hung

Chia sẻ: littlechick108

Mô hình tổng cung và tổng cầu Chính sách tài khóa của phái tiền tệ Không sử dụng chính sách tài khóa để ổn định nền kinh tế, hướng vào phân bổ nguồn lực

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 11 - Truong Quang Hung

MOÂ HÌNH TOÅNG CUNG
VAØ TOÅNG CAÀUBaøi giaûng 11
TOÅNG CAÀU
Phöông trình ñöôøng toång caàu
Y = C(Y-T) + I(r*)+ G + NX(ε)
P
M/P = L(Y, r*)
Ñöôøng toång caàu doác xuoáng veà phía
beân phaûi
Ñöôøng toång caàu dòch chuyeån qua
phaûi khi
Caùc boä phaän cuûa toång caàu nhö
C, I, G, NX taêng
Chính saùch taøi khoùa môû roäng
Chính saùch tieàn teä môû roäng
AD (T, G, M,, r*)
Phaù giaù ñoàng tieàn


0 Y
1
TOÅNG CUNG
Phöông trình ñöôøng
toång cung ngaén haïn
Y=Y + α (P-Pe)
P LRAS
Trong ngaén haïn vôùi Pe
SRAS(Pe)
cho tröôùc
Khi P taêng thì Y
cuõng taêng
Ñöôøng SRAS doác
Pe
leân beân phaûi
SRAS seõ dòch chuyeån
leân treân khi
Pe taêng0 Y Y
CAÂN BAÈNG
Caân baèng daøi haïn
Ñieåm giao nhau
giöõa LRAS vaø AD P LRAS
SRAS(Pe)
Y=Y
P = Pe
Câaân baèng ngaén haïn
Pe
Ñieåm giao nhau
giöõa ñöôøng SRAS
vaø ñöôøng AD
Y = Y0 AD(M, T, G, r*)

P ≠ Pe
0 Y Y
2
CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU
Cuù soác phía caàu
Söï bieán ñoäng caùc boä
phaän cuûa toång caàu P LRAS
Cuù soác phía caàu seõ laøm SRAS
cho ñöôøng AD dòch
chuyeån
Cuù soác caàu seõ laøm cho
saûn löôïng, möùc nhaân Pe
duïng, giaù caû thay ñoåi AD+e
trong ngaén haïn
AD
Trong daøi haïn saûn
löôïng seõ trôû veà saûn AD -e
löôïng tieàm naêng
0 Y Y
CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU:
TAÊNG CHI TIEÂU TIEÂU DUØNG TÖÏ ÑÒNH
Khi chi tieâu tieâu duøng taêng
Trong ngaén haïn
SRAS1
AD0 AD1 P LRAS
Y vaø P taêng SRAS0
Trong daøi haïn P2
SRAS0 SRAS1 P1
Y=Y
Pe
P taêng
AD1
Keát luaän: Taêng cung tieàn laøm
taêng Y trong ngaén haïn nhöng AD0
khoâng aûnh höôûng Y trong daøi
haïn

0 Y1
Y Y
3
CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU:
GIAÛM ÑAÀU TÖ TÖÏ ÑÒNH
Giaûm ñaàu tö töï ñònh
Giaûm AD
Trong ngaén haïn
P LRAS
AD0 AD1
SRAS0
Y vaø P giaûm
SRAS1
Trong daøi haïn
Pe
SRAS0 SRAS1
Y=Y P1
P giaûm P2
Keát luaän: Khi G giaûm seõ
laøm Y giaûm trong ngaén AD0
AD1
haïn nhöng khoâng aûnh
höôûng Y trong daøi haïn

0 Y1 Y Y
CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG
Cuù soác cung
Cuù soác cung baát lôïi
SRAS1
Tieàn löông taêng P LRAS
Cuù soác cung thuaän lôïi SRAS0
Giaù daàu giaûm
SRAS2
Cuù soác cung taïm thôøi
Giaù noâng saûn taêng do
Pe
maát muøa
Cuù soác cung daøi haïn
Caûi thieän coâng ngheä AD
Cuù soác cung seõ laøm thay
ñoåi saûn löôïng, giaù caû, möùc
vieäïc laøm
0 Y1 Y Y2 Y
4
CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG:
GIAÙ DAÀU TAÊNG
Cuù soác cung baát lôïi
Giaù daàu taêng SRAS2
LRAS2

Ñieàu chænh ngaén haïn P SRAS1
LRAS0

SRAS0 SRAS1 SRAS0
Y giaûm, P taêng P2
Ñieàu chænh daøi haïn P1
SRAS1 SRAS2 Pe
LRAS0 LRAS2
AD
Y tieáp tuïc giaûm vaø P
taêng cao hôn
Y tieàm naêng giaûm
Y’ Y1 Y
0 Y
CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG:
GIAÙ DAÀU TAÊNG 1973-1975

Soá lieäu choïn loïc trong neàn kinh teá Myõ

Naêm 1973 1974 1975

% thay ñoåi giaù daàu 10,4 51,8 15,1

% thay ñoåi GDP deflator 5,6 9,0 9,4

% thay ñoåi GDP thöïc 5,8 -0,6 -0,4
Tyû leä thaát nghieäp 4,9 5,6 8,5
5
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ:
KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU

Chính saùch phaùi tieàn
teä
Tuaân thuû quy taéc P LRAS
coá ñònh SRAS
Duy trì toác ñoä taêng
cung tieàn ñeàu ñaën
Haäu quaû chính saùch Pe
Coù söï dao ñoäng
AD(M0)+e
trong saûn löôïng,
möùc nhaân duïng, AD(M0)
möùc giaù, tieàn löông AD(M0)-e
thöïc trong ngaén
haïn
0 Y Y
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ:
KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU

Chính saùch phaùi Keynes
Thay ñoåi cung tieàn ñeå buø
laïi söï xaùo troän toång caàu P LRAS
Haäu quaû chính saùch SRAS
Khöû dao ñoäng trong saûn
löôïng vaø giaù
Saûn löôïng, giaù, tieàn löông Pe
thöïc, möùc nhaân duïng
khoâng ñoåi AD(M0)+e

AD(M1)
AD(M0)-e


0 Y Y
6
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ:
TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI

Chính saùch phaùi tieàn teä
SRAS1
Tuaân thuû quy taéc coá
P LRAS
ñònh
SRAS0
Duy trì toác ñoä taêng
cung tieàn ñeàu ñaën
Taùc ñoäng cuûa cuù soác
cung baát lôïi trong giai Pe
ñoïan cuù soác xaûy ra
Saûn löôïng giaûm
AD(M0)
Thaát nghieäp taêng
Giaù taêng

0 Y1 Y Y
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ:
TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI
Chính saùch phaùi
Keynes
SRAS1
Taêng cung tieàn P LRAS
SRAS0
Taùc ñoäng neáu khoâng
coù ñoä treã
Saûn löôïng khoâng ñoåi
Pe
Möùc vieäc laøm khoâng
ñoåi AD(M1)
Giaù taêng maïnh AD(M0)
0 Y Y
7
CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA:
KHI NEÀN KINH TEÁ SUY THOAÙI
Chính saùch taøi khoùa cuûa
phaùi Keynes
Taêng G hoaëc giaûm T ñeå P LRAS
taêng AD SRAS0
Y vaø P taêng
Chính saùch taøi khoùa cuûa Pe
phaùi tieàn teä
Khoâng söû duïng chính
saùch taøi khoùa ñeå oån ñònh
neàn kinh teá AD0
Chính saùch taøi khoùa AD1
höôùng vaøo phaân boå
nguoàn löïc
0 Y Y
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản