Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1

Chia sẻ: thanhnga2501

Hạch toán là gì ? Hạch toán là hoạt động quan sát - đo lường - tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế nhằm thông báo thường xuyên, chính xác và kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế trên tầm vi mô và vĩ mô.

Nội dung Text: Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1

Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

I . KHÁI NIỆM VỀ HẠCH TOÁN :
1.Hạch toán là gì ?
Hạch toán là hoạt động quan sát - đo lường - tính toán và ghi chép các hoạt
động kinh tế nhằm thông báo thường xuyên, chính xác và kịp thời các thông tin về
tình hình kinh tế trên tầm vi mô và vĩ mô.
2.Ý nghĩa và vai trò :
Để có thể quản lý, điều hành hoạt động sản xuất thì con người cần phải có
đầy đủ thông tin một cách toàn diện, chính xác về tình hình, kết quả các hoạt
động sản xuất. Thông thường nắm giữ vai trò quyết định trong việc xác định mục
tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh
tế. Muốn có được thông tin đòi hỏi con người phải thực hiện việc quan sát - đo
lường - tính toán - ghi chép các hoạt động sản xuất.
Quan sát là giai đoạn đầu tiên của quá trình thu thập thông tin nhằm ghi
nhận sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng hay các sự kiện đã xảy ra.
Đo lường là sử dụng các thước đo phù hợp ( thước đo hiện vật, thước đo
lao động, thước đo giá trị) để xác định và biểu hiện mọi hao phí trong sản xuất và
kết quả của quá trình sản xuất.
Tính toán là quá trình sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp -
phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết, thông qua đó có thể biết được tiến độ
thực hiện các mục tiêu, dự án và hiệu quả của các hoạt động kinh tế .
Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại các thông tin đã được quan
sát, đo lường, tính toán trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật
tự nhất định. Qua ghi chép giúp ta có thể thực hiện được việc phản ánh và kiểm
tra toàn diện, có hệ thống các hoạt động sản xuất.
3.Các thước đo sử dụng trong hạch toán :
a.Thước do hiện vật :SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 1 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

Sử dụng các phương thức cân, đong, đo, đếm để giám sát tình hình tài sản,
tình hình thực hiện các chỉ tiêu về mặt số lượng như số lượng vật tư dự trữ, số
lượng vật liệu tiêu hao, số lượng sản phẩm sản xuất được …
Đơn vị của thước đo tùy thuộc vào đặc tính tự nhiên của các đối tượng
được tính toán. Ví dụ : để đo trọng lượng ta sử dụng các đơn vi. Như tấn, tạ,
kg…,đo độ dài : m,dm,…
Mặt hạn chế của thước đo hiện vật là nó chỉ được sử dụng để xác định số
lượng của từng loại đối tượng tài sản khác nhau nên nó không thể cung cấp được
chỉ tiêu tổng hợp về số lượngđối với tất cả các loại tài sản của đơn vị.
b.Thước đo lao động :
Để xác định lượng thời gian lao động hao phí trong một quá trình kinh
doanh hay trong một công tác nào đó, người ta sử dụng thước đo lao động như
ngày công, giờ công…Thông qua thước đo lao động sẽ giúp ta xác định được năng
suất lao động của công nhân, là cơ sở để xác định tiền công và phân phối thu
nhập cho người lao động.
Mặt hạn chế của thước đo lao động là trong nhiều trường hợp không thể
tổng hợp toàn bộ thời gian lao động của tất cả những người trong đơn vị vì tính
chất lao động của mỗi người khác nhau.
c.Thước đo giá trị :
Thước đo giá trị là sử dụng tiền làm đơn vị tính thống nhất để phản ánh các
chỉ tiêu kinh tế, các loại vật tư, tài sản. Sử dụng thước đo giá trị cho phép tính
được các chỉ tiêu tổng hợp về các loại vật tư, tài sản khác nhau, tổng hợp được
các loại chi phí khác nhau trong một qua trình sản xuất như chỉ tiêu tổng giá trị tài
sản, tổng chi phí sản xuất, tổng giá thành sản phẩm.
Sử dụng thước đo giá trị giúp chúng ta có thể so sánh được các chỉ tiêu kinh
tế tương ứng để xác định hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn. Qua đó cóSVTH : Đặng Thị Thanh Nga 2 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

thể thực hiện giám đốc bằng tiền đối với tất cả các hoạt động kinh tế của đơn
vị.
II.CÁC LOẠI HẠCH TOÁN :
1.Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật :
a.Khái niệm :
Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật là sự quan sát, phản ánh và kiểm tra từng
loại hoạt động mang tính kỹ thuật chuyên môn nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo
thường xuyên, kịp thời quá trình thực hiện các nghiệp vụ đó .
b.Đối tượng của hạch toán nghiệp vụ kĩ thuật :
Là các nghiệp vụ kinh tế hoặc kỹ thuật sản xuất như tiến độ thực hiện các
hoạt động cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các hoạt
động cung cấp, sản xuất, tiêu thụ tình hình biến động và sử dụng các yếu tố của
quá trình tái sản xuất, các nghiệp vụ cụ thể và kết quả sản xuất kinh doanh.
c.Thước đo sử dụng :
Hạch toán nghiệp vụ kĩ thuật không chuyên dùng một laoij thước đo nào cả
mà tùy theo tính chất của từng đối tượng hạch toán.
d.Phương pháp được sử dụng :
Báo cáo trực tiếp bằng chứng từ, văn bản, báo cáo qua điện thoại …
2.Hạch toán thống kê :
a.Khái niệm :
Hạch toán thống kê là một khoa học nghiên cứu và cung cấp những thông
tin có quy luật số lớn về mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện
tượng kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản
chất và quy luật vận động của các sự vật hiện tượng .
b.Đối tượng của hạch toán thống kê :
Hạch toán thống kê có tính tổng hợp rất lớn nên có vị trí quan trọng trong
hệ thống quản lý kinh tế xã hội .Các thông tin của hạch toán thống kê thường gắn

SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 3 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

liền với thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra xu thế vận động và phát triển
của các sự vật hiện tượng giúp cho việc đề ra các chủ trương, đường lối chính
sách phù hợp phát triển kinh tế - xã hội.
c.Thước đo sử dụng :
- Thước đo hiện vật .
- Thước đo lao động .
- Thước đo giá trị.
d.Phương pháp được sử dụng:
- Điều tra thống kê.
- Phân tổ thống kê.
- Số tuyệt đối.
- Số tương đối.
- Số bình quân.
……………..
c.Hạch toán kế toán :
a.Khái niệm:
Là môn khoa học thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tài sản,
nguồn hình thành tài sản và sự vân động của tài sản trong các tổ chức, đơn vị.
b.Đối tượng của hạch toán kế toán:
Lượng tài sản nhất định được biểu hiện dưới dạng vật tư, máy móc, nhà
xưởng, tiền của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp .v.v..Trong quá trình hoạt động
các tổ chức, đơn vị sử dụng các loại tài sản trên để thực hiện những mục tiêu,
nhiệm vụ cụ thể đã đề ra vì vậy đơn vị cần phải được tổ chức quản lý, kiểm tra,
giám sát tình hình hình thành, sử dụng và bảo vệ tài sản của đơn vị.
c.Thước đo sử dụng :
- Thước đo giá trị là chủ yếu và mang tính bắt buộc.
- Thước đo lao dộng.

SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 4 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

- Thước đo hiện vật.
d.Phương pháp được sử dụng :
Để thực hiện đầy đủ chức năng thông tin và kiểm tra về các hoạt động
kinh tế tài chính của đơn vị , hạch toán kế toán xây dựng một hệ thống phương
pháp khoa học riêng bao gồm 4 yếu tố :
- Chứng từ kế toán .
- Tài khoản và ghi kép.
- Tính giá.
- Tổng hợp - cân đối kế toán.
Mỗi một yếu tố trong hệ thống phương pháp này ngoài chức năng thông tin
còn cho phép kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi sự vận động của tài sản giúp cho
việc bảo vệ tài sản và đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng nguyên tắc
và có hiệu quả trong quá trình hoạt động của đơn vị.
III.SO SÁNH CÁC LOẠI HẠCH TOÁN :
Các loại hạch toán
Nghiệp vụ - kĩ thuật Thống kê Kế toán
Khái niệm là sự quan sát, phản là một khoa học Là môn khoa
ánh và kiểm tra từng nghiên cứu và cung học thu thập, xử lý
loại hoạt động mang cấp những thông và cung cấp các
tính kỹ thuật chuyên tin có quy luật số thông tin về tài sản,
môn nhằm phục vụ lớn về mặt lượng nguồn hình thành
cho việc chỉ đạo trong mối quan hệ tài sản và sự vân
thường xuyên, kịp với mặt chất của động của tài sản
thời quá trình thực các hiện tượng trong các tổ chức,
hiện các nghiệp vụ kinh tế xã hội trong đơn vị.
đó điều kiện thời gian
và địa điểm cụ thể
nhằm rút ra bản

SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 5 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La

chất và quy luật
vận động của các
sự vật hiện tượng .

Đối tượng Là các nghiệp vụ Các thông tin của Lượng tài sản nhất
kinh tế hoặc kỹ hạch toán thống kê định được biểu
thuật sản xuất thường gắn liền hiện dưới dạng vật
với thời gian và địa tư, máy móc, nhà
điểm cụ thể nhằm xưởng, tiền của
rút ra xu thế vận các tổ chức, đơn vị,
động và phát triển doanh nghiệp .v.v.
của các sự vật hiện
tượng
Thước đo Không chuyên dùng Cả 3 loại thước đo Cả 3 loại thước đo
được sử loại thước đo nào mà nhưng thước đo giá
dụng sử dụng tùy theo tính trị là chủ yếu và
chất của đối tượng mang tính bắt buộc
hạch toán
Phương pháp Báo cáo trực tiếp Điều tra thống kê. phương pháp khoa
bằng chứng từ, văn - Phân tổ thống kê. học riêng bao gồm
bản, báo cáo qua - Số tuyệt đối. 4 yếu tố :
điện thoại … - Số tương đối. - Chứng từ kế toán.
- Số bình quân. - Tài khoản và ghi
..v.v.. kép.
- Tính giá.
- Tổng hợp - cân
đối kế toánSVTH : Đặng Thị Thanh Nga 6 Lớp : B15KDN
Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La
SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 7 Lớp : B15KDN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản