Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

Chia sẻ: poseidon06

Định hướng phát triển kiến trúc • Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. • Nội dung chủ yếu: – Phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và tạo lập môi trường cư trú bền vững

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản