Bài giảng Luật kinh tế

Chia sẻ: esc_12

Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn bộ nền kinh tế Các quan hệ kinh tế được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh - quyền uy Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ chế hành chính bao cấp Nhà nước vừa đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vừa đảm bảo vật chất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản