Bài giảng kỹ thuật số P4

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
107
lượt xem
56
download

Bài giảng kỹ thuật số P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch giải mã (Decoder) là mạch logic giải mã N- bit nhị phân ngõ vào thành M đường ngõ ra , chỉ duy nhất một đường ngõ ra ở mức tích cực ứng với tổ hợp N-bit ngõ vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật số P4

  1. Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 3 3.5. MẠCH GIẢI MÃ (Decoder) Laø maïch logic giaûi maõ N-bit nhò phaân ngoõ vaøo thaønh M ñöôøng ngoõ ra, chæ duy nhaát moät ñöôøng ngoõ ra ôû möùc tích cöïc öùng vôùi moät toå hôïp N-bit ngoõ vaøo. Goïi boä giaûi maõ laø boä phaùt hieän maõ A0 O0 N A1 O1 M input A2 Decoder O2 output AN-1 OM-1 Moät soá maïch giaûi maõ khoâng söû duïng heát taát caû caùc khaû naêng cuûa ngoõ vaøo, vì vaäy öùng vôùi toå hôïp ngoõ vaøo khoâng söû duïng thì khi thieát keá khoâng coù ngoõ ra naøo tích cöïc 3.5.1. Mạch giải mã 3 sang 8 Maïch coù 3 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra, coøn ñöôïc goïi laø maïch giaûi maõ nhò phaân sang octal (binary to octal decoder), vôùi ngoõ ra tích cöïc möùc 1, coù baûng söï thaät nhö sau Bảng sự thật C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Q0 = C.B.A Q0 = C.B.A Q1 = C.B.A A Q1 = C.B.A Q2 = C.BA (LSB) Q3 = C.BA Q2 = C.BA B Q4 = CB.A Q3 = C.BA Q5 = CB.A C Q6 = CB.A (MSB) Q4 = CB.A Q7 = CBA Q5 = CB.A Tröôøng hôïp ngoõ ra tích cöïc möùc 0 laøm töông töï Q6 = CB.A Q7 = CBA GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 53
  2. Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 3 3.5.2. Ngõ vào cho phép Ña soá caùc boä giaûi maõ ñeàu coù moät hoaëc nhieàu ngoõ vaøo cho pheùp ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa boä giaûi maõ. Ví dụ, xeùt boä giaûi maõ ôû treân, keát noái moãi coång AND ngoõ ra vôùi chaân ñieàu khieån cho pheùp chung ENABLE. Khi ENABLE=1, cho pheùp coång AND hoaït ñoäng bình thöôøng ôû cheá ñoä giaûi maõ, khi ENABLE ôû möùc thaáp ngoõ ra cuûa caùc coång AND ñöôïc ñaët ôû möùc 0, nghóa laø maïch cho pheùp giaûi maõ öùng vôùi ngoõ ENABLE=1 vaø khoâng cho pheùp öùng vôùi ENABLE=0 3.5.3. Giải mã 3 sang 8 dùng IC74LS138 G2A G2B G1 Output A Y0 B Y1 0 0 1 Ngoõ ra tích cöïc theo maõ cuûa A2A1A0 C Y2 Y3 1 x x Khoâng giaûi maõ, ngoõ ra ôû möùc cao G1 Y4 Y5 G2A Y6 x 1 x Khoâng giaûi maõ, ngoõ ra ôû möùc cao G2B Y7 x x 0 Khoâng giaûi maõ, ngoõ ra ôû möùc cao 74LS138 G2A G2B G1 (MSB) A2 A1 A0 (LSB) 74LS11 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 Ví dụ Xaùc ñònh ngoõ ra naøo cuûa 74LS138 tích cöïc öùng vôùi caùc ngoõ vaøo nhö sau: G2A = 0; G2B = G1=1 ; A2 = A1 = 1 ; A0 = 0 G2A = G2B = 0 ; G1=1 ; A2 = 0 ; A1 = A0 = 1 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản