Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 7 - Ngân sách nhà nước

Chia sẻ: anhkhoa_lpt

M ột số quan điểm về NSNN: (i) NSNN là một văn kiện tài chính, mô tả các khoản thu, chi của Chính phủ, được thiết lập hàng năm

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản