Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 2

Chia sẻ: giangacd

CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: “Cầu là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người mua muốn và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định”

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 2

CHƯƠNG 2

CẦU CUNG
VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
I. CẦU CUNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
1.Cầu về hàng hóa
a. Định nghĩa:
“Cầu là những số lượng khác nhau của
một mặt hàng mà người mua muốn và có
khả năng mua tại các mức giá khác nhau
trong một khoảng thời gian nhất định”
b. Các yếu tố ảnh hưởng
- Giá bản thân mặt hàng
- Thu nhập của người tiêu dùng
- Giá cả các hàng hóa có liên quan
- Sở thích hay thị hiếu của người tiêu dùng
- Dự kiến về giá cả hàng hóa trong tương lai
- Quy mô của thị trường
c. Các dạng biểu diễn
• Bảng biểu Giá ($/kg) Lượng cầu

3,5 2
3,0 4
2,5 6
2,0 8
1,5 10
1,0 12
Giá
Đồ thị

3

2


1
● DD

2 4 6 8 10 12 Lượng cầu
Hàm số

QX = f(PX)
D

Thí duï : Q  =  ­ 10P + 80
QX – lượng cầu hàng X
PX – giá hàng X
Điều kiện: các yếu tố khác không đổi
2. Cung ứng
a. Định nghĩa:
“Cung là những số lượng khác nhau của
một mặt hàng mà người bán sẵn sàng và có
khả năng cung cấp ra thị trường tại các
mức giá khác nhau trong một thời gian nhất
định”
b. Các yếu tố ảnh hưởng
• Giá của bản thân mặt hàng
• Chi phí sản xuất
• Giá hàng hóa có liên quan
• Dự kiến về giá cả hàng hóa trong tương lai
• Các yếu tố khách quan
c. Các dạng biểu diễn
• Bảng biểu Giá ($/kg) Lượng cung

3,5 9
3,0 7,5
2,5 6
2,0 4,5
1,5 3
1,0 1,5
Đồ thị
Giá
● SS
3

2


1 ●2 4 6 8 10 12 Số lượng
Hàm số

QX = g(PX)QX – lượng cung hàng X
PX – giá hàng X
Điều kiện: các yếu tố khác không đổi
3. GIÁ CÂN BẰNG 
P QD QS Dư thừa (+),
($/kg) (tấn) (tấn) thiếu hụt (-)
3,5 2 9 +7
3,0 4 7,5 +3,5
2,5 6 6 0
2,0 8 4,5 -3,5
1,5 10 3 -7
1,0 12 1,5 -10,5
Giá cân bằng được xác định ở giao điểm của
đường cầu và đường cung
Giá
SS
P1
3
Điểm cân bằng
PE ●E thị trường
2
P2
1
DD

2 4 6 8 10 12 Lượng cung
Q1 QE Q2
II. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CẦU
CUNG VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG
1. SỰ THAY ĐỔI CỦA CẦU
a. Thu nhập của người tiêu dùng
Giá
Hàng bình thường
d1 d2
Lượng cầu
Hàng cấp thấp
Giá
d2 d1
Lượng cầu
b. Giá cả hàng hóa có liên quan
Hàng thay thế
Giá Giá
Pepsi Coca


P2


P1

d1 d2

Q2 Q1 Lượng cầu
b. Giá cả hàng hóa có liên quan
Hàng bổ sung
Giá Giá
Phần mềm Máy tính


P2


P1

d2 d1
Q2 Q1
Lượng cầu
2. Sự thay đổi của cung
P
a. Chi phí sản xuất
S2
a1. Giá đầu vào
S1
Q
a2. Trình độ công nghệ
P
S1

S2
Q
3. THAY ÑOÅI GIAÙ CAÂN 
BAÈNG 
a. Dịch chuyển đường cầu 

Gia
S
ù EÙ2
P2 °
P1 ° EÙ1
D2
D1

Q SL
Q1 2 Q3
THAY ÑOÅI GIAÙ CAÂN BAÈNG 
b . Dịch chuyển đường cung 

Gia
S1
ù S2

P1 °

P2 1
°

2
D

SL
Q1 Q2 Q3
c. Cung cầu cùng thay đổi
P
S1
D1
S2

P1 E1
E2
P2
D2
Q1 Q2 Q
Một số điểm cần chú ý về cầu và cung
1. Khi vẽ một đường cầu (hoặc cung) ta luôn
luôn nhấn mạnh điều kiện các yếu tố khác
không đổi

1. Cần phân biệt sự khác nhau giữa sự trượt
dọc theo cùng một đường cầu (hoặc cung)
với sự dịch chuyển của toàn bộ đường cầu
(hoặc cung).
Sự dịch chuyển: do một
Sự trượt dọc:
hay nhiều yếu tố xác
do giá gây ra
định cầu gây ra
Giá GiáP1 ●A

P2 ●B

d1 d2
Q1 Q2 Q Q
3. Cơ chế cung cầu chỉ được triệt để áp dụng
cho thị trường cạnh tranh hoàn hảo, ví dụ:
III. VẬN DỤNG SỰ PHÂN TÍCH CUNG CẦU
ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH CAN
THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO
THỊ TRƯỜNG


1. Can thiệp trực tiếp
a. Giaù toái ña
b.  Giaù toái thieåu
a. G AÙ TO
I ÁI ÑA
Ñöôïc quy ñònh thaáp hôn 
giaù caân baèng
AÙp duïng trong tröôøng 
hôïp giaù caân baèng hình 
thaønh quaù cao
Ngöôøi tieâu duøng 
coù lôïi?
QD – QS : soá löôïng  Pha
thieáu huït ân 
P
pho
 S
ái 
 
the
PE
EÙ o 
Pmax
ñòn
D   h 
   löô
QS QE QD Q
ïng 
b. GIAÙ TOÁI THIEÅU

Ñöôïc quy ñònh cao hôn 
giaù caân baèng
AÙp duïng trong tröôøng 
hôïp giaù caân baèng hình 
thaønh quaù thaáp
Ngöôøi saûn xuaát coù 
lôïi?
GIAÙ TOÁI THIEÅU
P
SL  
Pmin  


PE  
 •

DL  
  
LD LE LS L
2. Can thiệp gián tiếp
a. Thuế
b. Trợ cấp
TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÄT 
KHOAÛN THUEÁ

Gia S1 S
ù Thuế
Q1 < Q0

P1 ● EÙ1 P1 > P0
P0 ● EØ
P2 P1 – P2 = ?
0
D  
  
Q1 Q0 SL
TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÄT 
KHOAÛN THUEÁ

Gia S1 S
ù Thuế
∆CS = - ( A+B)
P1 ● EÙ1 ∆PS = - (D+C)
A B E
P0 ● Ø ∆G = A+D
D C
P2 0
D   ∆WL = -(B + C)
  
Q1 Q0 SL
Tác động của một khoản trợ cấp
cho NSX
Gia
ù S
Trợ cấp
P2
●E0 S1
P0 P1 – giaù ntd traû
P1 ● EÙ1 P2 – giaù nsx nhaä

P2 – P1 = ?
Q0 Q1 SL
Trợ cấp cho người tiêu dùng
P P1 - giá NSX nhận được
S
P2 - giá NTD phải trả

P1
P0
P2   
D1 D2
Q0 Q1 Q
IV. SÖÏ CO GIAÕN CUÛA CAÀU 
CUNG
1.Ñoä  co  daõn  cuûa  caàu  theo 
giaù
a. Ñònh nghóa ∆Q
%  ∆Q Q
ED =
% ∆P  ∆P
=
P
∆Q P
ED = X
∆P Q
Thí  duï  :  soá  löôïng 
caàu  giaûm  20%  khi 
giaù    taêng  10%  ta 
tính ñöôïc : ED = - 2
b. Phương pháp tính ED
1- Phương pháp đoạn đường cầu
Giá

Q1 – Q2 P1 + P2
ED = X
Q1 + Q2 P1 ­ P2
P1 ●A

P2 ●BQ1 Q2 Q
2­ Phương pháp điểm cầu

∆Q P dQ P
ED × ED ×
Q
= ∆P Q = dP

Thí duï : QD = − 10P + 80
Tính co giaõn theo giaù 
taïi möùc giaù P = 3 
3 3
ED = − × =−
10 50 5
3- Phương pháp hình học
Giá
EB
|ED| =
A EAF ●EQ2 B Q
Dc. YÙ nghóa ki nh t eá cuûa E
ED > 1 : %∆Q>%∆P → caàu co giaõn
nhieàu
ED < 1 : %∆Q  P → TR 
1:
ED <  P → TR 
1:
ED = TR & P ñoäc laäp vôùi
1: nhau
Kết luận
P P

|ED|>1 TR  TR 

|ED| 0 : X laø haøng thoâng
thöôøng
EI > 1 : X laø haøng xa xæ
EI < 1 : X laø haøng
thieát yeáu

EI < 0 : X laø haøng caáp thaáp
3. ÑOÄ CO GIAÕN CHEÙO CUÛA 
CAÀU
Ñaùnh  giaù  bieán  ñoåi  cuûa 
caàu  theo  bieán  ñoåi  cuûa 
giaù  haøng  thay  theá  hay  boå 
sung. % ∆Q ∆ QX PY
EXY = X ×
%∆PY= ∆ PY QX
KEÁT LUAÄN VEÀ ÑOÄ CO GIAÕN 
CHEÙO XY E P0
P0 ●EØ
P2 P1 – P2 = ?
0
D  
  
Q1 Q0 SL
Tyû l eä phaân chi a khoaûn
t hueá t aêng cho ngöôøi baùn
vaø ngöôøi m t uyø t huoäc
ua
vaøo E  vaø ES
E   T
 
D S  M  BE  > E ⇒ T  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản