Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Chia sẻ: ziwan

Sản lượng cân bằng: Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi, Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng, Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiềm năng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
MOÂ HÌNH IS-LM VAØ
TOÅNG CAÀU
Baøi giaûng soá 7
TRUONG QUANG HUNG
1
CÔ CAÁU MOÂ HÌNH IS-LM
thu nhaäp

thu nhaäp

Thò tröôøng taøi saûn Thò tröôøng haøng hoùa
Cung tieàn (M/P) Saûn löôïng (Y)
Caàu tieàn (L) Toång caàu (YD)

laõi suaát
Chính saùch tieàn teä Chính saùch taøi khoùa
M G,T
TRUONG QUANG HUNG 2
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA VAØ
ÑÖÔØNG IS
TRUONG QUANG HUNG
3
MÔ HÌNH KEYNES

• Giả thiết cơ bản
– Giá và tiền lương là cố định
– Nguồn lực còn dư thừa Tổng cung co giãn hoàn
tòan với giá
– Tổng cầu quyết định sản lượng/thu nhập
– Nền kinh tế đóngTRUONG QUANG HUNG 4
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
TỔNG CẦU
• Tổng cầu hay tổng chi tiêu dự tính
– Chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình phụ thuộc vào thu
nhập khả dụng
C = C(Y-T)
MPC = ∆C/ ∆(Y-T); 0 giaûm YD giaûm
Y giaûm S
Nghòch lyù naøy ñuùng khi naøo?
TRUONG QUANG HUNG
16
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
NGHÒCH LYÙ TIEÁT KIEÄM
S1
S,I S0


I0

0 Y
Y1 Y0
TRUONG QUANG HUNG 17
MOÂ HÌNH IS-LM
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA
VAØ ÑÖÔØNG IS
• Ñaàu tö vaø laõi suaát
I = I (r ) ;
• Quan heä IS
{ (Y, r) : Y = C(Y-T) + I( r) + G}
• Ñoä doác cuûa ñöôøng (IS)
dr/dY =(1-MPC)/ I’(r )
• Söï dòch chuyeån ñöôøng (IS)
∆Y = ∆G/(1-MPC)
∆ Y = -MPC*∆T /(1-MPC)
TRUONG QUANG HUNG 19
ÑÖÔØÙNG IS VAØ THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA


r YD YD (I0 )
r1
r0 YD (I1 )
I( r)

0 I1 I0 0 Y1 Y0 Y
I
r
r1 ESG

r0
EDG IS

0 Y1 Y0 Y
TRUONG QUANG HUNG 20
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG IS KHI ∆G>0

YD
YD1
YD0
∆G


Y
r

∆Y
r0
IS1
IS0
Y
TRUONG QUANG HUNG
Y0 Y1
21
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG IS
KHI ∆T>0
YD
YD0

-MPC*∆T ESG vaø nhöõng
ñieåm naèm beân traùi IS-> EDG
TRUONG QUANG HUNG 23
THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ VAØ
ÑÖÔØNG LM
TRUONG QUANG HUNG
24
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
CUNG TIEÀN

• Cung tieàn
– M = C + DD
• Cô sôû tieàn
– MB = C + R
• Quan heä giöõa M vaø MB
M = mm×MB
• Trong moâ hình naøy cung tieàn ñöôïc giaû thieát laø
bieán ngoïai sinh phuï thuoäc vaøo chính saùch tieàn
teä
TRUONG QUANG HUNG 25
CUNG TIEÀN
(M/P)
r
M/P
0
TRUONG QUANG HUNG
26
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
CAÀU TIEÀN VAØ CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ
NG
TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ
NG
Giôùi haïn cuûa caûi vaø löïa choïn taøi saûn
W = MD + BD
W = MS + BS
(MD –MS) = ( BS-BD)
(MD/P –MS/P) = ( BS/P-BD/P)
Caàu tieàn
MD/P = L ( Y, r) ; Ly>0 vaø Lr0
(M/P)0 (M/P)1
rr0

r1

L(Y,r)
0 Y
30
TRUONG QUANG HUNG
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
SÖÏ THAY ÑOÅI LAÕI SUAÁT CAÂN BAÈNG
KHI ∆Y >0
r
(M/P)r1

r0
L(Y1,r)
L(Y0,r)
M/P
0
31
TRUONG QUANG HUNG
THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ
VAØ ÑÖÔØNG LM
Caân baèng thò tröôøng tieàn teä
M/P = L (Y, r)
M/P = kY – hr; k > 0 vaø h > 0
Quan heä LM
{ (Y, r) : M/P = L(Y, r) }
M/P =+kY – hr
-
d(M/P) = k.dY – h.dr = 0
Ñoä doác ñöôøng LM
dr/dY = k/h > 0
Söï dòch chuyeån ñöôøng LM
dr = - d(M)/h < 0
dr = (k/h).dY > 0
TRUONG QUANG HUNG 32
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
SÖÏ HÌNH THAØNH ÑÖÔØNG LM

r M/P r
LM
ESM
r1
r0 EDM
L(Y1)
L(Y0)

0 M2/P Y0 Y1 Y

TRUONG QUANG HUNG 33
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN
ÑÖÔØNG LM KHI ∆M> 0
NG
(M/P)0 (M/P)1
r
r

LM0
LM1
r0

r1

L

r Y0 Y
0 TRUONG QUANG HUNG 34
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
TOÙM TAÉT VEÀ ÑÖÔØNG LM

Ñöôøng LM coù heä soá goùc döông
Ñoä doác cuûa ñöôøng LM coù quan heä
cuøng chieàu vôùi k vaø ngöôïc chieàu vôùi h
Ñöôøng LM dòch chuyeån khi coù söï thay
ñoåi trong M.. Moät söï gia taêng trong M laøm
dòch ñöôøng LM xuoáng döôùi
Ñieåm naèm beân phaûi LM-> EDM vaø
nhöõng ñieåm naèm beân traùi LM-> EDG
TRUONG QUANG HUNG
35
CAÂN BAÈNG NGAÉN HAÏN:
MOÂ HÌNH IS-LM
TRUONG QUANG HUNG 36
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
MOÂ HÌNH IS-LM

Y = C(Y-T) + I ( r ) + G (IS)
(M/P) = L(Y,r) (LM)
Bieán noäi sinh : Y, r
Bieán ngoïai sinh : M, T, G
TRUONG QUANG HUNG 37
CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG HAØNG
HOÙA VAØ TIEÀN TEÄ
r (I)
LM (M/P)
ESG
ESM
(IV) (II)
r0 EDG ESG

ESM EDM
(III)
IS(T,G)
EDG, EDM
0 Y0 Y
38
TRUONG QUANG HUNG
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
CÔ CHEÁ ÑIEÀU CHÆNH
Cô cheá ñieàu chænh döïa vaøo 2 giaû thieát:
Y taêng khi EDG vaø Y giaûm khi ESG
r taêng khi EDM vaø r giaûm khi ESM
Cô cheá ñieàu chænh
Khu vöïc I: Y vaø r giaûm
Khu vöïc II: Y giaûm vaø r taêng
Khu vöïc III: Y vaø r taêng
Khu vöïc IV: Y taêng vaø r giaûm
Cô cheá ñieàu chænh khi thò tröôøng tieàn teä linh hoïat


TRUONG QUANG HUNG 39
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ
Coâng cuï cuûa chính saùch tieàn teä
Nghieäp vuï thò tröôøng môû
Quy ñònh tyû leä döï tröõ baét buoäc
Laõi suaát chieát khaáu
d(M/P) =m(c,r)(dNDCG +dNDCCOB)
Cô cheá ñieàu chænh
taêng tieàn dư cung tiền mua trái phiếu
giaù trái phiếu taêng laõi suaát giaûm
ñaàu tö giaûm saûn löôïng giaûm
TRUONG QUANG HUNG 40
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
TAÙC ÑOÄNG CUÛA
TAÊNG CUNG TIEÀN
r LM0
LM1r0

r1


IS0

0 Y0 Y1 Y
TRUONG QUANG HUNG 41
HIEÄU LÖÏC CUÛA
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ
Chính saùch tieàn coù hieäu löïc khi caàu tieàn
thöïc khoâng nhaïy caûm ñoái vôùi söï bieán ñoäng
cuûa laõi suaát
taêng M2 giaûm maïnh r taêng maïnh I
taêng maïnh Y
Chính saùch tieàn teä khoâng coù hieäu löïc khi
caàu tieàn co giaõn hoøan toøan ñoái vôùi laõi suaát (Baãy
thanh khoûan)
taêng (M2/P)-> r khoâng bò aûnh höôûng-> YD vaø
Y cuõng khoâng bò aûnh höôûng
TRUONG QUANG HUNG 42
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
HIEÄU LÖÏC CUÛA
CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ
LM0 LM1
r LM’0

LM’1

r0

r1
IS0
0 Y0 Y’1 Y1 Y
TRUONG QUANG HUNG 43
CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA
Cô cheá ñieàu chænh
taêng G hay giaûm T -> taêng YD-> taêng
Y taêng L taêng r giaûm I
giaûm Y
Hieäu öùng laán aùt ( crowding- out effect)
taêng G taêng L taêng r giaûm I
chi tiêu chính phủ lấn át đầu tư tư nhân

TRUONG QUANG HUNG
44
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
TAÙC ÑOÄNG CUÛA TAÊNG G
r LM


r1

r0


IS1
IS0

0 Y0 Y1 Y
TRUONG QUANG HUNG 45
HIEÄU LÖÏC CUÛA
CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA
Chính saùch taøi khoùa coù hieäu löïc khi
ñaàu tö khoâng nhaïy ñoái vôùi söï thay ñoåi
cuûa laõi suaát
taêng G taêng Y taêng L taêng r I
khoâng bò aûnh höôûng Y khoâng bò
aûnh höôûng
Chính saùch taøi khoùa khoâng coù hieäu löïc
khi caàu tieàn thöïc khoâng nhaïy ñoái vôùi
söï bieán ñoäng cuûa laõi suaát
taêng G taêng Y taêng L tăng mạnh
r giảm mạnh I giảm mạnh Y
TRUONG QUANG HUNG 46
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
HIEÄU LÖÏC CUÛA
CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA
r IS0 IS1

IS’0 IS’1 LM0
Y0 Y’1 Y1 Y
0
TRUONG QUANG HUNG 47
HOÃN HÔÏP CHÍNH SAÙCH

r LM0
LM1
r1

r0


IS0
IS1

0 Y0 Y1 Y
TRUONG QUANG HUNG 48
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
MOÂ PHOÛNG

Cuù soác ñoái vôùi ñöôøng IS
Baûn naêng cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaø söï kyø
voïng vaøo lôïi nhuaän trong töông lai
Nieàm tin cuûa ngöôøi tieâu duøng veà
trieån voïng cuûa neàn kinh teá
Cuù soác ñoái vôùi ñöôøng LM
Thay ñoåi caàu tieàn danh nghóa (ngoaïi sinh )
nhö ñoåi môùi taøi chính

TRUONG QUANG HUNG 49
GIÔÙI HAÏN CUÛA MOÂ HÌNH IS-LM

Moâ hình ñaõ boû qua ñoä treã thôøi gian trong
phaân tích chính saùch
Moâ hình naøy khoâng giuùp chuùng ta thaáy ñöôïc
taùc ñoäng cuûa toång caàu ñoái vôùi giaù vaø saûn
löôïng
Vôùi giaû thieát giaù coá ñònh moâ hình naøy khoâng
theå phaân tích ñöôïc vaán ñeà laïm phaùt.TRUONG QUANG HUNG 50
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
ÑÖÔØNG TOÅNG CAÀU


r P


LM(P2)
LM(P1)
P2

P1
IS AD

0 Y2 Y1 Y 0 Y2 Y1 Y
TRUONG QUANG HUNG 51
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG TOÅNG CAÀU
KHI CUNG TIEÀN TAÊNG
r LM1
LM2

IS

Y
P


P AD2
AD1
0
TRUONG QUANG HUNG Y1 Y 2 Y 52
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG TOÅNG
CAÀU KHI TAÊNG G HOAËC GIAÛM T
r LM1


IS2
IS1

Y
PP AD2
AD1
0
TRUONG QUANG HUNG Y1 Y2 Y 53
MOÂ HÌNH
TOÅNG CUNG-TOÅNG CAÀU
LAS
P
SAS


AD

0 Y Y
Trương Quang Hùng
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7
ÑAÏI SUY THOÙAI

• Taïi sao coù ñaïi suy thoái?
• Giaû thuyeát veà chi tieâu: do söï giaûm suùt chi
tieâu
– Giaûm suùt chi tieâu tieâu duøng do söï suïp ñoå thò tröôøng
chöùng khoùan
– Söï giaûm maïnh cuûa ñaàu tö vaøo nhaø ôû sau giai ñoïan
buøng noå
– Ñaàu tö tieáp tuïc giaûm do söï phaù saûn cuûa caùc ngaân
haøng
– Giaûm chi tieâu do chính saùch ngaân saùch caân baèng.
• Giaû thuyeát tieàn teä: do giaûm cung öùng tieàn
Trương Quang Hùng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản