Bài giảng phản ứng tách nước

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
76
lượt xem
17
download

Bài giảng phản ứng tách nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng phản ứng tách nước', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phản ứng tách nước

 1. Coù 3 loaïi sau: Taïo Anken (olefin) Taïo eâte Taïo saûn phaåm ñaëc bieät
 2. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo OLEÂFIN (ANKEN): Ñieàu kieän röôïu: Röôïu ñôn chöùc, no, Soá C ≥ 2 Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 170OC Hoaëc Al2O3, to≈ 400oC hôi röôïu Phaûn öùng: ÑKpöù CnH2n CnH2n+1OH + H2O ( n≥ 2) H2SO4ñ Ví duï: C2H5OH C2H4 + H2O 170OC
 3. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: -X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc, - A laø chaát khí duy nhaát - G: Glyxerin D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br
 4. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A laø chaát khí duy nhaát D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br D: CH2-CH = CH2 A: CH3-CH = CH2 Cl
 5. Aùp duïng 1:( Trích ÑHDL NNTH - 2000) Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: X -H2O Cl2,to Br2 NaOH A↑ B -D G (1) (2) (3) (4) Y Glyxerin Bieát: - X,Y: hôïp chaát ñôn chöùc - A: CH3-CH = CH2 D: CH2-CH-CH2 X: CH2-CH-CH3 Cl Br Br OH D: CH2-CH = CH2 Y: CH3-CH2-CH2-OH Cl
 6. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. Thí Sinh: B laø olefin Sai
 7. Caàn nhôù: X H2SO4ñ to Olefin ⇒ X: Röôïu ñôn, no H2SO4 ñ Olefin Röôïu ñôn, no to EÂte ( Do moïi röôïu taùch nöôùc ñeàu coù theå taïo eâte)
 8. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Ñieàu kieän röôïu: Moïi Röôïu Ñieàu kieän phaûn öùng: H2SO4ñ , 140OC Hoaëc Al2O3, to≈ 200oC hôi röôïu Phaûn öùng: Phuï thuoäc chöùc röôïu !
 9. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TAÙCH H2O Taùch H2O taïo EÂTE: Röôïu ñôn ÑKPÖÙ R-OH + HO-R’ R-O-R’ + H2O Röôïu ña m R(OH)n + n R’(OH)m ÑKPÖÙ Rm-(O)n.m-R’n + n.m H2O
 10. Toùm laïi caàn nhô:ù ( Röôïu ñôn chöùc, no) H2SO4ñ CnH2n CnH2n+1OH to (CnH2n+1)2O (*) (*) => Molefin
 11. Vôùi ñôn chöùc, no H2SO4ñ Röôïu X Saûn phaåm Y Neáu dY/X 1 ⇒ Y: ete
 12. Aùp duïng 2: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, vôùi dB/A=1,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B. B:EÂte Thí Sinh: B laø olefin
 13. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=1,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=1,7 >1 ⇒(B):EÂte ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 14. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH (CnH2n+1 )2O + H2O (1) to=140 (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 +16 = 1,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7
 15. Aùp duïng 3: Ñun röôïu A ñôn chöùc , no vôùi H2SO4ñaëc ; thu ñöôïc chaát höõu cô B, B: olefin vôùi dB/A=0,7 Tìm CTPT-CTCT cuûa A; B.
 16. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) t o B2.Vieát pöù (Ñôn, no) B3.Laäp pt (*) (A); (B) ? dB/A=0,7 B4.Giaûi (*) Vì dB/A=0,7 < 1 ⇒(B):olefin Röôïu (A): (Ñôn, no) ÑaëT CTTQ (A): CnH2n+1OH
 17. Phaûn öngù: H2SO4ñ 2 CnH2n+1OH CnH2n + H2O (1) to=170 (1) ⇒(B): CnH2n Theo ñeà baøi ta coù: dB/A= MB = 0,7 MA 14n = 0,7 14n +18 n=3 Vaäy :(A):C3H7OH ; (B): CH3-CH=CH2
 18. Aùp duïng 4: Ñun röôïu A coù MA
 19. Toùm taét: PP tìm CTPT döïa treân pöù H2SO4 ñ (B) B1.Ñaët CTTQ Röôïu (A) o t B2.Vieát pöù MA 1 ⇒(B):eâte ÑaëT CTTQ (A): R(OH)n H2SO4ñ 2R-(OH)n R-On- R nH2O (1) (B) dB/A= 2R+16n 1,419 R+17n
 20. Ñun 132,8 g hh X:AOH;BOH;ROH vôùi H2SO4 ñ ôû 140oC ta thu ñöôïc 11,2g hh goàm 6 eâte coù soá mol baèng nhau. Maëc khaùc ñun noùng hh X vôùi H2SO4 ñ ôû 170oC thì thu ñöôïc hh Y chæ goàm coù 2 Olefin khí (ôû ñieàu kieän thöôøng). a. Xaùc ñònh CTPT-CTCT cuûa caùc röôïu, (H=100%) b. Tính % (theo m) cuûa hh X. c. Tính %(theo m) cuûa hh Y.
Đồng bộ tài khoản