Bài giảng: Lịch sử xã hội học (Th.S. Ngô Thị Kim Dung)

Chia sẻ: thiuyen14

Đối tượng của Lịch sử xã hội học • 1. Khái niệm về lịch sử • 2. Lịch sử Xã hội học • II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của xã hội học • 1. Các cuộc cách mạng chính trị • 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp•.... • 6. Vai trò của khoa học.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Lịch sử xã hội học (Th.S. Ngô Thị Kim Dung)

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
----- -----
MOÂN HOÏC

LÒCH SÖÛ XAÕ HOÄI HOÏC
GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGOÂ THÒ KIM DUNG
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG


BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ


Môn học

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC
Biên soạn: Th.s. Ngô Thị Kim Dung
Địa chỉ email: dungngo2@yahoo.com; ĐT:
38405994
Đơn vị chủ quản: khoa KHXH-NV
Số tín chỉ : 3
Đối tượng áp dụng: sinh viên ngành Xã hội học

Tháng 4-2010
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Giáo trình chính:

1. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã
hội học, NXB KHXH, Hà Nội, 2007.
2.Các lý thuyết xã hội học. Nxb đại học
quốc gia Hà nội. 2002. tập 1,2
3.Hermann Korte, Nhập môn lịch sử xã
hội học. NXB Thế giới, 1997.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Tài liệu tham khảo:
1.Pierre Ansart, Các trào lưu xã hội học
hiện đại, NXB TPHCM, 2001.
2. Bùi Quang Dũng, Nhập Môn Lịch sử xã
hội học, Nxb KHXH, Hà Nội, 2004.
3. Những bài giảng về Xã hội học. NXB.
Thống kê. 2006LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
• Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm
- Dự lớp+thảo luận 10%
- Thi giữa kỳ 20%
- Thi cuối kỳ 70%
Hình thức thi hết môn: thi viết, không sử dụng tài
liệu
Đánh giá theo thang điểm 10LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Bài 1: Sự ra đời của xã hội học
• I- Đối tượng của Lịch sử xã hội học
• 1. Khái niệm về lịch sử
• 2. Lịch sử Xã hội học
• II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến
sự hình thành và phát triển của xã hội học
• 1. Các cuộc cách mạng chính trị
• 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp
• 3. Sự biến đổi tôn giáo
• 4. Đô thị hóa
• 5. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
• 6. Vai trò của khoa học.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
I- Đối tượng của Lịch sử xã hội
học

• Lòch söû XHH laø moân khoa hoïc nghieân cöùu
quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån caùc lyù
thuyeát xaõ hoäi hoïc vaø caùc tröôøng phaùi cuûa
XHH, veà nhöõng vaán ñeà cuûa XHH töông lai.
• (Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, NXB KHXH, Hà
Nội, 2007)
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Lòch söû XHH “coù theå ñöôïc hieåu nhö laø lòch
söû cuûa boä moân xaõ hoäi hoïc”.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.Cách mạng chính trị tế - xã hội ảnh
II. Các điều kiện kinh
• hưởngñaïi caùsựmaïng tö saûn Phaùp
Cuoäc đến ch hình thành và phát
(14-7-1789) XIX. XHH
triển của
• Nhöõng nhaø n/cöùu, ñaëc bieät quan taâm ñeán
nhöõng haäu quaû hoãn ñoän vaø voâ traät töï,
nhaát laø ôû Phaùp, öôùc mong vaõn hoài traät töï
cho XH.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. Caùc cuoäc caùch maïng coâng nghieäp
vaø söï hình thaønh CNTB
Cách Mạng công nghiệp (CMCN) laø böôùc
phaùt trieån ñoàng thôøi cuûa cuoäc CM chính
trò, noù naûy sinh ôû nhieàu nöôùc Taây Aâu trong
suoát TK XIX vaø XX.
-CMCN ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc
hình thaønh neàn KTTT trong caùc nöôùc tö
saûn; taïo ra nhieàu bieán ñoåi XH nhö laø
nhöõng bieán ñoåi cuûa QHSX, bieán ñoåi cô caáu
lao ñoäng.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• CM CN ñaùnh daáu chuyeån chuyeån bieán cuûa XH
sang giai ñoaïn vaên minh coâng nghieäp, chuyeån
bieán cuûa XH phöông Taây töø moät heä thoáng XH
noâng nghieäp truyeàn thoáng, sang moät heä thoáng
XH coâng nghieäp hieän ñaïi.

• Cuoäc CMCN coù taàm quan troïng trong vieäc ñònh
hình caùc lyù thuyeát XH.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
caùc nhaø XHH chuù taâm tôùi nhöõng thay ñoåi vaø
caùc heä quaû do CMCN taïo ra ñoái vôùi XH ôû yù
nghóa laø moät toång theå.
• n/cöùu vaø phaùt trieån nhöõng chöông trình nhaèm
giaûi quyeát caùc vaán ñeà XH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
3. Söï bieán ñoåi toân giaùo
• Caùc bieán ñoåi XH coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán
caùc tín ngöôõng toân giaùo: laøm cho caùc quan
nieäm veà tín ngöôõng thay ñoåi
• Caùc nhaø XHH khi n/c söï bieán ñoåi toân giaùo:
quan taâm ñeán hieän töôïng bieán ñoåi XH taâm lyù
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhieàu nhaø XHH thôøi kyø ñaàu, coù nguoàn goác
xuaát thaân töø moät neàn taûng toân giaùo, coù quan
heä tích cöïc với tôn giáo.
• Hoï mang tới cho moân XHH nhöõng ñoái töôïng
gioáng nhö trong ñôøi soáng toân giaùo cuûa hoï,
mong öôùc caûi thieän ñôøi soáng cuûa moïi ngöôøi.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Ñoái vôùi moät soá ngöôøi, XHH ñöôïc chuyeån hoùa
thaønh moät toân giaùo.
• Ñoái vôùi moät soá khaùc, caùc lyù thuyeát XHH cuûa
hoï chòu aûnh höôûng toân giaùo roõ reät, thaäm chí
còn mang saéc thaùi toân giaùo.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
4. Söï ñoâ thò hoùa
• soá ñoâng daân cö ôû theá kyû XIX vaø XX ñaõ
rôøi boû caùc vuøng noâng thoân ñeå chuyeån tôùi
caùc khu vöïc ñang hình thaønh ñoâ thò.
- Baûn chaát cuûa ñôøi soáng ñoâ thò vaø nhöõng
vaán ñeà cuûa noù thu huùt söï quan taâm cuûa
nhieàu nhaø XHH thôøi kyø ñaàu ñaëc bieät laø
M. Weber vaø G. Simmel.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
5. Söï ra ñôøi cuûa CNXH KH
• Marx, moät ngöôøi chuû tröông laät ñoå heä thoáng
tö baûn vaø thay theá noù baèng heä thoáng XHCN.
• Ông pheâ phaùn caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa
XH tö baûn.
• oâng tham gia vaøo nhieàu hoïat ñoäng chính trò –
XH ña daïng => giuùp ích cho vieäc ñem tôùi söï
ra ñôøi cuûa CNXH.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Phaàn lôùn caùc nhaø lyù thuyeát thôøi kyø ñaàu ñeàu
phaûn ñoái chuû nghóa XH.

Trong nhieàu tröôøng hôïp, hoïc thuyeát XH ñaõ
phaùt trieån trong quaù trình phaûn öùng laïi lyù
thuyeát cuûa K. Marx, vaø noùi chung laø vôùi lyù
thuyeát veà XHCN.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
6. Vai troø cuûa khoa hoïc.
• Trong quaù trình phaùt trieån cuûa lyù thuyeát xaõ
hoäi hoïc, ngaøy caøng coù moät daáu aán
maïnh meõ cuûa KH trong toaøn XH, vôùi yù nghóa
laø moät toång theå.
• Caùc saûn phaåm kyõ ngheä – KH ñaõ thaåm thaáu
vaøo moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng vaø KH ñaõ ñaït
ñöôïc moät thanh theá lôùn lao.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhieàu nhaø XHH, ngay töø ñaàu ñaõ bò taùc ñoäng
maïnh bôûi KH; vaø nhieàu ngöôøi muoán coù moät
moân XHH hieän ñaïi theo sau caùc thaønh coâng
khoa cuûa vaät lyù vaø sinh hoïc.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Bài 2. Xã hội học Pháp

1.Trào lưu tư tưởng Ánh sáng
2. A. Comte
3. E. Durkheim
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.Trào lưu tư tưởng Ánh sáng
• Traøo löu Aùnh saùng thieát laäp neân moät böôùc
phaùt trieån mang tính pheâ phaùn trong phaïm vi
caùc tieán trieån veà sau naøy cuûa XHH
• laø moät thôøi kyø ñaùng löu yù cuûa söï phaùt trieån
tri thöùc vaø thay ñoåi veà tö duy trieát hoïc.
• Phát triển ở nhiều nước ở châu Âu, Mỹ.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• ôû nöôùc Phaùp, traøo löu naøy môùi ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu röïc rôõ nhaát.
• Triết học ánh sáng coi trọng:
- Tư tưởng hoài nghi
- Tính duy lí
- Chủ nghĩa tự nhiên
- Chủ nghĩa nhân đạo
- Tự do về tư tưởng


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
4 nguyên lí nói lên tính chất của Thế kỷ Ánh
sáng:
1.Sự thay thế cái siêu nhiên bằng cái tự
nhiên, tôn giáo bằng KH, quyết định của
thần thánh bằng quy luật tự nhiên và các
tăng lữ bằng các nhà triết họcLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. Đề cao vai trò của lí trí
3. Lòng tin vào tính thiện của con người,
tiến bộ của nhân loại
4. Sự quan tâm tới những quyền của con
người, đặc biệt là quyền tự do
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Caùc ñaïi dieän xuaát saéc nhaát cuûa traøo löu Khai
saùng : caùc nhaø trieát hoïc Phaùp - Charles
Montesquieu (1689- 1755)
• Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhieàu yù töôûng xuaát phaùt töø phaûn öùng cuûa phe
baûo thuû ñoái vôùi traøo löu Aùnh saùng ñöôïc xem
laø cô sôû tri thöùc tröïc tieáp cuûa söï phaùt trieån lyù
thuyeát XHH ôû Phaùp, taùc ñoäng vaøo caùc tö
töôûng XHH thôøi kyø ñaàu
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. August Comte (1798-1857)
• Sinh taïi Montpellier,
Phaùp, 17-1-1798
• Nhöõng taùc phaåm chính:
Giaùo trình trieát hoïc thöïc
chứng, 1830 -1842: 6
taäp
Heä thoáng xaõ hoäi thöïc
chöùng, 1851 -1854
http.www.wikipedia.comLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Phöông phaùp luaän XHH cuûa Comte
• XHH theo A. Comte laø 1 KH caàn thieát
• döïa treân neàn taûng cuûa caùc KH khaùc thì caùc
quyeát ñoaùn trong XHH môùi coù 1 giaù trò chaéc
chaén, môùi hôïp lyù vì theá maø caùc KH cuõng caàn
thieát cho khoa XHH.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Comte laø ngöôøi ñaàu tieân söû duïng thuaät ngöõ Xaõ

hoäi hoïc.
Nghieân cöùu XHH caàn phaûi mang tính khoa

hoïc.
XHH phaûi coù nhieäm vuï goùp phaàn toå chöùc laïi

XH vaø laäp laïi traät töï XH.
XHH phaûi höôùng tôùi tìm ra nhöõng qui luaät

khaùi quaùt phaûn aùnh moái quan heä caên baûn nhaát
cuûa söï vaät, hieän töôïng cuûa XH baèng phöông
phaùp luaän cuûa chuû nghóa thöïc chöùng


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• qui taéc quan saùt söï kieän xaõ hoäi phaûi gaén vôùi
lí luaän, phaûi coù lí thuyeát soi roïi, phaûi coù muïc
ñích, phaûi tuaân theo quy luaät cuûa hieän töôïng.
- Các phương pháp XHH sử dụng: thöïc
nghieäm,so saùnh,phaân tích lòch söû
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Quan nieäm veà cô caáu cuûa XHH
- Tónh hoïc XH: n/cứu traät töï XH hay laø khoa
giaûi phaãu XH, n/c nhöõng ñieàu kieän toàn taïi vaø
caùc quy luaät vaän haønh cuûa heä thoáng XH.
- Ñoäng hoïc XH: baøn veà nhöõng ñònh luaät coù
lieân quan tôùi söï thay ñoåi hay nhöõng bieán
chuyeån XH.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG

• Tìm hiểu sự vận động
của XH, ông đưa ra qui thöïc chöùng
luaät ba giai ñoaïn: theá giai ñoaïn
giôùi ñaõ traûi qua lòch söû sieâu hình
cuûa mình tương ứng
với 3 trạng thái của tri
thöùc. giai ñoaïn thaàn hoïc
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• XHH ra ñôøi ôû giai ñoaïn thực chứng, laø KH
phöùc taïp nhaát, phaûi döïa treân neàn taûng cuûa
caùc khoa hoïc khaùc.
• XHH caàn quan taâm phaân tích caùc moái quan
heä giöõa caùc theå cheá chuû yeáu cuûa XH - vaø
nghieân cöùu XH nhö moät toång theå ñaõ thay ñoåi
nhö theá naøo qua thôøi gian


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
A. Comte ñaõ coù ba ñoùng goùp chính:
• laø ngöôøi ñaàu tieân chæ ra nhu caàu vaø baûn
chaát cuûa 1 KH veà caùc qui luaät toå chöùc XH.
• XHH coù nhieäm vuï ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu
nhaän thöùc, nhu caàu giaûi thích nhöõng bieán
ñoåi XH vaø goùp phaàn vaøo vieäc laäp laïi traät
töï oån ñònh XH.
• XHH söû duïng caùc PPKH ñeå xaây döïng lí
thuyeát vaø kieåm chöùng giaû thuyeát


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
3. Emile Durkheim (1858-1917)
Sinh taïi: Lorraine, Phaùp,
15-4-1858
Giaùo duïc: Ecole Normale
Supeùrieue,1879
Giaùo vieân trieát hoïc,
1882-1887
-Giaûng vieân tröôøng toång hôïp,
Bordeaux,1887
- Giaùo sö veà XHH vaø Giaùo
duïc, 1913


http.www.wikipedia.com
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Caùc taùc phaåm chính:
Phaân coâng lao ñoäng trong xaõ hoäi, 1893
Caùc qui taéc cuûa phöông phaùp xaõ hoäi hoïc, 1895
Töï saùt, 1897
Caùc hình thöùc cô baûn cuûa ñôøi soáng toân giaùo, 1912

ngöôøi ñaët neàn moùng xaây döïng chuû nghóa chức
naêng vaø chuû nghóa cô caáu.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Quan nieäm cuûa Durkheim veà
XHH:
• XHH laø KH n/cöùu caùc söï kieän XH.
• Söû duïng caùc phöông phaùp ñeå cöùu, giaûi thích
nguyeân nhaân vaø chöùc naêng cuûa caùc söï kieän
XH.
• Nhieäm vuï: tìm ra caùc qui luaät XH, taïo ra traät
töï XH trong XH hieän ñaïi.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa XHH laø söï kieän xaõ
hoäi ( social facts).
• chæ ra moät soá loaïi qui taéc caàn aùp duïng trong
nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc:
-Nhóm qui taéc1: coi söï kieän XH nhö “söï vaät”, töùc
laø toàn taïi beân ngoøai, khaùch quan, coù theå quan
saùt ñöôïc.
-qui taéc giaûi thích “ ngang caáp”: giaûi thích hieän
töôïng XH naøy baèng hieän töôïng XH khaùc.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhóm qui taéc 2: ñoøi hoûi nhaø nghieân cöùu XHH
phaûi phaân bieät ñöôïc caùi “chuaån möïc” caùi
“bình thöôøng” vôùi caùi dò bieät, caùi “khoâng
bình thöôøng”.
• Nhóm qui taéc 3: lieân quan tôùi vieäc phaân loaïi
caùc XH ñeå hieåu tieán trình phaùt trieån XH.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhoùm qui taéc thöù 4: khi giaûi thích caùc
hieän töôïng XH, caàn phaân bieät nguyeân
nhaân “hieäu quaû”.
• -Nhoùm qui taéc cuoái cuøng: caùc qui taéc
chöùng minh XHH.
-so saùnh hai hay nhieàu hôn caùc XH
-ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa moät bieán naøo ñoù
trong khi kieåm soaùt taùc ñoäng cuûa caùc bieán
khaùc.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Một số khaùi nieäm cô baûn trong
XHH cuûa Durkheim.
• Ñoaøn keát XH: chæ caùc moái quan heä giöõa caù
nhaân vaø XH, giöõa caùc caù nhaân vôùi nhau, giöõa
caù nhaân vôùi nhoùm XH.
• phaân bieät 2 hình thöùc cô baûn cuûa ñoaøn keát
XH: ñoaøn keát cô hoïc vaø ñoaøn keát höõu cô vaø
hai kieåu XH töông öùng: XH kieåu cô hoïc vaø
XH kieåu höõu cô.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Bài 3: Sự phát triển của xã
hội học Đức
1- K. Marx và sự phát triển của XHH
Đức
2- Tư tưởng XHH của M.Weber
3-Tư tưởng XHH của G. Simmel

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1. K. Marx và sự phát triển của
XHH Đức
• sinh 5 tháng 5 năm
1818 tại Trier, Đức
• mất 14 tháng 3 năm
1883 tại Luân Đôn)
• nhà tư tưởng, nhà
kinh tế chính trị, nhà
lãnh đạo CM


http.www.wikipedia.com
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Các tác phẩm tiêu biểu của Karl Marx và
Friedrich Engels:
• Gia đình thần thánh
• Hệ tư tưởng Đức
• Sự khốn cùng của Triết học
• Tư bản luận
• Nguồn gốc gia đình

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.1.Những đóng góp cụ thể
-Chủ nghĩa duy vật lịch sử (CNDVLS): lí
luận và phương pháp luận (PPL) trong n/
cứu XHH, đặc biệt là trong n/cứu của XHH
Macxist
-Về lí luận: CNDVLS xem xét XH như là 1
chỉnh thể gồm nhiều bộ phận cấu thành,
tác động qua lại lẫn nhau, mâu thuẫn đối
kháng nhau=> là động lực để phát triển
XH

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• CNDVLS của Mác chỉ ra qui luật vận động
khách quan của XH: sự vận động của xã
hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Về Phương Pháp Luận: CNDVLS
cung cấp cách tiếp cận duy vật khi
n/cứu về XH.
• Khi n/c về XH nên bắt đầu xuất phát từ
hành động thực tiễn của con người.
• Sự v/động/biến đổi của XH là do
phương thức SX (PTSX) của XH quyết
định. PTSX thay đổi sẽ kéo theo sự
vận động biến đổi

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Khi n/c về XH chúng ta phải xuất phát từ
yếu tố Kinh tế (KT), góc độ KT, đặt các vđ
XH trong các mối quan hệ với KT mới có
thể chỉ ra nguyên nhân sâu xa và bản chất
của hiện tượng XH và mới đưa ra giải
pháp phù hợp để giải quyết vđ của XHLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• PPL của Mác đã trở thành kim chỉ nam
cho nghiên cứu XH.
• Quan niệm về con người và XH: con
người là 1 thực thể sinh học-XH, con
người mang b/chất XH. B/chất đích
thực của của con người là tổng hòa
các mối quan hệ XH=> quá trình XH
hóa cá nhân


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Về b/chất của XH: XH chẳng qua chỉ là
sự tác động giữa người với người mà
thôi, XH là XH của con người.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.2. Lý thuyết phân tầng XH
• Trong mọi XH có phân chia g/c đều có
dấu hiệu của bất bình đẳng XH và PTXH.
• Phát triển LT phân tầng XH (PTXH) khi n/cứu
XH tư bản
• Söï PTXH chuû yeáu döïa treân yeáu toá KT, hieåu
PTXH chuû yeáu theo nghóa maâu thuaãn XHLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• =>Marx cho raèng uy tín XH vaø quyeàn löïc
haàu nhö luùc naøo cuõng baét nguoàn töø vò trí KT
vaø vì vaäy uy tín XH vaø quyeàn löïc khoâng
phaûi laø nguyeân nhaân baát coâng XH.
• Marx thöøa nhaän maâu thuaãn XH nhö ñaëc ñieåm
chính cuûa XH.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2- Tư tưởng XHH của M.Weber
(1864-1920)
Sô löôïc tieåu söû
- Bảo vệ luận án tiến sĩ luật, đề tài:’Lịch sử các hãng
thương mại trong thời trung cổ” tại ĐHTH Berlin
- Giảng dạy luật tại ĐHTH Berlin năm 29 tuổi
(1892)
- Giáo sư KT học Chính trị (1894) tại ĐHTH Freiburg
- Giáo sư KT học (1897) tại ĐHTH HeidelburgLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Sinh:21 tháng 4 năm
1864
• Mất: 14 tháng 6 năm
1920)
• là nhà KT chính trị học
và XHH người Đức,
• được nhìn nhận là một
trong bốn người sáng
lập ngành xã hội học


http.www.wikipedia.com
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Nhöõng taùc phaåm chính:
-Tính khách quan trong KHXH và chính sách công
cộng (1903)
-Ñaïo ñöùc Ñaïo tin laønh vaø tinh thaàn cuûa chuû nghóa
tö baûn, 1902-1904
-Kinh teá vaø xaõ hoäi, 1910- 1914
-Xaõ hoäi hoïc Toân giaùo, 1912
- Tôn giáo Trung quốc (1913)
- Tôn giáo Ấn độ (1916)


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.1.Quan niệm về XHH:
• XHH là khoa học lí giải về hành động XH:
các nhà XHH phải có trách nhiệm giải
thích về các hành động của chủ thể.
• n/cứu cá nhân cần n/cứu tình cảm, động
cơ của họ
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• XHH nghieân cöùu haønh ñoäng xaõ hoäi, taäp trung
vaøo n/cöùu moät trong boán loaïi haønh ñoäng:
cảm xúc,truyền thống,hợp lí giá trị và duy

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.2. Quan nieäm về phương pháp
khoa học (PPKH)
• Weber ñaõ chæ ra söï khaùc bieät cô baûn giöõa
KHXH vaø KHTN ñeå giaûi quyeát cuoäc tranh
luaän veà phöông phaùp.
• KHXH caàn phaûi trung laäp vaø “töï do”:
1) vaán ñeà löïa choïn caâu hoûi, chuû ñeà vaø lónh vöïc
n/cöùu
2) vaán ñeà PPL n/cöùu


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Phöông phaùp luaän “loaïi hình lí töôûng:
• Loaïi hình lí töôûng laø vaät toàn taïi mang tính
chaát khái niệm do nhöõng ngöôøi n/c KHNV
nghó ra ñeå tieän cho vieäc n/c.
• Muïc ñích laø nhaèm vaän duïng nhieàu khaû naêng
khaùc nhau ñeå nắm baét hieän thöïc, ñeå traùnh
caùch hieåu lung tung veà k/n.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.3.Lí thuyeát veà CNTB
• Veà söï ra ñôøi, phaùt trieån cuûa CNTB hieän ñaïi,
ngoaøi caùc yeáu toá kinh teá, Weber nhaán maïnh
tôùi vai troø cuûa caùc yeáu toá phi kinh teá (toân
giaùo, vaên hoùa, chính trò, luaät phaùp) trong söï
phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.4.Lyù thuyeát phaân taàng xaõ hoäi
• Weber là người đầu tiên nói tới k/niệm
phân tầng xã hội (PTXH).
• Ông coi 3 khía cạnh địa vị KT, địa vị
chính trị, địa vị XH là các mặt cơ bản cấu
thành các tầng XH.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• lyù thuyeát XHH cuûa Weber veà PTXH noùi
rieâng vaø veà XH tö baûn hieän ñaïi noùi chung
ñeàu ñaõ noùi tôùi vai troø cuûa caû hai yeáu toá kinh
teá vaø yeáu toá phi kinh teá trong quaù trình hình
thaønh vaø bieán ñoåi cô caáu XH.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
3-Tư tưởng XHH của G. Simmel
(1858- 1918)
• Triết học, TLH, XHH,
người Đức gốc Do
thái
• 1881: tiến sĩ triết học
Kant
• Giảng viên độc lập
• 1914- giáo sư trường
ĐH Strasbourg

http.www.wikipedia.com
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Người đầu tiên đưa XHH vào giảng
dạy tại trường ĐHTH Berlin 1885
• Cùng với F.Tonnies và 1 số người khác
sáng lập ra Hội XHH Đức năm 1909
-XHH của ông nhắm vào những vđ trung
tâm của đời sống đô thị
• Chủ đề n/cứu: phân hóa XH, xung đột
XH, cạnh tranh XH…LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Những tác phẩm nổi tiếng:
Xã hội học
Triết học về đồng tiền
300 bài báo và 30 cuốn sách.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.1.Quan niệm về XHH:
• XHH là KH đặc biệt về XH, có đối tượng
n/cứu là các đặc điểm và tính chất của
mối tương tác XH.
• XHH có n/vụ n/cứu các mối liên hệ, quan
hệ XH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Cơ cấu của XHH: 3 bộ phận:
- XHH hình thức.
- XHH đại cương
- XHH triết học
• Phương pháp luận:
-Vận dụng phép biện chứng
-n/cứu hình thức tương tác XH (TTXH) tách
biệt với nội dung TTXH.
-Phân tích định lượng và định tính

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.2.Một số khái niệm cơ bản
• Phân hóa XH
• Phân hóa XH hữu cơ
• Mâu thuẫn XH
• Mâu thuẫn liên nhóm
• Xung đột liên nhóm
• Trao đổi
• Vai trò của đồng tiền


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Xã hội học Anh

1. Nguồn gốc của XHH Anh
2. H. Spencer (1820-1903)


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.Nguồn gốc của XHH Anh
Philip Abrahs cho rằng: XHH Anh được định
hình vào TK 19, do ba nguồn gốc:
• Kinh tế chính trị
• Thuyết cải cách
• Cách mạng xã hội
Hội XHH London được thành lập 1903


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. H. Spencer (1820-1903)
-sinh ôû Derby, England naêm 1820, maát 1903.
Caùc taùc phaåm chính:
• Tónh hoïc xaõ hoäi (1850)
• Nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc (1873)
• Caùc nguyeân lyù cuûa xaõ hoäi hoïc (1876-1896)
• Xaõ hoäi hoïc mieâu taû (1873-1881)


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Nhà triết học và XHH người Anh.
• Ông được coi là cha đẻ của triết học
tiến hóa, dùng lý thuyết này để giải
thích sự biến đổi XH.
- Spencer nhìn thaáy moät soá khía caïnh tích
cöïc cuûa CNTB: tính hieäu quaû, moâi tröôøng
töï do caïnh tranh vaø töï do buoân baùn.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.1.Quan niệm về Xã hội học
• Định nghĩa XHH: là KH về các qui luật và
các nguyên lí tổ chức XH.
• Nhiệm vụ của XHH: phát hiện ra các qui
luật, những thuộc tính chung, phổ quát và
những mối liên hệ nhân quả giữa các sự
vật, hiện tượng, quá trình XHLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Phương pháp luận:
XHH có những khó khăn về mặt PPL, do
Đối tượng n/cứu, các hiện tượng, quá
trình XH luôn gắn với các cá nhân
phức tạp, đa dạng.
=>XHH không phải là KH chính xác
2 loại khó khăn trong n/cứu XHH: Khách
quan và Chủ quan


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.2. Quan niệm về xã hội
• + Quan niệm về XH: XH là cơ thể sống có cấu
trúc sinh vật vận động biến đổi và phát triển theo
quy luật.
• Ông gọi XH là 1 cơ thể siêu hữu cơ (super-
organic bodies).
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• quan ñieåm tieán hoùa XH: chæ caù nhaân naøo, heä
thoáng XH naøo coù khaû naêng thích nghi nhaát vôùi
moâi tröôøng xung quanh môùi coù theå toàn taïi ñöôïc
trong cuoäc ñaáu tranh sinh toàn.
• XH loài người cũng phải tuân thủ theo một
số quy luật như đấu tranh sinh tồn, chọn
lọc tự nhiên và thích nghi.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.3.Phân loại XH và thiết chế XH
Caên cöù vaøo caùc ñaëc ñieåm cuûa quaù trình ñieàu
chænh, vaän haønh vaø phaân phoái
hai loaïi XH la:ø
(3) xaõ hoäi quaân söï
(2) xaõ hoäi coâng nghieäp.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Theo nguyeân lyù
tieán hoùa XH,
Vật chất
“choïn loïc XH”:
thieát cheá XH naøo
lưu truyền
ổn định
giuùp XH thích huyết
trật tự
nghi, toàn taïi vaø thống
chung Nhu cầu
phaùt trieån ñöôïc
thì thieát cheá ñoù
duy trì
ñöôïc duy trì vaø duy trì
các khuôn
cuûng coá mẫu niềm tin
của XHLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Thhieát cheá XH naøo giuùp XH thích nghi, toàn taïi vaø
phaùt trieån ñöôïc thì thieát cheá ñoù ñöôïc duy trì vaø cuûng
coá. Ông ñaëc bieät chuù yù tôùi các thiết chế:

gia ñình vaø
nghi leã
doøng hoï
kinh toân giaùo
chính trò
teá
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Xã hội học Ý

1. Vilfredo Pareto (1848-1923)
2. Gaetano Mosca (1858-1941)


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1. V. Pareto (1848-1923)

• 2 nhà XHH có ảnh hưởng nhất định vào
thời đại của họ, hiện nay ảnh hưởng của
họ rất nhỏ
• Pareto đề cao vai trò của các yếu tố phi lí
như bản năng của con người
• Đề ra 1 lý thuyết tinh túy về thay đổi XH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Đặc trưng của nhóm tinh hoa:
• các thành viên của nó cùng chiếm giữ
và cùng ra sức bảo vệ địa vị lãnh đạo,
quản lý
• cùng chia sẻ lợi ích, quyền lực và
những ưu thế gắn liền với vị trí của họ
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Lý thuyết chu kì về sự biến đổi XH:
nhóm tinh hoa điều hành cả khối đông
quần chúng, biến đổi xảy ra khi nhóm
tinh hoa bắt đầu suy đồi và bị thay thế
bởi nhóm tinh hoa mới – khi nhóm tinh
hoa mới này có quyền lực, tiến trình
đổi mới bắt đầu
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• - Lý thuyết của Pareto về biến đổi XH đã
phớt lờ cảnh khốn cùng của quần chúng.
Nhóm tinh hoa đến rồi, còn quần chúng
vẫn như cũ.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• -Quan niệm về XH: như là 1 hệ thống cân
bằng, 1 tổng thể bao gồm các bộ phận
tương thuộc lẫn nhau. Một thay đổi ở bộ
phận này được xem là dẫn tới những
thay đổi ở các bộ phận khác
• Pareto có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng
của Parsons


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. Gaetano Mosca (1858-1941)


- Là nhà chính trị học người ý
- Là 1 trong các tác giả của lí thuyết XHH
tinh hoa
- Tác phẩm chính: “Giai cấp cầm quyền”
-1896
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Ông coi cấu trúc XH gồm 2 giai cấp:
- một thiểu số người thống trị
- và đa số người bị trị.
Nhóm tinh hoa thống trị XH và củng cố, duy
trì địa vị thống trị của mình bằng cách
khác nhau.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Ông nhấn mạnh quan hệ mâu thuẫn giữa
1 bên là những người lãnh đạo, người
quản lí và 1 bên là những người bị lãnh
đạo, bị quản lí.
• cho rằng địa vị và quyền lực chính trị chi
phối tất cả các loại quan hệ trong tất cả
các lĩnh vực khác nhau của đời sống con
người

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
XÃ HỘI HỌC MỸ
I.Bối cảnh lịch sử XHcủa sự phát
triển XHH Mỹ cuối thế kỷ 19-
nửa đầu thế kỷ 20.
II.Lý thuyết XHH Mỹ sơ khai
III.Hai giai đoạn của XHH Mỹ hiện
TH.S. NGÔ THỊ ại DUNG
đKIM
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC
I. Bối cảnh lịch sử XH của
sự phát triển XHH Mỹ cuối
thế kỷ 19- nửa đầu thế kỷ
20
• Hoa kỳ là quốc gia gồm nhiều người có
nguồn gốc từ các quốc gia-dân tộc khác
nhau trên thế giới
• Văn hóa pha trộn
• Chế độ lao động đối kháng nhauLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Phân hóa XH sâu sắc
• XH cuối TH 19-đầu TK 20 có nhiều
biến đổi:
- KT phát triển đặt y/cầu cao + tạo Điều
kiện cho các KH phát triển trong đó có
XHH.
- Nhiều ý tưởng XHH châu Âu du nhập
vào Mỹ và phát triển mạnh.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Các nhà KH Mỹ phát triển chủ nghĩa
thực dụng, chủ nghĩa hành vi, các PP
n/cứu định lượng và định tính …

• XHH Mỹ ra đời cuối TK 19 là sự giao
thoa giữa KH châu Âu và KH bản địa,
với những trường phái tiêu biểu như
trường phái Chicago, trường phái
Harvard.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
II.Lý thuyết XHH Mỹ sơ khai
• Các nhà XHH Mỹ thời kỳ sơ khai là những
nhà chính trị tự do
• Họ nhìn thấy 1 tương lai hòa hợp g/cấp và
cộng tác g/cấp
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Biến đổi XH và các dòng tư
tưởng:
• Bối cảnh để hình thành lý thuyết:
• Biến đổi XH Mỹ sau nội chiến – CNH,
ĐTH.
• Các nhà XHH thấy những khả năng tích
cực của CNH, nhận thức rõ những hiểm
họa của nó.
• Họ không ủng hộ 1 XH đại tu 1 cách cấp
tiến.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Ảnh hưởng của Thiên chúa giáo và đặc
biệt là đạo Tin lành đ/v việc thành lập
XHH Mỹ
• Hệ thống ĐH ở Mỹ rất linh động tạo ĐK
dễ dàng đưa XHH và các môn học hàn
lâm khác vào hệ thống ĐH hiện đại
• Đi theo định hướng thực chứng
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• XHH hướng vào n/cứu KH các tiến
trình ngắn hạn.
• Ảnh hưởng của lý thuyết châu Âu đến
lí thuyết XHH Mỹ- chủ nghĩa Darwin xã
hội
• 2 đại biểu: William Graham Sumner
(1840-1910) và Lester F. Ward
(1841-1913


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
II.Hai giai đoạn của XHH Mỹ hiện
đại
• 1. Sinh thái học xã hội:
• Lý thuyết sinh thái học
• R. Park: quan niệm đời sống XH gồm 4
quá trình chủ yếu chi phối: Cạnh tranh,
Xung đột,Thích ứng,Đồng hóa
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• 1 trật tự sinh tồn xuất hiện qua cạnh tranh
giữa các nhóm khác nhau.

• Các nhóm tạo cho mình 1 vị trí thông qua
sự điều chỉnh sinh thái và không gian.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Các nhóm cạnh tranh với nhau để giành
sự thống trị về KT và những vùng sinh
thái thuận lợi.
• Con người cũng đoàn kết vì mục đích
chung
• Kiểm soát XH giảm nhẹ tác động của
cuộc đấu tranh sinh tồn.


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Wirth phát triển 1 phân tích lí thuyết về đô
thị.
• Ông cho rằng có thể hiểu được sự phát
triển đô thị bằng cách n/cứu qui mô và
mật độ dân số
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Tập hợp con người lớn mạnh và dân
số tăng=> cạnh tranh nguồn lực
• Thị trường bất động sản thúc đẩy sự cạnh
tranh
• Giá cả giúp tiếp cận các nguồn lực đô thị
do đó con người có thể sống trong 1
không gian nhất định


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Đô thị: 1 dạng sinh thái VH-XH trong đó
các khu vực khác nhau được phân biệt
bởi sự cạnh tranh về nguồn lực.
• Cạnh tranh dẫn đến khu biệt các khu đô
thị
• Các khu đô thị mở rộng thêm khi cạnh
tranh tăng lên


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2. T. Parson và lý thuyết hệ thống
XH
• T. Parsons (1902-1979), nhaø XHH ngöôøi Myõ
• Baûo veä luaän aùn T.S ôû Ñöùc, ñeà taøi :”Khaùi
nieäm CNTB trong vaên hoïc Ñöùc ñöông ñaïi”
• Giaûng daïy Kt taïi ÑH Harvard
• Giaûng daïy XHH taïi khoa XHH, ÑH Harvard
töø 1931LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• 270 taùc phaåm n/cứu
• - “Heä thoáng XH” (1951)
• - “Tieán tôùi 1 lyù thuyeát toång quaùt veà haønh
ñoäng” (1951)
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Trong cuốn “Hệ thống XH” (1951) ông lí
luận:
• Bất kỳ 1 hệ thống nào (1 XH, 1 thể chế,
1 nhóm nhỏ…) đều có những nét nổi bật
chung và nhằm hoạt động thành công
như 1 hệ thống.LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Những điều kiện tiên quyết nhất định phải thực
hiện:

Duy trì kiểu mẫu
Sự thích nghi
Sự thống nhất,
sự tích hợp
Đạt được mục tiêu

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• 4 yếu tố này có quan hệ tương tác với
nhau nhằm đảm bảo ổn định và trật tự
cho hệ thống XH.
• Lý thuyết hệ thống của Parsons nhấn
mạnh vđ ‘trật tự XH”
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Ông xem XH như 1 tổng thể có các quan
hệ và cấu trúc bên trong.

• trong XH có 5 hệ thống cơ bản:KT, pháp
luật, chính trị, gia đình, nhà trường,văn
hóa
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Đặc trưng quan trọng nhất của thuyết
hệ thống: tạo ra được những mẫu hình
có thể vận dụng vào việc xem xét các XH
khác nhau
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
Xã hội học Mác-xít

1. XHH Mác –xít
2. Sự hình thành và phát triển
XHH ở Việt nam

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
1.XHH Mác –xít

• Bối cảnh: XH loài người bước vào thời kỳ
quá độ từ CNTB lên CNXH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
a. Giai ñoaïn XHH Marx- Engels:
• gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa chuû
nghóa Maùc ôû theá kyû XIX trong boái caûnh CNTB
phaùt trieån, đời sống XH thay đổi ở 1 loạt các
nước

• - Lyù thuyeát XHH cuûa Marx chuû yeáu baøn veà söï
vaän ñoäng, phaùt trieån cuûa hình thaùi XH vaø ñaõ
chæ ra phöông phaùp tieáp caän ñuùng ñaén moái
quan heä giöõa con ngöôøi vaø XH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
b. Giai ñoaïn XHH Leânin:
• gaén lieàn vôùi söï ñoùng goùp cuûa Leânin cuoái theá
kyû XIX ñaàu theá kyû XX trong boái caûnh cuûa
cuoäc caùch maïng XHCN.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• - Leânin ñaõ laøm saùng toû lyù luaän vaø phöông
phaùp luaän XHH duy vaät bieän chöùng cuûa
Marx-Engels ñoàng thôøi ñaõ phaùt trieån saùng
taïo XHH Maùc-Leânin vaøo hoaøn caûnh caùch
maïng nöôùc Nga nöûa ñaàu TK 19 .
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
c. Giai ñoaïn XHH Maùc-Leânin trôû
thaønh moät khoa hoïc
• Giai ñoaïn khaúng ñònh vò trí vaø vai troø cuûa
XHH Maùc-Leânin trong heä thoáng caùc KH vaø
trong XH.
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
2.Sự hình thành và phát triển
XHH ở Việt nam
• XHH bắt đầu được n/cứu ở VN từ những
năm 70 của TK 20: 9/1977- ban Xã hội
học thuộc Viện KHXH tại TP.HCM do giáo
sư Vũ Khiêu trực tiếp phụ trách.
• 1983: thành lập Viện XHH
• Tạp chí XHH tại Trung tâm KHXH&NV
Việt nam (4 số/năm)


LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Có những trung tâm đào tạo XHH
lớn:
- Viện XHH Việt nam (1983): đào tạo
thạc sĩ và tiến sĩ XHH
- Viện XHH và tâm lí lãnh đạo, quản lí
thuộc Học viện chính trị quốc gia
TP.HCM
- Khoa XHH trường ĐHKHXH&NV Hà
nội (1993): cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
XHH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Khoa XHH thuộc trường ĐHKHXH&NV
Tp.HCM (1998)
• Khoa XHH trường ĐH mở TP.HCM (1992)
• Khoa XHH trường ĐH Văn Hiến (1999)
• Khoa KHXH&NV trường ĐH Tôn Đức
Thắng: bộ môn XHH (1997)
• Hiện nay XHH được giảng dạy ở hầu hết
các trường ĐH.

LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
3. Địa vị XHH trong XH hiện
đại và những hướng quan
tâm chủ yếu hiện nay.
1. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, 1 loạt vấn
đề mới có t/chất toàn cầu.
2. Phát triển mạnh mẽ sự tiếp xúc giữa các
quốc gia, dân tộc, tổ chức XH, các nhóm
và cá nhân, do sự bùng nổ của các
PTTTĐC, và sự cởi mở của các chính phủLỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• 3. Sự gia tăng tri thức, mức độ quan tâm
của q/chúng và những người quản lí về
tăng cường nhân tố đảm bảo trật tự ổn
dđịnh, phát triển của XH, KT…=> kích
thích sự phát triển XHH
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
• Trên phạm vi toàn thế giới các trường lớp
đào tạo XHH được quan tâm đầu tư nhiều
hơn và tăng lên 1 cách đáng kể
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
KẾT THÚC
LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
LỊCH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản