Bài giảng môn học Thực vật rừng

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
515
lượt xem
196
download

Bài giảng môn học Thực vật rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học thực vật rừng là môn học cơ sở vừa có tính chuyên môn. Trong thực tiễn các tư liệu về thực vật rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng, đánh giá độ đa dạng sinh học ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thực vật rừng

 1. Thêi gian: - 60 tiÕt Lý thuyÕt (4 §VHT) (Tõ 24.01 -15.4) - 30 tiÕt Thùc hµnh trong phßng (2 §VHT) (Tõ 24.01 -15.4; 10 bµi) - 30 tiÕt Thùc tËp (2 tuÇn; 2 §VHT) (Tõ 25.04 - 07.05 - A vµ 09 - 21.05 - B)
 2. Yªu cÇu ®Ó dù thi m«n häc • §¹t t− c¸ch häc lý thuyÕt trªn líp - §¶m b¶o thêi gian häc trªn líp theo quy chÕ - §¹t trªn 2/3 sè bµi t− c¸ch (7 bµi) - Th¶o luËn nhãm - Lµm bµi kiÓm tra . . . - ý thøc häc tËp • §¹t t− c¸ch thùc tËp trong phßng
 3. Tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu tiÕng ViÖt - Gi¸o tr×nh Thùc vËt rõng - Ph©n lo¹i thùc vËt - C©y gç rõng ViÖt Nam - Tõ ®iÓn c©y thuèc ViÖt Nam . . . Tµi liÖu tiÕng Anh - Vietnam forest trees . . . PhÇn mÒm thùc vËt
 4. Tµi liÖu kh¸c
 5. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh m«n häc • Bµi më ®Çu: Giíi thiÖu chung • Ch−¬ng I: Thùc vËt ngµnh Th«ng - 1 bé (4 hä) • Ch−¬ng II: Thùc vËt ngµnh Ngäc lan - 9 ph©n líp thuéc 2 líp
 6. Bµi më ®Çu
 7. 1. Kh¸i niÖm vÒ m«n häc C©y rõng
 8. §Æc ®iÓm nhËn biÕt
 9. §Æc tÝnh sinh häc
 10. §Æc tÝnh sinh th¸i häc
 11. Ph©n bè
 12. Gi¸ trÞ sö dông vµ kh¶ n¨ng kinh doanh b¶o tån
 13. H×nh th¸i Kh¶ n¨ng kinh Gi¸ trÞ doanh b¶o tån C©y rõng §Æc tÝnh Ph©n bè sinh häc §Æc tÝnh sinh th¸i häc
 14. 2. VÞ trÝ vµ quan hÖ cña m«n häc M«n häc C©y rõng lµ m«n khoa häc c¬ së võa cã tÝnh chÊt chuyªn m«n. Trong thùc tiÔn c¸c t− liÖu vÒ thùc vËt rõng lµ luËn cø ®Ó thiÕt kÕ trång rõng, ®¸nh gi¸ ®a d¹ng sinh häc, lËp danh môc thùc vËt, ®iÒu chÕ khai th¸c rõng...
 15. 3. Kh¸i niÖm vÒ thùc vËt rõng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản