Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Thiên Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:182

0
707
lượt xem
295
download

Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về lý thuyết mạch • Các phần tử mạch điện tử(Electrical circuit elements) là các mô hình vật lý lý tưởng được xác định bởi mối quan hệ giữa các đầu cuối điện áp và dòng điện. Các phần tử trong mạch có thể có hai hay nhiều các đầu cuối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH

 1. Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH Giảng viên: Nguyễn Lê Mai Duyên Email: maiduyennl@gmail.com 1
 2. Mục tiêu • Tạo tiền đề nghiên cứu lý thuyết mạch • Hiểu nguyên tắc làm việc của các phần tử trong mạch điện, các kiểu mạch điện, năng lượng lưu trữ trong các phần tử,… 2
 3. TÀI LiỆU THAM KHẢO • Tập bài giảng môn học Lý thuyết mạch • Lý thuyết mạch (tập 1)- Hồ Anh Túy, Phương Xuân Nhàn, nhà xuất bản giáo dục. • Irwin, Chwan-HwaWu. John Wiley & Son, Basic Engineering Circuit analysis. J.David, Inc. 2003 • Schematic Capture with Cadence Pspice, Marc E.Herniter. Prentice Hall, Inc. 2001 3
 4. Tổng quan về lý thuyết mạch ̀ Nhu câu Chỉ tiêu thiêt kế ́ Mach đap ứng cac ̣ ́ ́ ̣ ̉ Đăc điêm ̉ ́ Giai phap tiêu chí kỹ thuât ̣ bên trong Mô ̀ hinh ́ ̣ Phân tich mach ̃ Mâu ̣ mach thử Tinh chinh trên cơ sở ̉ ́ ́ ̀ phân tich Phep đo trong phong thí nghiêm ̣ Tinh chinh dựa vao ̉ ̀ ́ ́ cac phep đo
 5. Tổng quan về lý thuyết mạch • Các phần tử mạch điện tử(Electrical circuit elements) là các mô hình vật lý lý tưởng được xác định bởi mối quan hệ giữa các đầu cuối điện áp và dòng điện. Các phần tử trong mạch có thể có hai hay nhiều các đầu cuối. • Một mạch điện tử bao gồm các phần tử mạch điện liên kết với nhau trong một hay nhiều vòng kín. 5
 6. Tổng quan về lý thuyết mạch • Mạch thông số tập trung là mạch trong đó điện áp và dòng điện là các hàm chỉ phụ thuộc thời gian. Các phần tử mạch tập trung bao gồm điện trở, tụ điện, cuộn cảm, nguồn độc lập, nguồn phụ thuộc. • Mạch phân tán là mạch có điện áp và dòng điện phụ thuộc đồng thời vị trí và thời gian. Đường truyền dữ liệu là phần tử mạch phân tán. 6
 7. Tổng quan về lý thuyết mạch • Các đại lượng cơ bản: Điện áp, dòng điện, công suất. • Các phần tử mạch điện có thể tích cực hay thụ động. Nguồn điện là phần tử tích cực. 7
 8. Ap lực ́ Hiêu điên thế ̣ ̣ Tôc độ ́ ̀ ̣ Dong điên ̀ ̉ h dong chay
 9. Tổng quan về lý thuyết mạch • Dòng điện là sự chuyển dời có hướng của các điện tích dương. - + • Được đo bằng Amperes (A) = 1 Coulomb/s q = 1.6022× 10-19 C • Dòng điện được kí hiệu là I hay i. • Thông thường, dòng điện là một hàm bất kỳ theo thời gian. – Dòng điện không đổi gọi là dòng một chiều- direct current (DC). – Dòng điện được biểu diễn bằng một hàm sin hay tổng các hàm sin theo thời gian gọi là dòng điện xoay alternating current (AC). 9
 10. Dong điên là tôc độ di chuyên cua điên ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ tich thông qua môt bề măt vât liêu ́ ̣ ̣ ̣ ̣ q = lượng điên tich ̣́ S thông qua bề măt S. ̣ q q q q dq i= dt + V(t) - Charge Coulombs = = Amperes (A) Current = Time second
 11. Tổng quan về lý thuyết mạch • Điện áp là lực điện được cung cấp bởi nguồn hay hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. • Được đo bằng Volts, kí hiệu là V hay v 11
 12. Tổng quan về lý thuyết mạch • Kí hiệu v và i thường được sử dụng như là các hàm của điện áp hay dòng điện theo thời gian. • Kí hiệu V và I thường được gán cho điện áp, dòng điện một chiều DC hay điện áp, dòng điện xoay chiều ở trạng thái ổn định. 12
 13. Tổng quan về lý thuyết mạch • Dòng điện được quy ước theo chiều dịch chuyển của điện tích; dòng điện cùng chiều với hướng quy ước có giá trị dương; dòng điện có hướng ngược với chiều quy ước có giá trị âm. • Điện áp được quy ước theo cực; áp rơi theo cực quy ước có giá trị dương; áp rơi ngược với cực quy ước có giá trị âm. • Khi phân tích mạch, cực điện áp quy ước thường được xác định theo hướng của dòng điện quy ước. 13
 14. • Công suất là đại lượng đo lường mức cung cấp hay tiêu thụ năng lượng • Công suất được tính bằng tích của điện áp và dòng điện : p( t ) = v( t ) i ( t ) hay P = VI Ví dụ: Dong điên 10A ở mức hiêu điên thế 120V ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ tao ra công suât 1.2 KW • Quy ước: Công suất dương nghĩa là năng lượng được tiêu thụ; công suất âm là năng lượng được cung cấp.. 14
 15. • Nếu p(t) > 0, phần tử mạch tiêu thụ công suất i(t) từ phần còn lại của mạch Phần còn • Nếu p(t) < 0, phần tử + lại của mạch mạch cung cấp cung suất v(t) cho phần còn lại của mạch - Phần tử mạch đang xét 15
 16. Các phần tử tích cực và thụ động • Phần tử tích cực có thể tạo ra năng lượng – Ví dụ: các nguồn độc lập hay phụ thuộc. • Các phần tử thụ động không thể tạo ra năng lượng – Ví dụ: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm. • Trong một số trường hợp cụ thể, các phần tử tích cực hấp thu năng lượng, ví dụ nguồn pin đang sạc. 16
 17. Các loại nguồn độc lập và phụ thuộc • Một nguồn độc lập ( áp hay dòng) có thể không đổi hay thay đổi theo thời gian; giá trị của nó không phụ thuộc vào điện áp hay dòng điện khác trong mạch. • Một nguồn phụ thuộc có giá trị phụ thuộc vào điện áp hay dòng điện khác trong mạch. 17
 18. Nguồn độc lập is ( t ) + vs ( t ) - Nguồn áp Nguồn dòng 18
 19. Liên kết các nguồn áp lý tưởng Nguôn ap lý tưởng được liên kết theo kiểu nối tiếp ̀́ 19
 20. Nguồn áp liên kết theo kiểu song song? • Các nguồn áp lý tưởng không thể liên kết theo kiểu song song • Trong thực tế hiệu điện thế sẽ lấy theo áp của nguồn mạnh hơn • Việc nối song song các nguồn áp sẽ làm hỏng mạch • Trong thực tế không tồn tại các nguồn lý tưởng • Về nguyên tắc cho phép tồn tại hai nguồn áp lý tưởng mắc song song nhưng sẽ không được áp dụng trong thực 20
Đồng bộ tài khoản