BÀI GIẢNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BẢO VỆ BẢN QUYỀN

Chia sẻ: meoheo6

Sở hữu trí tuệ là các quyền hợp pháp đối với tài sản trí tuệ. Các quyền này được luật pháp thừ nhận nên được gọi là quyền sở hữu trí tuệ  Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức và cá nhân đối với tài sản trí tuệ

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BẢO VỆ BẢN QUYỀN

Chuyên đề
BẢO VỆ BẢN QUYỀNNgày 07.11.2006 Việt Nam đã trở thành thành
Ngày

viên WTO.
Bạn đã chuẩn bị gì cho mình trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế?

By Le Thi Kim Oanh 1
By
Nội dung Chuyên đề
Chuy


Phần 1: Giới thiệu chung về sở hữu
Gi

trí tuệ và quyền sở hữu trí
tuệ

Phần 2: Bảo hộ các đối tượng của

quyền sở hữu trí tuệ

Phần 3: Sử dụng, khai thác và quản

tài sản trí tuệ


By Le Thi Kim Oanh 2
Phần 1
Giới thiệu chung về sở hữu trí
tuệ và quyền sở hữu trí tuệ
Khái niệm sở hữu trí tuệ và bản chất
1.
quyền sở hữu trí tuệ
Lịch sử phát triển của sở hữu trí tuệ
2.
Vai trò của sở hữu trí tuệ trong cuộc
3.
sống hiện đạị
Hệ thống pháp luật quốc gia và quốc
4.
tế điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ
Các tổ chức quốc gia và quốc tế quan
5.
trọng trong quá trình điều chỉnh
quyền sở hữu trí tuệ
By Le Thi Kim Oanh 3
Những vấn đề bạn có thể đã gặp
phải...

Bạn bỏ công sức đầu tư cho

nghiên cứu công nghệ, quảng cáo
cho mặt hàng nào đó …
 Vào một ngày “không đẹp trời”,có
người tuyên bố việc bạn sử dụng
công nghệ và mặt hàng nói trên là
bất hợp pháp và tước đi thành quả
đầu tư của bạn.
Bạn có cho là vô lý không?
By Le Thi Kim Oanh 4
Những vấn đề bạn có thể đã gặp
phải...

Đã bao giờ bạn mua sách “lậu”

chưa?
Nếu đã mua, ban có so sánh chất

lượng thông tin mà nó mang lại
với chất lượng thông tin mà sách
“xịn” mang lại không?By Le Thi Kim Oanh 5
Những vấn đề bạn có thể đã gặp
phải...

Tại sao các bà nội trợ cứ chọn

gạo Nàng thơm Chợ Đào?
Tại sao nhiều người thích uống

nước ngọt Coca-Cola?
Tại sao bạn chọn mua xoài Hoà

Lộc?By Le Thi Kim Oanh 6
1. Khái niệm sở hữu trí tuệ và
bản chất quyền sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ là các quyền hợp

pháp đối với tài sản trí tuệ. Các
quyền này được luật pháp thừ
nhận nên được gọi là quyền sở
hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền

của tổ chức và cá nhân đối với
tài sản trí tuệ

By Le Thi Kim Oanh 7
Tài sản là gì?

Tài sản chỉ những vật sở hữu

được.
Có vật chất rất cần thiết cho đời

sống con người, nhưng không thể
trở thành tài sản.
Tài sản hữu hình khác với tài sản

vô hình


By Le Thi Kim Oanh 8
Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là thuật ngữ mô tả

những ý tưởng sáng chế, những công
nghệ, những tác phẩm nghệ thuật
âm nhạc và văn học, những cái vô
hình khi mới tạo ra nhưng trở nên
đáng giá dưới dạng sản phẩm hữu
hình.
hình.
Tài sản trí tuệ là đối tượng của sở

hữu

By Le Thi Kim Oanh 9
Quyền sở hữu tài sản

Chiếm hữu.


Sử dụng.


Định đoạt.
Sở hữu tài sản hữu hình và tài sản

trí tuệ có gì khác biệt?By Le Thi Kim Oanh 10
Quyền gắn với tài sản

Các quyền có thể định giá được
1.
bằng tiền- gọi là quyền tài sản .
Các quyền không định giá được
2.
bằng tiền được gọi là quyền
nhân thân (ví dụ: quyền được
tôn trọng, quyền bầu cử, quyền
nhân thân trong quyền của tác
giả…)

By Le Thi Kim Oanh 11
Các tính chất của tài sản trí
tuệ
Tính “vô hình” của tài sản trí tuệ


Tính “công”:

 Vai trò của nó đối với sự phát triển
của XH
 Tài sản trí tuệ không thuộc sở hữu
tuyệt đối của bất kỳ ai (kể cả chủ
sở hữu của nó).By Le Thi Kim Oanh 12
Các tính chất của tài sản trí
tuệ
Tính “phát sinh”:

 Tài nguyên thiên nhiên và các tài sản
hữu hình khác thông thường bị cạn
kiệt dần trong quá trình sử dụng.
 Việc sử dụng tài sản trí tuệ có thể
sáng tạo ra nhiều tài sản trí tuệ
khác.By Le Thi Kim Oanh 13
Các tính chất của tài sản trí tuệ

Tính “tương đối” của tài sản trí

tuệ:
 Có thể thiết lập cơ chế bảo hộ
tuyệt đối với các tài sản hữu hình.
 Cơ chế bảo hộ các quyền tài sản trí
tuệ chỉ mang tính tương đối.
By Le Thi Kim Oanh 14
Các đối tượng của quyền
SHTT
Quyền tác giả và quyền liên quan
1.

Quyền tác giả: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa
học.
Quyền liên quan: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi
hình, chương trình phát sóng
Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối

2.
với giống cây trồng
Sở hữu CN: sáng chế, kiểu dáng cn, thiết kế bố trí
mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn
hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý
Giống cây trồng: giống cây trồng và vật liệu nhân
giống


By Le Thi Kim Oanh 15
Quyền tác giả
Quyền của tác giả
1.

Quyền liên quan.
2.
By Le Thi Kim Oanh 16
Quyền sở hữu công nghiệp
và quyền đối với giống cây
trồng.
Chia thành 2 nhóm tương đối:
Chia


Thành quả của sáng tạo.
1.

Dấu hiệu phân biệt đặc trưng
2.
By Le Thi Kim Oanh 17
Thành quả của sáng tạo.

Sáng chế


Kiểu dáng công nghiệp


Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán

dẫn
Bí mật kinh doanh
Giống cây trông.By Le Thi Kim Oanh 18
Dấu hiệu phân biệt đặc trưng

Nhãn hiệu hàng hoá.


Chỉ dẫn địa lý.


Tên thương mại.

By Le Thi Kim Oanh 19
2. Lịch sử của sở hữu trí tuệ

Những đạo luật quốc gia đầu tiên:


Luật Venice 1474 ở Anh, đạo luật
Anne 1709 về quyền tác giả (Anh)
Các điều ước quốc tế đầu tiên:


Công ước Paris 1883 về Bảo hộ sở
hữu công nghiệp
Công ước Berne 1886 về Bảo hộ tác
phẩm văn học nghệ thuật


By Le Thi Kim Oanh 20
2. Lịch sử của sở hữu trí tuệ (2)

Các văn kiệ quốc tế về SHTT


Công ước Rome về bảo hộ
người biểu diễn
Công ước toàn cầu về bản
quyền
Thoả ước Madrid về đăng ký
quốc tế nhãn hiệu hàng hoá
Thoả ước Lahay về đăng ký
quốc tế kiểu dáng công nghiệp
By Le Thi Kim Oanh 21
3. Vai trò của sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ và giá trị của

doanh nghiệp
Bình quân 40% giá trị của
doanh nghiệp hình thành trên
các tài sản vô hình không thể
hiện trên bảng TKTS
Tài sản trí tuệ là một trong

những tài sản có giá trị nhất
trong giao dịch thương mại
By Le Thi Kim Oanh 22
3. Vai trò của sở hữu trí tuệ
Bảo hộ SHTT thúc đẩy phát triển kinh
tế trên các phương diện:
 Thúc đẩy đầu tư và chuyển giao
công nghệ
 Khuyến khích nghiên cứu phát triển ở
các trường ĐH
 Chất xúc tác để hình thành ccông
nghệ mới và doanh nghiệp mới
 Doanh nghiệp sử dụng bằng sáng
chế trong các giao dịch tạo ra thu
nhập: lisence, liên doanh, v.v

By Le Thi Kim Oanh 23
4. Hệ thống pháp luật quốc gia và
quốc tế bảo hộ quyền SHTT
By Le Thi Kim Oanh 24
1. Hệ thống pháp luật về SHTT trước 1.7.2006

Hiến pháp


Một số điều khoản Bộ luật dân sự(1995).
liên quan thuộc các Phần VI-quyền SHTT và
Luật khác: Hình sự CGCN.
(1999), KHCN(2000),
Các Nghị định của Chính phủ.
Hải quan(2001), Đầu
tư nước ngoài(2000),
Thương mại(2001).
Các Thông tư của các Bộ, quy
định của UBND các tỉnh, thành
phố.
By Le Thi Kim Oanh 25
Hệ thống pháp luật về SHTT từ 1.7.2006
2.

Hiến pháp


Một số điều khoản Bộ luật Dân sự(2005).
liên quan thuộc các Luật Sở hữu trí tuệ 2005
Luật khác: Hình sự
(1999), KHCN(2000),
Các Nghị định của Chính phủ.
Hải quan(2001), Đầu
tư nước ngoài(2000),
Thương mại(1997)… Các Thông tư của các Bộ, quy
định của UBND các tỉnh, thành
phố…

By Le Thi Kim Oanh 26
Các Điều ước quốc tế chủ yếu (VN đã tham
3.
gia).
• Công ước Paris về bảo hộ SHCN.
• Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
(Chương II - Quyền SHTT).
• Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương
mại của các quyền SHTT (Hiệp định TRIPS –
WTO - 1994).
By Le Thi Kim Oanh 27
Các Điều ước quốc tế chủ yếu (VN đã tham gia).
3
• Thoả ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế
nhãn hiệu.
• Hiệp ước hợp tác patent (PCT)
• Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học,nghệ
thuật
• Công ước Geneva về bảo hộ người biểu diễn, người
sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng.
• Công ước Brussel về bảo hộ tín hiệu vệ tinh mang
chương trình đã được mã hoá.
• Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới.
• Vv…

By Le Thi Kim Oanh 28
Phần 2
Bảo hộ các đối tượng của quyền
sở hữu trí tuệ
Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên
1.
quan
Bảo hộ sáng chế
2.
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
3.
Bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp
4.
Bảo hộ nhãn hiệu
5.
Bảo hộ tên thương mại
6.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
7.
Bảo hộ bí mật kinh doanh
8.
Bảo hộ giống cây trồng mới
9.

By Le Thi Kim Oanh 29
Quyền tác giả
Không nhất thiết phải đăng ký bảo

hộ.
 Phát sinh kể từ khi

 Không phụ thuộc bất kỳ thủ tục đăng
ký.By Le Thi Kim Oanh 30
Quyền tác giả

Bạn vừa mua quyển dế mèn phiêu

lưu ký của Tô Hoài, như vậy:
 Có phải bạn đang sở hữu tác phẩm
Dế mèn phiêu lưu ký?
 Có phải tô hoài là tác giả của tác
phẩm Dế mèn phiêu lưu ký?
By Le Thi Kim Oanh 31
Đặc điểm quyền tác giả

Bảo hộ hình thức thể hiện, không
1.
bảo hộ ý tưởng.
Tính nguyên gốc.
2.
By Le Thi Kim Oanh 32
Hình thức thể hiện và ý tưởng
(1)
Một ý tưởng, nhiều hình thức thể

hiện
Trong thực tế, ít gặp sự vi phạm

bằng cách sao chép toàn bộ hay
một phần tác phẩm, nhưng hay
gặp sự “sao chép” ý tưởng?By Le Thi Kim Oanh 33
Hình thức thể hiện ý tưởng
(2)
Chị Phan Thị Quyên kể về cuộc

đời anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn
Trỗi
Trần Đình Vân thể hiện lời kể đó

trong tác phẩm Sống Như Anh
Ai là tác giả của tác phẩm?


 Trần Đình Vân là tác giả.
Tr


By Le Thi Kim Oanh 34
Tính nguyên gốc

Thể hiện sự sáng tạo của tác giả,

không sao chép của người khác.
Khác với bản gốc của tác phẩm.


Bản gốc tác phẩm là bản được

tồn tại dưới dạng vật chất mà
trên đó việc sáng tạo tác phẩm
được định hình lần đầu tiên.


By Le Thi Kim Oanh 35
Nguyên gốc(1)

Khác với tác phẩm gốc, bản gốc

của tác phẩm.
Do tác giả sáng tạo.


Không sao chép.


Tác phẩm dịch: việc thể hiện,

cách đặt câu của tác giả mang tính
sáng tạo.


By Le Thi Kim Oanh 36
Nguyên gốc (2)

Hình thức thể hiện một ý tưởng

có thể ngẩu nhiên giống nhau,
nhưng có được công nhận là
nh
nguyên gốc không?
By Le Thi Kim Oanh 37
Nguyên gốc (3)

Cùng một câu hỏi của đề thi 2 thí

sinh độc lập làm bài nhưng có thể
giống nhau một cách ngẫu nhiên.
 Xử lý thế nào?

Tạo ra hai tác phẩm độc lập ngẫu
nhiên giống nhau được bảo hộ
như nhau, là hai tác giả của hai tác
phẩm đó.

By Le Thi Kim Oanh 38
Tác giả

Điều 13.1 và 2 luật SHTT


 Lưu ý thuật ngữ “trực tiếp”sáng
tạo
Đóng góp toàn bộ quyết định tạo ra
sản phẩm.
By Le Thi Kim Oanh 39
Các tác phẩm VH và NT

Định hình dưới dạng hình thức

vật chất nhất định
Hình thức vật chất là hình thức mà

thông qua đó công chúng biết sự
tồn tại của tác phẩm.
By Le Thi Kim Oanh 40
Tác phẩm (1)

Luật SHTT: Tác phẩm là sản

phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn
học, nghệ thuật và khoa học thể
hiện bằng bất kỳ phương tiện hay
hình thức nào.
By Le Thi Kim Oanh 41
Tác phẩm (2)

Công ước Berne liệt kê các loại

hình tác phẩm được bảo hộ tại Đ2
(“literary and artistic works” shall
literary
include every production in the
literary, scientific and artistic
literary,
domain).
domain
Luật SHTT liệt kê các loại hình

tác phẩm được bảo hộ tại Đ14.1 ,
trong các lĩnh vực VH, NT, KH.
By Le Thi Kim Oanh 42
Tác phẩm (3)
Đối tượng loại trừ
Điều 15, Luật SHTT
15,


Nội dung của tác phẩm đi ngược lại

lợi ích của nhà nước?
By Le Thi Kim Oanh 43
Tác phẩm (7)

Phát minh khoa học= tác phẩm

khoa học
Bảo hộ tác phẩm khoa học =

bảo hộ hình thức thể hiện của
tác phẩm khoa học đó.
Bảo hộ tác phẩm khoa học =

bảo hộ nội dung, ý tưởng của
tác phẩm khoa học đó???
Không bảo hộ nội dung các
phát minh khoa học 44
By Le Thi Kim Oanh
Nội dung của quyền tác giả

Quyền nhân thân


Quyền tài sản

By Le Thi Kim Oanh 45
Quyền nhân thân không thể
chuyển giao

Đặt tên cho tác phẩm;
1.

Đứng tên thật hoặc bút danh trên
2.
tác phẩm; được nêu tên thật hoặc
bút danh khi tác phẩm được công
bố, sử dụng;
Bảo vệ sự toàn vẹn của tác
3.
phẩm, không cho người khác sửa
chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác
phẩm dưới bất kỳ hình thức nào
gây phương hại đến danh dự và
By Le Thi Kim Oanh 46
Quyền nhân thân có thể
chuyển giao

Công bố hoặc cho phép người

khác công bố tác phẩm.
By Le Thi Kim Oanh 47
Quyền tài sản

Làm tác phẩm phái sinh.
1.

Biểu diễn tác phẩm trước công
2.
chúng.
Sao chép tác phẩm.
3.

Phân phối, nhập khẩu bản gốc
4.
hoặc bản sao tác phẩm.
Truyền đạt tác phẩm đến công
5.
chúng bằng phương tiện hữu
tuyến, vô tuyến, mạng thông tin
By Le Thi Kim Oanh 48
điện tử hoặc bất kỳ phượng tiện
Thời điểm phát sinh quyền tác
giả
Quyền tác giả phát sinh kể từ

ngày tác phầm được sáng tạo và
được thể hiện dưới một hình thức
vật chất nhất định
Quyền nhân thân (không thể

chuyển giao)thuộc quyền tác giả
tồn tại vô thời hạn
Quyền tài sản thuộc quyền tác giả

tồn tại trong thời hạn do pháp luật
về SHTT quy định.
By Le Thi Kim Oanh 49
Giới hạn quyền tác giả

Sử dụng tác phẩm không nhằm

mục đích kinh doanh và không
làm ảnh hưởng đến việc khai
làm khai
thác bình thường tác phẩm
thác
Không phải xin phép và không

phải trả thù lao cho tác giả hoặc
chủ sở hữu tác phẩm
Phải ghi hặc nhắc tên tác giả và

nguồn gốc tác phẩm.
By Le Thi Kim Oanh 50
Quyền liên quan

Quyền liên quan (quyền kề cận)

By Le Thi Kim Oanh 51
Đối tượng quyền liên quan

Cuộc biểu diễn của người biểu

diễn;
Bản ghi âm ghi hình;


Cuộc phát sóng của các tổ chức

phát sóng
Tín hiệu vệ tinh mang chương

trình được mã hoá.


By Le Thi Kim Oanh 52
Chủ sở hữu và quyền đối với
cuộc biểu diễn
Quyền nhân thân của người biểu diễn


Quyền tài sản của người đầu tư để

thực hiện cuộc biểu diễn
By Le Thi Kim Oanh 53
Quyền đối với bản ghi âm, ghi
hình.

Thuộc về người đầu tư để tạo ra

bản ghi âm, ghi hình đó.
By Le Thi Kim Oanh 54
Quyền đối với cuộc phát sóng

Thuộc về tổ chức phát sóng.

By Le Thi Kim Oanh 55
Quyền đối với tín hiệu vệ tinh mang
chương trình được mã hoá
Người đầu tiên phát tín hiệu vệ tinh

mang chương trình được mã hoá đó,
cho peps hoặc cấm:
 Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, nhập khẩu,
bán, cho thuê thiết bị hoặc hệ thống
nhằm mục đích giải mã tín hiệu vệ tinh
được mã hoá;
 Thu, phân phối lại tín hiệu đã được giải
mã khi không được người nắm giữ
quyền đối với tín hiệu vệ tinh được mã
By Le Thi Kim Oanh 56
hoá cho phép.
Quyền sở hữu công nghiệp và quyền
đối với gIống cây trồng
By Le Thi Kim Oanh 57
Sáng chế
Phải đăng ký bảo
hộBy Le Thi Kim Oanh 58
Sáng chế

Là giải pháp kỹ thuật:


Có tính mới
a)

Có trình độ sáng tạo;
b)

Có khả năng áp dụng công nghiệp.
c)
By Le Thi Kim Oanh 59
Sáng chế (luật SHTT)

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật

dưới dạng sản phẩm hoặc quy
trình giải quyết một vấn đề xác
định bằng việc ứng dụng các quy
luật tự nhiên.
By Le Thi Kim Oanh 60
Trình độ sáng tạo

3 khía cạnh của trình độ sáng tạo:

 Vấn đề cần giải quyết

 Giải pháp cho vấn đề đó.

 Ưu điểm của sáng chế so với tình
trạng kỹ thuật đã biết trước
By Le Thi Kim Oanh 61
Khả năng áp dụng

Cho các mục đích thực tế


Sản phẩm thì phải sản xuất được

ở quy mô công nghiệp
Quy trình thì phải áp dụng được.

By Le Thi Kim Oanh 62
Đối tượng loại trừ (1)

Phát minh, lý thuyết khoa học,
1.
phương pháp toán học;
Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và
2.
phương pháp để thực hiện các
hoặt động trí óc, huấn luyện vật
nuôi, thực hiện trò chơi, kinh
doanh;chương trình máy tính;
Cách thức thể hiện thông tin;
3.

Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm
4.
By Le Thi Kim Oanh 63
mỹ;
Đối tượng loại trừ (2)

Giống thực vật, giống động vật;
5.

Quy trình sản xuất thực vật, động
6.
vật chủ yếu mang bản chất sinh
học mà không phải là quy trình vi
sinh;
Phương pháp phòng ngừa, chẩn
7.
đoán và chữa bệnh cho người và
động vật.

By Le Thi Kim Oanh 64
Bảo hộ tài sản trí tuệ nào?

Phát minh, phát hiện, khám phá

(Discovery)
Sáng chế (Invention).

By Le Thi Kim Oanh 65
Discovery (1)

Theo Vũ Cao Đàm: “Sự phát hiện

ra những quy luật, những tính chất
hoặc những hiện tượng của thế
giới vật chất tồn tại một cách
khách quan mà trước đó chưa ai
biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản
nhận thức của con người”.
Không có tính mới.


Không thay đổi theo thời gian.

By Le Thi Kim Oanh 66
Discovery (2)

Phát minh mới chỉ là khám phá các

quy luật khách quan.
Chưa thể áp dụng trực tiếp vào

đời sống
Không cấp patent cho phát minh

By Le Thi Kim Oanh 67
Discovery (3)

Phát hiện ra những vật thể, những

quy luật xã hội đang tồn tại một
cách khách quan. Không có tính
cách
mới.
Ví dụ: Watson và Cric phát hiện ra

mô hình không gian của AND
(1953), Kock phát hiện ra vi trùng
lao, Colomb phát hiện ra Châu
Mỹ(1492), A.Smith phát hiện ra
quy luật bàn tay vô hình, 6C.Marx
C.Marx
By Le Thi Kim Oanh 8
Discovery (4)

Chưa thể áp dụng trực tiếp mà chỉ

có thể áp dụng thông qua các giải
pháp cụ thể
Không có giá trị thương mại


Không thay đổi theo thời gian


Không bảo hộ quyền tài sản
Quyền nhân thân của tác giả

các phát minh?
By Le Thi Kim Oanh 69
Giải pháp hữu ích

Có tính mới;
a)

Có khả năng áp dụng công nghiệp
b)
By Le Thi Kim Oanh 70
Kiểu dáng công
nghiệp

Phải đăng ký
bảo hộ

By Le Thi Kim Oanh 71
Kiểu dáng công nghiệp

Là:

 Hình dáng bên ngoài của sản phẩm,
được thể hiện bằng đường nét,
hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp
những yếu tố đó,
 Có tính mới đối với thế giới
Có tính
 Dùng làm mẫu để chế tạo sản
phẩm công nghiệp

By Le Thi Kim Oanh 72
Kiểu dáng công nghiệp

Có tính mới;
1.

Có tính sáng tạo;
2.

Có khả năng áp dụng công
3.
nghiệp.
By Le Thi Kim Oanh 73
Đối tượng bảo hộ

Không bảo hộ đặc tính kỹ thuật

sản phẩm
Bảo hộ kiểu dáng được ứng dụng

hoặc thể hiện trên nhứng sản
phẩm đó
By Le Thi Kim Oanh 74
Đối tượng loại trừ

Hình dáng bên ngoài của sản

phẩm được tạo ra một cách dễ
dàng
Hình dáng bên ngoài do đặc tính

kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc
phải có.By Le Thi Kim Oanh 75
Hình dáng và đặc tính kỹ
thuật
Thế nào là đặc tính kỹ thuật bắt

buộc phải có đối với sản phẩm
nhất định?
Khi không đạt được chức năng kỹ

thuật của sản phẩm do việc thay
đổi hình dáng bên ngoài của nó.By Le Thi Kim Oanh 76
Mối quan hệ với quyền tác
giả
Có thể nhận được sự bảo hộ

tương đương theo quyền tác giả.
By Le Thi Kim Oanh 77
Nhãn hiệu hàng hoá
và nhãn hiệu dịch vụ
Phải đăng ký

bảo hộ


By Le Thi Kim Oanh 78
Nhãn hiệu

Những dẫu hiệu dùng để phân

biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại
của các cơ sở sản xuất, kinh
doanh khác nhau
Có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc

sự kết hợp các yếu tố đó được
thể hiện bằng một hoặc nhiều
màu sắc.

By Le Thi Kim Oanh 79
Nhãn hiệu hàng hoá

Gắn lên sản phẩm, bao bì sản

phẩm để giúp người tiêu dùng
phân biệt sản phẩm cùng loại của
các cơ sở sản xuất khác nhau.

Lưu ý: sản phẩm cùng loại (theo

tiêu chí nào?)


By Le Thi Kim Oanh 80
Ví dụ nhãn hiệu hàng hoá
By Le Thi Kim Oanh 81
Ví dụ nhãn hiệu hàng hoá
By Le Thi Kim Oanh 82
Ví dụ nhãn hiệu hàng hoá
By Le Thi Kim Oanh 83
Nhãn hiệu dịch vụ

Gắn lên phương tiện dịch vụ,

biển hiệu để giúp người sử dụng
phân biệt dịch vụ cùng loại của
các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác
nhau.

Lưu ý : dịch vụ cùng loại (theo

tiêu chí nào?)

By Le Thi Kim Oanh 84
Ví dụ nhãn hiệu dịch vụ
By Le Thi Kim Oanh 85
Nhãn hiệu(luật SHTT)

Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới

dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ,
hình ảnh, kể cả hình ba chiều
hoặc sự kết hợp các yếu tố đó,
được thể hiện bằng một hoặc
nhiều màu sắc;
Có khả năng phân biệt hàng hoá,

dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu
với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể
khác.
By Le Thi Kim Oanh 86
Nhãn hiệu: Từ ngữ
By Le Thi Kim Oanh 87
Nhãn hiệu là hình vẽ kết hợp
với từ ngữ
By Le Thi Kim Oanh 88
Nhãn hiệu tập thể

Là nhãn hiệu dùng để phân biệt

hàng hoá, dịch vụ của các thành
viên của tổ chức là chủ sở hữu
nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch
vụ của tổ chức, cá nhân không
phải là thành viên của tổ chức đó
By Le Thi Kim Oanh 89
Ví dụ nhãn thiệu tập
thể(1)
By Le Thi Kim Oanh 90
Ví dụ nhãn hiệu tập thể(2)
By Le Thi Kim Oanh 91
Ví dụ nhãn hiệu tập thể (3)

Quít Lai Vung


Bưởi năm roi Bình Minh


Bưởi Phúc Trạch


Vải thiều Thanh Hà

By Le Thi Kim Oanh 92
Nhãn hiệu liên kết

Là các nhãn hiệu do cùng một chủ

thể đăng ký, trùng hoặc tương tự
nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ
cùng loại hoặc tương tự nhau
hoặc có liên quan với nhau
By Le Thi Kim Oanh 93
Ví dụ nhãn hiệu liên kết (1)

Nhãn hiệu chính MILIKET


LIKET MILIKET KET MIKET
LIKET
MILKET MILIMEX BILIKET
MILKET
 Các nhãn hiệu liên kết thuộc xí
nghiệp lương thực, thực phẩm
"MILIKET".By Le Thi Kim Oanh 94
Nhãn hiệu nổi tiếng

Là nhãn hiệu được người tiêu

dùng biết đến rộng rãi trên toàn
lãnh thổ Việt Nam
By Le Thi Kim Oanh 95
Ví dụ nhãn hiệu nổi tiếng
By Le Thi Kim Oanh 96
Chú ý khi chọn từ ngữ

Phải phát âm được: MILIKET,

LiOA...
Không chọn chữ số, ví dụ:

555,777,939...
Có nghĩa hoặc không có nghĩa

By Le Thi Kim Oanh 97
Chú ý khi chọn từ ngữ

Thể hiện chữ viết thường, hoa,

cách điệu
Tên người: Sơn Bạch Tuyết, May

Cát Tường, Xe Máy Honda...
Tên ghép: VINATABA,
Tên

VINAMILK, MILIKET, LiOA,
HALIDA, HUDA, DIHAVINA,
VIETNAM-AIRLINES...
VIETNAM-AIRLINES...

By Le Thi Kim Oanh 98
Có nên chọn tên địa danh?

Bia Hà Nội


Bia Sài Gòn


Kẹo dừa Bến Tre


Xi măng Hà Tiên


Vang Đà Lạt
Lưu ý: kèm điều kiện gì?By Le Thi Kim Oanh 99
Ví dụ : không được coi là nhãn
hiệu
Rượi nếp
HIGHT
Thuốc cái
QUALITY
đau mắt hoa vàng
Nước khoáng thiên nhiên
Khí
Khí
Mêtan
Mêtan
CH4By Le Thi Kim Oanh 100
Đánh giá dấu hiệu thương tự
(1)
Tương tự về cấu trúc:

 PHOTONICA và PHOTOKINA

Tương tự về cách phát âm

 EVERGREEN và EVERDEEN

 WHITE &CASE và YK
WHITE &C
Tương tự về ý nghĩa:

 SUNSET và SUNRISEBy Le Thi Kim Oanh 101
Đánh giá dấu hiệu tương tự
(2)
Kênh tiêu thụ hàng hoá


Giá trị hàng hoá
Bút bi Thiên Long giá 1000đ,
Bút

Thiên Lương?
Thiên
Ôtô Honda: H Ôtô Hyundai:
Ôtô

H

By Le Thi Kim Oanh 102
Nhãn hàng hoá (Etiket)

Là tập hợp thông tin về

 Công dụng, chức năng, chủng loại.
Trọng lượng, kích thước, đặc tính
cấu tạo hoặc thành phần, xuất xứ,
cách sử dụng của hàng hoá.
 Nhãn hàng hoá không bảo hộ
By Le Thi Kim Oanh 103
Tên thương mại
Không cần phải đăng ký
bả o h ộ
By Le Thi Kim Oanh 104
Tên thương mại là gì? (1)

Là tên gọi của tổ chức, cá nhân

dùng trong hoạt động kinh doanh
để phân biệt chủ thể kinh doanh
mang tên gọi đó với chủ thể kinh
doanh khác trong cùng lĩnh vực và
doanh lĩnh
khu vực kinh doanh.
khuBy Le Thi Kim Oanh 105
Tên thương mại là gì? (2)

Là tập hợp các chữ cái, có thể kèm

theo chữ số, phát âm được;
Phân biệt chủ thể kinh doanh

mang tên gọi đó với các chủ thể
kinh doanh khác trong cùng lĩnh
kinh
vực kinh doanh.By Le Thi Kim Oanh 106
Khả năng phân biệt(1)

Không trùng hoặc tương tự tới

mức gây nhầm lẫn với tên thương
mại mà người khác đã sử dụng
trước trong cùng lĩnh vực và khu
vực kinh doanh;
By Le Thi Kim Oanh 107
Khả năng phân biệt(2)

Không trùng hoặc tương tự đến

mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
của người khác hoặc với chỉ dẫn
địa lý đã được bảo hộ.
By Le Thi Kim Oanh 108
Căn cứ xác lập quyền

Tên thương mại

 Được xác lập trên cơ sở sử dụng
hợp pháp tên thương mại đó.


Khi nào được coi là sử dụng hợp

pháp?By Le Thi Kim Oanh 109
Quyền đối với tên thương
mại
Thuộc về chủ sở hữu tên thương

mại:
 Sử dụng TTM trong kinh doanh

 Cấm người khác sử dụng tên
thương mại gây nhầm lẫn với hoạt
động kinh doanh của mình
 Lưu ý : không đề cập đến cho
cho
phép
phép

By Le Thi Kim Oanh 110
Chuyển giao tên thương mại

Quyền đối với tên thương mại

chỉ được phép chuyển giao:
ch
Cùng với việc chuyển giao toàn
toàn

bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động
kinh doanh dưới tên thương mại
đó.By Le Thi Kim Oanh 111
Phân biệt nhãn hiệu và tên
thương mại(1)
Muốn bảo bộ nhãn hiệu phải đăng

ký tại cục sở hữu trí tuệ (Cơ quan
quản lý nhà nước: bộ KH&CN )
Tên thương mại được bảo hộ khi

có đủ điều kiện quy định mà
không cần đăng ký bảo hộ. (Cơ
quan quản lý nhà nước: Bộ
KH&ĐT)

By Le Thi Kim Oanh 112
Phân biệt nhãn hiệu và tên
thương mại (2)

Doanh nghiệp có thể hoặc không

sử dụng nhãn hiệu
Nhưng doanh nghiệp bắt buộc

phải có tên thương mại để hoạt
ph
động, để phân biệt giữa các doanh
nghiệp.By Le Thi Kim Oanh 113
Phân biệt nhãn hiệu và tên
thương mại (3)

Thời hạn bảo hộ đới với nhãn

hiệu là 10 năm (có thể gia hạn liên
tiếp, không hạn chế số lần gia
hạn)
Tên thương mại được bảo hộ khi

doanh nghiệp còn hoạt động dưới
tên thương mại đó.


By Le Thi Kim Oanh 114
Có nên lấy tên thương mại để
đặt cho nhãn hiệu không?
Có thể


Nhưng ...

By Le Thi Kim Oanh 115
Có nên lấy tên thương mại để
đặt cho nhãn hiệu không?

Tên thương mại thường dài


Tên thương mại không có tính

phân biệt cao
Nếu có thể, nên lấy thành phần

phân biệt của tên thương mại làm
nhãn hiệuBy Le Thi Kim Oanh 116
Ví dụ (1)

Tên thương mại: Xí nghiệp lương

thực - thực phẩm MILIKET
Nhãn hiệu MILIKET

By Le Thi Kim Oanh 117
Ví dụ (2)

Tên thương mại : Công ty TNHH

xây dựng và chế biến thực phẩm
Kinh Đô
Nhãn hiệu Kinh Đô

By Le Thi Kim Oanh 118
Ý nghĩa của ký hiệu

Một số nhãn hiệu gắn trên sản

phẩm hoặc bao bì thường kèm
theo ký hiệu báo cho người khác
biết: nhãn hiệu đã được đăng ký
bảo hộ
Người có hành vi vi phạm không

thể viện dẫn lý do là vô tình,
không biết nhãn hiệu đã được
đăng ký bảo hộ
By Le Thi Kim Oanh 119
Ví dụ
By Le Thi Kim Oanh 120
Chỉ dẫn địa lý

Phải đăng ký

b ả o hộ


By Le Thi Kim Oanh 121
Lưu ý

Trước đây, Pháp luật về sở hữu trí

tuệ của Việt Nam có phân biệt
Chỉ dẫn địa lý với Tên gọi xuất
xứ hàng hoá
Nhưng kuật sở hữu trí tuệ 2005 đã

không quy định Tên gọi xuất xứ
hàng hoá như một đối tượng riêng
được bảo hộ sở hữu trí tuệ

By Le Thi Kim Oanh 122
Khái niệm

Là dấu hiệu dùng để chỉ sản

phẩm có nguồn gốc từ khu vực,
địa phương, vùng lãnh thổ hay
quốc gia cụ thể.
By Le Thi Kim Oanh 123
Điều kiện để sản phẩm được
bảo hộ
Có nguồn gốc địa lý từ khu vực,

địa phương, vùng lãnh thổ hoặc
nước tương ứng với chỉ dẫn địa
lý.
Có danh tiếng, chất lượng hoặc

đặc tính chủ yếu do điều kiện địa
lý của khu vực, địa phương, vùng
lãnh thổ hoặc nứoc tương ứng với
chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
By Le Thi Kim Oanh 124
Thế nào là danh tiếng của
sản phẩm mang CDĐL?
Mức độ tín nhiệm của người tiêu

dùng đối với sản phẩm đó thông qua
mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết
đến và chọn lựa sản phẩm đó.
By Le Thi Kim Oanh 125
Thế nào là chất lượng, đặc
tính của sản phẩm mang
CDĐL?
Chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc

cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh
và các chỉ tiêu đó phải có khả năng
kiểm tra được bằng phương tiện kỹ
thuật hoặc chuyên gia với phương
pháp kiểm tra phù hợp.
By Le Thi Kim Oanh 126
Điều kiện địa lý

Yếu tố tự nhiên: khí hậu, thuỷ

văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái
và các điều kiện tự nhiên khác.
Yếu tố về con người: kỹ năng, kỹ

xảo của người sản xuất, quy trình
sản xuất truyền thống của địa
phương.


By Le Thi Kim Oanh 127
Thế nào là khu vực địa lý?

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý

có ranh giới được xác định một
cách chính xác bằng từ ngữ và bản
đồ.
By Le Thi Kim Oanh 128
Lưu ý

Quyền đối với chỉ dẫn địa lý

không được chuyển giao
không
By Le Thi Kim Oanh 129
Thương hiệuBy Le Thi Kim Oanh 130
Bảo hộ thương hiệu?

Thương hiệu không phải là đối

tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ.
By Le Thi Kim Oanh 131
Thương hiệu (1)

Các nhãn hiệu, ví dụ

 Coca-cola

 SONY, VINATABA

 VINAMILK,TRUNG NGUYÊN

 Việt nam- airlines,Việtnam
tourism,,,
By Le Thi Kim Oanh 132
Thương hiệu (2)

Chỉ dẫn địa lý, ví dụ:

 Nước mắm Phú Quốc

 Chè Mộc Châu

 Rượu COGNAC
By Le Thi Kim Oanh 133
Thương hiệu (3)

Chỉ dẫn địa lý, ví dụ:


Made in Vietnam


Made in USA…

By Le Thi Kim Oanh 134
Phân biệt thương hiệu với…

Người ta đã quan niệm thương

hiệu có thể bao gồm :
 Nhãn hiệu

 Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại

 Kiểu dáng công nghiệp

 Uy tín của doanh nghiệp… Có thể “đo” và không thể “đo”
được.
By Le Thi Kim Oanh 135
Hậu quả

Khi gọi chung các đối tượng sở

hữu công nghiệp vừa nêu là
thương hiệu sẽ gây khó khăn cho
doanh nghiệp trong việc đăng ký
và bảo hộ từng đối tượng sở hữu
công nghiệp riêng biệt
By Le Thi Kim Oanh 136
Ví dụ về Tên thương mại với
Nhãn hiệu

Tên thương mại Unilever (có

người gọi là thương hiệu Unilever
) sở hữu trên 1600 nhãn hiệu
 Bột giặc OMO

 Kem đánh răng,xà bông Dove

 Trà Lipton

 Nhưng Unilever không đặt tên mình
cho các sản phẩm cụ thể.

By Le Thi Kim Oanh 137
Giống cây trồng
Phải đăng lý
bảo hộ
By Le Thi Kim Oanh 138
Giống cây trồng

Là một quần thể cây trồng đồng

nhất về hình thái và có giá trị kinh
giá
tế nhất định, nhận biết được bằng
sự biểu hiện của các đặc tính do
kiểu gen quy định và phân biệt
được với bất kỳ quần thể cây
trồng nào khác thông qua sự biểu
hiện của ít nhất một đặc tính và didi
truyền được cho đời sau.
truy
By Le Thi Kim Oanh 139
Giống cây trồng mới

Là giống cây trồng mới được

chọn, tạo ra hoặc mới được nhập
khẩu lần đầu có tính khác biệt,
tính đồng nhất, tính ổn định
nhưng chưa có trong danh mục
nh
giống cây trồng được phép sản
xuất, kinh doanh.


By Le Thi Kim Oanh 140
Các quy định quốc tế

Công ước quốc tế về bảo hộ

giống cây trồng mới (UPOV)
Điều 27.3.b TRIPS quy định: các

nước thành viên có thể loại bỏ
GCT mới ra khỏi đối tượng cấp
bằng SC, nhưng phải bảo hộ GCT
mới bằng hệ thống hữu hiệu
riêng.

By Le Thi Kim Oanh 141
So sánh-pháp luật việt nam quy
định

Không được đặt tên cho giống cây

trồng:
Chỉ bao gồm toàn các chữ số


Vi phạm đạo đức xã hội


Dễ gây hiểu nhầm với đặc trưng,

đặc tính của giống cây trồng đó;
Trùng hoặc tương tự với nhãn

hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ
hàng hoá đang được bảo 1hộ cho
By Le Thi Kim Oanh 42
SP hoặc với SP thu hoạch của
UPOV quy định đặt tên cho
GCT
GCT
Điều 20:

 Không cấm trùng tên với NHHH,
tên gọi xuất xứ.
 Chấp nhận cả những con số nếu
thực tế chỉ để gọi giống cây trồng
đó…
By Le Thi Kim Oanh 143
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản