Bài giảng môn Đo lường điện

Chia sẻ: duongvananhtntn

Môn học kỹ thuật đo lường trình bày các kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp. Kỹ thuật Đo lường Điện là môn học nghiên cứu các phương pháp đo các đại lượng vật lý: đại lượng điện: điện áp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng môn Đo lường điện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BÀI GIẢNG
MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN

SVTH: HOÀNG THỊ HẢI YẾN

LỚP: K43SKD
Thái nguyên 2012
2.7.2 ĐO CÔNG SUẤT TÁC DỤNG MẠCH XOAY CHIỀU 3 PHA
2.7.2 .1 ĐO CÔNG SUẤT TÁC DỤNG MẠCH 3 PHA CẦN BẰNG
2.7,2,2 ĐO CÔNG SUẤT TÁC DỤNG MẠCH 3 PHA KHÔNG
CÂN BẰNG
2.7.2 Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha

2.7.2.1.Đo công suất tác dụng trong mạch 3 pha
cân bằng
a, Đo công suất tác dụng mạch 3 pha bốn dây.

Đối với mạch ba pha cân bằng ta có công suất tổng
của cả mạch là :
-Theo đại lượng pha :
P3 Pha = PA + PB + PC = 3PA = 3U f I f cos ϕ

Trong đó PA, PB , PC là công suất ở từng pha A,B,C
-Theo đại lượng dây:


P3 Pha = 3U d I d cos ϕ

Ud , Id là điện áp và dòng điện dây
Trong đó
   
Giả sử wattmet mắc vào pha A như sau :

*

ΙΑ *
A •
ΙΒ
Tải ba
B

pha
ΙC
C đối xứng

OHình 1.1
Số chỉ của wattmet là :

PW = U A I A cos ϕ A
Do vậy công suất của ba pha là :


P3 Pha = 3PA = 3PW
Tương tự có thể mắc wattmet vào pha B hoặc
pha C.
b, Đo công suất tác dụng mạch ba pha ba dây
Sơ đồ mắc wattmet như sau:

*


*
ΙΑ

A

ΙΒ Tải ba pha
đối xứng
• B
ΙC

C
1 K 2


Hình 1.2
Khi đóng khoá K về phía 1
*
số chỉ của wattmet là: •

A ΙΑ *
• • Tải ba
PW1 = U AC Ι A cos ( U AC , Ι A )

ΙΒ
B pha

đối xứng
ΙC
C
Khi đóng khóa K về phía 2
1 K2
Số chỉ của wattmet là :

• •
PW 2 = U AB I A cos( U AB , I A )


U AC
U AB •
UA


IA
ϕ


− UC
− UBIC


UB
• •
UC IB
Hình 1.3 Đồ thị vectơ của phương pháp đo công suất
dùng khóa chuyển đổi


U AC
U AB •
UA
Theo đồ thị vectơ ta có : •
IA
ϕ

PW 2 = U d I d cos(30 + ϕ )0 • •
− UB − UC


IC
O
PW1 = U d I d cos(30 − ϕ )
0 •
UB

IB

UC
Từ đó ta có công suất của ba pha là :

[ ]
PW1 + PW 2 = U d I d cos(30 − ϕ ) + cos(30 + ϕ )
0 0


= 3 U d I d cos ϕ = p 3 Pha
2.7.2.2.Đo công suất tác dụng trong mạch ba
pha không cân bằng.

a, Đo công suất tác dụng mạch ba pha bốn dây

Với mạch ba pha không cân bằng ,ta có :

P3 Pha = PA + PB + PC
• • • • • •
= U A I A . cos( U A , I A ) + U B I B . cos( U B , I B ) + U C I C . cos( U C , I C )
* * *

IA * * *
A


Tải ba
IB
B
pha

IC
C
bất kỳ
O
Hình 1.4 sơ đồ đo công suất tác dụng
bằng ba wattmet
* * *

IA
* * *
A

Tải ba
IB
B
pha
Ta có:

IC
C
bất kỳ
PW = PWA + PWB + PWC O

= U A I A cos ϕ A + U B I B cos ϕ B + U C I C cos ϕ C

= P3 Pha
Mô men làm quay phần động:
M q = K(U A I A cos ϕ A + U B I B cos ϕ B + U C I C cos ϕ C
= K . P3 Pha
b, Đo công suất tác dụng mạch 3 pha ba dây

Xét công thức tức thời của mạch ba pha là:

p 3 pha = u A i A + u Bi B + u Ci C
Đối với mạch ba pha

iA + iB + iC = 0

⇒ i C = −(i A + i B )
Vậy :
p 3 pha = u A i A + u Bi B − u C (i A + i B )
= u A i A + u Bi B − u C i A − u C i B
= i A (u A − u C ) + i B (u B − u C )
= i A u AC + i B u BC
Công suất tác dụng của ba pha là :
• • • •
P3 Pha = U AC I A cos( U AC , I A ) + U BC I B cos( U BC , I B )

   
Như vậy có thể dùng hai wattmet một pha để đo
công suất trong mạch ba pha.Cách mắc như sơ đồ

* *
* *

IA
A
Tải ba pha

IB Ba dây
B

Không

IC Đối xứng
CHình 1.5 sơ đồ đo công suất tác dụng trong mạch
ba pha ba dây
Bài tập vận dụng:
Xác định công thức tính công suất tác dụng mạch
ba pha ba dây (không cân bằng) biết Wattmet có
cuộn dòng mắc vào pha B và pha C ?.
Xác định công thức:

i A = − (i C + i B )
iA + iB + iC = 0 ⇒


p 3 pha = u C i C + u B i B − u A (i C + i B )
= u C i C + u Bi B − u Ai C − u Ai B
= i C (u C − u A ) + i B (u B − u A )
= i C u CA + i B u B A
Công suất tác dụng của ba pha là:

• • • •
P3 Pha = U CA I C cos( U CA , I A ) + U BA I B cos( U BA , I B )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản