Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: fusi509

Đối tượng nghiên cứu môn học: Đối tượng của môn học là tổ chức và hoạt động của Đảng và các phong trào cách mạng của quần chúng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản