Bài giảng Lý thuyết sai số

Chia sẻ: Bui Van Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
116
lượt xem
30
download

Bài giảng Lý thuyết sai số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo được hoặc tính được và giá trị thực hay giá trị chính xác của một đại lượng nào đó. Khi đo đạc nhiều lần một đại lượng nào đó, thông thường dù cẩn thận đến mấy, vẫn thấy các kết quả giữa các lần đo được hầu như đều khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng trong kết quả đo được luôn luôn có sai số và kết quả chúng ta nhận được chỉ là giá trị gần đúng của nó mà thôi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết sai số

  1. 11/11/2008 Nguy n Quang Minh Sai s gi i h n: Giá tr gi i h n mà các sai s ngoài giá tr này s không ñư c coi là sai s ng u nhiên và có th lo i b 1
  2. 11/11/2008 Sai s trung phương tương ñ i ◦ C nh có chi u dài 20 m, sai s trung phương m = 2cm ◦ C nh có chi u dài 2000 m, sai s trung phương m = 2cm m 1 = m 2 => 2 c nh ño có ñ chính xác như nhau?? ñưa ra ñ i lư ng: mL 1 = L T 1 0.02 1 = = T1 20 1000 1 0.02 1 = = T2 2000 200000 Sai s trung phương c a hàm các tr ño ◦ C nh có chi u dài 20 m, sai s trung phương m = 2cm ◦ C nh có chi u dài 2000 m, sai s trung phương m = 2cm m 1 = m 2 => 2 c nh ño có ñ chính xác như nhau?? ñưa ra ñ i lư ng: mL 1 = L T 1 0.02 1 = = T1 20 1000 1 0.02 1 = = T2 2000 200000 2
  3. 11/11/2008 Sai s trung phương c a các tr ño ñ c l p xác ñ nh b ng công th c: ε i = Li − X [ε ] = ε ⇒ 0 khi n ⇒ ∞ x n [εε ] = [vv ] m =δ = n −1 n N u các ñ i lư ng ñư c xác ñ nh t các ñ i lư ng khác thì sai s trung phương xác ñ nh như th nào? 3
  4. 11/11/2008 XC C S α XA A YA X C = X A + S cos α A = pB + qC ⇒ ε A = pε B + qε C Bi t mB, mC, tính mA? [ε Aε A ] = [( pε B + qε C )2 ] mA = n n [p ε ε ] + 2 pε B qε C + q 2ε C ε C 2 mA = BB n 4
  5. 11/11/2008 n n n ∑p ε ε + 2 ∑ p ε B q ε C + ∑ q 2ε C ε C 2 BB mA = 1 1 1 n n n n n ∑p ε ε + ∑ q ε Cε C ∑ε ∑ε ε +q ε 2 2 2 2 p BB BB CC = = 1 1 1 1 n n n n ∑ε ∑ε ε +q ε 2 2 p BB CC mA = 1 1 n n n ∑ε ∑ε ε ε BB CC = +q = p 2m2 + q 2m2 2 2 1 1 p n n B c 5
  6. 11/11/2008 F = f ( x1 , x2 ,..., xm ) Bi t mX1, mx2,…, mxm tính mF? Áp d ng khai tri n Taylor, gi ñ n s h ng b c nh t ∂F ∂F ∂F εF = ε x1 + ε x2 + ... + εx ∂x1 ∂x2 ∂xm m 2 2 2 2  ∂f  2  ∂F   ∂f   ∂f  2 m ∑ ∂x  mx2i  ∂x  x  ∂x  m x2 + ... +  ∂x  m xm = mF =   m21 +       1  2  m 1 i S α XA YA X C = X A + S cos α α = 450 , S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm mX C = ? 6
  7. 11/11/2008 X C = X A + S cos α m 2 = (cos α ) mS + (S sin α ) mα 2 2 2 2 XC α = 450 , S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm m X C = (cos 450 ) 2 (5mm) 2 + (200 * sin 450 ) 2 (5" ) 2 i– s th t trong danh sách l p S α XA YA YC = YA + S sin α α = 450 i, S = 200m, mα = ±5" , mS = ±5mm mYC = ? 7
  8. 11/11/2008 N u 2 c nh ño cùng ñ 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản