bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
21
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kích thướt chính: _ Vỏ hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đối giữa các chi tiết và các bộ phận của máy, tiếp nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đế, đựng dầu bôi trơn và bảo vệ các chi tiết tránh bụi _ Vật liệu là gang xám GX15-32 _Chọn bề mặt lắp ghép giữa nắp hộp và thân hộp đi qua các trục để lắp các chi tiết thuận tiện và dễ dàng hơn _ Bề mặt lắp nắp và thân được cạo sạch hoặc mài, để lắp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 11

  1. Chương 11: TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN VOÛ HOÄP Caùc kích thöôùt chính: _ Voû hoäp giaûm toác coù nhieäm vuï ñaûm baûo vò trí töông ñoái giöõa caùc chi tieát vaø caùc boä phaän cuûa maùy, tieáp nhaän taûi troïng do caùc chi tieát laép treân voû truyeàn ñeá, ñöïng daàu boâi trôn vaø baûo veä caùc chi tieát traùnh buïi _ Vaät lieäu laø gang xaùm GX15-32 _Choïn beà maët laép gheùp giöõa naép hoäp vaø thaân hoäp ñi qua caùc truïc ñeå laép caùc chi tieát thuaän tieän vaø deã daøng hôn _ Beà maët laép naép vaø thaân ñöôïc caïo saïch hoaëc maøi, ñeå laép sít, khi laép coù moät lôùp sôn loûng hoaëc sôn ñaët bieät. _ Maët ñaùy loã doác veà phía loã thaùo daàu vôùi ñoä doác töø 10...30, vaø ngay taïi choã thaùo daàu loõm xuoáng _ Keát caáu hoäp giaûm toác ñuùc, vôùi caùc kích thöôùt cô baûn nhö sau:  Caùc kích thöôùt cô baûn cuûa hoäp giaûm toác:  Chieàu daøy:  Thaân hoäp: 1 = 1.2 * 4 T > 6 Vôùi T = 1366.93(Nm) , Moâmen xoaén treân truïc baùnh raêng caáp chaäm.  1 =7.3(mm) ,  Choïn 1 =15 (mm)  Naép hoäp: 2 =0.85*1 =12.75  Choïn 2 = 13( mm)
  2. Nhöng ñeå deã cheá taïo thì ta choïn 2 =15 (mm)  Gaân: + Chieàu daøy gaân naép : m1 =( 0.85.. .1) 2 = 85*15 =12.75 (mm)  Choïn m1 = 13 (mm)  Chieàu daøy gaân thaân: m2 = 0.85 1 = 12.75 (mm)  Choïn m2 = 13 (mm)  Buloâng: + Buloâng neàn: d1 1.6* 3 T  12 (baûng 10.13){2}  Choïn d1 = 22 (mm) + Buloâng caïnh oå: d2 = 0.7 d1 = 14.4 (mm)  Choïn d2 = 14 (mm) + Bu loâng gheùp maët bích naép vaø thaân: d3 =0.8 *d2 =12.32 (mm)  choïn d3 = 14 (mm) + Buloâng gheùp naép oå: d4 =0.7* d2 = 9.8 (mm)  Choïn d4 = 12 (mm) + Buloâng gheùp naép cöûa thaêm: d5 =0.6*d2 = 8.4 (mm)  choïn d5 = 10 (mm). + Chieàu daøy bích thaân:  st =1.5 *d3 = 21 (mm)  choïn st = 21 (mm)  Chieàu daøy bích naép: sn =1.5 d 3 = 21 (mm)  Choïn sn = 21 (mm)
  3.  Chieàu daøy maët ñeá: sd =1.5 *d1 = 33 (mm)  Choïn sd = 33 (mm) + Soá löôïng bu loâng neàn : n = 6 (bu loâng ) CHOÏN CAÙC CHI TIEÁT PHUÏ 1) Voøng phôùt daàu:
  4. _ Coâng duïng ngaên khoâng cho daàu môû chaûy ra ngoaøi, vaø ngaên khoâng cho buïi töø ngoaøi vaøo trong hoäp giaûm toác. Choïn loaïi voøng phôùt hình thang _ Vò trí laép ñaët caùc ñaàu loù ra khoûi hoäp giaûm toác _ Kích thöôùt voøng 2 phôùt nhö sau: d d1 d2 D a b so 20 21 19 33 6 4.3 9 45 16 14 64 9 6.5 12 60 61.5 59 79 9 6.5 12 2) Choát ñònh vò: _ Coù taùc duïng ñònh vò chính xaùc vò trí cuûa naép vaø buloâng, hoäp giaûm toác.Nhôø choát ñònh vò maø khi xieát buloâng khoâng laøm bieán daïng voøng ngoaøi cuûa oå, do ñoù loaïi tröø ñöôïc nguyeân nhaân laøm hoûng oå. Theo baûng (17.4b)-[1], , ta coù caùc thoâng soá sau: dc =6( mm) l =40 (mm) c =1 (mm) 3) Naép cöûa thaêm: _ Coù taùc ñeå kieåm tra , quan saùt caùc chi tieát maùy ,trong hoäp giaûm toác, vaø ñoå daàu vaøo hoäp giaûm toác, ñöôïc boá trí treân ñænh hoäp, cöûa thaêm ñöôïc ñaäy baèng naép. Ta choïn kích thöôùt cuûa cöûa thaêm nhö sau:(theo baûng 17. 5)-[1] A B A1 B1 C K1 R Vít soùlöôïng
  5. 100 75 150 100 125 87 12 M8*22 4 4) Nuùt thoâng hôi : _ Coâng duïng ñeå giaûm aùp suaát vaø ñieàu hoøa khoâng khí beân trong vaø beân ngoaøi hoäp giaûøm toác: _ Vò trí cuûa nuùt thoâng hôi ñöôïc laép treân naép cöûa thaêm: _ caùc thoâng soá cho trong baûng sau: A B C D E G H I K L M O P M27*3 15 30 15 45 36 32 6 4 10 8 22 6 5) Nuùt thaùo daàu : Coâng duïng ñeå thaùo daàu cuû vaø thay daàu môùi -Vò trí laép ñaët : maët ñaùy hôïp -Kích thöôùc nhö sau: (17.7)-[1]. D B M A F L C Q D1 D S D0 M20 15 9 4 3 28 2,5 17,8 21 30 22 25,4 6) Que thaêm daàu : Coâng duïng ñeå kieãm tra daàu trong hoäïp giaûm toác -Vò trí laép ñaët nghieâng 1 goùc nhoû hôn 450 so vôùi maët beân -Kích thöôùc theo tieâu chuaån -Ñeå traùnh soùng daàu gaây khoù khaên cho vieäc kieåm tra que thaêm daàu thöôøng coù voû boïc beân ngoaøi 7) Voøng chaén daàu : Coâng duïng khoâng cho daàu vaø môõ tieáp xuùc tröïc tieáp vôùinhau
  6. -Kích thöôùc : beà roäng cuûa vuøng chaén 0…9 mm khe hôû giöõa voû hoaëc oáng loùt vôùi maët ngoaøi cuûa vuøng ren laáy khoaûng 0.02 (mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản