Bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 5

Chia sẻ: nguyenthao1669

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 5

CHÖÔNG V
THAÁT NGHIEÄP VAØ LAÏM PHAÙT
I. THAÁT NGHIEÄP
1. Taùc haïi cuûa thaát nghieäp
Thöù nhaát, ñoái vôùi caù nhaân vaø gia ñình ngöôøi bò
thaát nghieäp: Ñôøi soáng cuûa hoï seõ toài teä hôn do maát
nguoàn thu nhaäp, kyõ naêng chuyeân moân bò soùi moøn,
maát nieàm tin trong cuoäc soáng, nguy cô beänh taät taêng
leân, haïnh phuùc gia ñình bò ñe doaï, con caùi chòu nhieàu
thieät thoøi.
Thöù hai, ñoái vôùi xaõ hoäi: Phaûi chi phí cho ñoäi quaân
thaát nghieäp (nhaát laø ôû caùc nöôùc coù cheá ñoä trôï caáp
thaát nghieäp); phaûi chi nhieàu tieàn hôn cho beänh taät;
phaûi ñöông ñaàu vôùi caùc teä naïn xaõ hoäi nhö troäm caép,
röôïu cheø,… do ngöôøi thaát nghieäp gaây ra; phaûi chi nhieàu
tieàn hôn cho vieäc xöû lyù toäi phaïm.
Thöù ba, ñoái vôùi hieäu quaû neàn kinh teá: TN cao laøm
cho neàn kinh teá h/ñ khoâng coù hieäu quaû.
2. Moät soá khaùi nieäm cô sôû
- Nhöõng ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng laø nhöõng
ngöôøi ôû ñoä tuoåi coù nghóa vuï vaø quyeàn lôïi lao ñoäng
theo quy ñònh ñaõ ghi trong hieán phaùp.
- Löïc löôïng lao ñoäng laø soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao
ñoäng ñang coù vieäc hoaëc chöa coù vieäc laøm nhöng ñang
tìm kieám vieäc laøm.
ÔÛ VN, nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc coù theå naèm trong
tuoåi lao ñoäng hoaëc ngoaøi tuoåi LÑ. Soá ngöôøi ngoaøi tuoåi LÑ
coù vieäc laøm ñöôïc tính vaøo löïc löôïng lao ñoäng theo giôùi haïn
(>13 vaø
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản