Bài giảng Luật kinh tế

Chia sẻ: esc_12

Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn bộ nền kinh tế Các quan hệ kinh tế được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh - quyền uy Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ chế hành chính bao cấp Nhà nước vừa đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vừa đảm bảo vật chất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN
LUẬT KINH DOANH
GV: TS. ĐANG CONG TRANG
Email: namhadhcn@yahoo.com.vn
Monday, July 29, 2013 1
 Thời lượng môn học: 30 tiết.
 Những nội dung chính của môn học:
 Chương I: Khái quát về luật kinh tế.
 Chương II: Các loại hình doanh nghiệp.
 Chương III: Hợp tác xã.
 Chương IV: Pháp luật về cạnh tranh.
 Chương V: Pháp luật về phá sản
 Chương VI: Pháp luật về hợp đồng trong
kinh doanh thương mại.
 Chương VII: Các phương thức giải quyết
tranh chấp kinh doanh thương mại.
Monday, July 29, 2013 2
TÀI LIỆU MÔN HỌC
 Giáo trình Luật kinh tế - Trường Đại học
Công nghiệp TP.HCM, 2007.
 Văn bản pháp luật:
 Luật Doanh nghiệp năm 2005;
 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;
 Luật Đầu tư năm 2005;
 Luật Hợp tác xã năm 2003;
 Bộ luật dân sự năm 2005;
 Luật Thương mại năm 2005;
 Luật Phá sản năm 2004;
Monday, July 29, 2013 3
 Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003;
 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004;
 Luật Cạnh tranh năm 2004.

Các trang web tham khảo:
 http://www.na.gov.vn (Quốc hội)
 http://www.gov.vn (Chính phủ)
 http://www.mpi.gov.vn (Bộ KH & ĐT)
 http://www.mofa.gov.vn (Bộ Ngoại giao)
 http://www.mot.gov.vn (Bộ Thương mại)
 http://www.tand.hochiminhcity.vn (Tòa án
nhân dân TP HCM)
Monday, July 29, 2013 4
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
1. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư
nhân.
2. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.
3. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
4. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà
nước.
Monday, July 29, 2013 5
5. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của công ty hợp danh.
6. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một
thành viên.
7. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hai
thành viên trở lên.
8. Một số vấn đề về địa vị pháp lý của hợp tác
xã.

Monday, July 29, 2013 6
9. Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp.
10. Thực tiễn áp dụng Luật cạnh tranh.
11. Lịch sử hình thành và phát triển ngành luật
kinh tế Việt Nam.
12. Một số vấn đề về hợp đồng kinh doanh,
thương mại.
13. Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước.
HẠN CHÓT NỘP TIỂU LUẬN:
12/5/2009
Monday, July 29, 2013 7
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ LUẬT KINH TẾ


Monday, July 29, 2013 8
I. TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ
1. Khái niệm luật kinh tế
1.1. Khái niệm luật kinh tế trong thời kỳ
kế hoạch hóa tập trung và quản lý
hành chính bao cấp
 Nền kinh tế chịu sự quản lý toàn diện của
nhà nước bằng hệ thống chỉ tiêu, kế
hoạch.
 Chỉ tồn tại các doanh nghiệp thuộc sở
hữu Nhà nước và tập thể.

Monday, July 29, 2013 9
 Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa
trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
 Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chi
phối toàn bộ nền kinh tế
 Các quan hệ kinh tế được điều chỉnh
bằng phương pháp mệnh lệnh - quyền uy
 Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ chế
hành chính bao cấp
 Nhà nước vừa đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch
sản xuất vừa đảm bảo vật chất cho các
đơn vị sản xuất kinh doanh
Monday, July 29, 2013 10
 Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung,
bao cấp Luật kinh tế được định nghĩa như
sau:
 “Luật kinh tế là ngành luật độc lập do nhà
nước ban hành đề điều chỉnh các quan
hệ kinh tế phát sinh trong quá trình qu ản
lý kinh tế và quá trình sản xuất kinh
doanh giữa các cơ quan quản lý nhà n ước
về kinh tế với các doanh nghiệp nhằm
thực hiện kế hoạch của nhà nước”.

Monday, July 29, 2013 11
1.2. Khái niệm luật kinh tế trong nền
kinh tế thị trường
 Từ sau Đại hội VI của Đảng (1986) Nước
ta bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với sự
đa dạng của các loại hình doanh nghiệp
đại diện cho nhiều hình thức sở hữu khác
nhau


Monday, July 29, 2013 12
 Nhà nước đảm bảo quyền tự do kinh
doanh của công dân
 Tôn trọng quyền tự chủ trong hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 Quan hệ quản lý kinh tế và quan hệ sản
xuất kinh doanh thay đổi
 Hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước
là quản lý việc thành lập, hoạt động và
chấm dứt hoạt động của các doanh
nghiệp như phá sản, giải thể.

Monday, July 29, 2013 13
 Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường
được hiểu như sau:
 Là ngành luật độc lập bao gồm tổng th ể
các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban
hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình hoạt đ ộng s ản
xuất kinh doanh giữa các doanh nghi ệp
thuộc mọi thành phần kinh tế và giữa
doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà
nước về kinh tế nhằm thực hiện các mục
tiệu kinh tế - xã hội của đất nước.
Monday, July 29, 2013 14
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆPMonday, July 29, 2013 15
 Nội dung cơ bản của luật kinh tế trong
nền kinh tế thị trường:
 Pháp luật về chủ thể kinh doanh
 Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương
mạ i
 Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh
doanh, thương mại.


Monday, July 29, 2013 16
II. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế
 Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế bao
gôm 3 nhóm quan hệ xã hội sau:
̀
 Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình
sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ
của doanh nghiệp.
 Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan
quản lý nhà nước về kinh tế và doanh
nghiệp
 Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ
doanh nghiệp.

Monday, July 29, 2013 17
III. Phương pháp điều chỉnh của luật
kinh tế
 Có 2 phương pháp điều chỉnh:
 Phương pháp quyền uy: điều chỉnh
nhóm quan hệ giữa cơ quan quản lý Nhà
nước và các chủ thể kinh doanh (ban
hành văn bản quy phạm pháp luật, đăng
ký kinh doanh, chế độ quản lý tài chính,
thuế …)
 Phương pháp bình đẳng: điều chỉnh
nhóm quan hệ giữa các chủ thể kinh
doanh và nhóm quan hệ nội bộ doanh
nghiệp (chế độ hợp đồng, quan hệ góp
vốn, phân chia lợi nhuận …)
Monday, July 29, 2013 18
IV. Chủ thể của luật kinh tế
1. Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế:
 Chính phủ;
 Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ như: Bộ công
thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài
chính, Ngân hàng nhà nước …
 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương.


Monday, July 29, 2013 19
2. Doanh nghiệp:
 Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên
riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, được đăng ký kinh doanh theo quy
định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các hoạt động kinh doanh.
Monday, July 29, 2013 20
 Nước ta hiện có các loại hình doanh
nghiệp sau:
 Doanh nghiệp nhà nước
 Công ty TNHH 1 thành viên
 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 Công ty cổ phần
 Công ty hợp danh
 Doanh nghiệp tư nhân.
 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Monday, July 29, 2013 21
3. Cá nhân có đăng ký kinh doanh
4. Tổ hợp tác (3 thành viên là cá nhân đủ 18
tuổi), hộ gia đình (ít nhất 2 thành viên,
chủ hộ phải là người đã thành niên).
Monday, July 29, 2013 22
CHỦ THỂ LUẬT KINH TẾ
CÁ NHÂN ĐKKD
DOANHNGHIỆP CHÍNH PHỦ TỔ HỢP TÁC
HỘ GIA ĐÌNH
CÁC BỘ CQ NGANG BỘ

Monday, July 29, 2013 23
V. Nguồn của Luật kinh tế
 Văn bản luật.
 Văn bản dưới luật.
 Điều ước quốc tế.
 Tập quán thương mại.
 Điều lệ của doanh nghiệp
Monday, July 29, 2013 24
VI. Vai trò của Luật kinh tế trong nền
kinh tế thị trường
 Luật kinh tế tạo ra môi trường pháp lý,
điều kiện thuận lợi cho các quan hệ kinh
tế ổn định và phát triển.
 Luật kinh tế khắc phục những yếu tố tiêu
cực của nền kinh tế thị trường, đảm bảo
sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và
công bằng xã hội.
 Phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN.

Monday, July 29, 2013 25
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu khái niệm luật kinh tế trong nền kinh
tế thị trường hiện nay ở nước ta?
2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
của luật kinh tế?
3. Các loại chủ thể của luật kinh tế?
4. Vai trò của luật kinh tế đối với nền kinh tế
thị trường định hướng XHCN?


Monday, July 29, 2013 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản