Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3

Chia sẻ: tieuboingoan

Chương 3. Xác định giá trị tài liệu - XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để: quy định THBQ cho từng loại TL hình thành trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân theo giá trị của chúng về các mặt kinh tế, chính trị, khoa học, lịch sử…

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3

NGHIỆP VỤ
CÔNG TÁC LƯU TRỮ


    
    
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
Giảng viên: TS.GVC.Ng ễ LệNhung
    uy n   

1 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU


I. Khái niệm về xác định giá trị tài liệu
II. Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu
III. Các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu
IV. Công cụ xác định giá trị tài liệu
V. Tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu2 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
I. Khái niệm về xác định giá trị tài liệu
(XĐGTTL)


1. Khái niệm
2. Mục đích, ý nghĩa của việc XĐGTTL
3. Yêu cầu của việc XĐGTTL
4. Giá trị của tài liệu
5. Nội dung công tác XĐGTTL


3 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1. Khái niệm


XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu
chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để:
- quy định THBQ cho từng loại TL hình thành
trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân
theo giá trị của chúng về các mặt k.tế, chính trị,
kh, ls…
- lựa chọn, bổ sung những TL có giá trị đưa
vào bảo quản và loại ra những TL đã hết giá trị
để tiêu huỷ.
4 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2. Mục đích, ý nghĩa của việc XĐGTTL


 Giúp cho việc quản lý chặt chẽ TLLT
 Tạo điều kiện để bổ sung TL có giá trị vào các
PLT, nhằm tối ưu hoá thành phần PLT QGVN,
nâng cao hiệu quả phục vụ khai thác sử dụng
TLLT
 Giải phóng kho tàng, phương tiện bảo quản TL.
 Việc XĐGTTL tốt sẽ khắc phục tình trạng tiêu huỷ
TL một cách tuỳ tiện.


5 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
3. Yêu cầu của việc XĐGTTL
 XĐGTTL là một công việc khó, phức tạp, có ý nghĩa
quyết định đến số phận của TL,
 Yêu cầu: những người làm c/tác LT phải có hiểu
biết về phông TL đưa ra XĐGT, phải có tinh thần
trách nhiệm cao, thận trọng khi XĐGTTL, phải thực
hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước và các
h/dẫn nghiệp vụ về XĐGTTL.


6 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
4. Giá trị của tài liệu

 Giá trị của TL là ý nghĩa thông tin chứa đựng trong
TL, phục vụ cho hoạt động thực tiễn và nghiên cứu
lịch sử trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa,
XH, KHKT …

 Xét ở góc độ khái quát, TLLT có 2 giá trị: Giá trị thực
tiễn và giá trị lịch sử
7 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
4.1 Giá trị thực tiễn


 Là những thông tin chứa đựng trong TL có thể
phục vụ h/động hiện hành của các CQ, cá nhân
 (VD để xem xét lại những công việc đã kết thúc
nhưng còn liên quan đến hiện tại, cần được khảo
cứu).
8 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
4.2 Giá trị lịch sử


 Là giá trị của những thông tin chứa đựng trong TL để
phục vụ cho y/cầu ng/cứu lịch sử.
 Tài liệu có giá trị lịch sử chiếm tỉ lệ thấp so với tổng
số TL được hình thành.(khoảng 1-10% )
 Tài liệu có giá trị lịch sử được bảo quản vĩnh viễn
trong các lưu trữ lịch sử.
9 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
5. Nội dung công tác XĐGTTL


 Nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, phương pháp,
tiêu chuẩn để XĐGTTL
 Nghiên cứu, xây dựng các bản hướng dẫn công tác
XĐGTTL ở giai đoạn VT, LTHH, LTLS
 Xác định THBQ cho từng hồ sơ TL
 Lựa chọn những TL có giá trị để đưa vào bảo quản tại
các lưu trữ
 Tổ chức kiểm tra và loại ra những TL hết giá trị để
tiêu hủy

10 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
II. Các nguyên tắc XĐGTTL1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các nguyên tắc
XĐGTTL
2. Các nguyên tắc XĐGTTL
11 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1. Ý nghĩa của việc ng/cứu các ng/tắc XĐGTTL


 giúp chúng ta xử lý khách quan đối với tài liệu.
 Chỉ ra phương hướng giải quyết đúng đắn những v/
đề liên quan đến giá trị của các TL sẽ được lựa
chọn để đưa vào thành phần PLTQGVN
 Có ý nghĩa chỉ đạo đối với quá trình giải quyết các
nhiệm vụ cụ thể
 Giúp cán bộ lưu trữ có cơ sở lý luận để bác bỏ
quan điểm sai lầm.12 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2. Các nguyên tắc XĐGTTL2.1 Nguyên tắc tính đảng (chính trị)
2.2 Nguyên tắc lịch sử
2.3 Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp
13 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.1 Nguyên tắc tính đảng (chính trị)


- Tài liệu đưa vào bảo quản trong các lưu trữ phục
vụ cho quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc, cho
quốc gia và cho Đảng.
- Tài liệu lưu trữ là di sản của nhân loại, của quốc
gia, dân tộc, của Đảng, là bằng chứng lịch sử,
nguồn sử liệu tin cậy để ng/cứu lịch sử chính xác
nhất. Việc XĐGTTL phải đứng trên quan điểm bảo
vệ di sản dân tộc.
- Lý giải vì sao phải lưu giữ tài liệu của các chế độ
khác nhau
14 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.2 Nguyên tắc lịch sử

 TLLT chứa đựng thông tin quá khứ cả về nội dung
và hình thức.
 Khi xét giá trị của TL phải chú ý tới hoàn cảnh lịch
sử, điều kiện và thời gian mà TL hình thành.
 Cần phải có những kiến thức lịch sử mới có thể xác
định đúng được ý nghĩa của TL.
15 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.3 Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp Ý nghĩa của TL phụ thuộc vào nội dung th/tin của TL,
m/đích sử dụng của người ng/cứu, vì vậy khi xem xét
giá trị của TL phải có quan điểm toàn diện và tổng
hợp.
 Khi XĐGTTL không được tách rời từng TL riêng biệt
mà phải đặt TL vào mối q/hệ với những TL có liên
quan.
 Khi xem xét giá trị TL phải chú ý đến ý nghĩa toàn
quốc, ý nghĩa đ/phương, của từng ngành kh/học.

16 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
III. Các tiêu chuẩn XĐGTTL

1. Tiêu chuẩn ý nghĩa nội dung của TL
2. Tiêu chuẩn tác giả TL
3. Tiêu chuẩn ý nghĩa cơ quan, cá nhân hình thành phông
4. Tiêu chuẩn sự trùng lặp thông tin trong TL
5. Tiêu chuẩn thời gian, địa điểm hình thành TL
6. Tiêu chuẩn mức độ hoàn chỉnh và chất lượng của PLT
7. Tiêu chuẩn hiệu lực pháp lý của TL
8. Tiêu chuẩn ngôn ngữ, kỹ thuật chế tác và các đặc
điểm bề ngoài của TL
17 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1. Tiêu chuẩn ý nghĩa nội dung TL


 Nội dung TL là những thông tin chứa đựng trong TL.
Có thể nói, nội dung là linh hồn của TL, giá trị các
mặt của TL chủ yếu do nội dung quyết định.
 Khi xác định đến nội dung của TL, cần phải đặt TL
trong mối liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của
ĐVHTP.
 Ý nghĩa nội dung của TL không thể xét 1 cách riêng
rẽ mà phải đặt chúng vào nhóm TL để xem xét
 => Cách vận dụng:


18 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2. Tiêu chuẩn tác giả tài liệu


 Tác giả là cơ quan hoặc cá nhân làm ra TL
 Khi XĐGTTL phải xét đến vai trò và ý nghĩa của cơ
quan hoặc cá nhân làm ra TL.
 Trong 1 PLT thường có các tác giả sau: cơ quan cấp
trên; cơ quan hình thành phông; cơ quan hữu quan;
cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 Đối với những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử =>
toàn bộ tài liệu sẽ được giữ lại.


19 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
3. Tiêu chuẩn ý nghĩa CQ, ĐVHTP

 Cơ quan, đvhtp là những cq, cá nhân trong quá trình h/
động của mình đã sản sinh ra PTL
 Chú ý: Tiêu chuẩn tác giả khác tiêu chuẩn ý nghĩa
CQ, ĐVHTP.
 Theo tiêu chuẩn này, những CQ có vị trí quan trọng
trong BMNN, những cá nhân kiệt xuất, tiêu biểu thì TL
của những cq, cá nhân đó được xem là nguồn bổ sung
quan trọng nhất cho PLTQG.
 Những CQ có vị trí ít quan trọng trong BMNN thì TL
sản sinh ra sẽ được b/quản tại KLT của CQ nhằm
phục vụ cho h/động hàng ngày cũng như phục vụ việc
ng/cứu lịch sử của CQ.
20 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
4. Tiêu chuẩn sự trùng lặp thông tin trong TL


 Sự trùng lặp thông tin của TL là sự lặp lại nội dung
của TL này trong các TL khác.
 Sự trùng lặp thông tin có thể xảy ra trong phạm vi 1
CQ hoặc trong nhiều CQ
 Trong 1 CQ, sự trùng lặp thông tin thường có 2 dạng:
+Trùng lặp do việc sao in
+ Trùng lặp do việc tổng hợp thông tin21 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
5. Tiêu chuẩn thời gian, địa điểm hình thành TL Về thời gian
 Về địa điểm
22 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
6. Tiêu chuẩn mức độ hoàn chỉnh và chất
lượng của PLT Phông lưu trữ hoàn chỉnh?
 PLT có chất lượng cao?
 Thực trạng các phông lưu trữ của nước ta?
 Cách vận dụng:
23 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
7. Tiêu chuẩn hiệu lực pháp lý của tài liệu- Hiệu lực pháp lý của tài liệu được thể
hiện ở cả 2 mặt:
+ thể thức
+ nội dung
24 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
8. Tiêu chuẩn ngôn ngữ, kỹ thuật chế tác và
các đặc điểm bề ngoài của TL

 Ngôn ngữ thể hiện trên TLLT của nước ta gồm: chữ
Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, chữ của 1 số dân tộc ít
người…
 Vật liệu và phương pháp chế tác TLLT của nước ta
gồm: gỗ, đá, thẻ tre, lá đồng, dải lụa, giấy bạc, giấy
gió, giấy trắng, đĩa, băng…
25 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
9. Tiêu chuẩn tình trạng vật lý của TL

- Yếu tố vật lý, hóa học của TL
- Ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác khai
thác sử dụng TL
26 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
IV. Công cụ XĐGTTL1. Khái niệm công cụ XĐGTTL
2. K/niệm bảng thời hạn bảo quản
(THBQ) TL
3. Một số bảng (THBQ) và cách sử dụng
27 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.Khái niệm về bảng THBQ TL1.1 Khái niệm
1.2 Tác dụng
1.3 Các mức thời hạn bảo quản
28 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.1 Khái niệm

- Bảng THBQ TL là bản danh mục các loại TL
được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định có ghi
THBQ
- THBQTL là khoảng thời gian cần thiết để bảo
quản TL trong các LT.
- THBQ chủ yếu áp dụng cho LTHH để xác định
THBQ cho TL trước khi TL được giao nộp vào
LTLS


29 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
MẪU BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆUTT Tên loại tài liệu THBQ Ghi chú


1 Báo cáo tổng kết năm Vĩnh viễn

3 Tài liệu về công tác Vĩnh viễn
tuyển sinh

3 Tài liệu thi học kỳ 10 năm ĐG 5 năm
4 Công văn trao đổi xin ý 5 năm
kiến
30 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.2 Tác dụng Bảng THBQTL là một trong những công
cụ để XĐGTTL, nó giúp cho việc
XĐGTTL được chính xác, thống nhất,
tránh được việc loại hủy TL tùy tiện.
31 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.3 Các mức THBQ

 Tạm thời
 Lâu dài
 Vĩnh viễn
 ? Năm=> đánh giá
 VD: Hồ sơ về việc tiêu hủy TL hết giá trị phải được
bảo quản tại CQ, TC có TL bị tiêu hủy trong thời
hạn ít nhất là 20 năm – kể từ ngày TL bị tiêu hủy
(K2-Đ16-PLLTQG 2001)
=> Lưu ý: THBQ tài liệu khác thời hạn nộp lưu.


32 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
*Thời hạn nộp lưu TL được quy định
tại Đ7-NĐ111/CP/2004


 TLHC, TLNCKH, TLUDKHCN, TLXDCB: giữ ở lưu
trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức TW 10 năm =>
chuyển vào LTLS.
 TLHC, TLNCKH, TLUDKHCN, TLXDCB: giữ ở LT
hiện hành của CQ, tổ chức địa phương 5 năm =>
chuyển vào LTLS.
 TLLTN-N: Sau 2 năm ở LT hiện hành => chuyển
vào LTLS.
 TL của các ngành Quốc phòng, Ngoại giao, Công
an lưu ở LT hiện hành 30 năm => chuyển vào
LTLS
33 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2. Một số bảng THBQ và cách sử dụng Bảng THBQ TL tiêu biểu (Được quy định tại
Điểm a- Khoản 2- Điều 11- NĐ111/2004/CP)
 Bảng THBQ tài liệu của các ngành và liên
ngành (Được quy định tại Đ b- Khoản 2- Điều
11 của NĐ111/2004/CP)
34 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
V. Tổ chức công tác XĐGTTL


1. Các giai đoạn chủ yếu của
công tác XĐGTTL
2. Hội đồng XĐGTTL
3. Hội đồng thẩm tra XĐGTTL
Tiêu hủy tài liệu hết giá trị


35 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.Các giai đoạn chủ yếu của c/tác XĐGTTLCông tác XĐGTTL được tiến hành ở 3 giai
đoạn:
1.1. Giai đoạn ở văn thư cơ quan
1.2. Giai đoạn ở lưu trữ hiện hành
1.3. Giai đoạn ở lưu trữ lịch sử
36 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.1. XĐGTTL trong c/tác văn thư

- Khi lập danh mục hồ sơ (DMHS) cho CQ và chủ yếu
là trong việc lập HS.
- Khi lập DMHS, việc XĐGTTL chỉ là tương đối,
THBQ của nó có thể thay đổi khi đưa vào bảo quản
ở LTHH hay ở LTLS.
- Khi công việc đã kết thúc, TL của mỗi sự việc được
lập 1 hồ sơ
- Việc XĐGTTL trong c/tác VT chiếm vị trí quan trọng,
nó tạo đ/kiện tốt cho các g/đoạn XĐGTTL về sau.

37 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.2. XĐGTTL trong lưu trữ hiện hành

- Nhiệm vụ: kiểm tra lại giá trị các HS nhận
được từ VT, lựa chọn được những TL có giá
trị LS để đưa vào bảo quản ở LTLS
- Tại LTHH, toàn bộ TL thuộc phạm vi quản lý
sẽ được đánh giá một cách tổng hợp.
- Công tác XĐGTTL ở g/đoạn này có thể tiến
hành một cách độc lập, nhưng cũng có thể
phối hợp với c/tác th/kê, ph/loại và đặc biệt là
chỉnh lý…
38 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.2. XĐGTTL trong LT hiện hành (tiêp theo)

- Tài liệu b/quản ở LTHH chủ yếu có giá trị thực tiễn,
phục vụ việc tra tìm th/xuyên của CB, CC trong CQ.
- Thời gian bảo quản TL ở LTHH: TL hành chính, TL
xây dựng cơ bản, TL nghiên cứu ứng dụng KHCN là
10 năm (đối với các CQTW); là 5 năm (đối với các
CQ ĐP).
- Các TL thực sự hết giá trị, TL trùng lặp th/tin sẽ được
tiêu huỷ ở đây.
- C/tác XĐGTTL tại LTHH là đ/kiện để bổ sung được
những TL có giá trị vào LTLS.

39 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
1.3. XĐGTTL trong các lưu trữ lịch sử

- Nhiệm vụ chủ yếu: lựa chọn và kiểm tra các HS tiếp
nhận từ LTHH, xem xét giá trị lần cuối cùng và
quyết định bảo quản Vĩnh viễn.
- TL trùng lặp thông tin giữa các phông, TL lựa chọn
không chính xác ở các g/đoạn trước, TL đã thực sự
hết giá trị sẽ được kiểm tra lần cuối để tiêu huỷ
nhằm tối ưu hoá th/phần TL của LTLS.
- Việc XĐGTTL trong các LTLS có thể tiến hành đồng
thời với c/tác th/kê, kiểm tra và chỉnh lý TL. Về
ng/tắc, trong các LTLS chỉ bảo quản các TL có giá
trị lịch sử.

40 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2. Hội đồng xác định giá trị tài liệu2.1 Khái niệm
2.2 Nhiệm vụ
2.3 Thành phần
2.4 Nguyên tắc làm việc


41 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.1 Khái niệmHội đồng XĐGTTL là 1 tổ chức tư vấn ở
các CQ, được thành lập bằng quyết định của
thủ trưởng cơ quan mỗi khi XĐGTTL.
42 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.2. Nhiệm vụ


 Tư vấn cho thủ trưởng CQ, TC về việc quy
định:
+ MLHS, TL giữ lại để bảo quản
+ Danh mục TL hết giá trị để tiêu hủy
43 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.3 Thành phần hội đồng XĐGTTL


 Chủ tịch hội đồng:
+ Cơ quan, tổ chức cấp TW =>CVP
+ UBND tỉnh (cấp tỉnh) => CVP
+ UBND huyện (cấp huyện) => CVP
+ Các cơ quan, tổ chức khác =>
Cấp phó
 Uỷ viên:
+ Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu
+ Đại diện lưu trữ cơ quan, tổ chức
44 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
2.4 Ng/tắc làm việcThảo luận tập thể, biểu quyết theo
đa số; sau đó hội đồng sẽ thông qua
biên bản, trình người đứng đầu CQ,
TC sẽ quyết định.
45 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
3. Hội đồng thẩm tra XĐGTTL

 Hội đồng này có nhiệm vụ thẩm tra, phê duyệt
kết quả XĐGTTL của CQ có tài liệu
+ Lưu trữ của các CQ, TC cấp trên thẩm
tra TL của các đơn vị trực thuộc không
thuộc nguồn nộp vào LTLS.
46 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
Việc thẩm tra tài liệu hết giá trị trước khi tiêu
huỷ được quy định như sau:


+ Cục VTLTNN thẩm tra TL của các
TTLTQG, của các CQ, TC thuộc nguồn
nộp lưu vào các TTLTQG;
+TT Lưu trữ tỉnh thẩm tra TLLT huyện
và của các CQ, TC thuộc nguồn nộp
lưu vào LT tỉnh;
+ Lưu trữ huyện thẩm tra TL của các
CQ, TC thuộc nguồn nộp lưu vào LT
47 huyện và xã; TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
4. Tiêu hủy TL hết giá trị


 Việc tiêu hủy chỉ được tiến hành khi đã có kết
quả thẩm định của CQ có thẩm quyền,
 phải hủy hết thông tin trên TL, việc hủy TL phải
được lập thành HS
 Danh mục TL hủy phải được thống kê theo mẫu
 Hồ sơ về việc tiêu hủy TL phải được bảo quản
tại CQ, TC có TL bị tiêu hủy trong 20 năm (K2-
Đ16-PLLTQG 2001)

48 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
* Mẫu danh mục TL loại hủy


Bó/gói Tập số Tiêu đề tập Lý do loại Ghi chú
số tài liệu loại
1 1 Tập bài thi tuyển sinh Hết giá trị
các lớp tại chức năm
1990

2 Tập giấy khám sức Hết giá trị
khỏe học sinh năm
1990


2 3 …. ….
49 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
* Thành phần TL trong hồ sơ tiêu hủy+ Tờ trình về việc tiêu huỷ TL hết giá trị
+ Danh mục TL hết giá trị
+ Biên bản họp HĐXĐGTTL
+ Quyết định tiêu huỷ TL hết giá trị của người
có thẩm quyền
+ Biên bản tiêu huỷ TL và các TL có liên quan


50 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
Bài tập

Hãy soạn thảo Quyết định thành lập
Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ
quan anh (chị) đang công tác.


51 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
CÂU HỎI ÔN TẬP


1. Khái niệm, mục đích của công tác XĐGTTL?
2. Nội dung của công tác XĐGTTL?
3. Phân tích việc áp dụng các nguyên tắc XĐGTTL?
4. Phân tích việc vận dụng các tiêu chuẩn XĐGTTL?
5. Hãy nêu các giai đoạn XĐGTTL?
6. Thủ tục loại huỷ TL hết giá trị?
52 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
THỰC HÀNH
I. Bài tập
 1. Chọn mệnh đề đúng
 a) Mục đích của c/tác XĐGTTL là lựa chọn
những TL có giá trị cần giữ lại bảo quản trong
các LT và định THBQ cho chúng.
 b) Mục đích của c/tác XĐGTTL là loại huỷ
những TL hết giá trị ra khỏi PLT QGVN.
 c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.


53 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
THỰC HÀNH2. Chọn mệnh đề đúng
a) Yêu cầu của công tác XĐGT là loại bỏ những
tài liệu hết giá trị nhằm tối ưu hoá thành phần
PLTQGVN.
b) Yêu cầu của công tác XĐGTTL là phải đảm
bảo tính khách quan, trung thực và chính xác.
c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.

54 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
THỰC HÀNH3. Chọn mệnh đề đúng
Trong công tác XĐGTTL người ta tuân theo nguyên
tắc chính trị bởi vì:
a) Giai cấp thống trị sử dụng TLLT để quản lý nhà
nước.
b) Giai cấp bị trị sử dụng TLLT để đấu tranh bảo vệ
quyền lợi của mình.
c) TL bao giờ cũng tự nó thể hiện tính chính trị của
giai cấp sản sinh ra nó.
55 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
THỰC HÀNH4. Chọn mệnh đề đúng
Trong công tác xác định giá trị tài liệu người ta tuân theo
nguyên tắc lịch sử bởi vì:
a) Ngôn ngữ của tài liệu thường phản ánh thời kỳ lịch sử
sản sinh ra nó.
b) Tài liệu thường tự mang trong nó những dấu ấn của
thời kỳ lịch sử mà nó được sinh ra.
c) Chúng ta cần chiếu cố những tài liệu sản sinh trong
quá trình kháng chiến.
d) Cả ba mệnh đề trên đều đúng

56 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
THỰC HÀNH
5. Chọn mệnh đề đúng
Khi xác định giá trị tài liệu PLTQGVN chúng ta cần:
a) Đứng trên lập trường, quan điểm của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
b) Đặt tài liệu trong điều kiện lịch sử sản sinh ra chúng.
c) Đặt tài liệu trong mối quan hệ toàn diện tổng hợp.
d) Cả ba ý kiến trên.
57 TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 091258199
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản