Bài giảng môn Marketing - chương 1 Đại cương về marketing

Chia sẻ: member7

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn marketing - chương 1 đại cương về marketing', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng môn Marketing - chương 1 Đại cương về marketing

MÔN MARKETING CĂN BẢN


CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING
TRẦN MAI ĐÔNG
Email:tmd169@yahoo.com
NỘI DUNG
 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING
 KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING
 QUẢN TRỊ MARKETING
 CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING
 MARKETING HỖN HỢP - (MARKETING MIX)
 THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT
THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI
SỰ RA ĐỜI CỦA MARKETING

– Quan hệ giữa người bán với người mua
Quan hệ
mâu thuẫn
– Quan hệ giữa người bán với người bán
– Để giải quyết quan hệ mâu thuẫn và để đẩy
mạnh tiêu thụ hàng hoá
Sự ra đời của marketing
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
MARKETING
 Marketing cổ điển/ truyền thống
 Marketing hiện đại
KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING
Khách hàng 
thật sự
Nhu cầu, mong muốn, 
Khách hàng  và yêu cầu
tiềm năng    Hàng hóa

Thị trường

Khách hàng # 
người tiêu thụ
Trao đổi 
 Giá trị,
sự thỏa mãn 
KHÁI NIỆM VỀ
MARKETING
 Theo AMA ( American Marketing Association)
“Marketing là tiến trình kế hoạch và thực hiện sự
sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng,
hành hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn
những mục tiêu cá nhân và tổ chức”
 “ Làm thị trường” – những họat động trên thị trường
nhằm tạo sự trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và
mong muốn của con người/khách hàng - satisfy the
needs and wants of customer
KHÁI NIỆM VỀ MARKETING
 Hiểu nhu cầu của khách hàng giúp ta những gì?

– Nhận ra các “khoảng trống” thị trường.

– Cung cấp sản phẩm đúng lúc, đúng chỗ

– Thỏa mãn những mong đợi của khách hàng

– Dẫn dắt khách hàng

– “Tạo cầu”
MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG

 Thị trường hàng tiêu dùng
 Thị trường hàng công
nghiệp
 Thị trường toàn cầu
 Thị trường phi lợi nhuận và
cơ quan nhà nước.
THẢO LUẬN
 Marketing?
 Chia nhóm.
 Chọn lựa sản phẩm
 Giá trị khách hàng?
 Sự thỏa mãn khách hàng? Tại sao có và
tại sao không?
QUẢN TRỊ MARKETING
 Là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và
kiểm tra việc thi hành những biện pháp
nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những
cuộc trao đổi có lợi với những người mua
đã được lựa chọn để đạt những nhiệm
vụ xác định của doanh nghiệp như thu lợi
nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở
rộng thị trường..v.v.…
CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ
MARKETING
• Khách hàng thích sự tiên ích và những sản
Quan niệm hoàn thiện phẩm giá thành vừa túi tiền
sản xuất • Tăng cường sản xuất và phân phối.
Quan niệm hoàn thiện • Khách hàng quan tâm đến chất lượng,
hàng hóa chức năng sản phẩm và tính năng cách tân

Quan niệm tăng cường • Khách hàng sẽ mua sản phẩm nếu công ty
nổ lực thương mại xúc tiến hay bán những sản phẩm.

• Tập trung vào nhu cầu, mong muốn của
Quan niệm Marketing thị trường mục tiêu và thỏa mãn khách hàng
tốt hơn đối thủ cạnh tranh

• Tập trung vào nhu cầu, mong muốn của
Quan niệm Marketing xã hội thị trường mục tiêu và cung cấp thêm những
giá trị thặng dư và trách nhiệm với xã hội
SELLING # MARKETING
Khởi 
Tập trung Chiến lược Mục tiêu
điểm

Bán hàng và Thu lợi nhuận qua việc gia 
    Nhà sản xuất Hàng hóa  xúc tiến tăng khối lượng hàng bán ra


Quan niệm SellingNhu cầu  Những nỗ lực tổng 
                            Thu lợi nhuận qua việc thỏa 
Thị trường
khách hàng hợp của marketing
                    mãn nhu cầu khách hàngQuan niệm Marketing
MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX)
3Cs
Customer
Corporation
MARKETING HỖN HỢP
(MARKETING MIX)

 Product:
– Taïo ra saûn phaåm ñuùng theo yeâu caàu
cuûa thò tröôøng.
– Haáp daãn, thu huùt ngöôøi mua, ñaùp
öùng mong muoán cuûa ngöôøi tieâu duøng
 Price:
– Linh hoaït tính toaùn ñeå vöøa mang laïi lôïi
nhuaän cho mình, vöøa vôùi tuùi tieàn cuûa
ngöôøi mua
– Baûo ñaûm tính caïnh tranh treân thò
tröôøng
MARKETING HỖN HỢP
(MARKETING MIX)

 Place:
– Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï,
– Baûo ñaûm baùn ñöôïc nhanh, nhieàu,
tieát kieäm chi phí, thuaän tieän cho
ngöôøi mua.
 Promotion:
– Toå chöùc quaûng caùo, thoâng tin,
caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi
– Taïo uy tín cho saûn phaåm ñeå loâi
keùo, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi
THÁCH THỨC CỦA MARKETING
TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI
MỚI
KẾT NỐI VỐI KHÁCH HÀNG
KẾT NỐI CÔNG NGHỆ  Duy trì mối quan hệ
Computer Kết nối trực tiếp
EDI Thương mại điện tử
InternetKết nối với thế 
Kết nối với đối tác  giới xung quanh 
Marketing chúng ta
• kết nối với các bộ phận  • kết nối tòan cầu
khác của công ty. • Kết nối với trách 
• Kết nối với các nhà cung  nhiệm xã hội
ứng và phân phối
• Kết nối với đối tác chiến 
lược.
THANK YOU VERY MUCH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản