Bài giảng Lý thuyết sai số

Chia sẻ: k54bui

Sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo được hoặc tính được và giá trị thực hay giá trị chính xác của một đại lượng nào đó. Khi đo đạc nhiều lần một đại lượng nào đó, thông thường dù cẩn thận đến mấy, vẫn thấy các kết quả giữa các lần đo được hầu như đều khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng trong kết quả đo được luôn luôn có sai số và kết quả chúng ta nhận được chỉ là giá trị gần đúng của nó mà thôi....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết sai số

11/11/2008
Nguy n Quang Minh
Sai s gi i h n: Giá tr gi i h n mà các sai s ngoài giá
tr này s không ñư c coi là sai s ng u nhiên và có th
lo i b
1
11/11/2008
Sai s trung phương tương ñ i
◦ C nh có chi u dài 20 m, sai s trung phương m = 2cm
◦ C nh có chi u dài 2000 m, sai s trung phương m = 2cm
m 1 = m 2 => 2 c nh ño có ñ chính xác như nhau??
ñưa ra ñ i lư ng: mL 1
=
L T
1 0.02 1
= =
T1 20 1000
1 0.02 1
= =
T2 2000 200000
Sai s trung phương c a hàm các tr ño
◦ C nh có chi u dài 20 m, sai s trung phương m = 2cm
◦ C nh có chi u dài 2000 m, sai s trung phương m = 2cm
m 1 = m 2 => 2 c nh ño có ñ chính xác như nhau??
ñưa ra ñ i lư ng: mL 1
=
L T
1 0.02 1
= =
T1 20 1000
1 0.02 1
= =
T2 2000 200000
2
11/11/2008
Sai s trung phương c a các tr ño ñ c l p xác ñ nh
b ng công th c:
ε i = Li − X
[ε ] = ε ⇒ 0 khi n ⇒ ∞
x
n
[εε ] = [vv ]
m =δ =
n −1
n
N u các ñ i lư ng ñư c xác ñ nh t các ñ i lư ng
khác thì sai s trung phương xác ñ nh như th nào?
3
11/11/2008
XC CS
α

XA
A


YA

X C = X A + S cos α
A = pB + qC ⇒ ε A = pε B + qε C
Bi t mB, mC, tính mA?[ε Aε A ] = [( pε B + qε C )2 ]
mA =
n n

[p ε ε ]
+ 2 pε B qε C + q 2ε C ε C
2
mA = BB
n
4
11/11/2008
n n n

∑p ε ε + 2 ∑ p ε B q ε C + ∑ q 2ε C ε C
2
BB
mA = 1 1 1
n
n n n n

∑p ε ε + ∑ q ε Cε C ∑ε ∑ε
ε +q ε
2 2 2 2
p
BB BB CC
= =
1 1 1 1
n n
n n

∑ε ∑ε
ε +q ε
2 2
p BB CC
mA = 1 1
n
n n

∑ε ∑ε
ε ε
BB CC
= +q = p 2m2 + q 2m2
2 2
1 1
p
n n B c
5
11/11/2008
F = f ( x1 , x2 ,..., xm )
Bi t mX1, mx2,…, mxm tính mF?
Áp d ng khai tri n Taylor, gi ñ n s h ng b c nh t
∂F ∂F ∂F
εF = ε x1 + ε x2 + ... + εx
∂x1 ∂x2 ∂xm m
2 2
2 2
 ∂f  2  ∂F 
 ∂f   ∂f  2 m

∑ ∂x  mx2i
 ∂x  x  ∂x  m x2 + ... +  ∂x  m xm =
mF =   m21 +     
 1  2  m 1 i
S
α

XA


YA
X C = X A + S cos α
α = 450 , S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm
mX C = ?
6
11/11/2008
X C = X A + S cos α
m 2 = (cos α ) mS + (S sin α ) mα
2 2
2 2
XCα = 450 , S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm
m X C = (cos 450 ) 2 (5mm) 2 + (200 * sin 450 ) 2 (5" ) 2
i– s th t trong
danh sách l pS
α

XA


YA
YC = YA + S sin α
α = 450 i, S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm
mYC = ?
7
11/11/2008
N u 2 c nh ño cùng ñ
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản