Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Các công trình vệ sinh tại chỗ, xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
10
lượt xem
3
download

Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Các công trình vệ sinh tại chỗ, xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Các công trình vệ sinh tại chỗ trình bày kiến thức về các công trình vệ sinh tại chỗ, bao gồm các công trình hộ gia đình, công trình vệ sinh tự hoại lớn cho khu dân cư và bể vệ sinh làm sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Các công trình vệ sinh tại chỗ, xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

6/2/2012<br /> <br /> KT V sinh chi phí th p<br /> <br /> tr−êng §¹i häc X©y dùng<br /> Kü thuËt vÖ sinh chi phÝ thÊp<br /> C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i chç.<br /> Xö lý n−íc th¶i ph©n t¸n, chi phÝ thÊp<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh<br /> ViÖn Khoa häc vµ Kü thuËt M«i tr−êng, §HXD<br /> Tel. 04-3628 45 09, Fax 04-3869 3714, MP. 091320.9689, Email. vietanhctn@gmail.com; www.vietdesa.net 1<br /> <br /> C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i chç<br /> §ãng vai trß rÊt quan<br /> träng<br /> Gi¶m « nhiÔm tõ nguån<br /> <br /> VS kh«:<br /> Hè xÝ thïng c¶i tiÕn cã<br /> th«ng h¬i (VIP)<br /> <br /> N©ng cao nhËn thøc,<br /> huy ®éng céng ®ång,<br /> XHH…<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n ñ ph©n,<br /> t¸ch n−íc tiÓu (hè xÝ sinh<br /> th¸i)<br /> <br /> Hé gia ®×nh quyÕt ®Þnh<br /> lùa chän gi¶i ph¸p<br /> <br /> VS −ít:<br /> <br /> Hç trî tõ bªn ngoµi: kü<br /> thuËt, tµi chÝnh, qu¶n lÝ, ...<br /> ThÞ tr−êng…<br /> <br /> XÝ déi n−íc + giÕng thÊm<br /> XÝ déi n−íc + bÓ tù ho¹i<br /> BÓ tù ho¹i c¶i tiÕn<br /> BÓ biogas<br /> ...<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD Hà N i.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/2/2012<br /> <br /> KT V sinh chi phí th p<br /> <br /> 3 h−íng thu gom ®Ó xö lý<br /> <br /> 3<br /> <br /> H xí thùng c i ti n<br /> có thông hơi (VIP)<br /> <br /> 4<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD Hà N i.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/2/2012<br /> <br /> KT V sinh chi phí th p<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> Hè xÝ 2 ng¨n, cã m¸ng t¸ch n−íc<br /> tiÓu<br /> ¢u chøa n−íc tiÓu vµ 2 cöa lÊy<br /> ph©n ®· ñ<br /> Lç bªn ng¨n kh«ng sö dông: ®Ëy<br /> b»ng hßn g¹ch vµ tr¸t kÝn b»ng<br /> ®Êt sÐt hay v÷a<br /> <br /> (Esrey)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> Cho ®ñ l−îng tro/®Êt bét/mïn c−a<br /> sau mçi lÇn sö dông<br /> Khi 1 ng¨n ®Çy kho¶ng 2/3 (3-6<br /> th¸ng), lÊp ®Çy b»ng ®Êt kh«<br /> C¸ch n−íc vµ c«n trïng trong khi<br /> ñ kh« (>6 th¸ng) b»ng c¸ch g¾n<br /> kÝn cöa lÊy ph©n b»ng ®Êt sÐt<br /> H¬i n−íc tho¸t qua èng th«ng h¬i<br /> <br /> 6<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD Hà N i.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6/2/2012<br /> <br /> KT V sinh chi phí th p<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> Ng¨n chøa ph©n: dung tÝch ®ñ ®Ó<br /> chøa ph©n tèi thiÓu 6 th¸ng<br /> V(m3) = Sè ng−êi trong hé x 0,04<br /> §· kÓ ®Õn 200-300 ml tro sau mçi<br /> lÇn ®i<br /> ~ 0,3m3/ng¨n<br /> Khi cÇn ph¶i t¨ng dung tÝch: nªn<br /> t¨ng BxL, kh«ng nªn t¨ng H ®Ó<br /> tiÖn sö dông cho ng−êi giµ, trÎ em<br /> (Esrey)<br /> <br /> 7<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> Kh«ng ®−îc ®Ó rß rØ, thÊm n−íc, tuyÖt ®èi tr¸nh c«n trïng,<br /> gia sóc tiÕp cËn ®−îc ng¨n chøa ph©n<br /> – NÒn vµ t−êng ph¶i ®−îc x©y dùng vµ tr¸t kÝn b»ng xi<br /> m¨ng, kh«ng sö dông ®Êt sÐt (kh«ng ®ñ an toµn)<br /> – Cöa lÊy ph©n ph¶i ®−îc tr¸t kÝn.<br /> – T−êng x©y g¹ch, v÷a xi m¨ng M75, trong tr¸t võa<br /> M100 + n−íc xi m¨ng chèng thÊm<br /> <br /> 8<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD Hà N i.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/2/2012<br /> <br /> KT V sinh chi phí th p<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> – Khi x©y ph¶i chõa cöa th«ng h¬i<br /> gi÷a 2 ng¨n.<br /> – èng th«ng h¬i ®Æt trªn cïng cña<br /> ng¨n.<br /> – 2 ng¨n chung 1 èng th«ng h¬i,<br /> D>120 mm. V−ît qu¸ mµi nhµ<br /> >0,5 m<br /> – Cöa th«ng to h¬n èng th«ng h¬i<br /> ®Ó dÔ tho¸t h¬i vµ lät ¸nh s¸ng<br /> xuèng ®èng ñ<br /> – Luång kh«ng khÝ: chØ vµo - ra 1<br /> ®−êng: vµo qua lç ®i vµ ra qua<br /> èng th«ng h¬i<br /> <br /> 9<br /> <br /> Hè xÝ 2 ng¨n t¸ch n−íc tiÓu cña ViÖt Nam<br /> – H¹n chÕ tèi ®a n−íc m−a lät vµo<br /> ®èng ñ:<br /> –L−íi Inox chèng ruåi, gãc<br /> nhän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản