Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
240
lượt xem
162
download

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS, XML 1. Điều khiển Access Data Source Tương tự như điều khiển kết nối cơ sở dữ liêu SQLDataSource dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu SQLserver điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu AccessDataSource dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu Access MDB). Như vây khi có nhu cấu kết nối với CSDL Acces ta dùng điều khiển AccessDataSource từ ngăn Data trên thanh Toolbox.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 9

  1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net II. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS, XML 1. Điều khiển Access Data Source Tương tự như điều khiển kết nối cơ sở dữ liêu SQLDataSource dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu SQLserver điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu AccessDataSource dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu Access MDB). Như vây khi có nhu cấu kết nối với CSDL Acces ta dùng điều khiển AccessDataSource từ ngăn Data trên thanh Toolbox. Ví dụ thiết kế trang DanhsachKH.aspx truy xuất và hiện thị Danh sách khách hang từ Table khachhang của CSDL QLBansach.mdb (Access)  Tạo AccessDataSource vào trang  Chọn Configure Data Source . . .: Để thực hiện kết nối  Chọn Nút Browse để tìm và chọn CSDL Access : QLBansach (Thông thướng được tổ chức lưu trữ trong thư mục App_Data của ứng dụng) Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 69
  2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Chọn Ok và chọn Next để tiếp tục  Xác định nguồn dữ liệu (Khai báo điều kiện và sắp xếp nếu có) tiếp tục chọn Next  Chọn Test Query để xem kết quả, chọn Finish để hòan tất  Tạo điều khiển lưới gridView và chỉ định nguồn dữ liệu là AccessdataSource1 vừa tạo. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 70
  3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Thi hành xem kết quả Ghi chú: Để truyền giá trị cho các tham số theo các hình thức: Form, QueryString, Control, . . . ta khai báo tương tự như sử dụng điều khiển SQLDataSource . 2. Điều khiển XML DataSource Ngòai các điều khiển kết nối CSDL SQLDataSource, AccessDataSource chúng ta có thể sử dụng điều khiển kết nối CSDL định dạng XML. Tuy nhiên khác với SQLDataSource, AccessDataSource khi sử dụng điều khiển XMDataSource ta cần có tập tin XML. Sử dụng điều khiển XMLDataSource từ ngăn Data trên thanh Toolbox. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 71
  4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Ví dụ thiết kế trang DanhsachSV.aspx hiện thị từ tập tin XML (DanhsachSV.XML)  Tạo tập tin DanhsachSV.XML  Triệu gọi trang DanhsaxhSV.xml lên trình duyệt có kết quả như sau:  Tạo điều khiển XMLDataSource vào trang DanhsachSV.aspx  Chọn Configure Data Source . . .: Để thực hiện kết nối Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 72
  5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Chọn Nút Browse để tìm và chọn tập tin DanhsachSV.  Chọn Ok để hòan tất  Tạo điều khiển lưới gridView và chỉ định nguồn dữ liệu là AccessdataSource1 vừa tạo.  Thi hành xem kết quả Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 73
  6. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net III. KẾT NỐI VÀ CẬP NHẬT CSDL SQLDataSource và Access DataSource ngoài chức năng thong thường cho phép tạo kết nối CSDL và truy xúât dữ liệu còn cho thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu như: Thêm, Xóa, Sửa (Insert, Update. Delete) Ví dụ minh họa: Thực hiện chức năng “Nhập sách mới” vào Table Sach CSDL trong QLBansach. Trang web được thiết kế với các Control tương ứng dư liệu cần nhập mới vào Table Sach  Tạo Control SqlDataSource vào trang  Tạo kết nối với CSDL QLBansach cho SqlDataSource o Chọn “Specify columns from a table or view” Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 74
  7. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Name: Sach o Columns : chọn tất cả các cột cần nhập mới dữ liệu tương ứng o Chọn Advanced … Chọn “Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements” (Tự động tạo các câu truy vấn INSERT, UPDATE, DELETE) o Click Next  Finish o Phải chuột SqlDataSource1, chọn Property, chọn thuộc tính o “InsertQuery” : Câu lệnh nhập liệu o DeleteQuery: Câu lệnh xóa dữ liệu o UpdateQuery: Câu lệnh cập nhật sự điều chỉnh dữ liệu. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 75
  8. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Liên kết 1 cột trong bảng với 1 control trong màn hình (ví dụ cột Tensach liên kết với control txtTensach) o Parameters : MaBanTin (tên field cần nhập liệu) o Parameter source : Control o ControlID : txtMaBanTin (Tên Control chứa DL cần them) Tương tự cho các cột khác Trong trường hợp cột Hinhminhoa thì bấm vào “Show advanced properties” o PropertyName chọn FileName Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 76
  9. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Viết hàm xử lý sự kiện click cho nút Lưu protected void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e) { SqlDataSource1.Insert(); } o Chạy và kiểm tra chương trình. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 77
Đồng bộ tài khoản