Bài giảng Microstation

Chia sẻ: phuocql31

MicroStation là một phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. MicroStation còn được sử dụng để làm nền cho các ứng dụng khác như Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag. Các công cụ của MicroStation được sử dụng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. MicroStation còn cung cấp các công cụ nhập, xuất dữ liệu đồ họa từ các phần mềm khác thông...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Microstation

--------
Bài giảng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng I
Qui tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè
------------------------------------1. S¬ ®å tæng qu¸t

Môc ®Ých thµnh lËp
1. T¹o file design
ThiÕt kÕ chung 2. T¹o b¶ng ph©n líp ®èi t−îng
3. T¹o ký hiÖu
4. QuÐt b¶n ®å
1. T¹o l−íi Km
N¾n b¶n ®å
2. N¾n b¶n ®å

1. VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng.
2. VÏ ®èi t−îng ®−êng bao vïng.
Vect¬ ho¸
3. VÏ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm.
4. VÏ ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt.
1. KiÓm tra vµ söa lçi vÒ ph©n líp §T
2. Söa lçi vµ lµm ®Ñp d÷ liÖu
Hoµn thiÖn d÷ liÖu d¹ng ®−êng vµ ®−êng bao vïng.
3. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ®iÓm.
4. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng text.

Biªn tËp vµ tr×nh bµy 1. T¹o vïng, t« mµu vµ tr¶i ký hiÖu.
b¶n ®å 2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng.


L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in 1. Tæ chøc th− môc chøa
b¶n ®å file. b¶n ®å b»ng Iplot.
2. In


2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña tõng b−íc.

2.1. ThiÕt kÕ chung.
§Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt hÖ thèng cho tÊt c¶ c¸c b¶n ®å trong khèi c«ng
viÖc, c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å sau nµy sÏ ®−îc
thùc hiÖn vµ sö dông chung. C«ng t¸c bao gåm:

1
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


§Þnh nghÜa file chuÈn (Seed file).
Kh¸i niÖm seed file trong viÖc t¹o c¸c b¶n ®å.
Seed file thùc chÊt lµ mét Design file tr¾ng (kh«ng chøa d÷ liÖu) nh−ng nã
chøa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc víi MicroStation. §Æc biÖt víi c¸c
file b¶n ®å, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc gi÷a c¸c file d÷ liÖu, ph¶i
t¹o c¸c file chøa c¸c tham sè vÒ hÖ to¹ ®é, phÐp chiÕu, ®¬n vÞ ®o.... Sau ®ã c¸c file b¶n
®å cã cïng c¬ së to¸n häc sÏ ®−îc t¹o dùa trªn nÒn seed file nµy. Mçi mét c¬ së to¸n
häc cña b¶n ®å sÏ cã mét seed file nµy riªng.
(trong hÖ thèng MGE cña Intergraph, modul MGE Nucleus cho phÐp ®Þnh
nghÜa file chuÈn nµy).
VÝ dô: Seed file ®Þnh nghÜa cho c¸c b¶n ®å Gauss kruger n»m ë mói 48 cã c¸c
th«ng sè sau:
HÖ to¹ ®é chÝnh (Primary Coordinate system):
- System: Transfer Mecator
+ Long of origin: 105:00:00
+ Latitute of origin: 0:00:00
- Geodetic datum: User Define
- Ellipsoid: Krasovski.
HÖ ®¬n vÞ ®o (Working Unit).
- §¬n vÞ ®o chÝnh (Master Unit): m
- §¬n vÞ ®o phô (Sub Unit) : cm
- §é ph©n gi¶i (Resolution) : 1000
Chó ý: Seed file nµy chØ sö dông cho c¸c b¶n ®å Gauss n»m trªn mói 49, th«ng
sè kinh tuyÕn gèc (Longtitude of orgin) ph¶i ®æi thµnh 111:00:00.
T¹o Desing file.
C¸c file b¶n ®å dgn ®−îc t¹o trong MicroStation dùa trªn Seed file cÇn thµnh
lËp. Tªn file th−êng ®−îc ®Æt theo danh ph¸p cña tê b¶n ®å.
Ph©n líp ®èi t−îng.
C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi tån t¹i d−íi d¹ng sè ®−îc thÓ hiÖn vµ l−u tr÷ trªn c¸c
líp th«ng tin kh¸c nhau. V× vËy tr−íc khi tiÕn hµnh sè ho¸, thµnh lËp b¶n ®å sè c¸c
®èi t−îng cÇn ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc sÏ ®−îc l−u tr÷ trªn
líp th«ng tin nµo.
VÝ dô: c¸c ®èi t−îng lµ s«ng, hå sÏ ®−îc l−u tr÷ trong líp th«ng tin thø nhÊt,


2
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


c¸c ®èi t−îng lµ ®−êng b×nh ®é cã b¶n sÏ ®−îc l−u trªn líp th«ng tin thø hai,...
Sè líp th«ng tin nhiÒu nhÊt trªn mét file b¶n ®å (*.dgn) lµ 63 líp. V× vËy c¸c
®èi t−îng trªn mét file b¶n ®å nªn ®−îc ph©n nhiÒu nhÊt lµ 63 líp th«ng tin kh¸c
nhau. Mçi mét líp ®èi t−îng sÏ ®−îc ®¸nh sè tõ 1-63.
T¹o file Feature table.
Môc tiªu cña file feature table dïng ®Ó qu¶n lÝ vµ ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n cho
c¸c ®èi t−îng trong qu¸ tr×nh sè ho¸ còng nh− söa ®æi d÷ liÖu sau khi sè ho¸. File
feature ®−îc t¹o dùa trªn b¶ng thiÕt kÕ ph©n líp.
File feature table chøa toµn bé c¸c th«ng sè ®å ho¹ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng
(feature) cã trong b¶n ®å cÇn thµnh lËp
vÝ dô: Sè líp (lever), mµu s¾c (color), kiÓu ®−êng (linestyle), lùc nÐt (weight),
kiÓu ch÷ (font), kÝch th−íc ch÷...
File feature table (*.tbl) ®−îc t¹o b»ng c«ng cô Feature Table Editor cña
MSFC.
T¹o kÝ hiÖu.
Theo c¸ch ph©n lo¹i d÷ liÖu kh«ng gian, c¸c kÝ hiÖu trªn b¶n ®å ®−îc chia
thµnh 4 lo¹i.
- KÝ hiÖu d¹ng ®iÓm.
- KÝ hiÖu d¹ng ®−êng.
- KÝ hiÖu d¹ng pattern (c¸c kÝ hiÖu ®−îc tr¶i ®Òu trªn diÖn tÝch mét vïng nµo ®ã).
- KÝ hiÖu d¹ng ch÷ chó thÝch.
C¸c kÝ hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern ®−îc thiÕt kÕ thµnh c¸c cell. C¸c cell nµy
®−îc sö dông mét c¸ch th−êng xuyªn, lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh sè ho¸
còng nh− biªn tËp b¶n ®å. Mçi cell ®−îc ®Þnh nghÜa bëi mét th− viÖn ch÷a cell vµ tªn
cell.
VÝ dô: C¸c cell kÝ hiÖu dïng cho b¶n ®å ®Þa h×nh 1:50.000 ®−îc l−u ch÷ trong
th− viÖn cell Dh-50.cell. Trong th− viÖn nµy kÝ hiÖu nhµ ®éc lËp phi tû lÖ cã tªn lµ
C.NHA.
C¸c kÝ d¹ng ®−êng ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng lµ c¸c kiÓu ®−êng custom. C¸c kiÓu
®−êng dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng cña b¶n ®å ®−îc chøa trong th−
viÖn kiÓu ®−êng (Line style Library) hay cßn gäi lµ file resource b¾t buéc ph¶i ®−îc
l−u trong th− môc.
\\win32app\Ustation\wsmod\default\symbol\*.rsc
QuÐt b¶n ®å.


3
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh nµy lµ chuyÓn c¸c b¶n ®å ®−îc l−u tr÷ trªn giÊy, phim,
diamat thµnh c¸c file d÷ liÖu sè d−íi d¹ng raster. Sau ®ã c¸c file nµy sÏ ®−îc chuyÓn
®æi vÒ c¸c ®Þnh d¹ng cña Intergraph (*.rle hoÆc *.tif) ®Ó sö lÝ ¶nh tiÕp b»ng phÇn mÒm
IRASB.
Tuú theo tõng lo¹i b¶n ®å vµ môc ®Ých sö dông sau nµy mµ ng−êi ta sö dông
c¸c m¸y quÐt cïng c¸c phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c nhau.
§é ph©n gi¶i quy ®Þnh trong mçi b¶n ®å khi quÐt phô thuéc vµo chÊt l−îng cña
tµi liÖu gèc vµ môc ®Ých sö dông. Th«ng th−êng, ®é ph©n gi¶i cµng cao, sÏ cho chÊt
l−îng d÷ liÖu raster tèt h¬n cho qu¸ tr×nh sè ho¸ sau nµy, nh−ng nã còng lµm cho ®é
lín cña file t¨ng lªn.
2.2. N¾n b¶n ®å.
Môc ®Ých: ChuyÓn ®æi c¸c ¶nh quÐt ®ang ë to¹ ®é hµng cét cña c¸c pixel vÒ to¹
®é tr¾c ®Þa (to¹ ®é thùc - hÖ to¹ ®é ®Þa lý hoÆc to¹ ®é ph¼ng). §©y lµ b−íc quan träng
nhÊt trong quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å sè v× nã ¶nh h−ëng tíi toµn bé ®é chÝnh x¸c cña
b¶n ®å sau khi ®−îc sè ho¸ dùa trªn nÒn ¶nh.
T¹o l−íi Km
L−íi km vµ l−íi kinh vÜ ®é ®−îc t¹o dùa vµo to¹ ®é cña c¸c gãc khung vµ
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¾t l−íi. L−íi Km ®−îc sö dông lµm c¬ së cho viÖc chän c¸c
®iÓm khèng chÕ khi n¾n b¶n ®å. Víi c¸c l−íi Km cña b¶n ®å tû lÖ lín ta cã thÓ t¹o
b»ng c¸c c«ng cô cña Microstation nh−ng víi l−íi Km vµ kinh vÜ ®é cña b¶n ®å tû lÖ
nhá th× b¾t buéc ph¶i t¹o b»ng c«ng cô Gird Generation cña MGE ®Ó ®¶m b¶o ®é
chÝnh x¸c.
N¾n b¶n ®å.
§Ó n¾n c¸c file ¶nh ®· chuyÓn ®Þnh d¹ng thµnh (.rle) cña Itergraph ta sö dông
c«ng cô Warp cña irasb. Qu¸ tr×nh n¾n nµy ®−îc dùa trªn to¹ ®é cña c¸c ®iÓm khèng
chÕ trªn ¶nh, to¹ ®é cña c¸c diÓm khèng chÕ t−¬ng øng trªn file dgn vµ m« h×nh ®−îc
chän ®Ó n¾n (c¸c m« h×nh n¾n ®· ®−îc viÕt s½n trong phÇn mÒm irasb). Trong qu¸
tr×nh n¾n ¶nh, ng−êi sö dông ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c sai sè chuÈn vµ sai sè
gi÷a kho¶ng c¸ch thËt gi÷a ®iÓm chuyÓn ®æi vµ ®iÓm ®o ng−êi dïng thu thËp.
2.3. VÐct¬ ho¸ ®èi t−îng.
Môc ®Ých: lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi d÷ liÖu raster thµnh d÷ liÖu vect¬. Qu¸ tr×nh nµy
®−îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c phÇn mÒm sau: MSFC, MicroStation, Irasb, Geovec. Sau
khi cã file ¶nh raster ®· n¾n lµm nÒn b»ng phÇn mÒm Irasb, file b¶ng ®èi t−îng (.tbl)
®−îc t¹o trong MSFC víi ®Çy ®ñ c¸c líp th«ng tin trªn ¶nh cÇn sè ho¸. Ng−êi thùc
hiÖn ®· cã thÓ s½n sµng sè ho¸ trªn ¶nh ®Ó t¹o d÷ liÖu vect¬ trong file DGN. §èi víi
mçi kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau ng−êi thùc hiÖn nªn chän c¸c c«ng cô thÝch hîp trªn
MicroStation hoÆc trªn Geovec ®Ó sè ho¸.

4
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2.4. Hoµn thiÖn vµ chuÈn ho¸ d÷ liÖu
Sau qu¸ tr×nh sè ho¸ , d÷ liÖu nhËn ®−îc ch−a ph¶i ®· hoµn thiÖn vµ sö dông
®−îc. C¸c d÷ liÖu nµy th−êng ®−îc gäi lµ c¸c d÷ liÖu th«, cÇn ph¶i qua mét qu¸ tr×nh
kiÓm tra, chØnh söa vµ hîp lÖ c¸c d÷ liÖu. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n:
- KiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ (sai líp, sai kiÓu ®−êng,
mµu s¾c, lùc nÐt...).
- Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®−êng: Läc bá ®iÓm thõa (filter), lµm tr¬n
®−êng (smooth), lo¹i bá c¸c ®èi t−îng trïng nhau, söa c¸c ®iÓm cuèi tù do, t¹o c¸c
®iÓm giao.
- Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®iÓm vµ ch÷ viÕt .
2.5. Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å.
C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi ®−îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c vµ kÝ hiÖu ph¶i ®¶m b¶o
®−îc tÝnh t−¬ng quan vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh− tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å.
T¹o vïng, t« mµu, tr¶i kÝ hiÖu.
C¸c ®èi t−îng d¹ng vïng cÇn t« mµu hoÆc tr¶i kÝ hiÖu, c¸c ®èi t−îng ®ã ph¶i
tån t¹i d−íi d¹ng shape hoÆc complex shape. V× vËy cÇn ph¶i qua mét b−íc t¹o vïng
tõ nh÷ng ®−êng bao ®ãng kÝn.
Biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng.
§èi víi c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng khi tån t¹i ë d¹ng d÷ liÖu th× nã ph¶i gÆp
nhau t¹i c¸c ®iÓm nót vµ nã lµ mét ®èi t−îng ®−êng duy nhÊt. Nh−ng ®Ó thÓ hiÖn nã
d−íi d¹ng kÝ hiÖu b¶n ®å th× cã thÓ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng hai hoÆc ba kiÓu ®−êng.
2.6. L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å.
KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å cã thÓ ®−îc l−u tr÷ d−íi hai
d¹ng: L−u tr÷ trªn ®Üa vµ in ra giÊy. Khi l−u tr÷ d÷ liÖu b¹n nªn tæ chøc d÷ liÖu d−íi
d¹ng c¸c th− môc mét c¸ch khoa häc vµ nªn l−u tr÷ c¶ c¸c file phô trî ®i kÌm vÝ dô
nh− file (.tbl), (.cel), (.rsc), (.ctb)...
5
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng II
Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm
Microstation vµ mapping ofice
------------------------------------


Mapping ofice lµ mét hÖ phÇn mÒm míi nhÊt cña tËp ®oµn Intergraph bao gåm
c¸c phÇn mÒm c«ng cô phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ duy tr× toµn bé c¸c ®èi t−îng ®Þa
lý d−íi d¹ng ®å ho¹ bao gåm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC. C¸c file d÷ liÖu
d¹ng nµy ®−îc sö dông lµm ®Çu vµo cho c¸c hÖ th«ng tin ®Þa lý hoÆc c¸c hÖ qu¶n trÞ
d÷ liÖu b¶n ®å. C¸c phÇn mÒm øng dông cña Mapping office ®−îc thÝch hîp trong
mét m«i tr−êng ®å ho¹ thèng nhÊt MicroStation ®Ó t¹o nªn mét bé c¸c c«ng cô m¹nh
vµ linh ho¹t phôc vô cho viÖc thu nhËp vµ sö lý c¸c ®èi t−îng ®å ho¹. §Æc biÖt trong
lÜnh vùc biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å, dùa vµo rÊt nhiÒu c¸c tÝnh n¨ng më cña
MicroStation cho phÐp ng−êi sö dông tù thiÕt kÕ c¸c kÝ hiÖu d¹ng ®iÓm, d¹ng ®−êng,
d¹ng pattern mµ rÊt nhiÒu c¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶n ®å ®−îc coi lµ rÊt khã sö
dông ®èi víi mét sè phÇn mÒm kh¸c (Mappinfo, AutoCAD, Coreldraw, Freehand...),
l¹i ®−îc gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng trong MicroStation. Ngoµi ra c¸c file d÷ liÖu cña
c¸c b¶n ®å cïng lo¹i ®−îc t¹o dùa trªn nÒn mét file chuÈn (seed file) ®−îc ®Þnh nghÜa
®Çy ®ñ c¸c th«ng sè to¸n häc b¶n ®å, hÖ ®¬n vÞ ®o ®−îc tÝnh theo gi¸ trÞ thËt ngoµi
thùc ®Þa lµm t¨ng gi¸ trÞ chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c file b¶n ®å.
Trong viÖc sè ho¸ vµ biªn tËp c¸c ®èi t−îng b¶n ®å dùa trªn c¬ së c¸c b¶n ®å
®· ®−îc thµnh lËp tr−íc ®©y (trªn giÊy, diamat...), c¸c phÇn mÒm ®−îc sö dông chñ
yÕu bao gåm: MicroStation, I/GEOVEC, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG, IPLOT.
Sau ®©y sÏ lµ c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong
c¸c c«ng ®o¹n sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å.
1. MicroStation.

MicroStation lµ mét phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ (CAD) vµ lµ m«i tr−êng ®å ho¹
rÊt m¹nh cho phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ®èi t−îng ®å ho¹ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè b¶n ®å.
MicroStationconf ®−îc sö dông ®Ó lµm nÒn cho c¸c øng dông kh¸c nh− Geovec, Irasb,
MSFC, Mrfclean, Mrfflag ch¹y trªn ®ã.
C¸c c«ng cô cña MicroStation ®−îc sö dông ®Ó sè ho¸ c¸c ®èi t−îng trªn nÒn
¶nh (Raster), söa ch÷a, biªn tËp d÷ liÖu vµ tr×nh bµy b¶n ®å.
MicroStation cßn cung cÊp c«ng cô nhËp, xuÊt (import, export) d÷ liÖu ®å häa
tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c qua c¸c file (.dxf) hoÆc (.dwg).
2. Irasb

Irasb lµ phÇn mÒm hiÓn thÞ vµ biªn tËp d÷ liÖu raster d−íi d¹ng c¸c ¶nh ®en

6
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


tr¾ng (black and white image) vµ ®−îc ch¹y trªn nÒn cña MicroStation. MÆc dï d÷
liÖu cña Irasbvµ MicroStation ®−îc thÓ hiÖn trªn cïng mµn h×nh nh−ng nã hoµn toµn
®éc lËp víi nhau. NghÜa lµ viÖc thay ®æi d÷ liÖu phÇn nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn d÷
liÖu phÇn kia.
Ngoµi viÖc sö dông Irasb ®Ó hiÓn thÞ c¸c file ¶nh b¶n ®å phôc vô cho qu¸ tr×nh
sè ho¸ trªn ¶nh, c«ng cô warp cña Irasb ®−îc sö dông ®Ó n¾n c¸c file ¶nh raster tõ to¹
®é hµng cét cña c¸c pixcel vÒ täa ®é thùc cña b¶n ®å.
3. Geovec

Geovec lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn nÒn cña MicroStation cung cÊp c¸c c«ng cô
sè ho¸ b¸n tù ®éng c¸c ®èi t−îng trªn nÒn ¶nh ®en tr¾ng (binary) víi ®Þnh d¹ng cña
Intergraph. Mçi mét ®èi t−îng sè ho¸ b»ng Geovec ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc c¸c
th«ng sè ®å ho¹ vÒ mµu s¾c, líp th«ng tin, khi ®ã ®èi t−îng nµy ®−îc gäi lµ mét
feature. Mçi mét feature cã mét tªn gäi vµ m· sè riªng.
Trong qu¸ tr×nh sè ho¸ c¸c ®èi t−îng b¶n ®å, Geovec ®−îc dïng nhiÒu trong
viÖc sè ho¸ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng.
1. MSFC
MSFC (MicroStation Feature Collection) Modul cho phÐp ng−êi dïng khai b¸o
vµ ®Æt c¸c ®Æc tÝnh ®å ho¹ cho c¸c líp th«ng tin kh¸c nhau cña b¶n ®å phôc vô cho
qu¸ tr×nh sè ho¸, ®Æc biÖt lµ sè ho¸ trong Geovec. Ngoµi ra, MSFC cßn cung cÊp mét
lo¹t c¸c c«ng cô sè ho¸ b¶n ®å trªn nÒn MicroStation. MSFC ®−îc sö dông:
- §Ó t¹o b¶ng ph©n líp vµ ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ cho ®èi t−îng.
- Qu¶n lý c¸c ®èi t−îng cho qu¸ tr×nh sè ho¸.
Läc ®iÓm vµ lµm tr¬n ®−êng víi c¸c ®èi t−îng ®−êng riªng lÎ.
2. MRFCLEAN
MRFclean®−îc viÕt b»ng MDL (MicroStation Development Language) vµ ch¹y
trªn nÒn cña MicroStation. MRFclean dïng ®Ó:
- Xo¸ nh÷ng ®−êng, nh÷ng ®iÓm trïng nhau.
- C¾t ®−êng: t¸ch mét ®−êng thµnh hai ®−êng t¹i ®iÓm giao víi ®−êng kh¸c.
- Tù ®éng lo¹i c¸c ®o¹n thõa cã ®é dµi nhá h¬n Dangle-factor nh©n víi
tolerence.
3. MRFFLAG
MRFflag ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng hîp víi MRFclean, dïng ®Ó tù ®éng hiÓn thÞ lªn
mµn h×nh lÇn l−ît c¸c vÞ trÝ cã lçi mµ MRFclean ®· ®¸nh dÊu tr−íc ®ã vµ ng−êi sÏ sö
dông c¸c c«ng cô cña MicroStation ®Ó söa.


7
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


4. IPLOT
OT gåm cã Iplot Client vµ Iplot Server ®−îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc in Ên c¸c
tÖp tin .dgn cña MicroStation. Iplot Client nhËn c¸c yÒu in trùc tiÕp t¹i c¸c tr¹m lµm
viÖc, cßn Iplot Server nhËn c¸c yªu cÇu in qua m¹ng. Do vËy trªn m¸y tÝnh cña b¹n Ýt
nhÊt ph¶i cµi ®Æt Iplot Client. Iplot cho phÐp ®Æt c¸c th«ng sè in nh− lùc nÐt, thø tù in
c¸c ®èi t−îng ... th«ng qua tÖp tin ®iÒu khiÓn lµ pen-table
8
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng III

C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation
------------------------------------Ch−¬ng nµy cung cÊp mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file cÊu tróc mét file d÷ liÖu
trong MicroStation vµ h−íng dÉn c¸c b¹n thùc hµnh mét sè thao t¸c c¬ b¶n khi lµm
viÖc víi MicroStation, bao gåm:
- Lµm viÖc víi c¸c design file.
- CÊu tróc cña mét design file.
- §èi t−îng ®å ho¹.
- Thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh.
- C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét.
- C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm.
- Sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation.
1. Lµm viÖc víi c¸c design file

File d÷ liÖu cña MicroStation gäi lµ design file. MicroStation chØ cho phÐp
ng−êi sö dông më vµ lµm viÖc víi mét design file t¹i mét thêi ®iÓm. File nµy gäi lµ
Active Design file.
NÕu b¹n më mét design file khi b¹n ®· cã mét Design file kh¸c ®ang më s½n,
MicroStation sÏ tù ®éng ®ãng file ®Çu tiªn l¹i. Tuy nhiªn b¹n cã thÓ xem (tham kh¶o)
néi dung cña c¸c design file kh¸c b»ng c¸c t¸c ®éng ®Õn c¸c file d−íi d¹ng c¸c file
tham kh¶o (Reference File).
Mét design file trong MicroStation ®−îc t¹o b»ng c¸ch copy mét file chuÈn gäi
lµ Seed File.
C¸ch t¹o Design File
1. Khëi ®éng MicroStation → xuÊt hiÖn hép tho¹i MicroStation Manager.
2. Tõ file → chän New→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Design file.
3. §¸nh tªn file vµo hép text Files: vÝ dô Study.dgn.
4. Chän Seed file b»ng c¸ch bÊm vµo nót select... → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i
Select seed file.
5. Chän ®−êng dÉn ®Õn tªn th− môc vµ tªn seed file cho b¶n ®å cña m×nh. VÝ
dô file gauss-108.dgn sÏ lµ seed file ®−îc chän cho b¶n ®å Study.dgn.


9
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


6. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Select seed file.
7. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép
danh s¸ch c¸c th− môc.
8. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Create Design file
C¸ch thø hai ®Ó t¹o mét file míi khi ®ang lµm viÖc víi mét design file b»ng
c¸ch tõ file menu cña cöa sæ lÖnh chän New→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Design
File. TiÕp tôc lµm tõ b−íc 3 trë ®i.
C¸ch më mét Design file d−íi d¹ng Active design File
C¸ch 1: Chän th− môc chøa file vµ tªn file tõ hép héi tho¹i MicroStation
Manager → bÊm OK.
C¸ch 2:
1. Tõ thanh Menu chän File → chän Open → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Open

10
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


design File.
2. Tõ List file of Type chän (*.dgn) nÕu ch−a cã s½n. KhÝ ®ã tÊt c¶ c¸c file cã
®u«i (.dgn) sÏ xuÊt hiÖn trªn hép danh s¸ch tªn file.
3. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép
danh s¸ch c¸c th− môc.
4. Chän tªn File.
5. BÊm nót OK.
C¸ch më mét Design file d−íi d¹ng mét Reference File.
1. Tõ thanh Menu chän File → chän Reference→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i
Reference Files.
2. Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i Reference file chän Tools→ chän Attach...
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Attach Reference File.
3. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép
danh s¸ch c¸c th− môc.
4. Chän tªn file.
5. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Attach Reference files. Khi ®ã chän hép
héi tho¹i Reference Files sÏ xuÊt hiÖn tªn file võa chän.
6. PhÝm Display ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn hiÓn thÞ file.
7. PhÝm Snap ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn sö dông chÕ ®é b¾t ®iÓm ®èi víi
Reference file.
8. PhÝm Locate ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn xem th«ng tin cña ®èi t−îng hoÆc
copy ®èi t−îng trong Reference file.
C¸ch ®ãng mét Reference file
Trong hép héi tho¹i Reference file chän tªn file cÇn ®ãng chän Tools → chän
Detach.

11
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


C¸ch nÐn file (Compress Design file)
Khi xo¸ ®èi t−îng trong Dessign file, ®èi t−îng ®ã kh«ng bÞ xo¸ h¼n mµ chØ
®−îc ®¸nh dÊu lµ ®· xo¸ ®èi t−îng. ChØ sau khi nÐn file th× c¸c ®èi t−îng ®−îc xo¸
míi ®−îc lo¹i bá h¼n khái bé nhí. Qu¸ tr×nh nÐn file sÏ lµm cho bé nhí cña file bÞ
gi¶m xuèng.
Tõ thanh menu cña MicroStation chän File→ chän Compress Design.
C¸ch l−u tr÷ d−íi d¹ng mét file dù phßng (save as, back up).
MicroStation tù ®éng ghi l¹i d÷ liÖu sau mçi lÇn thay ®æi file active. V× vËy
ng−êi sö dông kh«ng cÇn ghi l¹i d÷ liÖu sau mçi lÇn ®ãng file active hoÆc tho¸t khái
MicroStation. Tuy nhiªn ®Ó ®Ò phßng c¸c tr−êng hîp bÊt tr¾c, ng−êi sö dông nªn ghi
l¹i file d÷ liÖu ®ã d−íi d¹ng mét File dù phßng b»ng c¸ch thay ®æi tªn file hoÆc phÇn
më réng cña file.
C¸ch 1: Tõ thanh Menu cña MicroStation chän File → chän Save as.
1. Ghi l¹i file ®ã b»ng c¸ch thay ®æi tªn file nh−ng gi÷ nguyªn phÇn më réng lµ
DGN.
2. Chän th− môc chøa file (cã thÓ cÊt trong th− môc cò) b»ng c¸ch nhÊp ®«i
vµo c¸c hép th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc.
C¸ch 2: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh Backup sau ®ã bÊm Enter
trªn bµn phÝm. MicroStation sÏ ghi l¹i file active ®ã thµnh mét file cã phÇn më réng lµ
(.bak), Tªn file vµ th− môc chøa file gi÷ nguyªn.
2. CÊu tróc file (.dgn), kh¸i niÖm Level

D÷ liÖu trong file DGN ®−îc t¸ch riªng thµnh tõng líp d÷ liÖu. Mçi mét líp d÷
liÖu ®−îc gäi lµ mét level. Mét file DGN nhiÒu nhÊt cã 63 level. C¸c level nµy ®−îc
qu¶n lý theo m· sè tõ 1÷63 hoÆc theo tªn cña level do ng−êi sö dông ®Æt.
C¸c level d÷ liÖu cã thÓ hiÓn thÞ (bËt) hoÆc kh«ng hiÓn thÞ (t¾t) trªn mµn h×nh.
Khi tÊt c¶ c¸c level chøa d÷ liÖu ®−îc bËt mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ®Çy ®ñ néi dung cña
b¶n vÏ. Ta còng cã thÓ t¾t tÊt c¶ c¸c level trõ level ®ang ho¹t ®éng gäi lµ Active level.
Active level lµ level c¸c ®èi t−îng sÏ ®−îc vÏ trªn ®ã.
C¸ch ®Æt tªn level.
1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Level → chän Name
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Level Names.
2. BÊm vµo nót Add → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Level name.
3. Number: m· sè level
4. Name: tªn level (nhá h¬n hoÆc b»ng 6 ký tù)

12
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


5. Comment: gi¶i thÝch thªm vÒ tªn, cã thÓ cã hoÆc kh«ng (nhá h¬n hoÆc b»ng
32 ký tù).
6. BÊm nót OK.
C¸ch ®Æt tªn level thµnh active level
C¸ch 1: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh lv = sau ®ã bÊm phÝm ENTER trªn bµn phÝm.
C¸ch 2: Chän m· sè level tõ phÝm level trªn thanh Primary.
Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Tools → chän Primery → xuÊt hiÖn
thanh Primary. BÊm vµo phÝm Active level (phÝm thø hai tõ tr¸i sang ph¶i) → xuÊt
hiÖn b¶ng 63 level → kÐo chuét ®Õn m· sè level cÇn chän.
C¸ch bËt, t¾t level.
C¸ch 1: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh on=
sau ®ã bÊm phÝm ENTER trªn bµn phÝm ®Ó bËt level cÇn hiÓn thÞ. Trong tr−êng hîp
muèn bËt nhiÒu level mét lóc th× m· sè hoÆc tªn cña level c¸ch nhau mét dÊu ",".
Muèn t¾t c¸c level thay "on" b»ng "of".
C¸ch 2: Tõ bµn phÝm bÊm liÒn hai phÝm < Ctrl_E → xuÊt hiÖn hép View levels
C¸c level bËt lµ c¸c « vu«ng ®−îc b«i ®en, c¸c level t¾t lµ c¸c « vu«ng cã mµu
x¸m. Mçi lÇn bÊm con trá vµo mét « vu«ng nµo ®ã, « vu«ng ®ã sÏ ®æi chÕ ®é tõ x¸m sang
®en hoÆc tõ ®en sang x¸m. Sau khi ®· chän xong level cÇn t¾t, bËt → bÊm phÝm Apply.
3. §èi t−îng ®å ho¹ (Element)

Kh¸i niÖm ®èi t−îng (element)
Mçi mét ®èi t−îng ®å ho¹ x©y dùng lªn Design file ®−îc gäi lµ mét element.
Element cã thÓ lµ mét ®iÓm, ®−êng, vïng hoÆc mét ch÷ chó thÝch. Mçi mét element
®−îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ sau:
+ Level: (1-63)
+ Color: (1-255)
+ Line Weight: (1-31)
+ Line Style: (0-7, custom style)
+ Fill color: (cho c¸c ®èi t−îng ®ãng vïng t« mµu).


13
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


C¸c kiÓu ®èi t−îng (element type) sö dông cho c¸c b¶n ®å sè.
1. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm:
- Lµ 1 Point = Line (®o¹n th¼ng) cã ®é dµi b»ng 0.
- Lµ 1 cell (mét kÝ hiÖu nhá) ®−îc vÏ trong MicroStation. Mçi mét cell ®−îc
®Þnh nghÜa bëi mét tªn riªng vµ ®−îc l−u tr÷ trong mét th− viÖn cell (Cell library).
2. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng:
- Line: ®o¹n th¼ng nèi gi÷a hai ®iÓm.
- LineString: ®−êng gåm mét chuçi c¸c ®o¹n th¼ng nèi liÒn víi nhau. (sè ®o¹n
th¼ng < 100)
- Chain: lµ mét ®−êng t¹o bëi 100 ®o¹n th¼ng nèi liÒn nhau.
- Complex String: sè ®o¹n th¼ng t¹o nªn ®−êng > 100.
Chó ý: c¸c element cã kiÓu lµ Chain vµ Complex String, MicroStation kh«ng
cho phÐp chÌn thªm ®iÓm vµo ®−êng.
3. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng vïng:
- Shape: lµ mét vïng cã sè ®o¹n th¼ng t¹o lªn ®−êng bao cña vïng lín nhÊt
b»ng 100.
- Complex Shape: lµ mét vïng cã sè ®o¹n th¼ng t¹o nªn ®−êng bao cña vïng
lín h¬n 100 hoÆc lµ mét vïng ®−îc t¹o tõ nh÷ng line hoÆc linestring rêi nhau.
4. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt:
- Text: ®èi t−îng ®å ho¹ d¹ng ch÷ viÕt.
- Text Node: nhiÒu ®èi t−îng text ®−îc nhãm l¹i thµnh mét Element.
4. C¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh

C¸c c«ng cô sö dông ®Ó phãng to, thu nhá hoÆc dÞch chuyÓn mµn h×nh ®−îc bè
trÝ ë gãc d−íi bªn tr¸i cña mçi mét cöa sæ (window).
Uplate: vÏ l¹i néi dung cña cöa sæ mµn h×nh ®ã.
1. Zoom in: phãng to néi dung.
2. Zoom out: thu nhá néi dung.
3. Window area: phãng to néi dung trong mét vïng.
4. Fit view: thu toµn bé néi dung cña b¶n vÏ vµo trong mµn h×nh.


14
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


5. Pan: dÞch chuyÓn néi dung theo mét h−íng nhÊt ®Þnh.
6. View previous: quay l¹i chÕ ®é mµn h×nh lóc tr−íc.
7. View next: quay l¹i chÕ ®é mµn h×nh lóc tr−íc khi sö dông lÖnh View
previous.
Chó ý: Sö dông c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh kh«ng lµm d¸n ®o¹n c¸c lÖnh
®ang sö dông tr−íc ®ã.
5. C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét

Khi sö dông chuét ®Ó sè ho¸ trªn mµn h×nh ta sÏ ph¶i sö dông th−êng xuyªn
mét trong ba phÝm chuét sau: Data, Reset, Tentative.
PhÝm Data ®−îc yªu cÇu sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau:
- X¸c ®Þnh mét ®iÓm trªn file DGN (vÝ dô: khi vÏ ®èi t−îng hoÆc chän ®èi t−îng).
- X¸c ®Þnh cöa sæ mµn h×nh nµo ®· ®−îc chän (vÝ dô khi sö dông lÖnh fit view
hoÆc update mµn h×nh).
- ChÊp nhËn mét thao t¸c nµo ®ã (vÝ dô nh− xo¸ ®èi t−îng).
PhÝm Reset ®−îc yªu cÇu sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau:
- Bá dë hoÆc kÕt thóc mét lÖnh hoÆc mét thao t¸c nµo ®ã.
- Trë l¹i b−íc tr−íc ®ã trong nh÷ng lÖnh hoÆc nh÷ng ch−¬ng tr×nh cã nhiÒu
thao t¸c.
- Khi ®ang thùc hiÖn dë mét thao t¸c vµ thùc hiÖn kÕt hîp víi thao t¸c ®iÒu
khiÓn mµn h×nh, th× mét hoÆc hai lÇn bÊm phÝm Reset sÏ kÕt thóc thao t¸c ®iÒu khiÓn
mµn h×nh vµ quay trë l¹i thao t¸c ®ang thùc hiÖn dë ban ®Çu.
PhÝm Tentative ®−îc yªu cÇu sö dông trong tr−êng hîp b¾t ®iÓm (snap).
C¸ch ®Æt quy ®Þnh cho c¸c phÝm chuét.
Tõ thanh menu cña MicroStation ta chän Workspace → chän Button
assignments → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Button Assignments.
15
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


1. Chän mét phÝm chøc n¨ng (vÝ dô chän phÝm Data).
2. DÞch chuyÓn con trá xuèng phÇn Button Definition area.
3. BÊm phÝm chuét (vÝ dô phÝm tr¸i) muèn sö dông lµm phÝm ®· chän (data).
NÕu chuét chØ cã hai phÝm th× mét trong ba phÝm chøc n¨ng (th−êng lµ phÝm
Tentative) sÏ ph¶i dïng cïng lóc hai phÝm chuét.
4. BÊm nót OK.
6. C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap mode)

§Ó t¨ng ®é chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh sè ho¸ trong nh÷ng tr−êng hîp muèn ®Æt
®iÓm Data vµo ®óng vÞ trÝ cÇn chän, phÝm Tentative sÏ ®−îc dïng ®Ó ®−a con trá vµo
®óng vÞ trÝ tr−íc. Thao t¸c ®ã ®−îc gäi lµ b¾t ®iÓm (Snap to Element). C¸c chÕ ®é
chän lùa cho thao t¸c b¾t ®iÓm gåm:
Nearest: con trá sÏ b¾t vµo vÞ trÝ gÇn nhÊt trªn element.
Keypoint: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm nót gÇn nhÊt element.
Midpoin: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm gi÷a cña element.
Center: con trá sÏ b¾t vµo t©m ®iÓm cña ®èi t−îng.
Origin: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm gèc cña cell.
Intersection: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm c¾t nhau gi÷a hai ®−êng giao nhau.
C¸ch b¾t ®iÓm
Chän Snap mode b»ng mét trong hai c¸ch sau:
1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Snap → chän mét
trong nh÷ng chÕ ®é ë trªn.
2. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Snap → chän Button
Bar → xuÊt hiÖn thanh Snap Mode → chän mét trong nh÷ng biÓu t−îng t−¬ng øng víi
c¸c chÕ ®é chän ë trªn.


16
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


7. Sö dông c¸c c«ng cô cña MicroStation

Thanh c«ng cô.
§Ó dÔ dµng, thuËn tiÖn trong thao t¸c, MicroStation cung cÊp rÊt
nhiÒu c¸c c«ng cô (drawing tools) t−¬ng ®−¬ng nh− c¸c lÖnh. C¸c c«ng
cô nµy thÓ hiÖn trªn mµn h×nh d−íi d¹ng c¸c biÓu t−îng vÏ (icon) vµ ®−îc
nhãm theo c¸c chøc n¨ng cã liªn quan thµnh nh÷ng thanh c«ng cô (tool
box), c¸c thanh c«ng cô th−êng dïng nhÊt trong MicroStation ®−îc ®Æt
trong mét thanh c«ng cô chÝnh (Main tool box) vµ ®−îc rót gän ë d¹ng
c¸c biÓu t−îng. Thanh c«ng cô chÝnh ®−îc tù ®éng më mçi khi ta bËt
MicroStation vµ ta cã thÓ thÊy tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña MicroStation
trong ®ã. Ta cã thÓ dïng chuét kÐo c¸c thanh c«ng cô con ra thµnh mét
Tool box hoµn chØnh, hoÆc chän tõng icon trong tool ®ã ®Ó thao t¸c. Khi
ta sö dông mét c«ng cô nµo ®ã th× tool sö dông sÏ lµ hiÖn thêi vµ chuyÓn
mÇu thµnh mµu sÉm. Ngoµi ra ®i kÌm víi mçi c«ng cô ®−îc chän lµ hép
Tool setting, hép nµy hiÓn thÞ tªn cña c«ng cô vµ c¸c phÇn ®Æt th«ng sè ®i kÌm (nÕu cã).
Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng ®−êng, tuyÕn (Linear Element Tools).
Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm
Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng vïng (polygons Tools)
Thanh c«ng cô vÏ ®−êng trßn, ellipses.
Thanh c«ng cô vÏ vµ söa c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷.
Thanh c«ng cô vÏ c¸c ký hiÖu d¹ng cell.
17
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Thanh c«ng cô tr¸i kÝ hiÖu cho c¸c ®èi t−îng d¹ng vïng.
Thanh c«ng cô dïng ®Ó copy, dÞch chuyÓn t¨ng tû lÖ hoÆc quay ®èi t−îng.
Thanh c«ng cô söa ch÷a ®èi t−îng.
Thanh c«ng cô dïng ®Ó liªn kÕt c¸c ®èi t−îng riªng lÎ thµnh mét ®èi t−îng
hoÆc ph¸ bá liªn kÕt ®ã.
Thanh c«ng cô tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ vÒ kho¶ng c¸ch hoÆc ®é lín cña ®èi t−îng.
Thanh c«ng cô chän ®èi t−îng.
C«ng cô xo¸ ®èi t−îng
18
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng IV

thiÕt kÕ chung
----------------------


Ch−¬ng nµy h−íng dÉn c¸c b¹n thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ c¸c b−íc c«ng viÖc
chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ lo¹i tr−íc khi tiÕn hµnh vecto
ho¸. Bao gåm:
• T¹o file b¶n ®å Design. (xem ch−¬ng 3)
• ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp.
• T¹o file b¶ng ®èi t−îng (Feature table).
• ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern.
• ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®−êng.
• ChÌn c¸c font ch÷ tiÕng viÖt vµo MicroStation.
• ThiÕt kÕ b¶ng mµu míi cho tõng lo¹i b¶n ®å
1. ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp

§Ó ®¶m b¶oqu¸ tr×nh sè ho¸ c¸c ®èi t−îng ®Þa lý tõ c¸c b¶n ®å giÊy vµ qu¸
tr×nh sö lý d÷ liÖu sau khi sè ho¸ mét c¸ch dÔ dµng, dùa vµo c¸c kh¶ n¨ng cho phÐp
nhËn d¹ng vµ chän lùa ®èi t−îng cña phÇn mÒm MicroStation, tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®Þa
lý thÓ hiÖn trªn mét m¶nh b¶n ®å sÏ ®−îc gép nhãm thµnh tõng nhãm ®èi t−îng vµ sè
ho¸, l−u tr÷ trªn mét file hoÆc nhiÒu file DGN kh¸c nhau.
Nguyªn t¾c chung khi ph©n líp ®èi t−îng lµ c¸c ®èi t−îng cã cïng tÝnh chÊt
chuyªn ®Ò cã thÓ ®−îc gép thµnh mét nhãm. Trong mét nhãm c¸c ®èi t−îng cã cïng
mét kiÓu d÷ liÖu thÓ hiÖn cã thÓ xÕp trªn cïng mét líp d÷ liÖu. V× thÕ trong b¶ng ph©n
líp ®èi t−îng, mçi mét ®èi t−îng b¶n ®å ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa bëi: tªn nhãm ®èi
t−îng, tªn ®èi t−îng, m· ®èi t−îng (duy nhÊt), kiÓu d÷ liÖu, sè líp (1-63 trong 1 file
dgn), mµu s¾c (0-255), kiÓu ®−êng, lùc nÐt, kiÓu ch÷, kÝch th−íc ch÷, tªn ký hiÖu. (®©y
còng lµ danh s¸ch c¸c cét trong b¶ng ®èi t−îng).
Tr−íc khi t¹o file b¶ng ®èi t−îng, b¹n ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c ®èi t−îng cÇn thÓ
hiÖn vµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cho ®èi t−îng theo b¶ng trªn.
2. T¹o file b¶ng ®èi t−îng (feature table)

MSFC gióp c¸c b¹n qu¶n lý ®èi t−îng b¶n ®å cÇn sè ho¸ th«ng qua file Feature
table (.tbl). Trong file nµy c¸c b¹n sÏ qu¶n lý c¸c nhãm ®èi t−îng theo c¸c Category.
Tªn cña Category lµ tªn cña nhãm ®èi t−îng. C¸c ®èi t−îng cïng nhãm ®−îc ®Þnh
nghÜa cô thÓ b»ng: m· ®èi t−îng (Feature code), tªn ®èi t−îng (feature name), sè líp

19
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


(Level), mµu s¾c (color), kiÓu ®−êng (linestyle), lùc nÐt (Weight).
VÝ dô: Ta sÏ t¹o file ®Þa chÝnh.tbl ch÷a c¸c ®èi t−îng sÏ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa
chÝnh, ®−îc ph©n nhãm vµ thiÕt kÕ nh− sau:
Nhãm nÒn ®Þa h×nh chøa c¸c ®èi t−îng sau:
M· Tªn ®èi t−îng Level color Linestyle Weight
1.1 C¸c ®iÓm khèng chÕ 10 0 0 1
1.2 §Þa giíi TØnh 11 0 4 2
1.3 §Þa giíi HuyÖn 12 4 6 1
1.4 §Þa giíi X· 13 3 4 1
1.5 Ranh giíi n−íc 14 7 0 1
1.6 Ghi chó thuû hÖ 15 2 0 0
1.7 Ghi chó ®Þa danh 16 0 0 0
1. Nhãm §Þa chÝnh chøa c¸c ®èi t−îng sau:
M· Tªn ®èi t−îng Level color Linestyle Weight
2.1 Ranh giíi thöa ®Êt 20 0 0 2
2.2 Ranh giíi c¸c CT x©y dùng 21 3 2 1
2.3 Sè hiÖu thöa 22 4 0 0
2.4 DiÖn tÝch thöa ®Êt 23 6 0 0
2.5 Ghi chó sö dông ®Êt 24 10 0 0
C¸ch t¹o file (.tbl) míi.
1. Khëi ®éng Feature Table Editor b»ng c¸ch:
BÊm vµo Start → chän Program → chän I-Geovec → chän Feature Table
Editor → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Creat/Edit Feature Table.
2. BÊm vµo phÝm Creat → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Feature Table.
3. Chän th− môc cÇn l−u file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn
ph¶i.
4. §¸nh tªn file vµo hép Text Files.
5. BÊm phÝm → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Feature Table Editor Command
Window.


20
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
C¸ch t¹o Category (nhãm ®èi t−îng)
Tõ hép héi tho¹i Feature Table Editor
Command Window → chän Edit → chän
Creat/Edit Category → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i
Creat/Edit Category
1. BÊm vµo nót ADD.
2. §¸nh tªn nhãm ®èi t−îng vµo hép text
Active Category → bÊm Tab trªn bµn phÝm.
3. Lµm l¹i b−íc 2-3 nÕu muèn nhËp
thªm Category.
4. (NÕu) muèn söa l¹i tªn Category →
bÊm nót EDIT → chän tªn Ctegory cÇn söa.
5. (NÕu) muèn xo¸ tªn Category → bÊm nót DELETE → chän tªn Ctegory
cÇn xo¸.
6. BÊm OK sau khi t¹o xong.
C¸ch t¹o vµ ®Þnh nghÜa Feature (®èi t−îng)
1. Tõ hép héi tho¹i Feature Table Editor command Window → chän Edit →
chän Creat/Edit Feature → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i List Feature.
2. Chän nhãm ®èi t−îng chøa ®èi t−îng cÇn ®Þnh nghÜa b»ng c¸ch bÊm con trá
vµo nhãm ®èi t−îng bªn hép Creat/Edit Category → xuÊt hiÖn tªn nhãm ®èi t−îng võa
chän trªn hép Active Category.
3. §¸nh m· ®èi t−îng vµo hép Active Feature Code.
4. §¸nh tªn ®èi t−îng vµo hép Active Feature Name.
5. BÊm phÝm Apply → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Edit Feature Characteristics.


21
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
1. BÊm vµo Linear → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Edit Linear Characteristics.
2. §¸nh sè kiÓu ®−êng vµo hép text Style.
3. §¸nh sè lùc nÐt vµo hép text weight.
4. §¸nh sè level vµo hép text Level.
5. §¸nh sè mµu vµo hép text Color.
6. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Edit Linear Characteristics.
7. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i List Feature.
C¸ch ghi file.
Tõ hép héi tho¹i Feature Table Editor Command Window → chän File →
chän Save.
C¸ch tho¸t khái Feature Table Editor.
Tõ hép héi tho¹i Feature Table Editor Command Window chän File → chän
exit → xuÊt hiÖn hép th«ng b¸o hái l¹i ng−êi sö dông cã muèn ghi l¹i file tr−íc khi
tho¸t kh«ng?, nÕu muèn bÊm OK, nÕu kh«ng muèn bÊm Cancel.
2. ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern

C¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern ®−îc t¹o thµnh c¸c cell vµ chøa trong c¸c th−
môc cell riªng cho tõng lo¹i vµ tõng tû lÖ b¶n ®å kh¸c nhau.KÝch th−íc c¸c cell khi

22
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


thiÕt kÕ tÝnh theo ®¬n vÞ ®o chÝnh MU (master unit) vµ sÏ b»ng kÝch th−íc c¸c ký hiÖu
khi in ra giÊy nh©n víi mÉu sè cña tû lÖ b¶n ®å.Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ký hiÖu ng−êi
sö dông ph¶i biÕt sö dông mét c¸ch kÕt hîp vµ hµi hoµ c¸c c«ng cô, c¸c chøc n¨ng
gióp vÏ chÝnh x¸c ®èi t−îng cña MicroStation. (tham kh¶o thªm c¸ch sö dông c¸c
c«ng cô vÏ ®èi t−îng trong quyÓn MicroStation 95 User's Guide).
Cell type: Cã hai kiÓu cell chÝnh Graphic vµ point. C¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ cña
mét cell d¹ng graphic ®−îc ®Æt khi vÏ ký hiÖu, trong khi c¸c gi¸ trÞ thuéc tÝnh cña mét
cell d¹ng point sÏ ®−îc ®Æt t¹i thêi ®iÓm vÏ cell.Tr−íc khi thiÕt kÕ mét cell ng−êi sö
dông ph¶i t¹o hoÆc më th− viÖn sÏ chøa cell ®ã, → vÏ ký hiÖu → t¹o ký hiÖu ®ã thµnh
cell.
C¸ch t¹o míi mét th− viÖn chøa cell (cell library).
1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Element → chän Cells → xuÊt hiÖn
hép héi tho¹i Cell Library.
2. Tõ thanh menu cña Cell Library chän File → chän New →xuÊt hiÖn hép héi
tho¹i Create Cell Library.
3. Chän seed file cho cell Library b»ng c¸ch bÊm vµo phÝm Select (xem phÇn
chän seed file bµi 2).
4. Chän th− môc chøa file.
5. §¸nh tªn th− viÖn cell víi phÇn më réng lµ (.cel) trong hép text files.
6. BÊm phÝm OK.
C¸ch t¹o míi mét cell
1. Më hoÆc t¹o míi cell library chøa cell
2. VÏ ký hiÖu.

23
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


3. Bao fence quanh ký hiÖu võa vÏ.
4. Chän c«ng cô Define Cell origin.
5. BÊm phÝm Data vµo ®iÓm ®Æt ký hiÖu.
6. Trong hép cell Library bÊm phÝm Create.
→ XuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create New Cell
7. §¸nh tªn cell vµo hép Text Name (nhá h¬n 6 ký tù)
8. §¸nh phÇn gi¶i thÝch tªn cell vµo hép text Description (< 27 kÝ tù).
9. Chän kiÓu cell.
10. BÊm phÝm Create.
C¸ch xo¸ mét cell khái th− viÖn chøa cell.
1. Chän cell.
2. BÊm phÝm Delete
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Edit Cell information
3. §¸nh tªn cell míi vµ phÇn më réng vµo hép text Name vµ Description.
4. BÊm phÝm Modify
3. ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®−êng.

C¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng lµ c¸c kiÓu ®−êng custom.
C¸c kiÓu ®−êng dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng cña b¶n ®å ®−îc chøa
trong th− viÖn kiÓu ®−êng (line style library) hay cßn gäi lµ file resource. Vd: DH-
50.rsc. §Ó sö dông ®−îc c¸c kiÓu ®−êng nµy, c¸c file resource b¾t buéc ph¶i ®−îc l−u
trong th− môc:
\\win32app\ustation\wsmod\defaut\symbol\*.rsc.
Trong file resource mçi mét ký hiÖu d¹ng ®−êng ®−îc ®Þnh nghÜa bao gåm tªn
ký hiÖu, tªn nµy ®−îc g¾n mét kiÓu ®Þnh nghÜa ®−êng. Cã 3 kiÓu ®Þnh nghÜa ®−êng:
- KiÓu Stroke pattern: ®−êng ®−îc ®Þnh nghÜa d−íi d¹ng lµ mét nÐt ®øt vµ mét
nÐt liÒn cã chiÒu dµi ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c (®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ
chÝnh_MU), lùc nÐt cña c¸c nÐt liÒn còng ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c, mµu s¾c
cña ®−êng sÏ ®−îc ®Þnh nghÜa tuú theo ng−êi sö dông sau nµy.
- KiÓu point symbol: Mét chuçi c¸c ký hiÖu nhá gäi lµ c¸c point symbol (®−îc
t¹o gièng nh− t¹o cell) ®Æt däc theo chiÒu dµi cña ®èi t−îng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký
hiÖu ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c (theo ®¬n vÞ ®o chÝnh) dùa trªn chiÒu dµi cña c¸c nÐt
liÒn cña mét ®−êng d¹ng Stroke pattern.
- KiÓu compound: KiÓu ®−êng nµy ®−îc t¹o nªn tõ sù kÕt hîp bÊt kú c¸c kiÓu

24
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


®−êng nµo víi nhau. KiÓu nµy th−êng ®−îc sö dông khi t¹o c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng
võa thÓ hiÖn c¸c nÐt vµ c¸c ký hiÖu nhá tr¶i däc theo ®−êng.
Tïy vµo h×nh d¸ng vµ c¸ch thÓ hiÖn ký hiÖu d¹ng ®−êng mµ c¸c ký hiÖu ®−îc
t¹o dùa trªn mét trong 3 kiÓu ®−êng trªn.
C¸ch t¹o míi mét th− viÖn kiÓu ®−êng (line style library).
1. C«ng cô Edit Line stype trong thanh Primary Tools → xuÊt hiÖn hép héi
tho¹i Line style Editor
2. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor→ chän file → chän New
→ xuÊt hiÖn hép héi thäai Create Line Style Library.
3. §¸nh tªn th− viÖn míi vµo hép text files.
4. Kh«ng thay ®æi ®−êng dÉn (hoÆc ®−êng dÉn ph¶i ®óng nh− trong b¶ng vÝ dô).
5. BÊm phÝm OK ®Ó t¾t b¶ng héi tho¹i.
C¸ch më mét th− viÖn kiÓu ®−êng (line Style Library).
1. C«ng cô Edit Line Style trong thanh Primary Tools.25
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Chän tªn th− viÖn kiÓu ®−êng bªn hép danh s¸ch c¸c tªn.
2. BÊm phÝm OK.
C¸ch t¹o míi mét ®−êng kiÓu Stroke
1. Më hoÆc t¹o míi mét th− viÖn chøa kiÓu ®−êng .
2. X¸c ®Þnh b−íc lÆp cña ®−êng vµ c¸c gi¸ trÞ ®é dµi, ®é réng cña mçi nÐt g¹ch.
VÝ dô: kiÓu ®−êng mßn cña b¶n ®å ®Þa h×nh 1/50000 cã b−íc lÆp gåm mét nÐt g¹ch
®øt. §é dµi cña nÐt g¸ch liÒn sÏ =1mm * 50000. §é dµi cña nÐt g¹ch ®øt sÏ
=0.8mm*50000.
3. Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i Line Style Editor → chän Edit → chän
Create → chän Stroke Pattern → xuÊt hiÖn dßng ch÷ New stroke componet bªn hép
text component.
4. §¸nh tªn m« t¶ kiÓu ®−êng ®ã thay thÕ cho dßng ch÷ New stroke
component.
5. BÊm phÝm Add trong phÇn stroke patternddeer ®Þnh nghÜa nÐt g¹ch ®Çu tiªn.
6. BÊm con trá ®Ó chän nÐt g¹ch.
7. NhËp gi¸ trÞ ®é dµi cña nÐt g¹ch vµo hép text Length (= ®é dµi nÐt g¹ch khi
in ra giÊy* víi mÉu sè tû lÖ b¶n ®å).
8. Chän kiÓu cña nÐt g¹ch (Dash lµ nÐt liÒn, Gap lµ nÐt ®øt).
9. NÕu muèn ®Æt ®é réng cña nÐt g¹ch liÒn (lùc nÐt), chän mode width lµ full
→ nhËp gi¸ trÞ lùc nÐt vµo hép text Start vµ End.
26
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
10. NÕu cÇn ®Þnh nghÜa nÐt g¹ch thø hai lµm l¹i c¸c b−íc tõ 4-9.
11. §Æt tªn cho kiÓu ®−êng b»ng c¸ch: Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i Line
Style Editor → chän Edit → chän Create → chän Name → xuÊt hiÖn dßng ch÷
Unname.
12. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän file → chän
Save ®Ó ghi l¹i kiÓu ®−êng ®ã.
4. C¸ch t¹o míi mét ®−êng kiÓu Point symbol

1. Më hoÆc t¹o míi mét th− viÖn chøa kiÓu ®−êng.
2. X¸c ®Þnh b−íc lÆp cña ®−êng, kÝch th−íc vµ h×nh d¸ng kÝ hiÖu t¹o ®−êng,
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký hiÖu gièng nhau.
VÝ dô: KiÓu ®−êng danh giíi thùc vËt cña b¶n ®å 1/50.000 cã b−íc lÆp lµ mét
ký hiÖu h×nh trßn, ®−êng kÝnh = 0.2mm*50000; kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký hiÖu =
0.8mm*50.000.
3. VÏ ký hiÖu ®−êng.
4. Bao fence quanh ký hiÖu.
5. §Þnh nghÜa ®iÓm ®Æt ký hiÖu b»ng c«ng cô Define cell origin. (xem phÇn t¹o
cell).
6. ChÌn ký tù võa t¹o vµo th− viÖn ®−êng b»ng c¸ch:
Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh Create symbol, tªn symbol sau ®ã

27
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


bÊm phÝm Enter trªn bµn phÝm.
Khi thÊy xuÊt hiÖn dßng nh¾c Symbol add to line style library, nghÜa lµ ký hiÖu
®· chÌn vµo th− viÖn kiÓu ®−êng.
7. T¹o ®−êng Base line (®−êng nÒn) kiÓu stroke pattern ®Ó ®Æt ký hiÖu. B−íc
lÆp cña ®−êng nµy lµ mét nÐt liÒn cã ®é dµi b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký hiÖu gièng
nhau.
B»ng c¸ch: Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän Edit
chän Create → chän stroke pattern → xuÊt hiÖn dßng ch÷ New stroke component →
®¸nh tªn ®−êng Base line ®ã thay thÕ cho dßng ch÷ New stroke component → thùc
hiÖn tiÕp tõ b−íc 4-8 nh− phÇn t¹o míi kiÓu ®−êng stroke.
8. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän Edit → chän
Create → chän Point → xuÊt hiÖn dßng ch÷ New stroke component.
→ §¸nh tªn m« t¶ ®−êng ®ã thay thÕ cho dßng ch÷ New stroke component.
5. Chän vÞ trÝ ®Æt ký hiÖu
1. → chän origin khi muèn ®Æt mét ký hiÖu vµo ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng (vÝ dô
cña ®−êng h×nh mòi tªn).
2. → Chän End khi muèn ®Æt mét ký hiÖu vµo c¸c ®iÓm cuèi cña ®−êng (vÝ dô

28
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


c¸c ®−êng h×nh mòi tªn).
3. → Chän Verter khi muèn ®Æt mét ký hiÖu vµo c¸c ®iÓm ®Æt trªn ®−êng.
4. → NÕu muèn ®Æt ký hiÖu d¶i ®Òu theo mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh → bÊm
vµo phÝm Base stroke pattern ®Ó chän kiÓu ®−êng chuÈn.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Base stroke pattern chøa c¸c kiÓu ®−êng stroke.
→ BÊm phÝm chuét vµo kiÓu ®−êng chuÈn cho ký hiÖu cÇn t¹o.
→ BÊm phÝm OK.
6. Chän ký hiÖu.
→ BÊm chuét vµo thanh Base line tr−íc khi chän ký hiÖu.


29
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


- BÊm phÝm select ®Ó chän ký hiÖu.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select point symbol.
- BÊm chuét ®Ó chän ký hiÖu cÇn t¹o.
MÉu ®−êng sau khi chän ký hiÖu
7. §Æt tªn cho kiÓu ®−êng:

Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i line style Editor → chän Edit → chän
Create→ chän Name → xuÊt hiÖn dßng ch÷ Unname bªn hép text Name
→ §¸nh tªn ®−êng ®ã thay thÕ cho dßng ch÷ Unname.
Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän File → chän Save
®Ó ghi l¹i kiÓu ®−êng ®ã.
C¸ch t¹o kiÓu ®−êng compound
X¸c ®Þnh c¸c ®−êng thµnh phÇn vµ vÞ trÝ gi÷a c¸c ®−êng.
VÝ dô 1: KiÓu ®−êng ®¸ cña b¶n ®å ®Þa h×nh 1/50000 gåm hai ®−êng thµnh
phÇn kiÓu stroke lùc nÐt 0.15mm*50000 vµ c¸ch nhau 0.4mm*50000.
VÝ dô 2: kiÓu ®−êng d©y ®iÖn cña b¶n ®å ®Þa h×nh 1/50000 gåm 4 ®−êng thµnh
phÇn :
- §−êng kiÓu stroke lùc nÐt 0.15* 50000
- §−êng kiÓu point symbol ký hiÖu lµ mét chÊm trßn ®−êng kÝnh 0.2mm*
50000
- §−êng kiÓu point symbol ký hiÖu h×nh mòi tªn xu«i kÝch th−íc (1;1)mm *
50000 c¸ch nhau 18mm.

30
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


- §−êng kiÓu point symbol ký hiÖu h×nh mòi tªn ng−îc kÝch th−íc
(1;1)mm*50000 c¸ch nhau 18 mm.
Më hoÆc t¹o míi mét th− viÖn chøa ®−êng cÇn t¹o.
- T¹o c¸c ®−êng component (xem c¸ch t¹o ®−êng kiÓu stroke vµ point symbol).
- Tõ thanh Menu cña hép Line style Editor chän Edit → chän Create → chän
Compound → xuÊt hiÖn dßng ch÷ New Compound Component bªn hép Text Component.
- Thay tªn m« t¶ ®−êng cÇn t¹o thay thÕ cho dßng ch÷ New Compound
Component bªn hép Text Component.
1. Trong hép Sub Component bÊm phÝm insert.
2. Dïng con trá chän tõng ®−êng thµnh phÇn cña ®−êng cÇn t¹o mét sau ®ã

31
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


bÊm phÝm OK.
3. §Æt vÞ trÝ cho c¸c ®−êng thµnh phÇn theo chiÒu däc ®Ó t¹o kho¶ng c¸ch cho
c¸c ®−êng b»ng c¸ch: tõ b¶ng danh s¸ch c¸c ®−êng thµnh phÇn trong hép
subcomponent → bÊm chuét chän ®−êng cÇn thay ®æi vÞ trÝ → nhËp gi¸ trÞ vÞ trÝ cho
®−êng vµo hép text Offset. NÕu gi¸ trÞ > 0 → ®¸nh sè b×nh th−êng; nÕu gi¸ trÞ < 0 →
®¸nh thªm dÊu (-) ®»ng tr−íc sè.
4. §Æt tªn cho kiÓu ®−êng b»ng c¸ch: tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line
style Editor → chän Edit → chän Create → chän Name → xuÊt hiÖn dßng ch÷
Unname → ®¸nh tªn ®−êng ®ã thay thÕ cho dßng ch÷ Unname.
5. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän File → chän
Save ®Ó ghi l¹i kiÓu ®−êng ®ã.
C¸ch xo¸ mét kiÓu ®−êng thµnh phÇn
1. Bªn hép danh s¸ch cña Component chän tªn ®−êng thµnh phÇn cÇn xo¸.
2. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän Edit → chän
Delete ®Ó xo¸ kiÓu ®−êng thµnh phÇn ®ã.
C¸ch xo¸ mét kiÓu ®−êng
1. Xo¸ c¸c ®−êng thµnh phÇn t¹o lªn ®−êng ®ã (xem phÇn trªn).
2. Bªn hép danh s¸ch c¸c tªn ®−êng (Names) chän tªn ®−êng cÇn xo¸.
3. Tõ thanh Menu cña hép héi tho¹i Line style Editor → chän Edit → chän
Delete ®Ó xo¸ kiÓu ®−êng ®ã.

32
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


8. C¸ch sö dông c¸c font tiÕng viÖt trong MicroStation

§Ó sö dông ®−îc c¸c font ch÷ tiÕng ViÖt trong MicroStation, c¸c font ch÷ d−íi
d¹ng Truetype sÏ ®−îc chÌn vµo mét file resource (.rsc) vµ ®Æt trong th− môc cã
®−êng dÉn sau:
\\win32app\ustation\wsmod\default\symb\*.rsc. B¹n cã thÓ t¹o míi mét file
riªng ®Ó chøa c¸c kiÓu ch÷ tiÕng ViÖt b¹n muèn hoÆc b¹n cã thÓ chÌn trùc tiÕp vµo file
font.rsc ®· cã s½n trong MicroStation.
C¸ch t¹o míi mét th− viÖn (.rsc) chøa c¸c font trong MicroStation.
Trªn thanh menu chän Utilities chän Install Font xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Font
installer
1. Trong hép héi tho¹i Font installer, bªn phÝa Destination file → bÊm phÝm
New → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Font Library.
2. Chän th− môc chøa file theo ®−êng dÉn nh− trªn.
3. §¸nh tªn file míi vµo hép text Files
4. BÊm phÝm OK.
33
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
C¸ch më mét th− viÖn (.rsc) chøa c¸c font ch÷ trong MicroStation.
1. Trong hép héi tho¹i Font InStaller, bªn phÝa Destination file → bÊm phÝm
Open → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Open Font Library.
2. Chän tªn file.
3. BÊm phÝm OK.
C¸ch chÌn mét kiÓu ch÷ míi vµo mét th− viÖn (.rsc) chøa c¸c font ch÷ trong
MicroStation.
1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Utilities → chän install Fonts... →
xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Font installer.34
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
2. Më file font ch÷ cÇn chÌn. VÝ dô vharabia vµ vhavanb.
B»ng c¸ch : bÊm vµo phÝm Open bªn hép Source File.
→ XuÊt hiÖn hép héi tho¹i Open Suorce Font File.
→ Trong thanh läc ®u«i file Type chän True Type (.ttf).
→ Chän th− môc chøa file font ch÷ cÇn chÌn b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép

35
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc.
→ Chän c¸c font ch÷ b»ng c¸ch bÊm chuét vµo tªn font → bÊm phÝm add →
xuÊt hiÖn ®−êng dÉn vµ tªn font ch÷ trong hép file List.
→ BÊm phÝm Done sau khi ®· chän xong font ch÷.
→ Khi ®ã trong danh s¸ch c¸c source file cña hép Font installer xuÊt hiÖn danh
s¸ch c¸c font võa chän.
3. Më th− viÖn sÏ chøa font ch÷ cÇn chÌn. VÝ dô new.rsc phÝm copy sÏ bËt
s¸ng.
4. BÊm con trá vµo mét tªn font ch÷ bªn hép Source File →
5. BÊm vµo phÝm Copy.
6. BÊm con trá vµo font ch÷ võa copy bªn hép Destination file (new.rsc).
7. (NÕu muèn) thay ®æi tª font trong hép text Name.
8. (NÕu muèn) thay ®æi thø tù font trong hép text Number.
9. BÊm phÝm Done khi kÕt thóc c«ng viÖc vµ xo¸ hép héi tho¹i Font installer.
9. ThiÕt kÕ b¶ng mµu

C¸ch t¹o mét b¶ng mµu míi
1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Color Table → xuÊt
hiÖn b¶ng Color table.
2. Tõ thanh menu cña b¶ng color table chän file → chän Save as.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Save Color table.

36
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


3. Chän th− môc chøa file bªn hép Directory.
4. §¸nh tªn b¶ng mµu míi trong hép text Files.
5. BÊm phÝm Ok.
C¸ch thiÕt kÕ b¶ng mµu míi cho tõng lo¹i b¶n ®å.
1. Chän sè mµu thÓ hiÖn ®èi t−îng cÇn thay ®æi th«ng sè ( vÝ dô mµu sè 3).
2. BÊm nót Change.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Modify Color .
3. BÊm nót Color Model ®Ó chän ph−¬ng ph¸p pha mµu. (vÝ dô RGB(0-255)).
4. NhËp c¸c th«ng sè míi cña tõng mµu thµnh phÇn vµo trong 3 hép text (red,
green, blue).
5. HoÆc bÊm chuét chän vµo c¸c vïng mµu bªn b¶ng mÉu mµu.
6. BÊm phÝm OK.
7. BÊm phÝm Attach ®Ó ghi l¹i c¸c th«ng sè cña mµu võa thay ®æi vµ thay ®æi
mµu thÓ hiÖn ®èi t−îng trªn mµn h×nh.
37
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng V
N¾N B¶N §å
--------------


Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh n¾n b¶n ®å lµ chuyÓn ®æi c¸c ¶nh quÐt ®ang ë to¹ ®é
hµng cét cña c¸c pixel vÒ to¹ ®é tr¾c ®Þa (to¹ ®é thùc - hÖ to¹ ®é ®Þa lý hoÆc to¹ ®é
ph¼ng). §©y lµ b−íc quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh thµnh lËp b¶n ®å sè v× nã ¶nh
h−ëng ®Õn toµn bé ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å sau khi ®−îc sè ho¸ dùa trªn nÒn ¶nh.
Qu¸ tr×nh n¾n nµy ®−îc dùa trªn to¹ ®é cña c¸c ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh, to¹ ®é c¸c
®iÓm khèng chÕ t−¬ng øng trªn file dgn vµ m« h×nh ®−îc chän ®Ó n¾n (c¸c m« h×nh
n¾n ®· ®−îc viÕt s½n trong phÇn mÒm irasb). §èi víi c¸c ¶nh quÐt tõ b¶n ®å trªn giÊy,
®iÓm khèng chÕ ®−îc chän ®Ó n¾n ¶nh th−êng lµ c¸c m¾t l−íi Km. Ch−¬ng nµy sÏ
h−íng dÉn c¸c b¹n t¹o dùng l−íi Km cña c¸c b¶n ®å tû lÖ lín vµ c¸ch n¾n b¶n ®å.
1. T¹o l−íi Km

Chó ý c¸ch lµm nµy chØ ¸p dông víi nh÷ng b¶n ®å tû lÖ lín, c¸c ®−êng l−íi Km
th¼ng vµ song song víi nhau.
§Ó t¹o ®−îc l−íi Km c¸c b¹n ph¶i lµm lÇn l−ît c¸c b−íc sau:
- NhËp to¹ ®é cña c¸c ®iÓm.
- Nèi 4 ®iÓm gãc khung t¹o thµnh 4 c¹nh cña khung.
- Copy c¸c c¹nh cña khung ®Ó t¹o thµnh c¸c ®−êng l−íi Km trong khung.
1.1. NhËp to¹ ®é cña c¸c ®iÓm.
Tr−íc khi nhËp to¹ ®é cho c¸c ®iÓm, c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ cña ®iÓm nh− Level,
Color, LinÐtyle, Weight ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc. C¸c ®iÓm nµy th−êng tån t¹i d−íi d¹ng lµ
mét line cã ®é dµi b»ng 0 (xem phÇn c¸c kiÓu element ë bµi 2), v× vËy ®é lín cña ®iÓm
phô thuéc vµo Weight vµ kiÓu ®−êng sÏ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn h×nh d¹ng cña ®iÓm.
C¸ch ®Æt thuéc tÝnh ®å ho¹ cho c¸c ®iÓm.
Tõ thanh c«ng cô Primary Tools.
→ BÊm vµo nót Color → xuÊt hiÖn b¶ng mµu ®Ó chän mµu
→ BÊm vµo nót level → xuÊt hiÖn b¶ng 63 level ®Ó chän level.
→ BÊm vµo nót LineStyle → xuÊt hiÖn 7 kiÓu ®−êng chuÈn, chän kiÓu ®−êng
sè 0.


38
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ BÊm vµo nót Weight → xuÊt hiÖn b¶ng lùc nÐt ®Ó chän lùc nÐt.
C¸ch nhËp to¹ ®é ®iÓm
1. Chän c«ng cô nhËp ®iÓm tõ thanh c«ng cô Main cña MicroStation.
2. Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh XY= x1,y1 sau ®ã bÊm phÝm
ENTER trªn bµn phÝm.
vÝ dô x1= 9720; y1= 7660
1.2. Nèi 4 ®iÓm gãc khung ®Ó t¹o thµnh 4 c¹nh cña khung.
1. §Æt thuéc tÝnh ®å ho¹ cho ®−êng (xem phÇn trªn).
2. Chän c«ng cô vÏ ®−êng.
3. Chän mode Snap lµ Keypoint.
4. Snap vµo ®iÓm b¾t ®Çu cña mét ®−êng.
5. BÊm phÝm data ®Ó b¾t ®Çu mét ®−êng.
6. Snap vµo ®iÓm tiÕp theo (®iÓm kÕt thóc) cña ®−êng.
7. BÊm phÝm Data ®Ó kÕt thóc mét ®−êng.
1.3. Copy c¸c c¹nh khung ®Ó t¹o thµnh c¸c g¹ch l−íi Km.
1. Chän c«ng cô Move parallel.
2. §¸nh dÊu vµo 2 « Make Copy vµ Distance trong hép c«ng cô Move Parallel.
3. §Æt kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng copy trong hép Text Distance. VÝ dô: 100
4. BÊm phÝm Data ®Ó ®¸nh dÊu mét c¹nh cÇn copy cña khung.
5. BÊm phÝm Data ®Ó b¾t ®Çu lÖnh copy.
6. BÊm phÝm Reset ®Ó kÕt thóc lÖnh.
2. N¾n b¶n ®å.

C¸c b−íc cô thÓ bao gåm:
- Khëi ®éng IRASB


39
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


- Më ¶nh vµo gÇn vÞ trÝ cña l−íi Km
- N¾n s¬ bé
- N¾n chÝnh x¸c
2.1. Khëi ®éng Irasb.

C¸ch 1
1. Tõ Start → chän Program → chän IRASB → khëi ®éng MicroStation.
2. Më file (.dgn) chøa l−íi Km.
C¸ch 2
1. Khëi ®éng MicroStation.
2. Më file (.dgn) chøa l−íi Km.
3. Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh MDL L IRASB sau ®ã bÊm
phÝm ENTER trªn bµn phÝm.
2.2. Më file ¶nh raster cÇn n¾n.
1. Tõ thanh Menu cña IRACB chän File → chän Open.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i IRASB LOAD
2. Tõ hép text File, ®¸nh tªn vµ ®−êng dÉn chØ th− môc chøa file.
3. (NÕu) kh«ng nhí ®−êng dÉn ®Õn file → bÊm nót Browse
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i IRASB LOAD cho phÐp chän ®−êng dÉn
4. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép
danh s¸ch c¸c th− môc.
5. Chän tªn file b»ng c¸ch nhÊp ®«i chuét vµo tªn file bªn hép danh s¸ch c¸c
file.
6. BÊm OK ®Ó quay trë l¹i hép héi tho¹i IRASB LOAD.

40
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


7. Thay ®æi mode më ¶nh tõ use raster file header transformation thµnh
Interactive placement by rectangle b»ng c¸ch bÊm vµo thanh mode më ¶nh → xuÊt
hiÖn hai chÕ ®é më ¶nh → chän chÕ ®é thø hai.
8. BÊm nót Open → xuÊt hiÖn dßng nh¾c Place corner rectangle trªn cöa sæ
lÖnh cña MicroStation.
9. BÊm phÝm Data t¹i ®iÓm bÊt kú phÝa trªn bªn tr¸i cña l−íi Km.
10. KÐo chuét vµ bÊm phÝm Data t¹i ®iÓm bÊt kú phÝa d−íi bªn ph¶i cña l−íi Km.
2.3 N¾n s¬ bé
1. Tõ thanh menu cña IRASB chän View → chän Plancement → chän Match
points all layers → xuÊt hiÖn dßng nh¾c Enter raster reference point trªn cöa sæ lÖnh
cña MicroStation.
2. BÊm phÝm Data chän ®iÓm gãc khung phÝa trªn bªn tr¸i cña file ¶nh raster
→ dßng nh¾c chuyÓn sang Enter distance point in raster layer trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.
3. BÊm phÝm Data chän ®iÓm gãc khung phÝa d−íi bªn ph¶i cña file ¶nh raster
→ dßng nh¾c chuyÓn sang Enter design file reference point trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.
4. Snap vµ bÊm phÝm Data chän ®iÓm gãc khung phÝa trªn bªn tr¸i cña l−íi Km
→ dßng nh¾c chuyÓn sang Enter distance point in design file trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.
5. Snap vµ bÊm phÝm Data chän ®iÓm gãc khung phÝa d−íi bªn ph¶i cña l−íi Km.
6. Tõ thanh Menu cña IRASB chän File → chän Save → chän Save active layer
hoÆc Save active layer as ®Ó ghi l¹i chÕ ®é ¶nh võa n¾n s¬ bé.
2.4. N¾n chÝnh x¸c.
1. Chän c«ng cô n¾n ¶nh Warp.
→ xuÊt hiÖn dßng nh¾c enter Source point #1 trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.
2. Chän ®iÓm khèng chÕ thø nhÊt trªn file Raster.
→ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Enter destination point #1 trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation
3. Chän ®iÓm khèng chÕ thø nhÊt t−¬ng øng trªn l−íi Km (trªn file dgn).
→ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Enter source point #2 trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.

41
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


4. Chän ®iÓm khèng chÕ thø hai trªn file Raster.
→ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Enter destination point #2 trªn cöa sæ lÖnh cña
MicroStation.
5. Chän ®iÓm khèng chÕ thø hai t−¬ng øng trªn l−íi Km (trªn file dgn).
6. TiÕp tôc chän c¸c ®iÓm khèng chÕ cßn l¹i.
7. Khi chän xong ®iÓm khèng chÕ cuèi cïng → bÊm phÝm Reset → xuÊt hiÖn
b¶ng IRASB WARP.
Chän m« h×nh chuyÓn ®æi → bÊm phÝm Transformation model ®Ó chän m«
h×nh chuyÓn ®æi.
- M« h×nh Helmert: lµ qu¸ tr×nh quay vµ thay ®æi tû lÖ cña d÷ liÖu raster. Trong
m« h×nh nµy sè ®iÓm khèng chÕ tèi thiÓu lµ hai.
- M« h×nh Affine: Affine lµ qu¸ tr×nh d·n d÷ liÖu theo mét hoÆc nhiÒu h−íng
phô thuéc vµo sè bËc cña ®a thøc trong m« h×nh to¸n häc (bËc affine). §a thøc bËc 1
chØ ®¬n gi¶n lµ d·n ®−êng, ®a thøc bËc hai cã mét chç uèn cong gièng nh− parabol, ®a
thøc bËc 3 cã hai chç uèn cong vÝ dô nh− nh÷ng mÆt h×nh ch÷ S, ... .BËc affine cµng
cao th× sè ®iÓm khèng chÕ tèi thiÓu cµng nhiÒu.
+ Affine 1: 3 ®iÓm
+ Affine 2: 6 ®iÓm
+ Affine 3: 10 ®iÓm
+ Affine 4: 15 ®iÓm
+ Affine 5: 21 ®iÓm+
- M« h×nh Project: ¸p dông cho c¸c d÷ liÖu bÞ vÆn xo¾n hoÆc bÞ mÐo, trÖch. Sè
®iÓm khèng chÕ tèi thiÓu dïng cho m« h×nh nµy lµ 4.
3. §¸nh gi¸ sai sè.

Trong qu¸ tr×nh n¾n ¶nh ng−êi sö dông buéc ph¶i theo dâi vµ ®¸nh gi¸ ®é sai
sè chÝnh x¸c cña m« h×nh chuyÓn ®æi hiÖn thêi vµ c¸c ®iÓm sai sè ®Ó di chuyÓn ®Õn
quyÕt ®Þnh cã chän m« h×nh chuyÓn ®æi ®ã kh«ng. Khi sai sè gi÷a ®iÓm khèng chÕ
trªn file Raster vµ file dgn v−ît qu¸ møc tèi thiÓu, th−êng khã cã thÓ g¾n c¸c cÆp ®iÓm
khèng chÕ vµo nhau mét c¸ch chÝnh x¸c. C¸c gi¸ trÞ sai sè ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ
®o chÝnh Master Unit.
+ Sai sè chuÈn Stardard error ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng h¹n sai cho phÐp cña b¶n
®å* mÉu sè tû lÖ b¶n ®å.
+ Sai sè tæng b×nh ph−¬ng SSE (Sum Squared error - lµ kho¶ng c¸ch thËt gi÷a
c¸c cÆp ®iÓm khèng chÕ). Sai sè ®èi víi tõng ®iÓm khèng chÕ nµy ph¶i nhá h¬n hoÆc

42
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


b»ng h¹n sai cho phÐp cña b¶n ®å * mÉu sè tû lÖ b¶n ®å. Nõu ®iÓm cã sai sè lín h¬n
gi¸ trÞ cho phÐp nªn xo¸ ®iÓm ®ã ®i vµ chän l¹i b»ng c¸ch: → chän ®iÓm cÇn xo¸ →
bÊm nót Delete point trong hép IRASB WARP.
Hoµn thµnh lÖnh n¾n ¶nh: Sau khi ®· chän m« h×nh n¾n chuyÓn vµ chÊp nhËn
sai sè cho qu¸ tr×nh n¾n. → bÊm nót Perform Warp trong hép IRASB WARP.
43
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng VI

VECTO HO¸ §èI T¦îNG DùA TR£N NÒN ¶NH
-----------------------------------


Qu¸ tr×nh vÐc t¬ ho¸ ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh quÐt ®−îc thùc hiÖn dùa trªn
c¸c phÇn mÒm: MSFC, Geovec, Irasb, MicroStation.
Tr−íc khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh vecto ho¸, c¸c file sè liÖu sau ph¶i ®−îc chuÈn bÞ
tr−íc:
File b¶ng ®èi t−îng (.tbl) chøa c¸c ®èi t−îng cÇn sè ho¸ ®· ®−îc ph©n líp vµ
®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ tr−íc.
File ¶nh b¶n ®å quÐt ®· ®−îc n¾n chØnh vÒ to¹ ®é cña b¶n ®å.
File Design ®−îc t¹o dùa trªn seed file cña b¶n ®å thµnh lËp ®Ó chøa c¸c ®èi
t−îng sè ho¸.
File th− viÖn cell (.cell) chøa c¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm ®−îc thiÕt kÕ cho b¶n ®å
cÇn thµnh lËp.
File kiÓu ®−êng (.rsc) chøa c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng ®−îc thiÕt kÕ cho b¶n ®å
cÇn thµnh lËp vµ ®−îc l−u trong th− môc cã ®−êng dÉn:
(c:\win32app\ustation\wsmod\default\symb\*.rsc).
Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c thao t¸c cô thÓ ®èi víi mét sè c¸c thñ tôc vµ mét
sè c¸c c«ng cô ®−îc sö dông cho viÖc vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng bao gåm:
1. C¸ch khëi ®éng Geovec vµ MSFC.
2. Më file ¶nh b¶n ®å ®· n¾n.
3. Thñ tôc ®Æt chÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh.
4. Thñ tôc chän ®èi t−îng tõ b¶ng ®èi t−îng.
5. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ ho¸ ®èi t−îng d¹ng ®−êng.
6. C¸ch më mét th− viÖn d¹ng cell.
7. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ ho¸ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm.
8. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt.
1. Khëi ®éng Geovec

Khi khëi ®éng Geovec, MicroStation, MSFC vµ Irasb sÏ khëi ®éng theo.
C¸ch 1:
1. Tõ Start → chän Program → chän I_Geovec → khëi ®éng MicroStation.

44
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2. Më file (.dgn) sÏ chøa c¸c ®èi t−îng sè ho¸ → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select
Active Feature Table.
3. Chän th− môc chøa file b¶ng ®èi t−îng TBL b¾ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép
th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc.
4. Chän tªn file b»ng c¸ch nhÊp chuét vµo tªn file bªn hép danh s¸ch c¸c file.
C¸ch 2:
1. Khëi ®éng MicroStation → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i MicroStation Manager.
2. BÊm vµo Workspace chän Geovec.
3. Chän th− môc chøa file Design b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép danh s¸ch
c¸c th− môc.
4. Chän tªn file b»ng c¸ch nhÊp ®«i chuét vµo tªn file bªn hép danh s¸ch c¸c file.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select Active Feature Table.
5. Chän file b¶ng ®èi t−îng (xem c¸ch 1).
2. Më file ¶nh b¶n ®å ®· n¾n

1. Tõ thanh Menu cña IRASB chän File → chän Open.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i IRASB LOAD.
2. Tõ hép text File, ®¸nh tªn file vµ ®−êng dÉn chØ th− môc chøa file.
3. (NÕu) kh«ng nhí ®−êng dÉn ®Õn file → bÊm nót Browse.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i IRASB LOAD cho phÐp chän ®−êng dÉn.
4. Chän th− môc chøa file ¶nh b»ng c¸ch nhÊp ®«i chuét vµo c¸c hép th− môc
bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc.
5. Chän tªn file b»ng c¸ch nhÊp ®«i chuét vµo tªn file bªn hép danh s¸ch c¸c file.
6. BÊm phÝm OK ®Ó quay trë l¹i hép héi tho¹i IRASB LOAD.


45
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


7. Chän mode më ¶nh Use raster file header transformation b»ng c¸ch bÊm vµo
thanh mode më ¶nh → xuÊt hiÖn hai chÕ ®é më ¶nh → chän chÕ ®é më ¶nh thø nhÊt
(Use raster file header transformation).
8. BÊm nót OK
3. §Æt chÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh

ChÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh lµ:
ChÕ ®é tù ®éng dÞch chuyÓn mµn h×nh: Khi bÊm con trá ra ngoµi vïng ho¹t ®éng
®· ®Þnh tr−íc th× vÞ trÝ hiÖn thêi cña con trá sÏ tù ®éng nh¶y vÒ t©m cña mµn h×nh.
ChÕ ®é tù ®éng phãng to hoÆc thu nhá trë vÒ chÕ ®é mµn h×nh ®· ®Æt (chØ cã
t¸c dông khi sö dông c«ng cô vÏ ®−êng tù ®éng cña Geovec).
C¸ch ®Æt chÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh
1. Phãng to mµn h×nh ®Õn møc ®é thÝch hîp khi lµm viÖc.
2. Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Application → chän Geovec → chän
Preferences → chän View
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i View Preferences
3. §¸nh dÊu vµo chÕ ®é AutoZoom → bÊm phÝm Apply.
4. §¸nh dÊu vµo chÕ ®é AutoMove → bÊm phÝm Define.
5. DÞch con trá ra ngoµi mµn h×nh → ®Þnh nghÜa khu vùc ho¹t ®éng (=1/3 diÖn
tÝch cña mµn h×nh).


46
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


6. (NÕu) bËt phÝm Show, trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn mét « vu«ng ®¸nh dÊu
vïng ho¹t ®éng võa ®Þnh nghÜa.
7. Tõ Layout → chän Save as → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Save as Layout.
8. §¸nh tªn (bÊt kú) vµo hép text Layout.
9. BÊm nót OK
10. Tõ Layout → chän exit ®Ó ®ãng hép héi tho¹i View Prefences
4. Chän ®èi t−îng vect¬ ho¸ tõ b¶ng ®èi t−îng

Tr−íc khi sè ho¸ mét ®èi t−îng → x¸c ®Þnh tªn Feature cña ®èi t−îng ®ã →
chän feature ®ã tõ b¶ng ®èi t−îng.
1. Chän c«ng cô Select feature tõ thanh MSFC.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Feature Collection.
2. Chän Category Name b»ng c¸ch bÊm chuét vµo tªn category cÇn chän.


47
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ xuÊt hiÖn danh s¸ch ®èi t−îng bªn cét Feature Name.
3. Chän ®èi t−îng cÇn sè ho¸ trong danh s¸ch ®èi t−îng.
4. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i.
5. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ ho¸ ®èi t−îng d¹ng ®−êng

C¸ch sö dông c«ng cô SmartLine.1. Chän c«ng cô Place Smartline.
2. §Æt chÕ ®é vÏ ®−êng trong hép Place SmartLine.
Segment Type: chän Lines
Vertext Type: chän Sharp.
§¸nh dÊu vµo hép Join Element.
1. BÊm phÝm Data ®Ó b¾t ®Çu mét ®−êng.
2. Snap vµo ®iÓm tiÕp theo nÕu cÇn thiÕt.
3. BÊm phÝm Data ®Ó vÏ vÞ trÝ tiÕp theo cña ®−êng.
4. BÊm phÝm Reset ®Ó kÕt thóc ®−êng.
C¸ch sö dông c«ng cô Trace LineString.
1. Chän c«ng cô Trace LineString.
2. §Æt chÕ ®é lµm viÖc trong hép c«ng cô Trace LineString.
Raster Mode: chÕ ®é Reverse Video bËt khi sè ho¸ víi c¸c black picxel vµ
ng−îc l¹i.
Intersection: h−íng xö lý cña lÖnh Trace LineString khi b¾t gÆp c¸c ®−êng giao
nhau.
Chän Stop: ®−êng ®ã sÏ dõng l¹i t¹i c¸c ®iÓm nót vµ ng−êi sö dông sÏ chän

h−íng vµ ®iÓm tiÕp theo cña ®−êng.
→Chän Left: ®−êng ®ã sÏ tiÕp tôc ®i vÒ phÝa bªn tr¸i cña ®−êng ®ang sè ho¸
khi g¾p ®iÓm nót.


48
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ Chän Right: ®−êng ®ã sÏ tiÕp tôc ®i vÒ phÝa bªn ph¶i cña ®−êng ®ang sè ho¸
khi gÆp ®iÓm nót.
→ Chän Straight: ®−êng ®ã sÏ tiÕp tôc ®i th¼ng theo h−íng ®ang ®i khi gÆp
®iÓm nót.
Vect¬ Snap: ChÕ ®é b¾t ®iÓm khi sè ho¸.
→ Chän Ignore: kh«ng sö dông chÕ ®é b¾t ®iÓm.
→ Chän Snap to: ®−êng ®ang sè ho¸ sÏ b¾t vµo c¸c ®iÓm mµ kho¶ng c¸ch gi÷a
®iÓm ®ã vµ ®−êng nhá h¬n gi¸ trÞ ®Æt trong set up.
→ Chän Snap to and Break: ®−êng ®ang sè ho¸ sÏ b¾t vµo c¸c ®iÓm mµ kho¶ng
c¸ch gi÷a ®iÓm ®ã vµ ®−êng nhá h¬n gi¸ trÞ ®Æt trong set up ®ång thêi ng¾t ®−êng t¹i
®iÓm ®ã vµ b¾t ®Çu mét ®−êng míi.
Gap: chän chÕ ®é Conection khi sè ho¸ c¸c ®−êng ®øt qu·ng. Kho¶ng c¸ch vµ
gãc quay gi÷a c¸c b−íc ng¾t ®−îc ®Æt trong set up.
Smooth & Filter: chÕ ®é läc ®iÓm vµ lµm tr¬n ®−êng ngay trong qu¸ tr×nh sè ho¸.
→ Chän None: kh«ng läc ®iÓm vµ kh«ng lµm tr¬n ®−êng.
→ Chän Filter: läc bít ®iÓm, tolerance ®Æt cµng cao th× sè ®iÓm läc cµng nhiÒu
(tolerance cã thÓ lÊy b¾t ®Çu b»ng 1/3 ®é réng cña ®−êng raster).
→ Chän Smooth: lµm tr¬n ®−êng.
→ Chän Smooth & Filter: lµm tr¬n ®−êng sau ®ã läc bít ®iÓm.
→ Chän Filter & Smooth: läc bít ®iÓm tr−íc khi lµm tr¬n ®−êng.
3. Chän ®−êng cÇn sè ho¸.


49
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ Con trá sÏ tù ®éng d−ît ®−êng vµ sÏ dõng l¹i t¹o nh÷ng chç d÷ liÖu bÞ ®øt
qu·ng hoÆc gÆp nh÷ng chç giao nhau gi÷a c¸c ®−êng.
→ XuÊt hiÖn dßng nh¾c to enter point / to end this direction trªn cöa
sæ lÖnh cña MicroStation.
4. DÞch chuyÓn con trá qua chç ng¾t hoÆc chç giao nhau ®Õn vÞ trÝ tiÕp theo cña
®−êng → bÊm phÝm Data. (HoÆc bÊm phÝm Reset ®Ó quay ng−îc trë l¹i ®Çu bªn kia
cña ®−êng).
→ XÊt hiÖn dßng nh¾c to Enter point / to end Manual digitizing trªn
cña sæ lÖnh cña MicroStation.
5. BÊm phÝm Reset ®Ó kÕt thóc chÕ ®é vÏ b»ng tay.
→ XuÊt hiÖn dßng nh¾c to cotinue / to end this direction trªn cöa sæ
lÖnh cña MicroStation.
6. BÊm phÝm Data, con trá sÏ tiÕp tôc d−ît ®−êng. (HoÆc bÊm phÝm Reset ®Ó
quay ng−îc trë l¹i ®Çu bªn kia cña ®−êng).
7. TiÕp tôc tõ b−íc 4-6.
8. Khi ®· vÏ hÕt mét ®−êng, bÊm phÝm Reset cho ®Õn khi thÊy xuÊt hiÖn dßng
nh¾c Identify rater item trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation.
9. Chän mét ®−êng vµ b¾t ®Çu l¹i tõ b−íc 3-8.
6. C¸ch më mét th− viÖn chøa cell

1. Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Element → chän Cells → xuÊt hiÖn
hép héi tho¹i Cell Library.
50
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2. Tõ thanh Menu cña Cell Library chän File → chän Attach → xuÊt hiÖn hép
héi tho¹i Attach Cell Library.
3. Chän th− môc chøa cell b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép
danh s¸ch c¸c th− môc
4. Chän tªn file
5. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Attach Cell Library.
7. C¸ch sö dông c«ng cô vÏ cell ®Ó vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng
d¹ng ®iÓm

1. Chän cell theo tªn cell phÝa bªn tr¸i cña hép héi tho¹i Cell Library hoÆc theo
h×nh d¹ng cell phÝa bªn ph¶i (cÇu)
2. BÊm vµo phÝm Placement trong hép héi tho¹i Cell Library.
3. Chän c«ng cô vÏ cell.


4. §Æt th«ng sè vÏ cell trong hép Place Active Cell.
Active Cell: tªn cell võa chän.

51
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Active Angle: gãc quay cña cell.
X Scale: tû lÖ theo chiÒu X.
Y Scale: tû lÖ theo chiÒu Y.
Chän chÕ ®é Relative: khi muèn ®Æt cell theo ®óng c¸c th«ng sè ®· ®Æt.
Chän chÕ ®é Interactive: Khi tû kÖ vµ h−íng quay cña cell kh«ng cã gi¸ trÞ nhÊt
®Þnh.
C¸ch vÏ cell theo chÕ ®é Relative.
1. §−a cell ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt
2. BÊm phÝm Data
C¸ch vÏ cell theo chÕ ®é Interactive.
1. §−a cell ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt.
2. BÊm phÝm Data
3. KÐo con trá ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña cell.
4. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn kÝch th−íc ë trªn.
5. NÕu kÝch th−íc ch−a ®¹t yªu cÇu → bÊm phÝm Reset ®Ó chän l¹i.
6. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn kÝch th−íc ë trªn.
7. Quay cell ®Ó chän h−íng.
8. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn h−íng ®· chän ë trªn.
9. NÕu h−íng cell ch−a ®¹t yªu cÇu → bÊm phÝm reset ®Ó chän l¹i.
10. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn h−íng ®· chän ë trªn.
8. C¸ch sö dông c«ng cô Place text ®Ó vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng
d¹ng ch÷ viÕt

1. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh ®¸nh tiÕng ViÖt vÝ dô ABC hoÆc Vnkey.
2. Chän c«ng cô Place Text.
3. §Æt th«ng sè cña ch÷ viÕt trong hép Place Text.
52
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Method:
By origin: kÝch th−íc ch÷ vµ h−íng ch÷ ®−îc ®Æt theo c¸c th«ng sè ®· x¸c ®Þnh.
Fited: ch÷ viÕt ®−îc ®Æt gi÷a hai ®iÓm, kÝch th−íc ch÷ phô thuéc vµo ®iÓm ®Æt ch÷.
View Independent: h−íng c¸c ch÷ kh«ng phô thuéc vµo h−íng cña cöa sæ hiÓn thÞ.
Fitted VI: võa Fitted võa View Independent.
Above Element: ch÷ ®−îc ®Æt trªn mét ®o¹n th¼ng víi mét kho¶ng c¸ch ®Þnh
tr−íc, h−íng cña ch÷ lµ h−íng cña ®o¹n th¼ng.
Below Element: ch÷ ®−îc ®Æt mét ®o¹n th¼ng víi mét kho¶ng c¸ch ®Þnh tr−íc,
h−íng cña ch÷ lµ h−íng cña ®o¹n th¼ng.
On Element: ch÷ ®−îc ®Æt n»m trªn mét ®èi t−îng ®−êng.
Along Element: ch÷ ®−îc ®Æt däc theo ®èi t−îng (®−êng, cung trßn, c¸c mÆt
h×nh häc), c¸ch ®èi t−îng mét kho¶ng ®Þnh tr−íc. Mçi ký tù ®−îc coi nh− lµ mét ch÷.
Height: chiÒu cao cña ch÷ (kÝch th−íc ch÷ khi in * mÉu sè tû lÖ b¶n ®å).
Width: chiÒu réng ch÷ (kÝch th−íc ch÷ in * mÉu sè tû lÖ b¶n ®å).
Font: sè hiÖu font vµ tªn font.
Justication: ®iÓm ®Æt ch÷.
Active Angle: gãc quay h−íng ch÷.
Interchar Spacing: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù.
Line Spacing: kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi t−îng vµ ch÷ khi method chän lµ Above,
below, on hoÆc Along Element.
C¸c th«ng sè trªn cã thÓ ®Æt trong hép tho¹i Place Text hoÆc trong hép tho¹i
Text (xuÊt hiÖn khi chän Element > Text). Trong hép tho¹i Text ta cã thÓ quy ®Þnh
thªm ch÷ ®ã vµo g¹ch ch©n hay kh«ng (Underline) hoÆc ®é nghiªng chÝnh x¸c cña
text (slant).
1. §¸nh néi dung cña ch÷ trong hép text Editor.
C¸ch ®Æt ch÷ theo Method By origin
Dïng trong tr−êng hîp kÝch th−íc vµ gãc quay cña ch÷ theo ph−¬ng n»m
ngang lµ x¸c ®Þnh.
1. §−a ch÷ ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt.

53
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2. BÊm phÝm Data.
C¸ch ®Æt ch÷ theo Method Fitted
Dïng trong tr−êng hîp kÝch th−íc vµ gãc quay cña ch÷ theo ph−¬ng n»m
ngang lµ kh«ng x¸c ®Þnh.
1. §−a ch÷ ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt.
2. BÊm phÝm Data.
3. KÐo chuét ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc ch÷ vµ h−íng quay cña ch÷.
C¸ch ®Æt ch÷ theo Method Above hoÆc Below Element.
Dïng trong tr−êng hîp kÝch th−íc ch÷ x¸c ®Þnh, gãc quay cña ch÷ theo ph−¬ng
cña mét ®èi t−îng nµo ®ã vµ c¸ch ®èi t−îng ®ã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh.
4. §Æt l¹i line Spacing, kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ vµ ®èi t−îng b»ng c¸ch:
Tõ thanh menu cña MicroStation chän
Element → chän text → xuÊt hiÖn hép héi
tho¹i text → ®¸nh gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch vµo
hép text line Spacing.
5. BÊm phÝm Data ®Ó chän ®èi t−îng
nÒn ®Ó ®Æt ch÷.
C¸ch ®Æt ch÷ theo Method On
Element.
Dïng trong tr−êng hîp kÝch th−íc ch÷
x¸c ®Þnh, gãc quay cña ch÷ theo ph−¬ng cña
mét ®èi t−îng. VÝ dô ch÷ ghi chó ®−êng b×nh
®é.
6. §−a ch÷ ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt.
7. BÊm phÝm Data.
C¸ch ®Æt ch÷ theo Method Along Element.
Dïng trong tr−êng hîp kÝch th−íc ch÷ x¸c ®Þnh, vÞ trÝ cña ch÷ n»m song song víi
®èi t−îng vµ c¸ch ®èi t−îng ®ã mét kho¶ng nhÊt ®Þnh. VÝ dô ch÷ ghi tªn s«ng, suèi
1. §Æt l¹i line Spacing, kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ vµ ®èi t−îng b»ng c¸ch:
2. BÊm phÝm Data ®Ó ®Æt ®èi t−îng nÒn ®Æt ch÷.
3. BÊm phÝm Data bªn trªn ®èi t−îng nÕu muèn ch÷ ®Æt bªn trªn.
BÊm phÝm Data bªn d−íi ®èi t−îng nÕu muèn ®Æt ch÷ ë bªn d−íi.54
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


9. C¸ch sö dông c«ng cô Copy and Incretment text ®Ó copy c¸c
®èi t−îng ch÷ viÕt d¹ng sè
C«ng cô Copy and increnment text cã t¸c dông khi muèn viÕt c¸c ch÷ chó thÝch
d−íi d¹ng sè, vµ gi¸ trÞ c¸c sè nµy t¨ng hoÆc gi¶m theo mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh.
1. Chän c«ng cô Copy and increment text.
2. §Æt gi¸ trÞ t¨ng hoÆc gi¶m c¸c ®èi t−îng trong hép text Tag increment. VÝ dô 1
3. BÊm phÝm Data vµo ®èi t−îng cÇn copy.
4. BÊm phÝm Data vµo vÞ trÝ ®Æt ®èi t−îng tiÕp theo
55
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng VII

HOµN THIÖN Vµ CHUÈN HO¸ D÷ LIÖU
-------------------Sau qu¸ tr×nh sè ho¸, d÷ liÖu nhËn ®−îc ch−a ph¶i hoµn thiÖn vµ sö dông ®−îc.
C¸c d÷ liÖu nµy th−êng ®−îc gäi lµ c¸c d÷ liÖu th«, cÇn ph¶i qua mét qu¸ tr×nh kiÓm
tra, chØnh söa vµ hîp lÖ c¸c d÷ liÖu.
Ch−¬ng nµy h−íng dÉn:
- Sö dông Fence trong qu¸ tr×nh thay ®æi vµ söa ch÷a d÷ liÖu.
- Sö dông phÇn mÒm MRFClean.
- Sö dông phÇn mÒm MRFFlag.
- C¸ch kiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ cña ®èi t−îng.
- Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ®−êng.
- Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ®iÓm.
- Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c d÷ liÖu d¹ng ch÷ viÕt.
1. Sö dông Fence trong qu¸ tr×nh thay ®æi vµ söa ch÷a d÷ liÖu.

Khi cÇn thay ®æi hoÆc t¸c ®éng ®Õn mét nhãm c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ, c¸ch
nhanh nhÊt lµ nhãm c¸c ®èi t−îng ®ã trong mét Fence. Fence lµ mét ®−êng bao ®−îc
vÏ bao quanh c¸c ®èi t−îng b»ng c«ng cô vÏ Fence ®Ó gép nhãm chóng khi thao t¸c.
Nã còng cã t¸c dông gÇn gièng nh− khi ta sö dông c«ng cô Element Selection ®Ó chän
nhãm ®èi t−îng. Tuy nhiªn khi sö dông fence, cã rÊt nhiÒu sù lùa chän (mode) cho
phÐp ta t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m trong còng nh− n»m ngoµi ®−êng bao fence.
Bao gåm:
- Inside: chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m hoµn toµn bªn trong ®−êng bao
fence.
- Overlap: chØ t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng bªn trong vµ n»m chêm lªn ®−êng
bao fence.
- Clip: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m hoµn toµn bªn trong fence vµ phÇn
bªn trong cña c¸c ®èi t−îng n»m chêm lªn fence (khi ®ã ®èi t−îng n»m chêm
nµy sÏ bÞ c¾t ra lµm hai phÇn bëi ®−êng fence).
- Void: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m hoµn toµn bªn ngoµi fence.
- Void- Overlap: t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m hoµn toµn bªn ngoµi vµ


56
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


n»m chêm lªn ®−êng bao fence.
- Void- Clip: : t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t−îng n»m hoµn toµn bªn ngoµi fence
vµ phÇn bªn ngoµi cña c¸c ®èi t−îng n»m chêm lªn fence (khi ®ã ®èi t−îng n»m
chêm nµy sÏ bÞ c¾t ra lµm hai phÇn bëi ®−êng fence).
C¸ch sö dông fence ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét nhãm ®èi t−îng.
1. Chän c«ng cô Place fence.
2. VÏ fence (®−êng bao) bao quanh ®èi t−îng.
3. Chän c«ng cô t¸c ®éng ®Õn ®èi t−îng, c«ng cô nµy ph¶i sö dông ®−îc víi
fence (cã chÕ ®é use fence).
VÝ dô:
- Copy element
- Change element attribute
1. Chän Mode sö dông fence.
2. BÊm phÝm Data ®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh t¸c ®éng.
C¸ch xo¸ mét nhãm ®èi t−îng b»ng fence.
1. VÏ fence (®−êng bao) bao quanh ®èi t−îng.
2. Chän c«ng cô Delete fence.
3. Chän mode xo¸ fence trong hép Delete fence content.
4. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn xo¸ néi dung bªn trong cña fence.
2. C¸ch sö dông phÇn mÒm MRFClean

MRF lean dïng ®Ó:
- KiÓm tra lçi tù ®éng, nhËn diÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c ®iÓm cuèi tù do b»ng
mét ký hiÖu (ch÷ D,X,S).
- Tù ®éng t¹o c¸c ®iÓm giao gi÷a c¸c ®−êng c¾t nhau. Xo¸ nh÷ng ®−êng,
nh÷ng ®iÓm trïng nhau.
- C¾t ®−êng: T¸ch mét ®−êng ra thµnh 2 ®−êng t¹i ®iÓm giao.
- Tù ®éng lo¹i c¸c ®o¹n thõa cã ®é dµi nhá h¬n Dangle_factor nh©n víi
tolerence.


57
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


C¸ch khëi ®éng MRFclean
Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh MDL L MRFCLEAN sau ®ã bÊm
phÝm ENTER trªn bµn phÝm.
C¸ch ®Æt c¸c th«ng sè (Parameter)
BÊm phÝm Parameter trong hép héi tho¹i MRFClean.
→ XuÊt hiÖn hép héi tho¹i:
1. §Æt chÕ ®é Remove_duplicates:
By attribute: Tù ®éng xo¸ c¸c ®èi t−îng bÞ trïng nhau vÒ vÞ trÝ vµ cã cïng mét
thuéc tÝnh ®å häa (c¸c th«ng sè vÒ lv, ln,wt gièng nhau).
58
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


By geometry: tù ®éng xo¸ c¸c ®èi t−îng bÞ trïng nhau vÒ vÞ trÝ kÓ c¶ kh¸c nhau
vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ (c¸c th«ng sè vÒ lv, ln, wt cã thÓ kh«ng gièng nhau).
2. §Æt chÕ ®é sö dông cell.
Node: cell ®−îc coi nh− mét ®iÓm nót (node) trong nh÷ng tr−êng hîp
MRFclean xö lý nh÷ng lçi lµ c¸c ®iÓm cuèi tù do.
Non-node: cell sÏ kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn trong qu¸ tr×nh xö lý lçi.
3. §Æt chÕ ®é lµm viÖc víi level.
§−îc ®¸nh dÊu x: chØ cã c¸c ®−êng trªn cïng level sÏ bÞ c¾t t¹i c¸c ®iÓm giao
gi÷a c¸c ®−êng khi sö dông chÕ ®é Intersection.
Kh«ng ®−îc ®¸nh dÊu x: c¸c ®−êng trªn tÊt c¶ c¸c level ®−îc chän sÏ bÞ c¾t t¹i
c¸c ®iÓm giao gi÷a c¸c ®−êng khi sö dông chÕ ®é Intersection.
4. §Æt chÕ ®é ®æi c¸c ®èi t−îng cã kiÓu lµ arc thµnh linestring.
- §¸nh dÊu vµo Stroke_arcs.
5. §Æt chÕ ®é t¹o ®iÓm giao.
PhÝm Fuzzy Intersection: ®−îc chän ®Ó t¹o c¸c ®iÓm cËn giao vµ söa c¸c lçi b¾t
®iÓm ch−a tíi.
Khi ®iÓm cuèi cña ®−êng a n»m trong vïng sai sè cña b th× a sÏ chËp b vµ c¾t b
thµnh hai ®o¹n.
PhÝm True intersection: ®−îc chän ®Ó t¹o c¸c ®iÓm giao gi÷a hai ®−êng c¾t nhau.
PhÝm Del_sub_tol_ele: ®−îc chän tÊt c¶ c¸c ®−êng cã ®é dµi nhá h¬n hoÆc
b»ng hÖ sè sai sè cña nã sÏ bÞ xo¸ (söa c¸c lçi b¾t qu¸ ®−êng).
M· sè level: chøa c¸c flag ®¸nh dÊu nh÷ng lçi ch−a sö lý ®−îc.
Sè font ch÷: dïng ®Ó hiÓn thÞ flag (flag th−êng lµ mét trong nh÷ng ch÷ c¸i D,X,S).
6. §Æt chÕ ®é ®æi c¸c ®èi t−îng cã kiÓu lµ Curve thµnh Linestring.
Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c cung trßn vµ ®−êng linestring. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh
lµ 2, gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 0.01.
7. §Æt chÕ ®é xo¸ ®iÓm cuèi tù do.
Dangle lµ phÇn tö cã Ýt nhÊt lµ mét ®iÓm cuèi tù do. MRFclean sÏ xo¸ c¸c
dangle nÕu ®é dµi cña nã nhá h¬n “dangle_factor x tolerance”. Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
dangle factor lµ 0.0.
8. §Æt chÕ ®é läc ®iÓm thõa trªn ®−êng.
9. MRFclean cho phÐp ta läc sè diÓm thõa trªn ®−êng víi hÖ sè "Filter_factor x
tolerance". Gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 0.0.

59
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


10. NhËp hÖ sè xö lý cho mçi level. Mçi level cã thÓ cã mét hÖ sè kh¸c nhau.
Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho tr−êng nµy lµ -0.1 tøc lµ kh«ng xö lý.
3. C¸ch sö dông phÇn mÒm MRFFlag

MRFFlag ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng hîp víi MRFClean, dïng ®Ó tù ®éng hiÓn thÞ lªn
mµn h×nh lÇn l−ît c¸c vÞ trÝ cã lçi mµ MRFClean ®· ®¸nh dÊu tr−íc ®ã vµ ng−êi dïng
sÏ sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation ®Ó söa.
C¸ch khëi ®éng Mrffag.
Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh MDLL MRFFLAG sau ®ã bÊm
ENTER trªn bµn phÝm.
1. BÊm vµo phÝm Flag_type ®Ó khai b¸o lo¹i cê (D,X,S).
2. Khai b¸o Level chøa cê trong hép text Flag_level.
3. §¸nh hÖ sè zoom vµo hép text zoom_factor.
4. Trong thanh Edit_status sÏ b¸o sè l−îng cê Vd: 4.
5. BÊm c¸c phÝm:
- Next: ®Ó ch¹y ®Õn vÞ trÝ lçi tiÕp theo.
- Prew; ®Ó ch¹y ®Õn vÞ trÝ lçi tr−íc ®ã.
- Zoom_in: ®Ó phãng to h×nh.
- Zoom_out: ®Ó thu nhá h×nh.
- Delete_flag: ®Ó xo¸ cê hiÖn thêi.
- Delete_elm: ®Ó xo¸ ®èi t−îng hiÖn thêi.
- Delete_all: ®Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c cê trong file.
Khi nót Next mê ®i vµ Edit_status b¸o done tøc lµ tÊt c¶ c¸c lçi trong file ®·
®−îc söa.
4. C¸ch kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å häa

C¸ch kiÓm tra c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹.
Sö dông c¸c thao t¸c t¾t bËt c¸c level ®Ó kiÓm tra.
- ChuyÓn level cÇn kiÓm tra thµnh level active.
- T¾t tÊt c¶ c¸c level cßn l¹i (of= 1-63).

60
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


- KiÓm tra c¸c ®èi t−îng trªn level active.
- Sö dông c¸c c«ng cô chän ®èi t−îng ®Ó ®¸nh dÊu c¸c ®èi t−îng kh«ng
thuéc level ®ã.
C¸ch chän ®èi t−îng (select element).
C¸ch 1: Sö dông c«ng cô Element selection.
- Chän c«ng cô Element selection.
- BÊm phÝm Data ®Ó chän ®èi t−îng.
- BÊm phÝm Ctrl trªn bµn phÝm cïng víi phÝm Data trong tr−êng hîp
muèn chän nhiÒu ®èi t−îng.
C¸ch 2: Sö dông c«ng cô Select by attribute.
- Xem vµ ghi l¹i c¸c th«ng tin cña ®èi t−îng bÞ sai.
- Sö dông c«ng cô Select by attribute ®Ó chän ®èi t−îng theo c¸c thuéc
tÝnh riªng cña ®èi t−îng.
C¸ch xem th«ng tin cña ®èi t−îng.
- Chän c«ng cô Element information.
- BÊm phÝm Data vµo ®èi t−îng cÇn xem.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Element information.
* Ghi l¹i c¸c th«ng tin sau:
- Type: vd_Line.
- Level: vd_1
- Color: vd_3

61
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


- Style: vd_0
- Weight: vd_1
- Cell Name: (víi type lµ cell header).
- Font (sè thø tù font víi type lµ text).
- Total height (chiÒu cao cña ch÷).
C¸ch sö dông c«ng cô chän ®èi t−îng theo thuéc tÝnh (select element by
attribute).
1. Chän c«ng cô Select by attribute.
Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Edit → chän Select by attribute.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select by attribute.
Tuú vµo sù kh¸c biÖt vÒ thuéc tÝnh gi÷a c¸c ®èi t−îng mµ tõng tiªu chuÈn vÒ
thuéc tÝnh sÏ ®−îc chän.
2. Chän kiÓu ®èi t−îng: BÊm con trá vµo c¸c kiÓu ®èi t−îng cÇn chän bªn
hép danh s¸ch c¸c kiÓu ®èi t−îng Types.
3. Chän Level b»ng c¸ch bÊm vµo phÝm Clear All sau ®ã bÊm con trá vµo
sè c¸c level cÇn chän.
4. Chän mµu b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo hép color vµ ®¸nh sè mµu vµo hép text.
5. Chän kiÓu ®−êng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo hép Style vµ bÊm vµo nót
bªn c¹nh hép text ®Ó chän kiÓu ®−êng (th−êng lµ nh÷ng kiÓu ®−êng custom).
6. Chän Weight b»ng
c¸ch ®¸nh dÊu vµo hép Weight
vµ ®¸nh sè weight vµo hép text.
7. Chän tªn cell b»ng
c¸ch : tõ thanh Menu cña hép
select by attribute chän Settings
→ chän cell.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i
Select by cell → ®¸nh tªn cell vµo
hép text
8. Chän text theo c¸c
thuéc tÝnh cña text b»ng c¸ch:
Tõ thanh Menu cña hép

62
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Select by attribute chän Settings → chän Text.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select by text
NÕu cÇn:→ ®¸nh sè font text vµo hép font.
→ ®¸nh chiÒu cao text vµo hép Height.
→ ®¸nh chiÒu réng text vµo hép Width.
→ chän ®iÓm ®Æt text b»ng c¸ch bÊm vµo nót Justication.
→ ®¸nh néi dung cña text vµo hép String.
5. Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a d÷ liÖu d¹ng ®−êng

Sau qu¸ tr×nh sè ho¸, d÷ liÖu d¹ng ®−êng th−êng gÆp c¸c lçi:
- §−êng chøa nhiÒu ®iÓm thõa lµm t¨ng ®é lín cña file d÷ ltÖu.
- §−êng ch−a tr¬n, mÒm.
- Tån t¹i c¸c ®iÓm cuèi tù do, th−êng x¶y ra trong c¸c tr−êng hîp ®−êng b¾t
qu¸ (overshoot).
- §−êng trïng nhau (dupliacate).
C¸ch läc bá c¸c ®iÓm thõa cña ®−êng.
C¸ch 1: Xö lý tõng ®iÓm mét b»ng c«ng cô Delete vertex cña MicroStation.
1. Chän c«ng cô Delete vertex.
2. BÊm phÝm Data vµo ®iÓm cÇn xo¸.
C¸ch 2: Xö lý tõng ®−êng mét b»ng c«ng cô FC thin Segmnet cña MSFC.
1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tolerance (tolerance lµ gi¸ trÞ x¸c ®Þnh sè ®iÓm bÞ läc
bá cña ®−êng. Gi¸ trÞ nµy cµng lín, sè l−îng ®iÓm bÞ läc cµng nhiÒu). Gi¸ trÞ b¾t
®Çu th−êng b»ng 1/3 ®é réng cña ®−êng raster.
2. Chän c«ng cô FC thin segment.
3. NhËp gi¸ trÞ tolerance ®Çu tiªn (=1/3 ®é réng ®−êng raster) vµo cöa sæ lÖnh

63
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


cña Micro. VD: 0.3 bÊm Enter.
4. BÊm phÝm Data chän ®−êng cÇn läc ®iÓm.
5. BÊm phÝm Data tiÕp theo ®Ó xem h×nh d¹ng cña ®−êng sau khi bá
®iÓm.
6. NÕu chÊp nhËn kÕt qu¶ víi gi¸ trÞ tolerance ®Çu tiªn → bÊm phÝm Data.
NÕu kh«ng chÊp nhËn → bÊm phÝm Reset.
7. (NÕu kh«ng chÊp nhËn) nhËp gi¸ trÞ tolerance thø hai (gi¶m ®i hoÆc
t¨ng lªn so víi gi¸ trÞ ®Çu). (xem l¹i b−íc 3).
8. Lµm l¹i b−íc 4-6.
C¸ch 3: Xö lý tù ®éng trªn mét level hoÆc nhiÒu level trong mét file b¶ng c«ng
cô Smooth/Filter cña Geovec.
1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tolerance b»ng c¸ch lµm thö víi mét ®−êng b»ng c«ng
cô FC thin segment.
2. Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Applications → chän Geovec
→ chän Batch → chän Smooth/Filter.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Geovec Batch Smoothing & Filtering.
3. Trong hép Files
→ §¸nh ®−êng dÉn vµ tªn file cÇn xö lý vµo hép text Files-Input. HoÆc bÊm
vµo nót vu«ng nhá bªn c¹nh ®Ó chän ®−êng dÉn.
→ §¸nh ®−êng dÉn vµ tªn file cÇn xö lý vµo hép text Files-Output. HoÆc bÊm
vµo nót vu«ng nhá bªn c¹nh ®Ó chän ®−êng dÉn.
4. Trong hép Option.
→BÊm phÝm Operation chän Point Filter
→ BÊm phÝm Levels chän All ®Ó xö lý tÊt c¶ c¸c level cã trong file. Chän
Selected ®Ó xö lý mét sè Level cÇn thiÕt.
5. Trong hép Tolerances.
→ NhËp Tolerance vµo hép text Point Filter.
6. BÊm phÝm Process ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh.
7. Khi nµo thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Smooth/filter Message qu¸ tr×nh xö lý
®· xong → BÊm phÝm OK.
8. Më file ®Çu ra d−íi d¹ng Reference ®Ó kiÓm tra.

64
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


C¸ch lµm tr¬n ®−êng (Smooth).
Smooth lµ qu¸ tr×nh lµm tr¬n ®Ønh gãc ®−îc t¹o thµnh gi÷a hai ®o¹n th¼ng cña
mét ®−êng. Qu¸ tr×nh nµy cong ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh lµm tr¬n ®−êng hoÆc lµm mÒm
®−êng.
C¸ch 1: thªm tõng ®iÓm mét b»ng c«ng cô insert vertex cña Micro.
1. Chän c«ng cô insert verter
2. BÊm phÝm Data vµo ®o¹n ®−êng cÇn chÌn ®iÓm.
3. BÊm phÝm Data vµo vÞ trÝ cÇn chÌn ®iÓm.
C¸ch 2: Lµm tr¬n tõng ®−êng mét b»ng c«ng cô FC smooth segment cña
MSFC.
1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tolerance (tolerance lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh gãc
®Õn ®iÓm b¾t ®Çu lµm uèn cong cña gãc). Gi¸ trÞ b¾t ®Çu th−êng b»ng c¶ chiÒu
dµi cña ®−êng th¼ng t¹o gãc, ®¬n vÞ tÝnh lµ MU.
2. Chän c«ng cô FC smooth segment
3. NhËp gi¸ trÞ tolerance ®Çu tiªn (=1/2 chiÒu dµi cña ®o¹n th¼ng t¹o gãc)
vµo cöa sæ lÖnh cña Micro. VD: bÊm phÝm Enter
4. BÊm phÝm Data, chän ®−êng cÇn lµm tr¬n.
5. BÊm phÝm Data tiÕp theo ®Ó xem h×nh d¹ng cña ®−êng sau khi lµm
tr¬n.
6. NÕu chÊp nhËn kÕt qu¶ víi gi¸ trÞ tolerance ®Çu tiªn → bÊm phÝm Data.
NÕu kh«ng chÊp nhËn → bÊm phÝm Reset.
7. (NÕu kh«ng chÊp nhËn). NhËp gi¸ trÞ tolerance thø hai (gi¶m ®i hoÆc
t¨ng lªn so víi gi¸ trÞ ®Çu). (xem l¹i b−íc 3).
8. Lµm l¹i b−íc 4-6.
C¸ch 3: Xö lý tù ®éng trªn mét level hoÆc nhiÒu level trong mét file b»ng c«ng
cô Smooth/Filter
1. X¸c dÞnh gi¸ trÞ tolerance b»ng c¸ch thö víi mét ®−êng b»ng c«ng cô
FC thin segment.
2. Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Applications → chän Geovec

65
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ chän Batch → chän Smooth/filter.
→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Geovec Batch Smoothing & Filtering
3. Trong hép Option.
→ BÊm phÝm Operation chän smooth.
→ BÊm phÝm Levels chän All ®Ó xö lý tÊt c¶ c¸c level cã trong file. Chän
Selected ®Ó xö lý mét sè levels cÇn thiÕt.
(Xem phÇn tr−íc)
4. Trong hép Tolerances.
→ NhËp Tolerance vµo hép text Smooth.
(Xem phÇn tr−íc)
5. BÊm phÝm Process ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh.
6. Khi nµo thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Smooth/filter Message b¸o qu¸ tr×nh
xö lý ®· xong → BÊm phÝm OK.
7. Më file ®Çu ra d−íi d¹ng Reference ®Ó kiÓm tra.
Chó ý: Sau khi smooth ®é lín cña file t¨ng lªn rÊt nhiÒu. V× vËy nªn läc ®iÓm
thõa cña ®−êng thªm mét lÇn n÷a nh−ng víi tolerance nhá h¬n rÊt nhiÒu lÇn läc ®Çu.
C¸ch kiÓm tra, söa ch÷a c¸c ®iÓm cuèi tù do vµ tù ®éng ho¸ c¸c ®−êng trïng nhau.
§Ó kiÓm tra, söa ch÷a c¸c ®iÓm cuèi tù do vµ tù ®éng xo¸ c¸c ®−êng trïng
nhau, c¸c c«ng cô Modify cña Micro sÏ ®−îc sö dông kÕt hîp víi MRFclean,
MRFflag.
1. ChØ hiÓn thÞ c¸c level chøa c¸c ®èi r−îng d¹ng ®−êng cÇn kiÓm tra söa
ch÷a (xem phÇn bËt t¾t level, bµi 2).
2. Khëi ®éng Mrf clean, ®Æt c¸c th«ng sè vµ chÕ ®é lµm viÖc (xem phÇn
c¸ch sö dông Mrf flag, bµi 8).
3. Ch¹y Mrf clean.
4. Khëi ®éng Mrf flag ®Ó hiÓn thÞ lçi (xem phÇn c¸ch sö dông Mrf flag,
bµi 8).
5. Sö dông thanh c«ng cô Modify cña Micro ®Ó söa c¸c lçi cßn l¹i.
C¸ch sö dông cña c«ng cô Modify.

66
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Chó ý: Dïng kÕt hîp víi chÕ ®é Snap nÕu cã thÓ.
1. Modify element (dÞch chuyÓn ®iÓm): → Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data ®Ó
chän ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn → DÞch con trá ®Õn vÞ trÝ míi → BÊm phÝm Data.
2. Delect part of element (xo¸ mét phÇn cña ®−êng): → chän c«ng cô →bÊm
phÝm Data vµo ®iÓm b¾t ®Çu cña ®o¹n ®−êng cÇn xo¸ → bÊm phÝm Data vµ kÐo chuét
®Ó xo¸ ®o¹n ®−êng cÇn xo¸ → bÊm phÝm Data t¹i ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®−êng cÇn xo¸.
3. Extend line llll(kÐo dµi ®−êng theo h−íng cña ®o¹n th¼ng cuèi cña ®−êng):
→ Chän c«ng cô→ bÊm phÝm Data vµo ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®−êng cÇn kÐo dµi →
bÊm phÝm Data vµ kÐo chuét ®Ó dµi ®o¹n ®−êng → bÊm phÝm Data t¹i vÞ trÝ míi cña
®iÓm cuèi cña ®−êng.
4. Extend 2 elements to intersection (kÐo dµi hai ®−êng ®Õn ®iÓm giao nhau cña
hai ®−êng): Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data chän ®−êng thø nhÊt → bÊm phÝm Data
chän ®−êng thø hai.
5. Extend element to intersection (kÐo dµi ®−êng ®Õn ®iÓm giao nhau cña hai
®−êng): Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data chän ®−êng cÇn kÐo dµi → bÊm phÝm Data
chän ®−êng cÇn gÆp.
6. Trim element (c¾t mét ®−êng hoÆc mét chuçi c¸c ®−êng t¹i ®iÓm giao cña
chóng víi mét ®−êng kh¸c): Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data chän ®−êng lµm chuÈn
→ bÊm phÝm Data chän ®o¹n ®−êng cÇn c¾t.
7. Insert vertext (thªm ®iÓm): Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data chän ®o¹n
®−êng cÇn thªm ®iÓm → bÊm phÝm Data ®Õn vÞ trÝ cÇn chÌn ®iÓm.
8. Delete vertext (xo¸ ®iÓm): Chän c«ng cô → BÊm phÝm Data chän ®iÓm cÇn xo¸.
6. Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a d÷ liÖu d¹ng ®iÓm

Sau khi sè ho¸, c¸c lçi th−êng gÆp ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ®iÓm (cell) th−êng lµ:
- Sai c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ (level, color, linestype, weight).
- Cell ®−îc ®Æt kh«ng ®óng vÞ trÝ.
- Cell ®−îc chän kh«ng ®óng h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc quy ®Þnh.
- Víi c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ xem phÇn 4.
C¸ch söa c¸c lçi sai vÒ vÞ trÝ.
1. Chän c«ng cô Move element
BÊm phÝm Data ®Ó chän ®èi t−îng.
2. BÊm phÝm Data ®Õn vÞ trÝ míi cña ®èi t−îng.


67
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Cã thÓ thùc hiÖn dÞch chuyÓn cïng lóc nhiÒu ®èi t−îng b»ng fence hoÆc select
element.
C¸ch söa c¸c lçi sai vÒ h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc.
C¸ch 1: dïng cho nh÷ng cell chØ sai vÒ kÝch th−íc.
1. Chän c«ng cô Scale element.
2. §Æt tû lÖ c©n ®èi cho ®èi t−îng trong hép Scale.
3. BÊm phÝm Data chän ®èi t−îng cÇn thay ®æi.
4. BÊm phÝm Data ®Ó ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng.


C¸ch 2: Dïng cho nh÷ng cell sai c¶ vÒ kÝch th−íc lÉn h×nh d¸ng.
1. VÏ l¹i cell míi víi h×nh d¸ng, kÝch th−íc ®óng theo quy ®Þnh.
2. T¹o cell víi tªn cell gièng tªn cell cò (xem phÇn t¹o cell, bµi 10).
3. Chän c«ng cô Replace cell.
4. BÊm phÝm Data vµo cell cÇn ®æi.
7. Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a d÷ liÖu d¹ng ch÷ viÕt.
Sau khi sè ho¸, c¸c lçi th−êng gÆp ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ch÷ viÕt (text) th−êng lµ:
- Sai c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ (level, color, linestyle, weight).
- Text ®−îc ®Æt kh«ng ®óng vÞ trÝ.
- Text ®−îc chän kh«ng ®óng kiÓu ch÷ vµ kÝch th−íc quy ®Þnh.
- Sai néi dung cña text
- Víi c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh cña ®å ho¹ xem phÇn 4.
- Víi c¸c lçi vÒ vÞ trÝ xem phÇn 6.
C¸ch söa c¸c lçi sai vÒ kiÓu ch÷ vµ kÝch th−íc.
1. Chän c«ng cô Change Text attribute.
2. §Æt l¹i c¸c thuéc tÝnh cho text trong hép Change Text attribute.
→ Chän kiÓu ch÷ trong hép Font
→ §Æt l¹i gi¸ trÞ kÝch th−íc ch÷ trong hép
Text Hieght vµ Width.

68
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ §Æt l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng trong hép Line Spacing.
→ §Æt l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù trong hép Interchar, Spacing.
→ §Æt l¹i ®é nghiªng cña ch÷ trong hép Slant.
1. BÊm phÝm Data chän text cÇn ®æi.
2. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn ®æi.
C¸ch söa c¸c lçi sai vÒ néi dung.
1. Chän c«ng cô Edit text
2. BÊm phÝm Data ®Ó chän text cÇn ®æi néi dung.
3. Thay ®æi néi dung Text trong hép Text editor.
4. BÊm phÝm Apply.69
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Ch−¬ng VIII

BI£N TËP Vµ TR×NH BµY B¶N §å
----------------------


C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi ®−îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c vµ ký hiÖu ph¶i ®¶m b¶o
®−îc tÝnh t−¬ng quan vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh− tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å. C¸c ®èi t−îng
d¹ng vïng cÇn t« mµu hoÆc tr¶i ký hiÖu, c¸c ®èi t−îng ®ã ph¶i tån t¹i d−íi d¹ng shape
hoÆc complex shape. §èi víi c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng, c¸c d÷ liÖu sau khi sè ho¸,
chØnh söa vµ lµm ®Ñp ®−îc thay ®æi ký hiÖu vµ biªn tËp l¹i.
Ch−¬ng nµy c¸c b¹n häc c¸c c¸ch ®ãng vïng, t« mµu, tr¶i ký hiÖu, c¸ch thay
®æi ký hiÖu d¹ng ®−êng vµ c¸ch sö dông mét sè c¸c c«ng cô cã thÓ sö dông kÌm theo
khi biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng.
1. §ãng vïng t« mµu, tr¶i ký hiÖu.

H−íng dÉn:
- C¸ch t¹o vïng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng cô vÏ shape cña Micro.
- C¸ch t¹o vïng gi¸n tiÕp tõ c¸c ®−êng bao cña vïng.
- C¸ch t¹o 1 vïng tõ nh÷ng vïng thµnh phÇn.
- C¸ch thay ®æi kiÓu mµu cña vïng.
- C¸ch tr¶i ký hiÖu.
1.1 C¸ch t¹o vïng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng cô shape cña Micro.
C¸ch vÏ c¸c vïng vu«ng gãc:
1/ Chän c«ng cô Place Block
2/ Chän method trong hép Place Block.
3/ Chän kiÓu t« mµu (fill type).
4/ Chän mµu nÒn.
5/ BÊm phÝm Data chän gãc thø nhÊt.
6/ NÕu Method lµ Rotate, bÊm phÝm Data
chän gãc tiÕp theo ®Ó chän h−íng quay.
7/ BÊm phÝm Data chän gãc ®èi diÖn víi gãc thø nhÊt.
C¸ch vÏ c¸c vïng cã h×nh d¹ng bÊt kú
1. Chän c«ng cô Place Shape


70
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2. Chän kiÓu t« mµu (fill type).
3. Chän mµu nÒn.
4. BÊm phÝm Data vÏ ®iÓm ®Çu tiªn cña vïng.
5. TiÕp tôc bÊm phÝm Data ®Ó vÏ c¸c ®iÓm tiÕp theo.
6. §Ó ®ãng vïng, snap vµ bÊm phÝm Data vµo ®iÓm ®Çu tiªn.
1.2. C¸ch t¹o vïng gi¸n tiÕp tõ c¸c ®−êng bao cña vïng.
- D÷ liÖu dïng ®Ó t¹o vïng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
- §−êng bao c¸c ®èi t−îng vïng ph¶i khÐp kÝn.
- Kh«ng tån t¹i c¸c ®iÓm cuèi tù do (®−êng b¾t qu¸ hoÆc b¾t ch−a tíi).
- Ph¶i tån t¹i nh÷ng ®iÓm nót t¹i nh÷ng chç giao nhau.
§Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn cña d÷ liÖu, sö dông c¸c c«ng cô hoµn thiÖn d÷
liÖu (xem bµi 8) söa hÕt c¸c lçi khÐp kÝn vïng, ®iÓm cuèi tù do sau ®ã dïng Mrf clean
®Ó c¾t ®−êng tù ®éng t¹i nh÷ng ®iÓm giao.
C¸ch t¹o vïng b»ng c«ng cô Create complex shape
1. Chän c«ng cô Create complex shape.
2. Chän Method t¹o vïng trong hép Place
complex shape.
3. Chän kiÓu t« mµu (fill type).
4. Chän mµu nÒn.
5. BÊm phÝm Data chän ®−êng bao ®Çu tiªn
cña vïng.

6. (NÕu method lµ Manual) bÊm phÝm Data chän vµo ®−êng bao tiÕp theo.
(NÕu method lµ Automatic) bÊm phÝm Data con trá sÏ tù ®éng chän ®−êng bao
tiÕp theo. Trong c¸c tr−êng hîp t¹i ng· ba hoÆc ng· t− cña nh÷ng ®−êng giao nhau,
nÕu con trá chän ®óng → bÊm phÝm Data, nÕu con trá chän sai → bÊm phÝm Reset.
7. TiÕp tôc lµm gièng nh− (6)
8. Vïng sÏ tù ®éng ®−îc t¹o khi ®−êng bao cuèi cïng ®ãng kÝn vïng ®−îc chän.
C¸ch t¹o vïng b»ng c«ng cô Create Region
1/ Chän c«ng cô Create Region.
2/ Chän Method t¹o vïng lµ Flood.
3/ Chän chÕ ®é Keep original nÕu muèn gi÷ l¹i ®−êng bao vïng.

71
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


4/ Chän kiÓu t« mµu (fill type).
5/ Chän nÒn mµu.
6/ BÊm phÝm data vµo mét ®iÓm bÊt kú bªn
trong vïng cÇn t¹o.
7/ Con trá sÏ tù ®éng t×m kiÕm vµ chän c¸c
®−êng bao xung quanh vïng.
8/ Khi con trá ®· chän hÕt c¸c ®−êng bao
t¹o vïng → bÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn vïng cÇn t¹o.
1.3. C¸ch t¹o mét vïng tõ nh÷ng vïng thµnh phÇn
* C¸ch gép vïng
1. Chän c«ng cô Create Region
2. Chän Method t¹o vïng lµ Union
3. Chän chÕ ®é Keep Original nÕu muèn gi÷ l¹i
c¸c vïng thµnh phÇn.
4. Chän kiÓu t« mµu (fill type).
5. Chän mµu nÒn.
6. BÊm phÝm Data chän vïng thø nhÊt.
7. BÊm phÝm Data tiÕp tôc chän c¸c vïng tiÕp theo.
Sau khi ®· chän hÕt c¸c vïng cÇn chän → bÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn vïng
cÇn t¹o.
C¸ch trõ vïng.
1. Chän c«ng cô Create Region.
2. Chän Method t¹o vïng lµ Difference.
3. Chän chÕ ®é Keep original nÕu muèn gi÷ l¹i c¸c vïng thµnh phÇn.
4. Chän kiÓu t« mµu (fill type).
5. Chän mµu nÒn.
6. BÊm phÝm Data chän vïng thø nhÊt.
7. BÊm phÝm Data tiÕp tôc chän c¸c vïng tiÕp theo.
8. Sau khi ®· chän hÕt c¸c vïng cÇn chän → bÊm phÝm data ®Ó chÊp nhËn vïng
cÇn t¹o.
C¸ch t¹o mét vïng lµ phÇn giao nhau gi÷a hai hoÆc nhiÒu vïng.

72
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


1. Chän c«ng cô Create Region.
2. Chän Method t¹o vïng lµ Intersection.
3. Chän chÕ ®é Keep Original nÕu muèn gi÷ l¹i c¸c vïng thµnh phÇn.
4. Chän kiÓu t« mµu (fill type).
5. Chän mµu nÒn.
6. BÊm phÝm Data chän vïng thø nhÊt.
7. BÊm phÝm Data tiÕp tôc chän c¸c vïng tiÕp theo.
8. Sau khi ®· chän hÕt c¸c vïng cÇn chän → bÊm phÝm data ®Ó chÊp nhËn vïng
cÇn t¹o.
C¸ch t¹o c¸c vïng thñng
1. Chän c«ng cô Group Holes.
2. BÊm phÝm Data chän vïng bao bªn ngoµi.
3. BÊm phÝm Data lÇn l−ît chän c¸c vïng con bªn trong.
4. Vïng thñng sÏ ®−îc t¹o sau khi c¸c vïng con bªn trong ®· ®−îc chän hÕt.
1.4. C¸ch thay kiÓu mµu cña vïng.
1. Chän c«ng cô Change element to active
fill type.
2. §Æt l¹i kiÓu mµu t« cho vïng trong hép
Change element to active fill type.
3. BÊm phÝm Data chän vïng cÇn ®æi mµu.
4. BÊm phÝm Data tiÕp theo ®Ó chÊp nhËn mµu ®æi.
1.5. C¸ch tr¶i ký hiÖu
§èi t−îng dïng ®Ó tr¶i ký hiÖu ph¶i lµ ®èi t−îng vïng. C¸c ký hiÖu nµy tån t¹i
d−íi d¹ng nÐt g¹ch (line) hoÆc c¸c ký hiÖu nhá (cell) ®−îc ®Æt c¸ch nhau theo mét
kho¶ng c¸ch vµ gãc quay x¸c ®Þnh.
• Tr¶i ký hiÖu d−íi d¹ng c¸c nÐt g¹ch.
1. Chän c«ng cô Hatch area


73
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2. §Æt c¸c th«ng sè tr¶i trong hép Hatch area
→ Spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÐt g¹ch.
→ Angle: Gãc nghiªng cña c¸c nÐt g¹ch.
→ Chän Associative Pattern khi ®ã c¸c nÐt g¹ch vµ ®−êng bao sÏ trë
thµnh 1 ®èi t−îng. NghÜa lµ khi ®èi t−îng bÞ thay ®æi c¸c nÐt g¹ch còng thay ®æi
theo.
→ Chän Method lµ Element.
3. Chon mµu s¾c vµ kiÓu ®−êng cho c¸c nÐt g¹ch (c¸c nÐt g¹ch lu«n n»m trªn
level cña c¸c ®èi t−îng vïng ®ã).
4. BÊm phÝm Data chän ®èi t−îng.
5. BÊm phÝm Data tiÕp theo ®Ó chÊp nhËn tr¶i nÐt.
• Tr¶i ký hiÖu d−íi d¹ng c¸c nÐt g¹ch chÐo nhau.
1. Chän c«ng cô Crosshatch area.
2. §Æt c¸c th«ng sè cho nÐt tr¶i trong hép Crosshatch area (t−¬ng tù nh− Hatch
area – xem phÇn trªn).
3. Chän mµu s¾c vµ kiÓu ®−êng cho c¸c nÐt g¹ch (c¸c nÐt g¹ch lu«n n»m trªn
level cña ®èi t−îng vïng ®ã).
4. BÊm phÝm Data chän ®èi t−îng.
5. BÊm phÝm Data tiÕp theo ®Ó chÊp nhËn tr¶i nÐt.
• Tr¶i ký hiÖu d−íi d¹ng c¸c ký hiÖu nhá.
1. Më th− viÖn chøa ký hiÖu (cell) cÇn tr¶i.(xem phÇn …, bµi …).
2. Chän ký hiÖu cÇn tr¶i → PhÊm phÝm Pattern. (xem phÇn …, bµi …)
3. Chän c«ng cô Pattern area.
4. §Æt c¸c th«ng sè cho ký hiÖu trong hép Pattern area.
Pattern cell: tªn ký hiÖu.
Scale: tû lÖ ký hiÖu.
Row Spacing: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký hiÖu theo chiÒu ngang.
Column Spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký hiÖu theo chiÒu däc.
Angle: Gãc quay gi÷a c¸c ký hiÖu.
5. §Æt th«ng sè vÒ mµu s¾c vµ lùc nÐt cho ký hiÖu (level ®Æt ký hiÖu sÏ cïng


74
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


víi level cña vïng).
6. BÊm phÝm Data chän vïng cÇn tr¶i.
7. BÊm phÝm Data ®Ó chÊp nhËn tr¶i ký hiÖu.
2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng.

§èi víi c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng, khi tån t¹i ë d¹ng d÷ liÖu th× nã ph¶i gÆp
nhau t¹i c¸c ®iÓm nót vµ nã lµ mét ®èi t−îng ®−êng duy nhÊt. Nh−ng ®Ó thÓ hiÖn nã
d−íi d¹ng ký hiÖu b¶n ®å th× cã thÓ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng 2 hoÆc 3 kiÓu ®−êng. V× vËy
muèn thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng b¶n ®å d−íi d¹ng tuyÕn b»ng ký hiÖu b¹n nªn lµm theo
tr×nh tù c¸c b−íc sau:
- X¸c ®Þnh c¸c kiÓu ký hiÖu d¹ng ®−êng cÇn sö dông ®Ó thÓ hiÖn. B¹n
ph¶i dùa vµo th− viÖn kiÓu ®−êng mµ b¹n cã thÓ lùa chän c¸c kiÓu ®−êng b¹n sÏ
dïng.
- VD: §Ó thÓ hiÖn kiÓu ®−êng nhùa trong b¶n ®å ®Þa h×nh, b¹n sÏ ph¶i sö
dông hai kiÓu ®−êng: 1 kiÓu ®−êng viÒn mµu ®en vµ mét kiÓu ®−êng nÒn mµu
n©u. B¹n sÏ kh«ng chän ®−îc kiÓu ®−êng ®¬n thÓ hiÖn hai mµu kh¸c nhau. HoÆc
cã thÓ b¹n sÏ ph¶i sö dông thªm mét kiÓu ®−êng n÷a ®Ó thÓ hiÖn ®o¹n ®−êng
®¾p cao.
- NÕu cÇn tõ hai kiÓu ®−êng trë nªn → b¹n ph¶i copy ®−êng ®· sè ho¸ víi
lÖnh copy gi÷a vÞ trÝ.
- Thay ®æi kiÓu ®−êng.
- Söa ch÷a vµ biªn tËp l¹i theo yªu cÇu. C¸c c«ng cô ®−îc sö dông chñ
yÕu n»m trong thanh c«ng cô Modify. C¸ch sö dông c«ng cô nµy ®· tr×nh bµy
trong ch−¬ng 7. §èi víi nh÷ng kiÓu ®−êng Compound (®−êng ®−îc t¹o gåm
nhiÒu ®−êng thµnh phÇn), nÕu b¹n gÆp khã kh¨n khi söa ch÷a th× b¹n cã thÓ sö
dông c«ng cô Drop Line Style ®Ó ph¸ vì mèi liªn kÕt ®ã.
• C¸ch copy mét ®èi t−îng cÇn gi÷ nguyªn vÞ trÝ.
1. Chän c«ng cô copy ®èi t−îng.
2. BÊm phÝm Data chän ®èi t−îng cÇn copy.
3. Trªn cöa sæ lÖnh cña Microstation ®¸nh lÖnh DX=0,0 sau ®ã bÊm Enter trªn
bµn phÝm.
• C¸ch thay ®æi kiÓu ®−êng.
1. Chän c«ng cô Change Element Attribute.
2. Chän kiÓu ®−êng cÇn ®æi b»ng c¸ch.

75
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


→ Tõ thanh c«ng cô Primary → bÊm vµo hép Linestyle → chän Custom
→ XuÊt hiÖn hép Linestyle → bÊm nót Show detail ®Ó chän kiÓu ®−êng.
→ NhÊp ®«i phÝm tr¸i chuét vµo tªn kiÓu ®−êng cÇn chän hoÆc nhÊp chuét vµo
®−êng sample ë d−íi.
3. Khi thÊy xuÊt hiÖn tªn kiÓu ®−êng cÇn ®æi trong hép text Style cña hép c«ng
cô Change Element Attribute → bÊm phÝm Data vµo ®−êng cÇn ®æi (chó ý: nót Style
ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu).
• C¸ch sö dông c«ng cô Drop Line Style
1. Tõ thanh Menu cña Microstation → chän Tools → chän Drop → xuÊt hiÖn
thanh c«ng cô Drop → chän c«ng cô Drop Linestyle.
2. BÊm phÝm Data chän ®−êng cÇn Drop.
3. BÊm phÝm Data lÇn thø hai ®Ó chÊp nhËn Drop ®−êng.
76
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


Môc lôc

Ch−¬ng I: Qui tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè............................................ 1
1. S¬ ®å tæng qu¸t... ................................................................................................... 1
2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña tõng b−íc. .......................................................................... 1
2.1. ThiÕt kÕ chung........................................................................................................ 1
2.2. N¾n b¶n ®å............................................................................................................. 4
2.3. VÐct¬ ho¸ ®èi t−îng. .............................................................................................. 4
2.4. Hoµn thiÖn vµ chuÈn ho¸ d÷ liÖu ............................................................................ 5
2.5. Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å. .................................................................................. 5
2.6. L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å. ................................................................................... 5
Ch−¬ng II: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm Microstation Vµ Mapping
office................................................................................................................................ 6
1. MicroStation. ............................................................................................................. 6
2. Irasb.......................................................................................................................... 6
3. Geovec...................................................................................................................... 7
Ch−¬ng III: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation ................................................ 9
1. Lµm viÖc víi c¸c design file....................................................................................... 9
2. CÊu tróc file (.dgn), kh¸i niÖm Level ........................................................................ 12
3. §èi t−îng ®å ho¹ (Element)..................................................................................... 13
4. C¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh ........................................................................... 14
5. C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét ................................................................................. 15
6. C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap mode)........................................................................... 16
7. Sö dông c¸c c«ng cô cña MicroStation.................................................................... 17
Ch−¬ng IV: thiÕt kÕ chung ...................................................................................... 19
1. ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp............................................................................................ 19
2. T¹o file b¶ng ®èi t−îng (feature table) ..................................................................... 19
2. ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern ..................................................................... 22
3. ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®−êng. .................................................................................. 24
4. C¸ch t¹o míi mét ®−êng kiÓu Point symbol............................................................. 27
5. Chän vÞ trÝ ®Æt ký hiÖu.............................................................................................. 28
6. Chän ký hiÖu. ......................................................................................................... 29
7. §Æt tªn cho kiÓu ®−êng:........................................................................................... 30
8. C¸ch sö dông c¸c font tiÕng viÖt trong MicroStation ................................................ 33
9. ThiÕt kÕ b¶ng mµu................................................................................................... 36
Ch−¬ng V: N¾N B¶N §å............................................................................................... 38
1. T¹o l−íi Km ............................................................................................................. 38
1.1. NhËp to¹ ®é cña c¸c ®iÓm.................................................................................... 38
1.2. Nèi 4 ®iÓm gãc khung ®Ó t¹o thµnh 4 c¹nh cña khung. ........................................ 39
1.3. Copy c¸c c¹nh khung ®Ó t¹o thµnh c¸c g¹ch l−íi Km........................................... 39
2. N¾n b¶n ®å.............................................................................................................. 39
2.1. Khëi ®éng Irasb. ................................................................................................... 40
2.2. Më file ¶nh raster cÇn n¾n. ................................................................................... 40

77
Bµi gi¶ng Microstation
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt


2.3 N¾n s¬ bé.............................................................................................................. 41
2.4. N¾n chÝnh x¸c. ..................................................................................................... 41
3. §¸nh gi¸ sai sè. ...................................................................................................... 42
Ch−¬ng VI: VECTO HO¸ §èI T¦îNG DùA TR£N NÒN ¶NH ...................................... 44
1. Khëi ®éng Geovec................................................................................................... 44
2. Më file ¶nh b¶n ®å ®· n¾n ....................................................................................... 45
3. §Æt chÕ ®é tù ®éng ®iÒu khiÓn mµn h×nh ................................................................. 46
4. Chän ®èi t−îng vect¬ ho¸ tõ b¶ng ®èi t−îng ........................................................... 47
5. C¸ch sö dông c¸c c«ng cô vect¬ ho¸ ®èi t−îng d¹ng ®−êng................................... 48
6. C¸ch më mét th− viÖn chøa cell............................................................................... 50
7. C¸ch sö dông c«ng cô vÏ cell ®Ó vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm ..................... 51
8. C¸ch sö dông c«ng cô Place text ®Ó vect¬ ho¸ c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt ........... 52
9. C¸ch sö dông c«ng cô Copy and Incretment text ®Ó copy c¸c ®èi t−îng ch÷ viÕt d¹ng
sè....................................................................................................................................... 55
Ch−¬ng VII: HOµN THIÖN Vµ CHUÈN HO¸ D÷ LIÖU .................................................. 56
1. Sö dông Fence trong qu¸ tr×nh thay ®æi vµ söa ch÷a d÷ liÖu. .................................. 56
2. C¸ch sö dông phÇn mÒm MRFClean....................................................................... 57
3. C¸ch sö dông phÇn mÒm MRFFlag ......................................................................... 60
4. C¸ch kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å häa .......................................... 60
5. Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a d÷ liÖu d¹ng ®−êng ................................ 63
6. Sö dông c¸c c«ng cô ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a d÷ liÖu d¹ng ®iÓm ............................ 67
Ch−¬ng VIII: BI£N TËP Vµ TR×NH BµY B¶N §å ......................................................... 70
1. §ãng vïng t« mµu, tr¶i ký hiÖu. ............................................................................... 70
1.1 C¸ch t¹o vïng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng cô shape cña Micro. ...................................... 70
1.2. C¸ch t¹o vïng gi¸n tiÕp tõ c¸c ®−êng bao cña vïng. ........................................... 71
1.3. C¸ch t¹o mét vïng tõ nh÷ng vïng thµnh phÇn ..................................................... 72
1.4. C¸ch thay kiÓu mµu cña vïng. ............................................................................. 73
1.5. C¸ch tr¶i ký hiÖu................................................................................................... 73
2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng. .................................................................................. 75
Môc lôc .......................................................................................................................... 77
78
Bµi gi¶ng Microstation
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản