Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
244
lượt xem
165
download

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. SQL DATA SOURCE 1. Giới thiệu Điều khiển SqlDataSource dung để kết nối CSDL nếu dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ trong các hệ quản trị CSDL như: SQLServer, Ocracle Server, . . . Chọn đối tượng CSDL như Table, View hay câu lệnh truy vấn SQL và có thể khai báo điều kiện lọc dữ liệu (Where) với nhiều cách như: giá trị định sẳn, đối tượng Session, Request.form, Request.QueryString . . .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8

 1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Chương 3 KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ASP.NET  Sử dụng các thành phần kết nối CSDL như : SQLDataSource, Access Data Source, XML Data Source, . . .  Cách truyền tham số vào các điều khiển I. SQL DATA SOURCE 1. Giới thiệu Điều khiển SqlDataSource dung để kết nối CSDL nếu dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ trong các hệ quản trị CSDL như: SQLServer, Ocracle Server, . . . Chọn đối tượng CSDL như Table, View hay câu lệnh truy vấn SQL và có thể khai báo điều kiện lọc dữ liệu (Where) với nhiều cách như: giá trị định sẳn, đối tượng Session, Request.form, Request.QueryString . . . 2. Kết nối và trình bày CSDL a. Tạo kết nối Tạo trang aspx và kéo điều khiển SQLDataSource từ ngăn data trên thanh Tollbox Chọn tiếp vào Conigure Data Source Nếu trước đó đã có tạo kết nối CSDL thì chọn vào Combobox để chọn CSDL đã kết nối. Để tạo mới kết nối CSDL thì chọn New Connection Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 54
 2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Tạo kết nối CSDL mới Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 55
 3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo các thông số cho SQLServer và chọn CSDL cần kết nối Kiểm tra kết quả kết nối  Chọn Next  Chọn Next  Xác định nguồn dữ liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn có thể chỉ định điều kiện lọc dữ liệu và sắp xếp. Chỉ định các cột dữ liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 56
 4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo điều kiện mệnh đề Where (Nếu có) Khai báo sắp xếp (Nếu cần)  Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish để hòan thành Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 57
 5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Phần mã của giao tiếp này có được như sau: b. Trình bày dữ liệu lên trang Để trình bày dữ liệu trên Webform sau khi thực hiện kết nối CSDL ta sẽ sử dụng trình điều khiển lưới Gridview. Tạo Gridview vào trang từ ngăn Data trên Thanh Toolbox Chọn Choose DataSource là: SqldataSource1 đã tạo Ghi chú:  Chọn mẫu định dạng lưới: Auto Format  Để tạo phân trang dữ liệu: Đánh dấu chọn : Enable Paging  Để cho phép sắp xếp khi click vào tiếu đề cột đánh dấu chọn: Enable Sorting Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 58
 6. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thi hành tarng DSTacgia.aspx:  Click tiêu đề lưới để kiểm tra tính sắp xếp  Click số thứ tự trang (Cuối lưới) để kiểm tra tính phân trang 3. Điều khiển SQL Data Source và tham số. a. Điều khiển SQL DataSource và Request.QueryString Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số có thể được gán trực tiếp thông qua đối tượng Request.Querystring (Truyền tham số qua liên kết trang.)  Tạo trang cho phép truyền tham số qua liên kết. Khi click vào liên kết trang liên kết có địa chỉ kèm theo tham số dạng như sau: http://localhost:49222/KetnoiCSDL/SachNXB.aspx?MaNXB=3 Thực hiện: o Tạo trang NhaXB.aspx với nguồn dữ liệu là tòan bộ danh mục nhà xúât bản được trình bày trên lưới GridView như sau Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 59
 7. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Điều chỉnh bổ sung và lưới 1 cột liên kết Chọn Edit Column từ GiridView Task Thực hiện bổ sung 1 cột dạng HyperLinkField Với các thuộc tính:  HeaderText: Nhãn tiêu đề cột  Text: Nhãn hiện thị trong cột (Giống nhau trên tất cả các ô) Hoặc  DatTextField: Dùng giá trị từ 1 field chỉ định trong nguồn dữ liệu  DataNavigateUrlFields: Danh mục tên các tham số ghi cách nhau bởi dấu ,  DataNavigateUrlFormatting: Địa chỉ trang liên kết kèm tham số dạng ~/SachNXB.aspx?MaNXB={0} Trong đó giá trị tham số ghi dưới dạng chỉ số các tham số được khai báo trong thuộc tính DataNavigateUrlFields bắt đầu là 0 và cách nhau là dấu , Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 60
 8. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thi hành:  Tạo trang hiện thị dữ liệu với nguồn dữ liệu có tham số qua liên kết (Request.QueryString). Chỉ định nguồn dữ liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 61
 9. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo điều kiện (Where) với tham số là QueryString. Đặt tên QueryStringField là: MaNXB  Add Thi hành : Trang NhaXB.aspx Click vào liên kết Xem sách của 1 nhà xuất bản (VD: Với MaNXB là 2)  Các sách của Nhà xuất bản tương ứng sẽ được trình bày b. Điều khiển SQL DataSource và Request.Form Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số là giá trị trên form. Tạo trang Lietkesach.aspx gồm: o 1 Control Textbox chỉ định thuộc tính ID: MaNXB o 1 Button chỉ định thuộc tính PostbackURL: ~/Lietkesach.aspx (Chính trang thiết kế) o Tạo SqlDataSource với nguồn dữ liệu như sau: Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 62
 10. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Điều kiện cho nguồn dữ liệu Với giá trị điều kiện Form field là: MaNXB (tên Textbx trên trang) Thực thi:Nhập MANXB vào textbox Click nút Xem c. Điều khiển SQL DataSource và điều khiển trình chủ Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 63
 11. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Ta có thể khai báo tham số trong điều khiển SqlDataSource mà giá trị được lấy từ điều khiển trình chủ Vì dụ thiết kế trang Chudesach.aspx thực hiện liệt kê danh mục sách có chủ đề được chọn từ điều khiển trình chủ DropdownList.  Thiết kế Dropdownlist (ddlChude) với nguồn dữ liệu cho từ Table Chude o Tạo SQL DataSource (SqlDataSource1) cho DropDownList Với nguồn dữ liệu cho DropDownList là Table Chude: o Tạo DropDownList vào trang đặt thuộc tính  ID: ddlChude  DataSourceID: SqlDataSource1  DataTextField: TenCD (Field hiện thị)  AutoPostBack: True  DataValuefield: MaCD (Field giá trị để truyền tham số)  Tạo GridView (GridView1) Với nguồn dữ liệu từ Table Sach Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 64
 12. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Và tham số điều kiện (Where) o Thi hành: Chọn 1 chủ đề sách từ DropdownList thì các sách tương ứng của chủ đề sẽ hiển thị. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 65
 13. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net d. Điều khiển SQL DataSource và thủ tục nội tại Tương tự như trường hợp kết nối CSDL bằng phát biểu SQL ta có thể sử dụng điều khiển kết nối CSDL SqlDatasource để truy cập CSDL SQL Server bằng thủ tục nội tại (Stored Procedure) Ví dụ trong CSDL SQLServer QLBanSach ta tạo 1 thủ tục (Stored Procedure) Sachtheogia cho phép liệt kê các quyển sách với 2 tham số cho Procedure là Giatu và Giaden. Use QLBansach Create Proc Sachtheogia @Giatu int, @Giaden Int as Select Masach, Tensach, Dongia, Mota, Tenchude, TenNXB,Ngaycapnhat From sach s, Chude c, nhaxuatban n Where c.MaCD=s.MaCD and n.MaNXB=s.MaNXB and Dongia Between @Giatu and @Giaden Lưu ý : Trong thủ tục có khai báo 2 tham số tên @Giatu và @Giaden Khi cấu hình Data Source cho điều khiển SqlDataSource Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 66
 14. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Ta chọn : Specify a Custom SQL satament or stored procedure Tiếp tục chọn Stored Procedure cần kết nối. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 67
 15. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Xác định giá trị cho tham số của Procedure có thể là: Giá trị trực tiếp, QueryString, Form, hay điều khiển trình chủ (Ví dụ sử dụng điều khiển trình chủ DropDownlist1, DropDownList2 tương ứng 2 tham số Giatu và Giaden) Thi hành: Hãy Click chọn Giá từ DropDownList1 và Giá đến DropDownList2thì các sách thõa điều kiện giá sẽ hiện thị tương ứng vào GridView Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản