Bài giảng môn học Tư tưởng HCM

Chia sẻ: Bùi Thị Hòa Hòa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
612
lượt xem
333
download

Bài giảng môn học Tư tưởng HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ sở hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới trong bối cảnh lịch sử của xã hội Việt NAm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX với yếu tố thời đại của công cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản thế giới cùng với Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi và vấ đề dân tộc trên thế giới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tư tưởng HCM

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1
 2. Câu 2  Cơ sở và quá trình hình thành và phát  triển? giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với  Việt Nam và thế giới? 2
 3. I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan 1.1.  Bối  cảnh  lịch  sử  hình  thành  tư  tưởng  HCM 3
 4. a. Xã hội VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Toàn thể Thực dân dân tộc Pháp Xã hội Việt Nam xâm lược Các phong thuộc địa nửa trào yêu nước phong kiến Nông dân Địa chủ phong Việt Nam kiến Hồ Chí Minh Khủng hoảng ra đi tìm đường đường lối cứu nước cứu nước 4
 5. Cảnh nông dân VN 5
 6. D © n a  étcæ    r t m   haitßng 6
 7. Hai bức ảnh minh họa về XH VN 7 Hình 16
 8. b. Yếu tố thời đại Yếu tố thời đại Chủ nghĩa Cách mạng CM tháng 10 đế quốc giải phóng Nga thắng lợi dân tộc Cách mạng Vấn đề dân tộc vô sản Thời đại quá trở thành vấn thế giới độ llên CNXH đề quốc tế lớn Tư tưởng Hồ Chí Minh 8
 9. 1.2. Tiền đề về tư tưởng và lý luận a. Tư tưởng, văn hoá Việt Nam.   “Năm 1919 lúc ở Pháp tôi chưa biết gì về lý luận cách mạng  cả lúc  đó  tôi còn là người Việt Nam yêu nước, có nghĩa là  người chống thực dân đầy nhiệt tình, chỉ có thể thế thôi” Trả lời nhà văn nữ J.Xtecno trong một buổi phóng vấn 9
 10. b. Tinh hoa văn hoá nhân loại + Tư tưởng và văn hoá phương Đông: Nho giáo Phật giáo Chủ nghĩa Tam dân 10
 11. +. Văn hóa phương Tây 11 Các nhà khai sáng Pháp Bàn về khế ước xã hội
 12. c. Chủ nghĩa Mác Lênin Mac Engel Lenin 12
 13. 2.  Những  nhân  tố  chủ  quan  thuộc  về  phẩm  chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc Nhân tố chủ quan Khả năng tư duy vàPhâm trí tuệ  Phẩm chất đạo đức và  của HCM năng lực hoạt động thực tiễn 13
 14. II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng, lý luận Giai đoạn tiếp tục phát triển mới về tư tưởngkháng chiến kiến quốc Giai đoạn vượt qua khó khăn thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho CM VN Giai đoạn hình thành cơ bản về tư tưởng CMVN Giaiđoạn tìm tòiconđường cứu nước, GPDT Hình thànhtư tưởngyêu nước tước  r 1911 1911   ­1920 1920   ­1930 1930   ­1945 1945   ­1969 Tg 14 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
 15. a. Giai đoạn trước 1911. 15
 16. Ông Nguyễn Sinh  Bà Hoàng Thị Loan Sắc 16
 17. Nghệ An 17
 18. 2. Thời kỳ  1911­1920 tìm thấy con đường  cứu nước giải phóng dân tộc Mức Dự đại hội Tua Đọc luận cương của Lenin nin _le   ị h ch ngh  Mac Vào đảng xã hội Pháp gửi yêu sách của Đảng Kh ẳng đ n ủ  ĩa Lập hội người yêu nước 6/1911 1917 1919 7/1920 12/1920 Thời gian 18
 19. Con tàu Latuso Torevin 19
 20. Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tua,  12/1920  20
Đồng bộ tài khoản