bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
25
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn vật liệu chế tạo trục là gang xám 1) Tính sơ bộ trục Đường kính trục xác định bằng mô men xoắn theo công thức D Đường kính trục tang Dt = 2) quay: -Từ đường kính trục xác định gần đúng đường kính ổ lăn b0 ( tra bảng 10.2) d1=75 mm b01= 37 mm -Ta có: a = (b03/2) + k1 + k2 +1,3(bw2/2) = 37/2 + 10 + 10 + 1,3.71/2 = 84,65 (mm) b = lt – 1,3.bw2 = 650 – 1,3.70 = 559 (mm) = 85,4 (mm) l2 = Lk2/2 + k3 + hn +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 8

  1. Chương 8: Tính truïc tang Choïn vaät lieäu cheá taïo truïc laø gang xaùm 1) Tính sô boä truïc Ñöôøng kính truïc xaùc ñònh baèng moâ men xoaén theo coâng thöùc T D  3 vôùi    = 20 (Mpa) 0,2.   Ñöôøng kính truïc tang 1366936 Dt = 3 = 70 (mm) 0,2.20 Choïn dt = 75 (mm) 2) Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ vaø chi tieát quay: -Töø ñöôøng kính truïc xaùc ñònh gaàn ñuùng ñöôøng kính oå laên b0 ( tra baûng 10.2) d1=75 mm  b01= 37 mm -Ta coù: a = (b03/2) + k1 + k2 +1,3(bw2/2) = 37/2 + 10 + 10 + 1,3.71/2 = 84,65 (mm) b = lt – 1,3.bw2 = 650 – 1,3.70 = 559 (mm) = 85,4 (mm) l2 = Lk2/2 + k3 + hn + b03/2 = 85/2 + 15 + 20 + 37/2 = 96 (mm) vôùi: + k1=10 mm, laø khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán thaønh
  2. trong cuûa hoäp hoaëc khoûng caùch giöõa caùc chi tieát quay. + k2 =10 mm, laø khoaûng caùch töø maët caïnh oå ñeán thaønh trong cuûa oå + b03= 75 mm, laø chieàu roäng oå laên treân truïc tang + bw2 = 1,3.71/2, laø chieàu roäng may ô baùnh raêng thöù hai + lk2 = 85, laø khoaûng caùch töø oå laên ñeán khôùp noái xích con laên + k3 = 15, laø khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán naép oå + hn = 20 , laø chieàu cao naép oå vaø ñaàu buloâng 3) Xaùc ñònh ñöôøng kính vaø chieàu daøi ñoaïn truïc tang: SMax = 6313 (N) -Xaùc ñònh phaûn löïc  MxE = 823.FtA – 727.FxB = O (1)  MyE = -727.FyB + SMax.84 + SMax.643 = O (2)  Fx = – FxB – FxE + FtA = O (3)  Fy = - 2SMax + FyB +FyE= O (4) Töø (1), (2), (3), (4), ta ñöôïc: FyE = 6313 (N); FyB = 6313 (N); FxB = 3263 (N); FxE = 431 (N) -Veõ bieåu ñoà moâmen uoán vaø xoaén:
  3. a b a l2 FxE FxB A B C D A y FyE SMax SMax FyB RDx x M (Nmm) x 530292 530292 M (Nm y m) 39082 354624 36204 T (Nmm) 683468 1366936 -Tính moâ men töông ñeå xaùc ñònh ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän: + Taïi A: Choïn: dA = 24 (mm) + Taïi B: Mtñ = M y2  TI2 = 354624 2  1366926 2 = 1412187 (N.mm ) M td 1412187 dB  = =60,7 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65 Choïn: dB= dE = 65 (mm), (cuøng oå laên) + Taïi C: Mtñ = M y2  TI2  M x2 = 354624 2  390828 2  1366936 2 = 1517389 (N.mm )
  4. M td 1517389 dC  = = 62,2 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65 Choïn : dC = dD = 70 (mm) V) Thoâng soá veà caùc truïc + Ñoái vôùi truïc 1 d10 = 24mm) ; Mtñ10= 48645 (Nmm) ; T10 = 486450 (Nmm) d11 = 25 (mm) ; Mtñ11= 50572 (Nmm) ; T10 = 486450 (Nmm) d12 = 30 (mm) ; Mtñ12= 113093 (Nmm) ; T10= 486450 (Nmm) d13 = d10 = 24 (mm) ; Mtñ13= 0 (Nmm) ; T10= 0 (Nmm) + Ñoái vôùi truïc 2 d20 = 45 (mm) ; Mtñ20= 0 (Nmm) ; T20= 0 (Nmm) d21 = 50 (mm) ; Mtñ21= 505421(Nmm) ; T21= 309935 (Nmm) d22 = 50 (mm) ; Mtñ22= 407185(Nmm) ; T22= 309935 (Nmm) d23 = 45 (mm) ; Mtñ23= 0 (Nmm) ; T23= 0 (Nmm) + Ñoái vôùi truïc 3 d30 = 60 (mm) ; Mtñ30= 1366986 (Nmm);T30= 1366936 (Nmm) d31 = 65 (mm) ; Mtñ31= 1412187(Nmm) ;T31= 1366936 (Nmm) d32 = 70 (mm) ; Mtñ32= 1490732(Nmm) ;T32= 1366936 (Nmm) d33 = 60 (mm) ; Mtñ33= 0 (Nmm) ; T33= 0 (Nmm)
  5. VI) kieåm nghieäm truïc veà ñoä beàn moõi Keát caáu vöøa ñaûm baûo ñoä beàn moûi neáu heä soá an toaøn taïi caùc tieát dieän thoaõ maõn ñieàu kieän S j .Sj S j=  [S] ; (1) Sj  S2 2 j Trong ñoù : [S] = 2,5 ÷ 3 heä soá an toaøn cho pheùp : S j ,S j : heä soá an toaøn theo öùng suaát phaùp, öùng suaát tieáp taïi cacù ñieåm nguy hieåm  1 S j = (2) kdj aj    mj  1 S j = (3) kdj aj    mj Trong ñoù : a)  1 ,  1 : laø giôùn haïn uoán vaø xoaén vôùi chu kyø ñoái xöùng . Vì choïn vaät lieäu truïc laø theùp caùc bon neân  1 = 0,436.  b = 370,6 (Mpa)  1 = 0,58.  1 = 2241, 95 (Mpa) vôùi  b = 850 (Mpa)  max   min b)  aj = : bieân ñoä öùng suaát taïi caùc tieát dieän 2    min c)  mj = max ; bieân ñoä öùng suaát phaùp trung 2 bình taïi caùc tieát dieän d)  aj ,  mj : bieân ñoä tieáp vaø bieân ñoä öùng suaát trung bình taïi caùc tieát dieän + Do truïc quay 2 chieàu , öùng suaát uoán vaø öùng suaát tieáp thay ñoåitheo chu kì ñoái xöùng thì +  mj = 0 ,  mj = 0 Trong ñoù: b: Chieàu roäng then
  6. t1 : Chieàu saâu raõnh then treân truïc dj : Ñöôøng kính truïc taïi caùc tieát dieän e) Laø heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa öùng suaát trung bình ñeán ñoä beàn moûi Tra baûng (10.7)-[1], vôùi b = 85 (Mpa), ta ñöôïc :   = 1 , vaø   = 0,05 f) k d , k d : Laø heä soá xaùc ñònh theo coâng thöùc (10,25) vaø (10.26). k k dj =[  +kx-1]/ky (4)  j k k dj =[  +kx-1]/ky (5)  j Vôùi: kx =1 (Maøi Ra=0,32……0,16)(Baûng (10.8)-[1]) Heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët   ,   : Laø heä soá kích thöôùc K  , K  : laø heä soá taäp trung öùng suaát thöïc teá khi uoán vaø xoaén Tra baûng (10.11)-[1], Öùng vôùi caùc ñöông kính vaø  b = 850 (Mpa) k k -Ñöôøng kính truïc < 30….50   1 =2,1;  1 =1.67 1 1 k k 2 -Ñöôøng kính truïc nhoû hôn ( 30….50 ) 2 =2,78; =2,07  2  2 Vôùi kieåu laép k6, thì Ky = 1,5 : laø heä soá taêng beàn beà maët truïc ( Toâi baèng doøng ñieän coù taàn cao (baûng (10.9)-[1]) Thay caùc soá lieäu (4) vaø(5) ta thu ñöôïc k d1 = 2,11 =1,41 k d1  2,78 =1,13 1,5 1,5 2,11 k d 2 = =1,41 k d 2  2,78 =1,13 1,5 1,5 2,11 k d 3 = =1,41 k d 3  2,78 =1,13 1,5 1,5
  7. 1,67 k d 4 = =1,85 k d 4  2,07 =1,38 1,5 1,5 1,67 k d 5 = =1,85 k d 5  2,07 =1,38 1,5 1,5 1,67 k d 6 = =1,85 k d 6  2,07 =1,38 1,5 1,5 k d 7 = 1,67 =1,85 k d 7  2,07 =1,38 1,5 1,5 Vôùi caùc thoâbg soá sau: +d1 = 20 ; Raõnh then b1= 6; t1= 3,5 +d2= 25 ; +d3= 30 ; +d4= 50 ; Raõnh then b2= 6; t2= 4,5 +d5= 60 ; Raõnh then b3= 6; t3= 7,5 +d6= 65 ; +d7= 70 ; Raõnh then b3= 6; t 3= 6 Moment M1=48645 ; T1= 48465 M2=50572 ; T1= 48465 M3=113093 ; T1= 48465 M4=505421 ; T2= 309935 M5=136698 ; T3= 1366930 M6=1412187 ; T3= 1366930 M7=1490732 ; T3= 1366930 Ta tính ñöôïc d1 = 20  w1 = 768,1 ; w01 = 1553,47  a1  63 ;  a1  31,31 d2 = 25  w2 =1533,98 ; w02=3067,96  a 2  32,97 ;  a 2  15,86 d3 = 30  w3= 2650,72 ; w03= 5301,44  a 3  42,66 ;  a 3  9,18 d4 = 50  w4=12214,52 ; w04=24486,36
  8.  a 4  41,38 ;  a 4  12,66 d5 = 50  w5=21093,75 ; w05=42299,5  a 5  65 ;  a 5  32,32 d6 = 65  w6=26961,25 ; w06 = 53922,5  a 6  53,38 ;  a 6  25,35 d7 = 70  w7 =33560,8 ; w07 = 67234,75  a 7  44,42 ;  a 7  20,33 Thay  aj , aj , kdj vaøo (2) vaø(3) ta ñöôïc: S  1  4,17 S  1  5,15 S  2  7'97 S  2  10,82 S  3  6,16 S  3  18,69 S  4  4,84 S  4  10,33 S  5  3,08 S  5  4,05 S  6  3,75 S  6  5,16 S  7  4,5 S  7  6,43 Vaø thay vaøo (1) ta ñöôïc caùc heä soá an toaøn : S1= 3,24  [s ]  2,5.....3 S2= 6,42  [s ]  2,5.....3 S3= 5,88  [s ]  2,5.....3 S4= 4,38  [s ]  2,5.....3 S5= 2,54  [s ]  2,5.....3 S6= 3,03  [s ]  2,5.....3 S7= 3,68  [s ]  2,5.....3 Vaäy caùc tieát dieän truïc ñuû beàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản