Bài giảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo

Chia sẻ: vitconxinhdep

Đối với nhà lãnh đạo DN : Tạo tầm nhìn chiến lược hướng vào khách hàng và các giá trị chất lượng rõ ràng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo

Chöông trình ñaøo taïo
NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH
ÑAÏO


CHAÂN DUNG 
NHAØ LAÕNH ÑAÏO
(tt)
PACE’s Copyright ­ 2006
2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ?
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG BOSS
NGƯỜI TRUYỀN LỬA
CEO
THỦ LĨNH

NHẠC TRƯỞNG

THẦN TƯỢNG
HUẤN LUYỆN VIÊNNGƯỜI THẦY MẪU MỰC


TÁC NHÂN XÚC TÁC
3 - Đối tượng lãnh đạo
của Nhà lãnh đạo là gì ?

CHỦ THỂ :
NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?
CHỦ THỂ : Kết hợp, sắp xếp
các đối tượng
NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP lãnh đạo theo :
- Con người
- Công việc
- Phương tiện
- Thời gian &
MANAGEMENT MARKET &
INFORMATION ENVIRONMENT Không gian
THÔNG TIN QUẢN MAN - THỊ TRƯỜNG &
TRỊ CON MÔI TRƯỜNG
NGƯỜI THIÊN THỜI
MACHINE - MÁY MÓC ĐỊA LỢI
MATERIAL - NGUYÊN LIỆU NHÂN HÒA
MONEY - TÀI CHÍNH
METHODOLOGY - KỸ THUẬT
MISCELLANEOUS - TÀI SẢN KHÁC
(THƯƠNG HIỆU, UY TÍN…)
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?

Tính thuần
thục của
nhân viên
Những
Những yếu tố Nhu cầu
đặc điểm
tình huống Nhân viên
cá tính
ảnh hưởng tới
tính hiệu quả
của nhà lãnh Năng lực
đạo nòng cốt
của nhà Ra
Cấu trúc lãnh đạo quyết
nhiệm vụ
định


Loại hình và Quan hệ
Cách sử dụng Lãnh đạo –
quyền lực Nhân viên
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ?
Hành vi Lãnh đạo :
 Tầm nhìn
 Định dạng khung sườn
 Phong cách ấn tượng


Hành vi nhân viên : Yếu tố tình huống :
s Nhận thức về tầm nhìn của lãnh đạo s Khủng hoảng
s Mức độ cảm nhận s Nhu cầu thúc đẩy
s Hài lòng về sự phân quyền cùng nhau đạt đến
s Suy xét đối với những chỉ đạo mù tầm nhìn mới
quángs Thay đổi quan trọng về tổ chức
s Mức độ nỗ lực của nhân viên cao hơn
s Sự thoả mãn của nhân viên lớn hơn
s Tính liên kết, phối hợp tập thể tăng cao hơn
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo?
CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ?
Tính Quy luật Tính sáng tạo
Tính nguyên tắc Tính linh họat
Tính hệ thống “Tùy cơ ứng biến”

Khả năng ứng xử, ứng
dụng khoa học trong
mỗi tình huống cụ thể
4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
PLAN ORGANIZATION LEADER CONTROLS
AL
Planning Organizing Leading Controll
TĨNH ing
(Ổn Dự báo Thiết kế hệ thống, Ra quyết định Các giá trị
định Ra quyết định công việc - sơ đồ Ảnh hưởng KPI
trong tổ chức Các chuẩn
Xây dựng chiến Chức vụ Quyền
1 giai Ra quyết định mực
lược - kế hoạch - lực
đọan)
mục tiêu tổng thể Vận hành hệ Sử dụng quyền Ra quyết
Đặt Mục tiêu từng thống - quy trình lực định
giai đọan công việc Truyền thoâng Đo lường
Quy chế chức Điều tiết – điều So sánh đối
ĐỘNG Thực hiện kế họach
năng -nhiệm vụ - phối chiếu
? Tạo lập Quy chế, quyền hạn
Động viên Đánh giá
chính sách Phân công Phân tích
Xử lý mâu thuẫn
Vận dụng chính Mô tả công việc Điều chỉnh
Đối phó khủng
sách Phân quyền
hoảng
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo?
1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN

2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN

1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN
VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI
1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON
ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU
1. ĐỘNG VIÊN, THÚC ĐẨY MỌI
THÀNH VIÊN

2. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU
THUẨN NỘI BỘ

3. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG
KHỦNG HOẢNG
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo ?
1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VƯƠN TỚI MỤC TIÊU TỐI
HẬU – CỨU CÁNH CHUNG – MẪU SỐ CHUNG
• Dự báo tiên liệu – “Nhìn xa trông rộng”
• Phù hợp với nguyện vọng của mọi thành viên
trong tổ chức
• Phù hợp với môi trường bên ngòai đang chuyển
động, không ngừng biến đổi
(Ñoái vôùi laõnh ñaïo DN : Tạo tầm nhìn chiến
lược hướng vào khách hàng và các giá trị chất
lượng rõ ràng)
• Phù hợp với môi trường bên trong với những nội
lực hiện hữu và tiềm năng
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo?
2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN NÀY - THUYẾT
PHỤC MẠNH MẼ VỀ TẦM NHÌN NÀY
• Đưa ra lời “hiệu triệu” cho mọi thành
viên thừa nhận và xem đó cũng là
cứu cánh của mình.
• Hành vi đó vượt ngòai lệ thường,
được nhận biết như một tác nhân
làm thay đổi hiện trạng
• Kết hợp vấn đề trách nhiệm với
cộng đồng và hỗ trợ công chúng
vào trong các hoạt động kinh doanh

Bạn hảy thử viết ra tầm nhìn cho doanh 
nghiệp của bạn !
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo ?
1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN
TÀI ĐI THEO NHÀ LÃNH ĐẠO
• Giao tiếp, tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ
• Phát triển số lượng & chất lượng thành viên
• Đặt kỳ vọng cao –
• Cam kết chia xẽ những giá trị, những lợi ích
chung
• Tạo thành lực lượng chinh phục
các mục tiêu
tối hậu chung
Bạn làm thế 
nào để chiêu 
mộ anh tài và 
giữ được 
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo ?
1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU
• Phát hiện vấn đề - đặt vấn đề - “lật ngược” vấn đề
• Chọn và chỉ ra những mục tiêu, chuẩn mực – chia nhỏ
mục tiêu – điều chỉnh mục tiêu.
• Kêu gọi “hiến kế” - Hướng dẫn nhân viên tìm kiếm giải
pháp (kế sách) giải quyết vấn đề để thực hiện mục
tiêu.
• Xử lý các bất đồng giữa những người có liên quan trong
quá trình đặt vấn đề, chọn mục tiêu, chọn giải pháp
• Ra Quyết Định cho những vấn đề then choát, quan
trọng, coù tính chiến lược-hoặc khẩn hoặc trong điều
kiện không chắc chắn

Nhóm A : Đặt vấn đề  _ Xác lập mục 
tiêu
Nhóm B : Lật ngược vấn đề _ Xác lập 
4- Đâu là chức năng / công việc
của Nhà Lãnh đạo ?
1. THU PHỤC NHÂN TÂM & GÂY ẢNH HƯỞNG & ĐỘNG VIÊN
THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN
• Gây cảm hứng cho nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát
khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn.
• Truyền dẫn niềm say mê đạt mục tiêu cho nhân viên có
động lực tự thân
• Thúc đẩy nhân viên làm việc bằng sự ngợi khen chân
thành, đúng mức, đúng nơi, đúng lúc.
• Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên
• Cùng “chia ngọt, xẽ bùi” – “nằm gai nếm mật” với nhân
viên
• Tạo bầu không khí , môi trường làm việc cho nhân viên
phát huy mọi năng lực tiềm tàng
Bạn thử đưa ra những cách thức thu 
phục nhân tâm của các đối tượng có 
4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ
“ MAÂU THUAÃN” ­ “ MAÁT ÑOAØN KEÁT ” - “ 
YÙ KIEÁN COØN PHAÂN TAÙN ”
- “ BAÈNG MAËT NHÖNG CHÖA BAÈNG LOØNG”
“ MAÂU THUAÃN” : Baát ñoàng yù kieán ñoái
laäp nhau veà
 noäi dung quan ñieåmMAÂU THUAÃN VEÀ MAËT NOÄI DUNG QUAN 
 caûm xuùc. ÑIEÅM : baát ñoàng veà nhöõng khaùi
nieäm, ñònh nghóa, keát luaän vaø caû
muïc tieâu, phöông phaùp thöïc hieän.
MAÂU THUAÃN VEÀ MAËT CAÛM XUÙC : baát
ñoàng veà caù tính, caû thaùi ñoä töùc
giaän, khoâng tin töôûng, khoâng thích, sôï
haõi, oaùn giaän vaø thuø haän.
“MAÂU THUAÃN” GAÂY RA NHÖÕNG HEÄ QUAÛ
TIEÂU CÖÏC GÌ ?

PHAÛI CHAÊNG “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA
CHÆ COÙ NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC ?
6. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ

Khi noäi boä coù phaùt 
sinh nhöõng cuoäc maâu 
Cao thuaãn, neáu baïn laø 
ngöôøi laõnh ñaïo , baïn 
seõ coù nhöõng öùng xöû 
Toát nhaát gì ? 
c öù  chto
å (Töø quan ñieåm ñeán 
c öù  chto
å
caùch thöùc haønh ñoäng 
t qua
á Ke
t qua
á Ke öï û giaûi quyeát vaán ñeà 
c hie th
c hie th
öï û n cu
ä
n cu
ä a 
û

û
maâu thuaãn)
Phaùt trieån Phaùt trieån bình
bình thöôøng thöôøng
Phaùt  Phaùt 
trieån  trieån 
Thaáp chaäm chaäm
Möùc ñoä maâu thuaãn Cao
4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo?
7. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG

Nhận diện những lọai khủng hỏang có khả năng xảy ra cho DN
Tiên liệu các tình huống / Phân tích, đánh giá những nguy cơ
Có các phương án kế họach dự phòng khắc chế nguy cơ, ngăn chận
khủng hoảng
Khi sự cố / khủng hoảng nổ ra – vai trò nhà lãnh đạo:
• Bình tỉnh & Sáng suốt & Xem trọng tính mạng con người trên hết
• Xuất hiện ngay tại hiện trường để đối mặt với sự cố / khủng hoảng
• Thu thập thông tin – kiểm sóat, làm chủ tình hình
• Kịp thời và quyết đóan đưa ra các quyết định khẩn cấp
• Phạm quy, nếu cần thiết – Khen thưởng, phạt ngay tại chổ
Tuyên bố kết thúc, thóat ra khỏi cuộc khủng hoảng – rút kinh nghiệm
Theo bạn, DN của bạn có thể đối mặt với
những loại khủng hoảng nào ?
5- Nhà Lãnh đạo cần có
những năng lực &
hành vi , thái độ gì?
NGHIE

Ä
M
QUAN HE
TH
ÖÙ
KIE
C
Á

KINH 
Ä
KY Õ  N Ê NG Theo bạn,
Ò A
C TR
GI
A các nhân
CA
Ù


Ù
 
NAÊNG  viên thường
LÖÔÏNG ưa thích và
NHIEÄT
ghét điều gì
HUYEÁT
ở người
“sếp” của
mình?
THÀNH QUẢ = NĂNG LỰC + ĐỘNG LỰC
5- Nhà Lãnh đạo
cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì ?

Kỹ năng nồng cốt ở các cấp lãnh đạo


CẤP KỸ NĂNG
QUAN HỆ
CAO
CON NGƯỜI
KỸ NĂNG
TƯ DUY /
CẤP NHẬN
THỨC
TRUNG KỸ NĂNG
KỸ THUẬT


CẤP THẤP
5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
gì?
Khả năng nghiên cứu, phân tích: Hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của tổ chức
để so sánh giữa cấp độ những mục đích và mục tiêu hiện tại, sau đó làm
rõ những thiếu sót của hai vấn đề trên.
KHẢ NĂNG CHẨN ĐÓAN
NHÀ
LÃNH
KHẢ NĂNG ĐẠO KHẢ NĂNG TRUYỀN
THÍCH NGHI ĐẠT THÔNG TIN
Khả năng thích ứng: sửa Truyền đạt và chia sẻ các mục tiêu với
đổi trong phạm vi hoạt cấp dưới của bạn để có được sự nhất
động, thẩm quyền và các trí và hợp tác từ phía họ.
mối quan hệ để giảm Bất kể người lãnh đạo như thế nào đi
thiểu những sai sót. nữa thì họ cũng phải cố gắng truyền đạt
ý tưởng của mình đến những người khác.
5 - Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
gì? Trí lực cao: Năng lực phán đoán, khả năng phân tích, năng lực lý giải và khả năng
tổng hợp đối với những vấn đề trừu tượng đều vô cùng xuất sắc.
Nhìn xa
Rộng lượng - Bao trông rộng Khả năng khích lệ tốt:
dung: Có khả năng Đáng Mong muốn mãnh liệt
Uy tín Nhạy cảm
kết nối tốt, đồng tâm & đạo đức tin cậy bằng nội lực theo đuổi
hiệp lực với mọi Công bằng Gây ảnh thành công và hoàn thành
người chính trực Nhà hưởng nhiệm vụ
Lãnh đạo Quan hệ Nhân sự tốt:
Suy nghĩ Thấu hiểu
Bản lĩnh Thuyết phục tâm tư Biết sâu sắc sự hợp
sâu sắc
ổn định Thu phục tác và sự nỗ lực của
Quyết sách nhân viên về nhu cầu
vững vàng: Tự tin nhân tâm
đúng hoạt động
Cá tính mạnh mẽ Thận trọng
tập thể, từ đó có thể đáp ứng
quyết đoán , có khả Kiên định một cách đầy đủ nhu cầu của
năng xử lý những Tự tin có cơ sỡ họ.
vấn đề gai góc không ngừng học Bạn thử đưa ra những
hỏi nâng cao năng cách thức thấu hiểu tâm
lực bản thân tư của nhân viên
5- 9  ỹ  đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ
k
Nhà Lãnh
gì?năng Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính
“mềm” cách con người, không mang tính chuyên môn, chúng quyết
định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhà
cuûa thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng
nhaø “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học
laõnh vấn của bạn và sự thành thạo về chuyên môn.

ñaïo
1. Có một quan điểm lạc quan
2. Hòa đồng với tập thể
3. Giao tiếp hiệu quả
4. Tỏ thái độ tự tin
5. Luyện kỹ năng sáng tạo
6. Thừa nhận và học hỏi từ những lời phê bình
7. Thúc đẩy chính mình và dẫn dắt người khác
8. Đa năng
9. Có cái nhìn tổng quan – khái quát hóa
6- Những đặc điểm khác biệt
của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ
NỮ NAM
Lónh vöïc Xaõ hội Laõnh đaïo 
kinh tế, chính 
trò, toân 
giaùo
Phong caùch  Daân chuû Đoäc ñoaùn
laõnh đaïo
Tröïc giaùc,  Suy luận 
nhaïy caûm logic
Quy moâ Toå chöùc nhoû Toå chöùc 
lôùn
Nhoùm Phi chính  Chính thöùc
thöùc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản