Bài giảng Phạm trù nội dung và hình thức

Chia sẻ: doantrunghieu

Phạm trù phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt những thuộc tính những mối liên hệ chung,cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Hình thức là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Phạm trù nội dung và hình thức

TRƯỜN G  IH ỌC  G  GHI P 
ĐẠ   CÔN N Ệ TP 
HCM


M Ô N   ỌC  N GU YÊN   CƠ  ẢN 
H   LÝ  B
CỦA  Ủ N GH Ĩ A  AC­
CH   M LÊNIN
   
GVBM:Đào Tuấn Hậu
chủ 
đề

Phạm r nộ    hì t ức
tù  idungvà  nh h
   
NH Ữ NG  ỘIDU NG  NH
N   CHÍ
• Phạm r nộ     hì t
tù  idungvà  nh húc
• Tí c ấtvà  ố uan  ệbin hứnggi a  ộ  
nh h   m iq h   ệ c  ữ ni
dung  hì t ức
và  nh h
• Ý  ha  ươngpháp uận
ng ĩ ph   l
   
Phạm r l g ?
tù à ì
• phạm r phạm r l nhữngkháinim ộ nhất
tù  tù à      ệ r ng   
phản  nhữngmặtnhững huộ  í những
ánh      t ctnh   
mố  in  ệc
ilê h  hung,ơ  ản  ấtc a ács   ậtvà 
c b nh  ủ c  ự v  
hin ượng huộ   ộ  ĩ vựcnhấtđịnh.
ệ t t cm tlnh     
   
IN ộ     hì t ức
. idungvà  nh h

• 1.Kháinim  ộ     hì t ức
    ệ n idungvà  nh h  
•    ộ   à ổnghợp ấtc   ữngmặt  ữngy u 
N idungl t   t  ả nh   ,nh  ế
t ,nhữngq tì t onê s   ật
ố   uá rnh ạ   n ự v  
• Hì t ứcl phươngt ứct n ạivà   rển ủa 
nh h  à   h  ồ t   phátti c
s   ật à  ệt ố  ácmố  in  ệt ng  ibề vững 
ự v ,l h  h ngc   ilê h  ươ đố  n 
g ữa ácy u ốc a ự  ậtđ  
i c  ế t  ủ s v  ó. 


   
• Vídụ:nộ   ủa uá rnh ản  ấtnhư o ng i
    idungc q tì s xu   c n  ườ  
c l dtd,ácq tì c n  ườis   ụngc l t   ng
cd, l c  uá rnh o ng  ử d  cd ácđộ  
vàođố ượngl   ngđể ạor s n  ẩm
  it  aođộ   t  a ả ph
• Vídụ:
  Hì t ứcl tì t   ế   ợp;hứ ự ắp 
nh h  à rnh ự k th t t s
xế c  ế t   ậtc ấtc a uá rnh ản  ấtq   nh 
p ácy u ốv  h  ủ q tì s xu  uiđị
v r ủa  ườis n  ấtvớit  iu ản  ấtvà ản 
ị tíc ng  ả xu    ư lệ s xu   s
phẩm
   
I . nh hất&   ố uan  ệ
ITí c   m iq h
1. nh hất
Tí c
   nộ    hì t ứcg n   hặtc ẽt ố   ấtvớinhau 
    idungvà  nh h  ắ bóc  h  h ngnh    
vìvậykhô  óhì t ứcnàokhô  hứa  ngnộ  ,
    ngc   nh h     ngc đự   idung 
đồ  hờikhô  ónộ     ạ   ngt n ạito  
ngt   ngc   idungnàolikhô  ồ t  r ng
mộ   nh hứcnhấtđịnh.
thì t    
   Tr ngc p  ạm r nộ    hì t ức  p  ệ c ứng
    o  ặ ph tù  idungvà  nh h ,phé bin h  
duyvậtc ủ ế muố nó   n  nh hứcbê to  ắn 
   h y u  n  iđế hì t   n r ngg
lề vớinộ  ,l c  ấu ủa  ộ   hứ  ngmuố
in    idung à ơ c c n idungc khô   n 
nó   n  nh hứcbềng àic a ự  ật 
iđế hì t     o  ủ s v . 


   
• M ố uan  ệg ữa  ộ    hì t ức
iq h  i n idungvà  nh h  
•    ự hố   ấtg ữa  ộ    hì t ức    ộ   à 
S t ngnh  i n idungvà  nh h .Vìn idungl
nhữngmặt  ữngy u ố  ữngq tì t onê s   ật 
  ,nh  ế t ,nh  uá rnh ạ   n ự v ,
c n  nh hứcl hệt ố  ácmố in  ệt ngđố  ề
ò hì t  à   h ngc   ilê h  ươ   ib n 
vữngg ữa ácy u ốc a  ộ    n  ộ    hì
 i c  ế t  ủ n idungnê n idungvà  nh 
t ứcl n ắn   hặtc ẽvớinhau r ngmộ  hể hố  
h  uô g bóc  h     to   tt t ng
nhất  ngc   nh hứcnàot n ạit ần úykhô  hứa 
.Khô  óhì t    ồ t  hu t   ngc
đựngnộ  ,ng clic ngkhô  ónộ     ạ  
  idung  ượ  ạ  ũ   ngc   idungnàoli
khô  ồ t ito   ộ   nh hứcxácđịnh.N ộ     ó
ngt n ạ  r ngm thì t       idungnàoc  
hì t ứcđ  
nh h  ó   
• N ộ    hì t ứckhô  ồ t it h ờinhau,
idungvà  nh h   ngt n ạ  ác r    
nhưngkhô   ảivìt ếmà úcnàonộ    
  ngph    h   l     idungvà 
hì t ứcc ngphù  ợp  ớinhau.Khô   ảimộ  
nh h  ũ   h v     ngph   t
nộ       ờ ũng hỉ  ct ể  ệ r tong
idungbaogi c c đượ  h hin a r  
mộ   nh hứcnhấtđịnh,và  ộ   nh hứcl n hỉ 
thì t       m thì t  uô c
c ứa  ộ   ộ  
h m tn idung  ấtđịnh,mà  ộ   ộ    r ng
nh     m tn idungto  
q tì phátti n ót ể ó  ề hì t ứct ể 
uá rnh   rể c  h c nhiu  nh h  h
hin,ng cli  ộ   nh hứcc t ể hể  ệ
ệ   ượ  ạ ,m thì t  ó h t hin 
nhiu  ộ  
ề n idung   
khácnhau 


   
• N ộ   i    r  uy tđịnh  ivớihì t ứcto  uá 
idungg ữ vaitòq ế   đố    nh h  r ngq
tì vận  ngphátti n ủa ự  ật    nh  ướng
rnh  độ    rể c s v .Vìkhuy h  
c ủ  oc a  ộ   à  ế đổi ò khuy hướngc ủ 
h đạ  ủ n idungl bin  ,c n  nh   h
đạoc a  nh hứcl t ngđố  ề vững hậm  ế đổi
 ủ hì t  à ươ   ib n  ,c bin   
hơn ovớinộ  .D ướis  ácđộ  ẫ nhau ủa 
s     idung   ự t   ngln  c
nhữngmặtto  ự  ật  ặcg ữa ács   ậtvớinhau 
   r ngs v ,ho  i c  ự v    
tướchế  àm hoc  ế t  ủa  ộ    ế đổitước 
r   tl c  ácy u ốc n idungbin   r ;
c n  ữngmố in  ế  i a ácy u ốc a  ộ  ,t c
ò nh   ilê k tg ữ c  ế t  ủ n idung ứ  
hì t ứct  hưa  ế đổing ,vìvậyhì t ứcs r  
nh h  hìc bin    ay      nh h  ẽtở
nê lchậu  ơn ovớinộ    s r  hành 
n ạ   h s     idungvà ẽtở t nhân ốkì
t   m 
hãm  ộ     rển.Để ự  ậtphátti n  c  n 
n idungphátti   s v    rể đượ ,đế
mộ  úcnàođ ,hì t ứcnhấtđịnh  ảit   ic  
tl    ó  nh h     ph  hayđổ  hophù 
hợp  ớis    rển ủa  ộ  . 
v  ự phátti c n idung    
• Hì t ứcdonộ     ế   nh  ưng  nh hức
nh h     idungquy tđị nh hì t  
c  í độ  ậ t ngđố   t   ngtở ạ   ộ 
ótnh  clp ươ   ivà ácđộ  r lin i
dung.Sự ácđộ  ủa  nh hứcđế nộ    hể 
  t   ngc hì t   n  idungt
hin   hỗ   ế phù  ợp  ớinộ  
ệ ở c :N u  h v   idung hìhì t ức
t   nh h  
s ạo iu  ệ t ận ợit   y  ộ     
ẽt đề kin hu l  húcđẩ n idungphát
ti n;nế khôngphù  ợp  ớinộ    hìhì
rể   u    h v   idungt   nh 
t ứcs  ăn ản,kì hãm ự   rển ủa  ộ  
h  ẽng c   m  s phátti c n i
dung 
   
I I  ng ĩ phươngpháp uận
I .Ý  ha    l
• Vìnộ    hì t ứcl n ắn    ớinhau r ngq tì vận 
  idungvà  nh h  uô g bóv   to  uá rnh 
độ ,phátti n ủa ự  ật    ậyto   ận hứckhô   c
ng   rể c s v ,dov  r ngnh t   ngđượ  
t h ờit ệ   ihó gữa  ộ    hì t ức  cbitc n 
ác r  uy tđố  a i n idungvà  nh h .Đặ   ệ  ầ
c ố  hủ  ha  nh hức    ộ   ộ   r ngq tì
h ngc ng ĩ hì t .Cùngm tn idungto  uá rnh 
phátti n ủa ự  ậtc  hể ónhiu  nh hức  ượcli  ộ  
 rể c s v  ót c   ề hì t ,ng  ạ ,m t
hì t ứcc  hể hứa  ngnhiu  ộ  .Vìvậyto   ạt
nh h  ót c đự   ề n idung     r ngho  
độ  hựctễ c it oxã  ộ ần  ảic ủ  ngs   ụngnhiu 
ngt  in ả  ạ   h ic ph  h độ  ử d   ề
hì t ứckhácnhau,đ ứngvớiy u ầu hựctễ c a  ạt
nh h      áp     ê c t  in ủ ho  
độ  ác mạngto   ữnggaiđ ạn   
ngc h   r ngnh  i  o khácnhau.   
   
• N ộ     ế   nh  nh hức  vậy    ận 
idungquy tđị hì t ,do  để nh
t ứcvà ảit ođượcs   ật r chế  a  ải
h   c  ạ    ự v ,tướ   tt ph  
c n ứ    ộ  
ă c vàon idung,nhưnghì t ứcc  í
    nh h  ótnh 
độ  ậ t ngđố   t   ngtở ạ   ộ   ,
clp ươ   ivà ácđộ  r lin idung 
do  ậy r ng  ạtđộ  hựctễ phảit ường
v to ho   ngt  in   h  
xuy n  ic ế gi a  ộ     hì t ứcvà 
ê đố  hiu  ữ n idungvà  nh h  
l c   nh hứcphù  ợp  ớinộ      húc
àm hohì t   h v   idungđể t  
đẩy  ộ  
n idung   rển 
phátti


   
• C ám   n hầy  các  ạn  ã 
ơ t và  b đ chú ý 
theo     huyếtt ì của 
dõibàit  r nh 
nhóm   m ong 
6. các  ạn 
b góp  bổ 
ý 
xung  cho hoàn  ỉnh.
ch  
   
Danh sách nhóm
1. Huỳnh huy hoàng
2. Phạm minh trung
3. Nguyễn phú quí
4. Nguyễn thị thu yến
5. Nguyễn minh huy
6. Kinh thị thu thảo
7. Lê văn quyền
8. Huỳnh văn tới
9. Trần thị diễm
10. Dương mỹ liêm
11. Trần thị quỳnh như
12. Phan thái nguyên
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản