Bài giảng Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
186
lượt xem
29
download

Bài giảng Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bác sĩ 1: - Trưởng nhóm quyết định, chỉ đạo can thiệp, thuốc... - Bất động cột sống cổ, duy trì đường thở - Úp mask, đặt NKQ - Thông khí nhân tạo Bác sĩ 2: - Ép tim, phá rung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

  1. PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ CUÛA BAÙC SÓ TRONG NHOÙM CAÁP CÖÙU HOÀI SINH TIM - PHOÅI • .BAÙC SÓ 1: - Tröôûng nhoùm quyeát ñònh, chæ ñaïo can thieäp, thuoác... - Baát ñoäng coät soáng coå, duy trì ñöôøng thôû. - UÙp mask, ñaët NKQ → Thoâng khí nhaân taïo (boùp boùng, thôû maùy). • .BAÙC SÓ 2: - EÙp tim, phaù rung. - Thöïc hieän nhöõng thuû thuaät chính: ñaët ñöôøng truyeàn tónh maïch trung taâm, choïc huùt maøng phoåi, maøng tim neáu caàn. - Ñieàu chænh toác ñoä dòch truyeàn, bôm tieâm ñieän, tieâm thuoác… - Thöïc hieän nhieäm vuï cuûa BS 3, neáu chöa ñöôïc taêng cöôøng. u chöa ñöôïc taêng cöôøng. thöïc hieän caùc thuû thuaät hoài sinh tim phoåi theo yeâu caàu cuûa û thuaät hoài sinh tim phoåi theo yeâu caàu cuûa tröôûng nhoùm. phoåi theo yeâu caàu cuûa tröôûng nhoùm.
  2. PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑIEÀU DÖÔÕNG TRONG NHOÙM CAÁP CÖÙU HOÀI SINH TIM - PHOÅI • Ñieàu döôõng 1: Ñieàu döôõng tröïc chính. - Hoã trôï thieát laäp ñöôøng thôû, nguoàn Oxy, duy trì thoâng khí, giuùp ñaët NKQ vaø huùt ñaøm. - Ghi hoà sô: Dieãn tieán luùc ngöng tim, sinh hieäu, bieän phaùp can thieäp, thuoác söû duïng (lieàu löôïng vaø caùch duøng). Tình traïng BN vaø tieán trieån • Ñieàu döôõng 2: - Giuùp ñôõ vaø thöïc hieän moïi thuû thuaät do tröôûng nhoùm yeâu caàu nhö ñaët ñöôøng truyeàn TMNV, tieâm thuoác, ñaët sonde tieåu, daï daøy... - Chuaån bò moïi duïng cuï caàn thieát cho caáp cöùu hoài sinh. - Laáy vaø göûi maãu beänh phaåm xeùt nghieäm. - Môøi chuyeân khoa, goïi taêng vieän khi caàn... - Giuùp thay y phuïc, giöõ taøi saûn BN, hoä toáng BN khi caàn di chuyeån. • Ñieàu döôõng 3 (khi ñöôïc taêng cöôøng): - Saép xeáp, oån ñònh vò trí BN vaø maùy moùc duïng cuï. - Hoã trôï cho nhoùm khi coù yeâu caàu, traán an, caùch ly thaân nhaân BN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản