Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm

Chia sẻ: trungtran1

Tham khảo tài liệu 'bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm

NHOÂM – HÔÏP CHAÁT CUÛA NHOÂM
Sô ñoà toùm taét:
CO2
Al Al(OH)3↓
+ OH
Al2O3 AlO2 Al(OH)3↓
Al(OH)3 Al3+
Muoái Al3+ + OH Al(OH)3↓ Al3+
2
(Cl ,NO3 ,SO4 ) Al(OH)3↓
Al(OH)3↓
AlO2
AlO2
Muoái Al3+ + OH Al(OH)3↓
2
(Cl ,NO3 ,SO4 ) Al(OH)3↓
AlO2
Giaùo khoa
Al 3++ 3 OH –→ Al(OH)3↓ (1)

Sau (1) coøn OH ,thì:

Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O (2)
Giaùo khoa
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1)
→–
Sau (1) coøn OH ,thì:
Al(OH)3 + OH – → AlO2 + 2H2O (2)
Trong ñònh löôïng:
Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi
Al 3++ 3 OH – → Al(OH)3↓ (1’)
Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2 H O (2’)
2 2
Trong ñònh löôïng:
Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1’)

Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2 H O (2’)
2 2

Baûng toùm taét saûn phaåm:
(1’), (2’) ⇒ baûng TTSP:
nOH –
nAl3+ 3 4
Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ AlO–
2
phaåm Al3+ Al(OH)3↓ AlO–2 AlO–
2 OH –
(dö) (dö)
Ñöôøng bieåu dieãn löôïng keát tuûa
löôïng↓
Löôïng ↓max


m↓=ñeà nOH –
3 4 nAl3+
TH1 TH2
Khi cho OH –vaøo dd Al3+thaáy coù ↓, suy ra baøi
toaùn coù hai tröôøng hôïp:
TH1: Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1)

TH2: Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓
→ (1)

Al(OH)3 + OH → AlO2 + H2O (2)
Hoaëc:
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1’)

Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2H O (2’)
2 2
Aùp duïng 1: (CÑSPTP.HCM - 2005)

Cho 11,04 gam Na (ÑKC) vaøo 150 ml dd
150 ml dd
AlCl3 a (mol/l). Sau
3 khi pöù hoaøn toaøn ,
thu ñöôïc 9,36gam keát tuûa. Tính a.
keá tuû
Pöù (*)
Na
150ml
11,04 ddAlCl3 a (mol/l)
(gam)
9,36gam keát tuûa

a =? Pöù (*) 2 TH
Pöù (*) GÔÏI YÙ:
Na
150ml nNa=0,48 mol
11,04 ddAlCl3 a (mol/l) Theo ñeà keát
(gam) tuûa laø Al(OH)3
9,36gam keát tuûa ⇒ n↓=0,12 mol
Pöù (*) 2 TH Theo ñeà ⇒baøi
a =?
toaùn coù 2 TH
TH1:
Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1)
0,48 0,48 (mol)
3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (2)
nOH –
nAl3+ TH1 3 4
Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ AlO–
2
phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH –
3 2 2
(dö) (dö)
NaOH HeáT
⇒ n↓=0,12 mol
Theo ñeà ⇒baøi toaùn coùLoaïi TH1
2 TH
TH1:
Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1)
0,48 0,48 (mol)
3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (2)
0,48 O,16 ≠ n↓ (ñeà)=0,12 mol
Pöù (*) 2 TH nNa=0,48 mol
Na nNa=0,48 mol
150ml Theo ñeà keát
11,04 ddAlCl3 a (mol/l) tuûa laø Al(OH)
3
(gam) ⇒ n↓=0,12 mol
9,36gam keát tuûa Theo ñeà ⇒baøi
a =? TH1: (khoâng ñaùp soá) toaùn coù 2 TH
TH2: Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1)
0,48 0,48 (mol)
3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’)

4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’)
nOH –
nAl3+ TH1 3 TH2 4
Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ –
AlO2
phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH –
3 2 2
(dö) (dö)
NaOH HeáT


Coù Keát tuûa
Thì: NaOH HEÁT
TH2: NaOH HEÁT Ñeà coù: n↓=0,12 mol
Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1)
0,48 0,48 (mol)
3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’)
3x x x
4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’)
4y y
Vôùi x, y ( mol) laàn löôït laø soá mol cuûa AlCl3 pöù
Theo (1), (2) vaø ñeà coù:
n NaOH= 3x + 4y = 0,48
n↓= x =0,12
⇒ x = 0,12; y =0,03
⇒Σn AlCl3= x + y = 0,15 mol
TH2: NaOH HEÁT Ñeà coù: n↓=0,12 mol
Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1)
0,48 0,48 (mol)
3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’)
3x x x
4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’)
4y y
n NaOH= 3x + 4y = 0,48
n↓= x =0,12
⇒ x = 0,12; y =0,03
⇒Σn AlCl3= x + y = 0,15 mol

Vaäy a = [ AlCl3 ]= 0,15 = 1 (mol/l)
0,15 (l)
Aùp duïng 2:
Cho 200ml dd Al2(SO4)3 0,1M phaûn öùng
vôùi 150ml dd NaOH 1M
Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc.
Ta coù: n 200 . 0,1
= = 0,02 mol
Al2(SO4)3 1000

n =150 . 1 = 0,15 mol
NaOH 1000
- Theo ñeà ta coù pöù:
Al2(SO4)3+6NaOH → 2Al(OH)3↓+3Na2SO4(1)
Bñ: 0,02 0,15 0 (mol)

Pöù: 0,02 O,12 0,04 (mol)
Sau: 0 0,03 0,04 (mol)
NaOH+ Al (OH)3 → NaAlO2↓+ 2H2O (2)
Bñ: 0,03 0,04
(mol)
⇒n =0,01
Pöù: 0,03 O,03 Al(OH)3↓

Sau: 0 0,01 (mol)
nOH – 3,75
nAl3+ 3 4
Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ –
AlO2
phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH –
3 2 2
(dö) (dö)

n =0,02⇒ soá mol Al3+ = 0,04
Al2(SO4)3
n = 0,15 ⇒ soá mol OH = 0,15
NaOH


nOH – = 0,15
=3,75 Baûng toùm taét treân
nAl3+ 0,04
nOH – 3,75
nAl3+ 3 4
Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ –
AlO2
phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH –
3 2 2
(dö) (dö)

Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng:
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓
→ (1’)
x 3x x
Al3+ + 4 OH –→ AlO2 + 2H2O (2’)
y 4y nOH = 3x + 4y =0,15
Theo (1’), (2’), ñeà ta coù:
⇒n =x = 0,01 mol Al3+ = x + y = 0,04
Al(OH) ↓
3
Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓
→ (1’)
x 3x x
Al3+ + 4 OH –→ AlO2 + 2H2O (2’)
y 4y nOH = 3x + 4y =0,15
Theo (1’), (2’), ñeà ta coù:
mol Al3+ = x + y = 0,04
⇒n
Al(OH) ↓
=x = 0,01
0,78 gam
3

Vaäy m = 0,01 . 78 =
Al(OH)3↓
Aùp duïngï 3:
ng
(Trích ñeà ÑHSö phaïm TP HCM-2001)

Cho V lít khí CO2 ño ôû 54,6oc vaø 2,4 atm
2
o

haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 200 ml dd hh KOH
1M vaø ø Ba(OH)2 0,75M thu ñöïôc 23,64 g
1M va Ba(OH)2 0,75M
keát tuûa. Tìm V lít?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản