Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

Chia sẻ: poseidon06

Định hướng phát triển kiến trúc • Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. • Nội dung chủ yếu: – Phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và tạo lập môi trường cư trú bền vững

Nội dung Text: Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

36
37
38
Định hướng phát triển kiến trúc
• Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03
tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng chính
phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến
trúc Việt Nam đến năm 2020.
• Nội dung chủ yếu:
– Phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân
tộc và tạo lập môi trường cư trú bền vững
39
Định hướng phát triển kiến trúc
• Mục tiêu:
– Tổng quát: Nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo
lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu
cầu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế -
xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho
quá trình hình thành và phát triển kiến trúc
Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc
Định hướng phát triển kiến trúc
• Mục tiêu:
– Cụ thể:
• Nghiên cứu, xác lập cơ sở lý luận về tính hiện đại
và tính dân tộc của kiến trúc Việt Nam;
• Tuyên truyền, nâng cao nhận thức;
• Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc
truyền thống và bản sắc dân tộc;
• Xây dựng chính sách hành nghề kiến trúc phù
hợp;
• Phát huy vai trò của dân cư, cộng đồng;
• Tăng cường quản lý nhà nước về kiến trúc.
40
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản