Bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 4

Chia sẻ: nguyenthao1669

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 4

CHÖÔNG 4
TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ VAØ CHU KYØ KINH TEÁ

I. CHU KYØ KINH TEÁ
1. Soá nhaân Keynes (soá nhaân toång caàu) vaø nguyeân lyù gia toác
1.1. Nguyeân lyù gia toác
Khi neàn kinh teá ñang trong thôøi kyø môû mang thì söï
ñaàu tö taêng raát nhanh. Ngöôïc laïi, khi kinh teá rôi vaøo suy
thoaùi thì söï ñaàu tö cuõng giaûm raát nhanh. Möùc caàu veà
ñaàu tö chòu taùc ñoäng cuûa vieäc taêng khoái löôïng haøng
hoùa baùn ra. Hieän töôïng naøy goïi laø “nguyeân lyù gia toác”.
Nguyeân lyù naøy noùi leân raèng soá voán maø xaõ hoäi
caàn ñeán, duø laø haøng hoùa hay trang thieát bò, phuï thuoäc
tröôùc tieân vaøo möùc saûn xuaát . Vieäc taêng voán, taêng ñaàu tö
chæ xaûy ra khi saûn löôïng taêng. Keát quaû laø moät thôøi
kyø phoàn thònh coù theå chaám döùt, khoâng ñôn giaûn chæ
do haøng hoùa baùn ra bò giaûm suùt maø chæ vì haøng hoùa
baùn ra bò chöõng laïi ôû möùc cao.
Ví duï:
G/s coù 1 DN maø doanh soá haøng hoùa baùn ra haøng
naêm baèng ½ giaù trò thieát bò cô baûn. Khi soá haøng hoùa
haøng naêm baùn ra 30 tr.USD, thì soá voán laø 60 tr.USD. Soá
maùy moùc (TLSX) maø DN coù laø 20 caùi ôû caùc löùa tuoåi
khaùc nhau vaø cöù moãi naêm seõ coù moät caùi bò thay theá.
Nhö vaäy, vì thay theá baèng möùc tieâu hao neân khoâng
coù ñaàu tö roøng, hoaëc tieát kieäm. Ñaàu tö dieãn ra ôû möùc
3 tr.USD/naêm, töùc laø 1 naêm thay 1 maùy. Soá 27 tr.USD
coøn laïi veà tieàn baùn haøng coù theå giaû ñònh laø bieán
vaøo tieàn löông vaø laõi coå phaàn.
Giaû ñònh naêm thöù tö soá haøng baùn ra taêng 50% töø
30 tr USD leân 45 tr USD. Ñeå giöõ cho tyû leä tö baûn vaø saûn1
löôïng vaãn laø 2:1, soá maùy moùc cuõng phaûi taêng 50%
töùc töø 20 maùy leân 30 maùy.
Trong naêm thöù tö ñoù, ñaùng leõ mua theâm 1 maùy
ngöôøi ta phaûi mua 11 maùy (10 maùy môùi vaø 1 maùy thay
theá maùy ñaõ hao moøn). Nhö theá, soá haøng baùn ra taêng
50%. Ñaàu tö vaøo maùy moùc taêng töø 1 leân 11, töùc laø
1000%. ⇒ Söï ñaùp öùng taêng nhanh toác ñoä ñaàu tö ñoái vôùi bieán
ñoäng taêng cuûa saûn löôïng ñöôïc goïi laø nguyeân lí gia toác.

Nguyeân lí gia toác (tr. USD)
So á V oá Ñaà u Ñ aà u tö
Thôøi gi a n
b aù n ra tö ( NI + tha y th e á )
haø n g r oø n g
2
Giai ñoaïn I
- Naêm 30 60 0 1 maùy giaù 3 tr.USD = 3 tr
ñaàu 30 60 0 1 maùy giaù 3 tr.USD = 3 tr
- Naêm 30 60 0 1 maùy giaù 3 tr.USD = 3 tr
thöù 2
- Naêm
thöù 3
Giai ñoaïn II
- Naêm 45 90 30 (10 +1) maùy giaù 3 tr.USD
thöù 4 60 120 30 = 33 tr
- Naêm 75 150 30 (10 +1) maùy giaù 3 tr.USD
thöù 5 = 33 tr
- Naêm (10+1) maùy giaù 3 tr.USD
thöù 6 = 33 tr
Giai ñoaïn III
1 maùy giaù 3 tr.USD giaù 3
- Naêm 75 150 0
tr.USD = 3 tr
thöù 7
Giai ñoaïn IV
1 maùy giaù 3 tr. USD giaù 3
- Naêm 73,8 147 -3
tr.USD = 3 tr
thöù 8
Nhö vaäy, nguyeân lí gia toác cho thaáy chæ caàn khoâng
taêng maïnh soá haøng hoùa baùn ra nhieàu laém maø vaãn
coù theå taêng maïnh chi tieâu veà ñaàu tö. Neáu nhö soá
haøng baùn ra ngöøng taêng ôû toác ñoä nhanh nhö baûng
treân maø chöõng laïi (naêm thöù 7) thaäm chí ôû möùc cao 75
tr.USD/naêm thì ñaàu tö roøng seõ giaûm xuoáng 0 vaø ñaàu tö
trong nhieàu naêm seõ tuït xuoáng chæ coøn 1 maùy/naêm.
Noùi caùch khaùc, neáu soá haøng baùn ra khoâng taêng
nöõa thì keát quaû ñaàu tö giaûm 90% vaø ñaàu tö roøng giaûm
1000% (giai ñoaïn 3).
⇒ Töø caùc phaân tích treân, coù theå ruùt ra: Nguyeân lyù
gia toác laø moät nhaân toá maïnh meõ daãn ñeán söï khoâng
oån ñònh veà kinh teá; nhöõng thay ñoåi veà saûn löôïng coù
theå bieán thaønh nhöõng thay ñoåi lôùn hôn veà ñaàu tö.


3
1. 2 . Moâ hình so á nha â n Keyn e s va ø vaá n ñe à sa û n
Quan heä cung - caàu laø nhaân toá chi phoái vieäc quyeát
ñònh ñaàu tö môû roäng saûn xuaát, bò ñaët trong heä chi
phoái bôûi caùc nhaân toá sau:
- Khi thu nhaäp taêng ⇒ C⇑ ⇒ AD⇑⇒ Y⇑ .
- Y⇑ thì phaûi môû roäng saûn xuaát ⇒ I⇑
- Ñeå I⇑ phaûi taêng S ⇒C⇓⇒ AD⇓ .
1
(C + I ) seõ chæ cho
Moâ hình soá nhaân Keynes: Yo =
1 − MPC
thaáy tieâu duøng vaø ñaàu tö taùc ñoäng qua laïi laãn nhau
nhö theá naøo.
Töø treân thaáy Yo phuï thuoäc ∆ I vaø ∆ C.
1
∆ Y= ∆I
1 − MPC

2. Chu kyø kinh teá (chu kyø kinh doanh)
2.1. Ñònh nghóa
Chu kyø kinh teá laø nhöõng chuoãi traïng thaùi phaùt trieån cuûa
neàn kinh teá, coù cô caáu vaø ñoä daøi thôøi gian dieãn bieán gioáng nhau,
laëp ñi, laëp laïi moät caùch lieân tuïc.
(Hay Chu kyø kinh doanh laø hieän töôïng SLTT dao ñoäng leân
xuoáng theo thôøi gian, xoay quanh SLTN).
Ñænh
(peak)

GNP, bieåu thò cho xu
Chu kyø
höôùng taêng tröôûng
kinh doanh
daøi haïn
Y D


Yp
A

B
Ñaùy(trough)
C
Yt
t (thôøi
gian)
4
Thu heïp Môû
SX roäng
SX
2.2. Bieán thaùi cuûa chu kyø kinh teá
Chu kyø kinh teá thöôøng coù caùc giai ñoaïn sau ñaây:
- Ñaùy: laø traïng thaùi thaáp nhaát cuûa neàn kinh teá,
laø ñieåm thaáp nhaát cuûa GNP.
- Baønh tröôùng: laø thôøi kyø taêng tröôûng vaø phaùt
trieån, giöõa ñaùy vaø ñænh.
- Ñænh: Laø traïng thaùi cao nhaát cuûa neàn kinh teá, laø
ñieåm cao nhaát maø GNP ñaït ñöôïc sau giai ñoaïn taêng
tröôûng phaùt trieån.
- Suy thoaùi, khuûng hoaûng. Ñoù laø giai ñoaïn giöõa
ñænh vaø ñaùy môùi. Ñaây laø traïng thaùi cuoái cuøng cuûa
chu kyø tröôùc, cuõng laø traïng thaùi ñaàu cuûa chu kyø sau.
2.3. Ñaëc tröng
Ñaëc tröng noåi baät cuûa noù theå hieän ôû giai ñoaïn suy
thoaùi, coù caùc daáu hieäu sau:
- Haøng toàn kho taêng nhanh vaø ñöôïc thanh toaùn trong
giai ñoaïn ñaàu cuûa suy thoaùi baèng caùch baùn chaïy.
- Ñaàu tö giaûm maïnh.
- Voán KD bò thieáu traàm troïng.
- Möùc caàu veà lao ñoäng giaûm maïnh.
- Giaù caû caùc maët haøng nhaïy caûm thöôøng giaûm,
nhö thò tröôøng chöùng khoaùn.
- Laõi suaát giaûm maïnh.


5
2.4. Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng vaøo chu kyø kinh teá
Beân treân ñaõ coù ñònh nghóa chu kyø kinh teá laø do hieän töôïng
SLTT dao ñoäng leân xuoáng theo thôøi gian, xoay quanh SLTN, tuy nhieân
nguyeân nhaân gaây ra chu kyø kinh teá raát phöùc taïp, ñeå lyù
giaûi ñieàu naøy coù caùc tröôøng phaùi sau:
- Tröôøng phaùi höôùng ngoaïi: tröôøng phaùi naøy tìm
nguyeân nhaân beân ngoaøi heä thoáng kinh teá ñoù laø do
chieán tranh, caùc cuoäc caùch maïng, söï thay ñoåi trong theå
cheá chính trò, tæ leä taêng daân soá,…
- Tröôøng phaùi höôùng noäi (caùc yeáu toá beân trong
heä thoáng kinh teá): coi nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån
kinh teá theo chu kyø naèm trong baûn thaân heä thoáng kinh
teá, nhö cô caáu, cô cheâ kinh teá,…
- Tröôøng phaùi toaøn dieän: chuû tröông coi troïng caû 2
yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi, yeáu toá beân trong
ñoùng vai troø noäi löïc, yeáu toá beân ngoaøi ñoùng vai troø
moâi tröôøng.
2.5. Cô cheá phaùt sinh chu kyø kinh teá
a. Chu kyø kinh teá xuaát hieän do söï thay ñoåi toång cung hay toång
caàu?
Do neàn kinh teá thò tröôøng coù nhöôïc ñieåm laø taïo ra
caùc chu kyø kinh doanh, saûn löôïng Quoác gia coù khuynh
höôùng dao ñoäng leân xuoáng xoay quanh saûn löôïng tieàm
naêng. Moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa kinh teá vó moâ laø
tìm ra nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc söï dao
ñoäng ñoù. Tröôùc nhöõng naêm 30, caùc nhaø kinh teá khoâng
nhaän thöùc ñöôïc raèng chính söï dao ñoäng cuûa toång caàu
ñaõ taïo neân söï dao ñoäng cuûa saûn löôïng thöïc teá. Nhaø
kinh teá hoïc ngöôøi Anh, John Maynard Keynes ñaõ cung caáp
cho chuùng ta 1 moâ hình giuùp nhaän thöùc ra ñöôïc ñieàu
naøy. Maëc duø ñaõ coù nhieàu thaùc thöùc, caûi bieán ñoái6
vôùi cô sôû lyù thuyeát maø Keynes ñöa ra vaøo naêm 1936,
nhöng nhöõng yù töôûng cô baûn trong moâ hình Keynes vaãn
laø neàn taûng trong heä thoáng lyù thuyeát cuûa nhöõng
ngöôøi keá tuïc oâng – nhöõng ngöôøi theo tröôøng phaùi
Keynes hieän ñaïi. Caùch tieáp caän naøy ñöôïc ñaùnh giaù cao,
bôûi leõ noù toû ra gaàn guõi vôùi thöïc teá bieán ñoåi cuûa
ñôøi soáng kinh teá haøng ngaøy vaø ñöôïc vaän duïng ôû
nhieàu nöôùc.
Nhöõng soá lieäu thoáng keâ minh hoaï cho ñònh luaät
OKUN cuõng hoã trôï cho quan ñieåm naøy.
Moái quan heä giöõa tyû leä taêng tröôûng thöïc teá vaø tyû leä thaát
nghieäp ñöôïc löôïng hoaù döôùi teân goïi ñònh luaät OKUN.
Ñònh luaät Okun cho bieát möùc ñoä thay ñoåi cuûa tyû
leä thaát nghieäp thöïc teá khi coù söï thay ñoåi trong töông
quan giöõa saûn löôïng thöïc teá vaø saûn löôïng tieàm naêng
(Qp).
YÙ töôûng cô baûn cuûa ñònh luaät naøy laø: Saûn löôïng
thöïc teá caøng thaáp hôn Qp thì thaát nghieäp taêng leân caøng nhieàu.
Nhö vaäy: Saûn löôïng thöïc teá töø möùc thaáp taêng leân vôùi toác
ñoä nhanh hôn toác ñoä taêng cuûa Qp thì thaát nghieäp seõ giaûm bôùt.
Töø yù töôûng naøy, coùù hai caùch ñaët vaán ñeà:
- Caùch thöù nhaát: Khi saûn löôïng thöïc teá thaáp hôn Qp laø
bao nhieâu % thì thaát nghieäp seõ taêng theâm 1%.
- Caùch thöù hai: Khi toác ñoä taêng cuûa saûn löôïng thöïc teá cao
hôn toác ñoä taêng cuûa saûn löôïng tieàm naêng bao nhieâu % thì thaát
nghieäp seõ giaûm bôùt 1%.
⇒ Ñònh luaät Okun:
Caùch thöù nhaát: Theo P.A.Samuelson vaø W.D.
Nordhaus: "Khi Q thaáp hôn Qp 2% thì thaát nghieäp seõ taêng theâm 1%
so vôùi thaát nghieäp töï nhieân".
7
Töø ñoù suy ra: Neáu saûn löôïng thöïc teá (Qtt) < Saûn
löôïng tieàm naêng (Qp) moät löôïng X(%) thì thaát nghieäp seõ
taêng theâm moät löôïng:
X
∆U
= 2
Maø X ñöôïc xaùc ñònh bôûi: Qp - Qt
X= x10
Qp 0

Neân: Qp - Qt
x50
∆U =
Qp
∆ U laø tyû leä thaát nghieäp taêng leân theâm do saûn
löôïng thaáp hôn möùc
tieàm naêng.
Do taïi möùc saûn löôïng tieàm naêng ñaõ coù thaát
nghieäp baèng vôùi thaát nghieäp töï nhieân. Cho neân, tyû leä
thaát nghieäp thöïc teá (Ut) phaûi baèng thaát nghieäp töï
nhieân (Un) coäng vôùi ∆ U.
Töùc laø:
Qp - Qt
Ut = Un x50
+ Qp
b. Chu kyø kinh teá trong moâ hình Keynes
Caàn phaân bieät quan ñieåm coå ñieån vaø quan ñieåm
cuûa Keynes veà vaán ñeà xaùc ñònh saûn löôïng treân 2 quan
ñieåm:
-Theo quan ñieåm coå ñieån: giaù caû vaø tieàn löông
hoaøn toaøn linh hoaït neân ñöôøng toång cung thaúng ñöùng.8
Do ñoù, vôùi quan ñieåm naøy khoâng coù thaát nghieäp
khoâng töï nguyeän, chính saùch kinh teá vó moâ khoâng theå
taùc ñoäng ñeán saûn löôïng.
- Theo Keynes, giaù caû vaø tieàn coâng khoâng linh hoaït
trong 1 khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Vì theá ñöôøng AS
naèm ngang. Trong tröôøng hôïp naøy baát cöù söï thay ñoåi
naøo cuûa toång caàu ñeàu ñöôïc phaûn aùnh vaøo söï thay
ñoåi saûn löôïng thöïc teá hôn laø giaù caû.
Theo oâng, ñoái vôùi neàn kinh teá coù thaát nghieäp cao
vaø dai daúng, CP coù theå coù chính saùch kinh teá vó moâ
nhaèm kích caàu ñaàu tö vaø caàu tieâu duøng caûi thieän tình
AD2
hình. AD
AD

E0 AD1

E1


Y
Yp
Y1
c. Taùc ñoäng qua laïi giöõa soá nhaân Keynes vaø nhaân toá gia toác
Thuyeát moâ hình soá nhaân - gia toác (Multiplier-
Accelerator model Theory) ñeà xuaát caùch giaûi thích chu kyø
döïa vaøo moät cuù soác beân ngoaøi, ñöôïc lan truyeàn bôûi
soá nhaân cuøng vôùi nhaân gia toác, taïo neân söï dao ñoäng
leân xuoáng cuûa SL(Samuelson).
Chuùng ta bieát, soá nhaân Keynes laø heä soá phaûn
aùnh löôïng thay ñoåi cuûa SL khi toång caàu thay ñoåi 1 ñôn
vò. Moät trong caùc yeáu toá naêng ñoäng laøm thay ñoåi
toång caàu laø ñaàu tö cuûa tö nhaân (I). Theo Samuelson, söï
thay ñoåi trong ñaàu tö vöøa laø nguyeân nhaân vöøa laø keát
quaû cuûa chu kyø kinh doanh. Laø nguyeân nhaân bôûi vì vieäc
gia taêng hay giaûm bôùt ñaàu tö seõ daãn ñeán söï gia taêng9
hay suït giaûm cuûa saûn löôïng. Taùc ñoäng naøy ñöôïc theå
hieän baèng moâ hình soá nhaân ∆ Y = m’.∆ AD. Laø keát quaû
vì trong caùc chu kyø KD, SL lieân tuïc taêng leân vaø giaûm
xuoáng. Khi SL thay ñoåi ñaàu tö cuõng thay ñoåi theo. Taùc
ñoäng cuûa SL laøm thay ñoåi ñaàu tö ñöôïc goïi laø nhaân toá gia toác .
Samuelson cho raèng söï töông taùc giöõa soá nhaân vaø gia
toác taïo ra chu kyø kinh doanh.
Töø thuyeát ñoù, ngoaøi nhöõng nhaân toá taùc ñoäng
ñeán ñaàu tö ñaõ neâu trong chöông 3, vieäc taêng voán, taêng
ñaàu tö coøn xaûy ra khi saûn löôïng taêng. Hôn nöõa, saûn
löôïng phaûi lieân tuïc taêng cuøng nhòp ñoä môùi ñaûm baûo
cho voán ñaàu tö khoâng ñoåi. Keát quaû laø, khi saûn löôïng
ngöøng taêng, thì ñaàu tö roøng ( ñaàu tö taêng theâm voán tö
baûn) giaûm ñeán 0 vaø toång ñaàu tö chæ baèng ñaàu tö ñeå
duy trì naêng löïc saûn xuaát hieän coù.
Ngöôïc laïi, khi saûn löôïng giaûm, ñaàu tö seõ giaûm
xuoáng döôùi 0 trong thôøi gian daøi.
Cô cheá phoái hôïp nhaân toá gia toác vaø moâ hình soá nhaân coù
theå moâ taû
nhö sau (cô cheá hình thaønh chu kyø kinh doanh):
Ñaàu tö taêng ⇒ saûn löôïng taêng (theo moâ hình soá
nhaân) ⇒ ñaàu tö taêng( theo soá nhaân gia toác) ⇒ saûn löôïng
taêng,.. ñaït ñænh chu kyø.
Tieáp ñeán:
Saûn löôïng ngöøng taêng ⇒ ñaàu tö giaûm (theo nhaân
toá gia toác)⇒ saûn löôïng giaûm (theo moâ hình soá nhaân) ⇒
ñaàu tö giaûm ( theo nhaân toá gia toác) ⇒ saûn löôïng giaûm,...
chaïm ñaùy chu kyø. Tieáp ñeán, ñaàu tö taêng leân vaø chu kyø laïi
baét ñaàu töø ñaàu.
2.6. Taùc ñoäng cuûa Chính phuû vaøo chu kyø kinh teá
10
Taùc ñoäng vaøo chu kyø kinh teá thöïc chaát laø ñeå loaïi
boû suy thoaùi. Vieäc ngaên chaën suy thoaùi chæ coù theå do
Chính phuû thöïc hieän. Chính phuû caàn:
- Hieåu vaø naém ñöôïc chu kyø cuûa nhöõng löïc taùc
ñoäng beân trong vaø beân ngoaøi, töø ñoù CP tìm caùch khai
thaùc neàn kinh teá sao cho hoaït ñoäng ôû möùc SL tieàm
naêng trong thôøi gian daøi.
- Theo doõi vaø döï baùo caùc dieãn bieán kinh teá ñeå coù
giaûi phaùp phoøng ngöøa.
Bôûi leõ ñôn giaûn, neáu nhö caùc nhaø kinh doanh ñöôïc
döï baùo raèng saép tôùi neàn kinh teá seõ ñi xuoáng, thì hoï
seõ yù thöùc ñöôïc raèng caàn phaûi giaûm bôùt haøng toàn
kho.
Töông töï nhö vaäy, neáu caùc nhaø hoaïch ñònh chính
saùch kinh teá thaáy tröôùc saép coù moät thôøi kyø phoàn
thònh veà kinh teá, hoï coù theå coù nhöõng bieän phaùp tieàn
teä hoaëc thueá khoa ñeå haïn cheá chi tieâu.
- Söû duïng caùc coâng cuï quaûn lyù vó moâ cuûa CP nhö
chính saùch taøi chính, tieàn teä, giaù caû ñeå ñieàu tieát caùc
bieán ñoäng.
- Aùp duïng chính saùch kích caàu ñaàu tö, kích caàu tieâu
duøng ñoàng boä vaø phuø hôïp vôùi maët baèng kinh teá taïo
ra söï taêng tröôûng oån ñònh vaø beàn vöõng.
- Caûi caùch caùc cô caáu kinh teá ñeå choáng laïi khuûng
hoaûng.
III. TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ

1. Ñònh nghóa
Laø söï gia taêng löïc löôïng kinh teá cuûa naêm naøy so vôùi naêm
tröôùc hoaëc naêm ñöôïc choïn laøm xuaát phaùt ñieåm cuûa chu kyø
nghieân cöùu.
11
Hoaëc: Laø söï taêng theo quy moâ saûn löôïng hay thu nhaäp bình
quaân ñaàu ngöôøi cuûa moät neàn kinh teá trong moät thôøi kyø nhaát ñònh
(thöôøng laø 1 naêm). Ñoù laø keát quaû ñöôïc taïo ra bôûi taát caû caùc
hoaït ñoäng saûn xuaát vaø dòch vuï trong neàn kinh teá.
Toác ñoä taêng haøng naêm phaûn aùnh % thay ñoåi cuûa
saûn löôïng naêm sau so vôùi naêm tröôùc.
Ch æ t ie â u n a ê m ( t ) - c h æ t ie â u
n a ê m ( t -1 ) x100
Vt =

Vt laø toác æ t ie â u n a ê m (moät chæ tieâu naøo ñoù
Ch ñoä taêng cuûa t -1 )
naêm t
Chæ tieâu naêm t vaø naêm (t –1) coù theå laø GNP
hoaëc GDP.
2. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán möùc taêng tröôûng KTQD
2.1. Tæ leä tích luõy vaø tieâu duøng
- Khi taêng tích luõy, giaûm tieâu duøng seõ haïn cheá
taêng tröôûng.
- Neáu taêng tieâu duøng seõ taêng saûn xuaát.
Coù: YD = C + S
C
C= C + MPC.Y
E


S= -C + MPS.Y
C
45
Y
o
Y
-C

2.2. Tích luõy, ñaàu tö vaø ñeå daønh12
Ñeå daønh chæ ñôn giaûn laø khoâng tieâu duøng heát thu
nhaäp, muoán daønh laïi moät phaàn ñeå ñeà phoøng ruûi ro
hoaëc chöa bieát duøng soá tieàn ñoù vaøo vieäc gì do baõo
hoøa veà nhu caàu tieâu duøng.
Tích luõy laø söï ñeå daønh coù muïc ñích ñaàu tö, chôø cô
hoäi, chôø ñuû söùc seõ ñaàu tö.
Ñaàu tö laø bieán tích luõy thaønh cô sôûSvaät chaát kyõ
(Quoác
S= -C + MPS.Y 2
S
I, daân)
thuaät cho söï taêng tröôûng kinh teá.
i
E
S
I 1
C i1
I (i)
Y i2

Y Y* I
-C

Söï taùc ñoäng cuûa tieát kieäm vaø ñaàu tö ñeán thu nhaäp vaø taêng tröôûng
kinh teá. Taïi ñieåm E möùc tieát kieäm mong muoán baèng möùc ñaàu tö mong
muoán.
3. Caùc daïng taêng tröôûng kinh teá
3.1. Taêng tröôûng kieåu “bong boùng xaø phoøng”
Ñoù laø söï taêng tröôøng nhanh vaø keùm beàn vöõng.
Ñaëc ñieåm:
- Coù khaùt voïng taêng tröôûng nhanh, daãn ñeán ñaàu tö
oà aït, ñaàu tö khoâng nhöõng baèng voán vay daøi haïn maø
coøn baèng voán vay ngaén vaø trung haïn. Ñieàu ñoù deã daãn
ñeán khuûng hoaûng taøi chính, vaø keát cuïc laø söï suy thoaùi
kinh teá.
- Vay nôï nöôùc ngoaøi lôùn nhöng söû duïng voán keùm
hieäu quaû.(Ñieån hình laø Achentina)
13
-Chæ taäp trung ñaàu tö moät soá ngaønh, neân khi
nhöõng ngaønh naøy thaát baïi trong caïnh tranh quoác teá,
neàn kinh teá ñaát nöôùc seõ suïp ñoå nhanh choùng.
3.2. Taêng tröôûng kinh teá noùng
Ñoù laø söï taêng tröôûng kinh teá cao nhöng phaûi traû
giaù quaù lôùn veà nhieàu maët, nhö veà moâi tröôøng, daân
soá, cô sôû haï taàng,… ñoàng thôøi ñoù laø söï phaùt trieån
phieán dieän veà kinh teá, khoâng xuaát phaùt töø tieàm naêng
cuûa ñaát nöôùc.
3.3. Taêng tröôûng caân ñoái
Ñoù laø söï taêng tröôûng kinh teá trong khi giöõ nguyeân
cô caáu söû duïng thu nhaäp quoác daân.
Taêng tröôûng caân ñoái khaùc vôùi taêng tröôûng ñeàu
ñaën. Taêng tröôûng ñeàu ñaën noùi ñeán vieäc taêng tröôûng
ñeàu ñaën vôùi nhòp ñoä khoâng ñoåi, lieân tuïc trong nhieàu
naêm cuûa GNP, vaø GDP.
3.4. Taêng tröôûng toái öu
Taêng tröôûng toái öu laø vò trí neàn kinh teá naèm treân
ñöôøng cong saûn löôïng tieàm naêng. Taïi ñoù möùc thaát
nghieäp baèng vôùi thaát nghieäp töï nhieân.
4. Caùc bieåu hieän ñieån hình veà kinh teá trong söï taêng tröôûng
4.1. Giaù caû taêng do ñoù laïm phaùt taêng
P taêng do moät soá nguyeân nhaân sau:
- Do môû roäng SXKD ⇒ nhu caàu veà TLSX ⇑ ⇒P ⇑
- Do giaù caû haøng hoùa ñaàu vaøo taêng neân giaù
thaønh, giaù caû ñaàu ra phaûi taêng.
- Do söï kì voïng veà lôïi nhuaän cuûa caùc nhaø ñaàu tö
taêng ⇒I⇑⇒ AD⇑ .
- Xuaát khaåu taêng ⇒AD⇑14
Toùm laïi, AD⇑ daãn ñeán P⇑ .
4.2. Ñaàu tö taêng
I⇑⇒ AD⇑ .
4.3. Laõi suaát ngaân haøng taêng (i⇑ )
I⇑ ⇒MD ⇑⇒ i ⇑ .
4.4. Söï chu chuyeån cuûa voán taêng
4.5. Nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng veà möùc ñoä chi tieâu, tích luõy vaø
ñaàu tö
Khi neàn kinh teá taêng tröôûng cao vaø lieân tuïc trong
nhieàu naêm seõ taïo neân taâm lyù laïc quan, töø ñoù daãn
ñeán C>S, ñaàu tö oà aït,…
15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản