Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P3

Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
221
lượt xem
116
download

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi xử lý 8088 - Intel Kiến trúc và hoạt động của 8088 - nguyên lý hoạt động - sơ đồ khối chức năng - cấu trúc thanh ghi của 8088 - phương pháp quản lý bộ nhớ - mô tả tập lệnh Assembly

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P3

 1. Bay gi ng K thu t Vi x lý Ngành i n t -Vi n thông i h c Bách khoa à N ng c a H Vi t Vi t, Khoa CNTT- TVT Tài li u tham kh o [1] K thu t vi x lý, Văn Th Minh, NXB Giáo d c, 1997 [2] K thu t vi x lý và L p trình Assembly cho h vi x lý, Xuân Ti n, NXB Khoa h c & k thu t, 2001
 2. Chương 3 Vi x lý 8088-Intel 3.1 Ki n trúc và ho t ng c a 8088 - Nguyên lý ho t ng - Sơ kh i ch c năng 3.2 C u trúc thanh ghi c a 8088 3.3 Phương pháp qu n lý b nh 3.4 Mô t t p l nh Assembly
 3. Nguyên lý ho t ng c a m t b vi x lý L y - Gi i mã - Th c hi n l nh Tìm và copy các byte l nh t b nh T o ra các tín hi u i u khi n Gi i mã l nh th c hi n l nh
 4. Chu kỳ l nh và Chu kỳ máy • Chu kỳ l nh: T ng th i gian tìm l nh, gi i mã l nh và th c hi n 1 l nh • Nói chung, Chu kỳ l nh c a các l nh khác nhau là khác nhau • Chu kỳ l nh bao gi cũng b ng m t s nguyên l n chu kỳ máy • Chu kỳ máy b ng ngh ch o c a t n s ho t ng (t c ng h ) c a b vi x lý
 5. 3.1 Ki n trúc và Ho t ng c a 8088
 6. ơn v giao ti p Bus - BIU • Phát các tín hi u a ch n b nh và các c ng I/O thông qua A-Bus • c mã l nh t b nh thông qua D-Bus • c d li u t b nh thông qua D-Bus • Ghi d li u vào b nh thông qua D-Bus • c d li u t các c ng I thông qua D-Bus • Ghi d li u ra các c ng O thông qua D-Bus
 7. ơn v th c hi n - EU • Bao g m CU và ALU • CU : Gi i mã l nh t o ra các tín hi u i u khi n nh m th c hi n l nh ã ư c gi i mã • ALU: th c hi n các thao tác khác nhau i v i các toán h ng c a l nh
 8. T ch c c a microprocessor CPU Control registers Control ALU General BIU Address purpose Control Data registers Status Registers
 9. X lý l nh c a các vi x lý trư c 8086/8088 • M t th t c ơn gi n g m 3 bư c: – L y l nh t b nh – Gi i mã l nh – Th c hi n l nh • L y các toán h ng t b nh (n u có) • Lưu tr k t qu Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute …... Microprocessor 1 1 1 2 2 2 Bus Busy Idle Busy Busy Idle Busy …...
 10. Cơ ch Pipelining P ip e lin in g F e tc h F e tc h F e tc h F e tc h S to r e F e tc h F e tc h Load F e tc h … ... Bus 1 2 3 4 1 5 6 2 7 D ecode D ecode D ecode D ecode Id le D ecode D ecode Id le Decode … ... In s tr u c tio n 1 2 3 4 5 6 7 U n it Exec. Exec. Exec. Exec. Id le Id le Exec. Exec. Id le Exec. E x e c u tio n 1 2 3 4 5 6 7 U n it M e m o ry re q u e s t M e m o ry re q u e s t
 11. 3.2 C u trúc thanh ghi c a 8088 8088 có 14 thanh ghi 16-bit
 12. C u trúc thanh ghi c a h x86 General Purpose Special Registers AH AL Accumulator Index Registers AX Instr Pointer IP EAX EIP Stack Pointer SP BH BL Flags Base FLAG ESP BX EFLAG Base Pointer BP EBX EBP CH CL Count Segment Registers Dest Index DI CX EDI ECX CS Code Segment Source Index SI DH DL Data DS Data Segment ESI DX EDX ES Extra Segment SS Stack Segment FS GS
 13. ấ Cấu trúc thanh ghi 8086/8088 7 0 7 0 Accumulator AH AL AX Base BH BL BX Counter CH CL CX Data DH DL DX 15 0 Code Segment CS Data Segment DS Stack Segment SS Extra Segment ES 15 0 Instruction Pointer IP } Stack Pointer Base Pointer SP BP } Source Index Destination Index SI DI }
 14. Các thanh ghi a năng 7 0 7 0 Accumulator AH AL AX Base BH BL BX Counter CH CL CX Data DH DL DX - Có th truy c p như các thanh ghi 8-bit - Lưu tr t m th i d li u truy c p nhanh hơn và tránh kh i ph i truy c p b nh - Có công d ng c bi t i v i m t s câu l nh
 15. Các thanh ghi segment 15 0 Code Segment CS Data Segment DS Stack Segment SS Extra Segment ES - Lưu tr a ch segment c a m t ô nh c n truy c p - K t h p v i các thanh ghi offset nh t nh
 16. Các thanh ghi offset Instruction Pointer IP Stack Pointer SP Base Pointer BP Source Index SI Destination Index DI - Lưu tr a ch offset c a m t ô nh c n truy c p - K t h p v i các thanh ghi segment nh t nh
 17. Thanh ghi c 15 0 x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF - Không ph i t t c các bit u ư c s d ng - M i bit ư c s d ng ư c g i là m t c - Các c u có tên và có th ư c L p/Xoá riêng l - Bao g m các c tr ng thái và các c i u khi n
 18. Flags register AC (Alignment check) (VM) Virtual mode (RF) Resume (NT) Nested task (IOPL) Input/output privilege level (O) Overflow (D) Direction (I) Interrupt (T) Trace (S) Sign (Z) Zero (A) Auxiliary Carry (P) Parity (C) Carry 8086, 8088, 80186 80386, 80486DX 80286 80486SX
 19. 3.3 Phương pháp qu n lý b nh - B nh ư c xem là m t t p h p các ô nh - M i ô nh ư c nh n d ng b ng m t a ch v t lý duy nh t 20-bit - Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch v t lý c a nó ư c t o ra t hai giá tr 16-bit: a ch segment và a ch Offset - a ch logic = a ch segment: a ch offset
 20. M i liên h gi a CVL và CLG A=Bus 19 0 ịa chỉ vật lý 15 0 15 0 Thanh ghi offset. Thanh ghi Segment 0000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản