BÀI GIẢNG: PHÁP LUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Chia sẻ: thiuyen13

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Bảo hộ lao động là môn học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: PHÁP LUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
----- -----
MOÂN HOÏC

PHAÙP LUAÄT BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÄT SÖÔNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG & BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
LUAÄT LAO ÑOÄNG
3ÑVHT ‟ 45 TIEÁTGiaûng vieân: ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÄT SÖÔNG
MUÏC TIEÂU MOÂN HOÏC
Moân hoïc cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn
nhaát veà nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät veà quan
heä lao ñoäng.
Giuùp ngöôøi hoïc coù theå naém baét nhöõng vaên baûn
döôùi luaät qui ñònh veà noäi dung baûo hoä lao ñoäng.
 Ñoàng thôøi cung caáp nhöõng thoâng tin cô baûn veà
heä thoáng tieâu chuaån quoác teá trong lónh vöïc baûo
hoä lao ñoäng
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


[1] Hieán phaùp nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa
Vieät Nam.
[2] Luaät lao ñoäng ñöôïc söûa ñoåi boå sung naêm 2002,
2006
[3] Nghò ñònh soá 06/CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy
20/01/1995
[4] Caùc vaên baûn döôùi luaät veà ATVSLÑ
CHÖÔNG TRÌNH HOÏC
Chöông I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAØ HEÄ
THOÁNG VAÊN BAÛN LUAÄT VIEÄT NAM
Chöông II. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT
NAM
Chöông III. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CAÙC BEÂN TRONG VIEÄC
THÖÏC HIEÄN BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
Chöông IV. THÔØI GIAN LAØM VIEÄC VAØ THÔØI GIAN NGHÆ NGÔI
Chöônhg V. CHEÁ ÑOÄ TIEÀN LÖÔNG VAØ BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI
Chöông VI. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH CUÛA NHAØ NÖÔÙC VEÀ ATVSLÑ
Chöông VII. SA 8000
Chöông VII. OHSAS 18000
Chöông I.
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAØ HEÄ
THOÁNG VAÊN BAÛN LUAÄT VIEÄT NAM

I. CAÙC KHAÙI NIEÄM:
II. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH LUAÄT LAO
ÑOÄNG:
III. HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT
VIEÄT NAM
IV. HEÄ THOÁNG NGAØNH LUAÄT LAO
ÑOÄNG:
I. CAÙC KHAÙI NIEÄMLao ñoäng: laø ñieàu kieän cô baûn ñaàu tieân cuûa toaøn boä ñôøi
soáng con ngöôøi, ñeán moät möùc vaø treân yù nghóa naøo ñoù chuùng
ta phaûi noùi raèng lao ñoäng ñaõ taïo ra chính baûn thaân con
ngöôøi. (P. AÊng- ghen)
Boä luaät lao ñoäng ñieàu chænh moái quan heä lao ñoäng giöõa
ngöôøi lao ñoäng laøm coâng aên löông vôùi ngöôøi söû duïng lao
ñoäng vaø caùc quan heä xaõ hoäi lieân quan tröïc tieáp vôùi quan heä
lao ñoäng.
II. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNGÔÛ nöôùc ta, luaät lao ñoäng thöïc chaát hình thaønh vaø
phaùt trieån töø sau Caùch Maïng thaùng 8 naêm 1945 vôùi
neàn moùng laø saéc leänh 29/SL ngaøy 12/3/1947. Ñeán
nay khoa hoïc luaät lao ñoäng laø moät trong nhöõng
chuyeân ngaønh cuûa heä thoáng khoa hoïc phaùp lyù cuûa
Vieät Nam.
III. HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAMHieán phaùp
Caùc luaät
Phaùp leänh
Nghò ñònh, nghò quyeát, quyeát ñònh, chæ thò cuûa
thuû töôùng chính phuû
Thoâng tö cuûa caùc boä
Ngoaøi caùc vaên baûn do cô quan nhaø nöôùc ban haønh thì
caùc noäi qui lao ñoäng vaø thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå
Hieán phaùp
Laø ñaïo luaät cô baûn cuûa nhaø nöôùc, laø neàn taûng cuûa heä
thoáng phaùp luaät cuûa moät quoác gia, laø cô sôû ñeå xaây döïng
caùc ngaønh luaät. Hieán phaùp qui ñònh nhöõng nguyeân taéc
chung nhaát cuûa xaõ hoäi, nhaø nöôùc vaø cuûa töøng ngaønh luaät
Caùc luaät:
Sau hieán phaùp laø caùc luaät. Caùc luaät do Quoác
hoäi- cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa nhaø nöôùc ban
haønh nhaèm cuï theå hoùa vieäc thöïc hieän hieán phaùp trong
töøng lónh vöïc quan heä xaõ hoäi khaùc nhau.
Trong lónh vöïc lao ñoäng vaø quaûn lyù lao ñoäng coù
caùc luaät sau: Boä luaät lao ñoäng naêm 1994, Luaät coâng
ñoaøn naêm 1990, Luaät doanh nghieäp, Luaät phaù saûn
doanh nghieäp…
Phaùp leänh:
Do UÛy ban Thöôøng vuï quoác hoäi ban haønh nhaèm
ñaùp öùng kòp thôøi yeâu caàu vieäc ñieàu chænh baèng
phaùp luaät veà moät lónh vöïc nhaát ñònh naøo ñoù.
Trong lónh vöïc lao ñoäng vaø quaûn lyù lao ñoäng coù
caùc phaùp leänh sau: phaùp leänh giaûi quyeát khieáu naïi
toá caùo cuûa coâng daân, phaùp leänh thuû tuïc giaûi quyeát
caùc tranh chaáp lao ñoäng.
Nghò ñònh, nghò quyeát, quyeát ñònh, chæ thò cuûa thuû töôùng
chính phuû:
Nhaèm cuï theå hoùa vieäc thöïc hieän hieán phaùp vaø caùc luaät trong caùc lónh vöïc hoaït
ñoäng khaùc nhau cuûa cô quan Nhaø nöôùc.
Thoâng tö cuûa caùc boä:
Laø vaên baûn phaùp quy cuûa rieâng töøng boä hoaëc lieân
boä veà chæ ñaïo, quaûn lyù thöïc hieän caùc coâng taùc chuyeân
moân.
VD. Thoâng tö soá 14/1998/TTLT ‟ BLÑTBXH ‟
BYT ‟ TLÑLÑVN ngaøy 31/10/1998 höôùng daãn vieäc toå
chöùc thöïc hieän coâng taùc BHLÑ trong doanh nghieäp, cô sôû
saûn xuaát kinh doanh.
Ngoaøi caùc vaên baûn do cô quan nhaø nöôùc ban
haønh thì caùc noäi qui lao ñoäng vaø thoûa öôùc lao
ñoäng taäp theå cuûa caùc doanh nghieäp coù yù nghóa
quan troïng coù tính chaát baét buoäc ñoái thöïc hieän
vôùi caùc beân quan heä lao ñoäng vaø caùc chuû theå
coù lieân quan.
IV. HEÄ THOÁNG NGAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNG:
Heä thoáng ngaønh luaät lao ñoäng ñöôïc chia laøm 2 phaàn:
Phaàn chung: goàm caùc qui phaïm, qui ñònh chung nhö xaùc ñònh ñoái
töôïng ñieàu chænh, nhöõng nguyeân taéc chung cuûa ngaønh, ñaëc ñieåm caùc quan heä phaùp
luaät lao ñoäng.
Phaàn rieâng: goàm caùc qui phaïm ñieàu chænh nhöõng lónh vöïc rieâng bieät
ñöôïc taäp hôïp theo caùc nhoùm goïi laø cheá ñònh nhö:
Cheá ñònh vieäc laøm
Cheá ñònh hoïc ngheà
Cheá ñònh hôïp ñoàng lao ñoäng
Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå
Traû coâng lao ñoäng
Thôøi giôø laøm vieäc vaø nghæ ngôi
Kyû luaät lao ñoäng vaø traùch nhieäm vaät chaát.
Baûo hoä lao ñoäng
Baûo hieåm xaõ hoäi
Coâng ñoaøn
Giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng
Cheá ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc veà lao ñoäng.
CHÖÔNG 2.
NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM


Boä luaät lao ñoäng bao goàm 17 chöông, 198 ñieàu
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm
1994.


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao
động đƣợc Quốc hội thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002.
Chủ tịch nƣớc ký lệnh công bố ngày 12 tháng 4 năm
2002; Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
CAÁU TRUÙC CUÛA BOÄ LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM
Chƣơng 1. Những qui định chung
Chƣơng 2. Việc làm
Chƣơng 3. Học nghề
Chƣơng 4. Hợp đồng lao động
Chƣơng 5. Thỏa ƣớc lao động tập thể
Chƣơng 6. Tiền lƣơng
Chƣơng 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Chƣơng 8. Kỷ luật lao động - Trách nhiệm vật chất
Chƣơng 9. An toàn lao động - Vệ sinh lao động
Chƣơng 10. Những quy định riêng đối với lao động nữ
Chƣơng 11. Những quy định riêng đối với lao động chƣa thành niên và một số
lao động loại khác
Chƣơng 12. Bảo hiểm xă hội
Chƣơng 13. Công đoàn
Chƣơng 14. Giải quyết tranh chấp lao động
Chƣơng 15. Quản lý Nhà nƣớc về lao động
Chƣơng 16. Thanh tra Nhà nƣớc về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao
động
Chƣơng 17. Điều khoản thi hành
Q UAN HEÄ PHAÙP LUAÄT LAO ÑOÄNG:
1. Q uan heä veà söû duïn g lao ñoän g:
Laø nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong quaù trình söû duïng söùc lao ñoäng
cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc cô quan nhaø nöôùc, caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc hôïp taùc
xaõ, caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc doanh nghieäp coù voán
ñaàu tö, caùc cô quan toå chöùc nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam vaø caùc gia ñình hay caù
nhaân coù nhu caàu ñöôïc caùc qui phaïm phaùp luaät ñieàu chænh.
Ñaëc ñieåm rieân g cuûa quan heä phaùp luaät lao ñoän g:
o Trong quan heä phaùp luaät lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng phaûi töï mình
hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao.
o Trong quan heä phaùp luaät lao ñoäng, ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù quyeàn
toå chöùc, quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt quaù trình lao ñoäng cuûa ngöôøi lao
ñoäng.
o Trong quaù trình toàn taïi, thay ñoåi hay chaám döùt quan heä phaùp luaät lao
ñoäng thöôøng coù söï tham gia cuûa ñaïi dieän taäp theå lao ñoäng.
Quan heä vieäc laøm
Quan heä veà ñaûm baûo vieäc laøm giöõa nhaø nöôùc vaø ngöôøi lao ñoäng
Quan heä veà ñaûm baûo vieäc laøm giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng
Quan heä giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø caùc trung taâm dòch vuï vieäc laøm
Q UYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG:
Q uyeàn cuûa ngöôøi lao ñoän g:
- Ñöôïc traû löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng
- Ñöôïc ñaûm baûo an toaøn trong lao ñoäng
- Ñöôïc baûo hieåm xaõ hoäi theo qui ñònh cuûa phaùp luaät
- Ñöôïc nghæ ngôi theo phaùp luaät qui ñònh vaø theo thoûa
thuaän giöõa caùc beân
- Ñöôïc thaønh laäp hoaëc gia nhaäp toå chöùc coâng ñoaøn
- Ñöôïc höôûng phuùc lôïi taäp theå vaø tham gia quaûn lyù doanh
nghieäp theo phaùp luaät, noäi qui vaø ñieàu kieän cuûa ñôn v ò.
- Ñöôïc ñình coâng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät
Nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng:
- Thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng, thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå vaø chaáp
haønh noäi qui cuûa ñôn vò.
- Thöïc hieän caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng vaø
chaáp haønh kyû luaät lao ñoäng.
- Tuaân thuû söï ñieàu haønh hôïp phaùp cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng
Q UYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG:
C aùc quyeàn cuûa ngöôøi söû duïn g lao ñoän g:
- Quyeàn tuyeån choïn, boá trí vaø ñieàu haønh lao ñoäng theo nhu caàu saûn
xuaát, coâng taùc.
- Quyeàn ñöôïc cöû ñaïi dieän ñeå thöông löôïng, kyù keát thoûa ö ôùc lao
ñoäng taäp theå trong doanh nghieäp hoaëc trong ngaønh.
- Quyeàn khen thöôûng xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng theo phaùp
luaät.
- Quyeàn ñöôïc chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng trong nhöõng tröôøng hôïp
nhaát ñònh.
C aùc nghóa vuï:
- Thöïc hieän hôïp ñoàng lao ñoäng, thoûa öôùc lao ñoäng vaø caùc thoûa
thuaän khaùc ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng.
- Ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng vaø caùc ñieàu kieän lao
ñoäng khaùc.
- Ñaûm baûo kyû luaät lao ñoäng
- Toân troïng nhaân phaåm vaø ñoái xöû ñuùng ñaén ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng,
ñoàng thôøi phaûi quan taâm ñôøi soáng cuûa hoï vaø gia ñình.
Q UAN HEÄ PHAÙP LUAÄT GIÖÕA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG VAØ TOÅ
C HÖÙC COÂNG ÑOAØN, ÑAÏI DIEÄN TAÄP THEÅ NGÖÔØI LAO ÑOÄNG
Q uyeàn vaø tr aùch nhieäm cuûa toå chöùc coân g ñoaøn :
- Giaùm saùt ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng thöïc
hieän hôïp ñoàng lao ñoäng vaø phaùp luaät lao ñoäng
- Thöông löôïng vaø kyù keát thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå vôùi ngöôøi
söû duïng lao ñoäng.
- Baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Ngöôøi söû duïn g lao ñoän g coù tr aùch nhieäm :
- Khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû vì lyù do ngöôøi lao ñoäng laäp vaø
gia nhaäp coâng ñoaøn hoaëc duøng caùc bieän phaùp kinh teá vaø caùc
thuû ñoaïn khaùc ñeå can thieäp vaøo toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa
coâng ñoaøn.
- Toân troïng caùc quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa toå chöùc c oâng ñoaøn,
taêng cöôøng hôïp taùc trong moïi hoaït ñoäng ñeå ñaûm baûo quan heä
lao ñoäng haøi hoøa oån ñònh.
- Cung caáp phöông tieän, ñaûm baûo ñieàu kieän vaø thôøi gian laøm
vieäc caàn thieát ñeå coâng ñoaøn thöïc hieän chöùc naêng cuûa mình.
Q UAN HEÄ PHAÙP LUAÄT VEÀ BOÀI THÖÔØNG
T HIEÄT HAÏI :
Coù 3 loaïi:
- Quan heä boài thöôøng thieät haïi taøi saûn
- Quan heä boài thöôøng thieät haïi veà tính maïng vaø
söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng
- Quan heä boài thöôøng do vi phaïm hôïp ñoàng.
Q UAN HEÄ PHAÙP LUAÄT VEÀ GIAÛI QUYEÁT
T RANH CHAÁP LAO ÑOÄNG:
Ñieàu 159 Boä luaät lao ñoäng qui ñònh:” Vieäc giaûi
quyeát tranh chaáp lao ñoäng taïi caùc cô quan, toå chöùc giaûi
quyeát tranh chaáp lao ñoäng ñöôïc tieán haønh khi moät beân
töø choái thöông löôïng hoaëc hai beân ñaõ thöông löôïng maø
vaãn khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaø moät hoaëc hai beân coù yeâu
caàu giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng”
Q UAN HE Ä PHAÙP LUAÄT VE À QUAÛN LYÙ
L AO ÑOÄNG :
 Nhaø nöôùc coù quyeàn vaø traùch nhieäm quaûn lyù
lao ñoäng nhaèm söû duïng hieäu quaû lao ñoäng,
vì lao ñoäng ñöôïc xem laø nguoàn taøi nguyeân
quan troïng cuûa moät quoác gia.
 Ñeå laøm toát coâng taùc naøy nh aø nöôùc phaûi ban
haønh vaø toå chöùc thöïc hieän toát caùc qui ñònh,
ñoàng thôøi phaûi phaùt trieån kinh teá nhaèm di
chuyeån löïc löôïng lao ñoäng trong phaïm vi
toaøn quoác.
 Trong quaù trình thöïc hieän chöùc naêng cuûa
mình, nhaø nöôùc coù quyeàn than h kieåm tra vaø
xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät lao
ñoäng.
NHIEÄM VUÏ & QUYEÀN HAÏN CUÛA COÂNG ÑOAØN VIEÄT NAM


Chöùc naêng ‟ nhieäm vuï:
- Chöùc naêng ñaïi dieän vaø baûo veä
quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa
coâng nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng.
- Chöùc naêng toå chöùc giaùo duïc, vaän
ñoäng coâng nhaân vaø ngöôøi lao
ñoäng.
- Chöùc naêng ñaïi dieän cho ngöôøi lao
ñoäng tham gia quaûn lyù kinh teá xaõ
hoäi, quaûn lyù nhaø nöôùc.
Trong giai ñoaïn hieän nay, Coâng ñoaøn coù nhöõng
nhieäm vuï sau:
- Ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng tham gia vôùi cô quan
nhaø nöôùc xaây döïng thöïc hieän caùc chöông trình
kinh teá ‟ xaõ hoäi, caùc chính saùch, cô cheá quaûn lyù
kinh teá, caùc chuû tröông chính saùch lieân quan ñeán
quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng.
- Taäp hôïp giaùo duïc, tuyeân truyeàn phaùp luaät ñeå
ngöôøi lao ñoäng hieåu roõ quyeàn vaø nghóa vuï cuûa
mình, cuûa caùc cô quan vaø toå chöùc.
- Thöïc hieän caùc quyeàn ñaõ ñöôïc phaùp luaät ghi nhaän
moät caùch coù hieäu quaû ñeå baûo veä vaø chaêm lo ñeán
lôïi ích vaø ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng
- Tham gia caùc quan heä trong nöôùc vaø quoác teá
nhaèm xaây döïng caùc moái quan heä ñoái noäi vaø ñoái
ngoaïi roäng raõi.
Coâng ñoaøn caàn coù nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh, caùc
ñieàu kieän ñoù bao goàm:
- Quyeàn töï do coâng ñoaøn
- Tö caùch phaùp nhaân
- Quyeàn sôû höõu taøi saûn
- Söï baûo trôï cuûa nhaø nöôùc vaø ñôn vò söû duïng
lao ñoäng
- Caùc ñieàu kieän khaùc
THOÛA ÖÔÙC LAO ÑOÄNG TAÄP THEÅ:
- Laø vieäc thöông löôïng taäp theå ñöôïc aùp duïng cho
moïi cuoäc thöông löôïng ôû möùc ñoä khaùc nhau giöõa
moät beân laø moät ngöôøi, moät nhoùm ngöôøi hoaëc vôùi
moät hay nhieàu toå chöùc cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng
vaø moät beân laø moät hay nhieàu toå chöùc cuûa ngöôøi lao
ñoäng ñeå qui ñònh nhöõng ñieàu kieän lao ñoäng vaø söû
duïng lao ñoäng, giaûi quyeát nhöõng moái quan heä giöõa
ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng.
YÙ NGHÓA CUÛA THOÛA ÖÔÙC LÑ TAÄP THEÅ
- Ñeà cao traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa caû hai phía
vôùi vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp quaûn lyù, saûn xuaát
kinh doanh trong doanh nghieäp, gaén traùch nhieäm
töøng ngöôøi vôùi coâng vieäc ñöôïc giao, phaùt huy tính
ñoäc laäp, töï chuû trong lao ñoäng.
- Giuùp caùc doanh nghieäp giöõ ñöôïc nhòp ñoä saûn xuaát
lieân tuïc, ñieàu haønh saûn xuaát coù neà neáp, quan heä lao
ñoäng trong doanh nghieäp haøi hoøa oån ñònh, phoøng
ngöøa ñöôïc xung ñoät giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû
duïng lao ñoäng.
Laø nguoàn qui phaïm thích hôïp taïi choã boå sung cho
noäi qui doanh nghieäp, taêng cöôøng kyû luaät trong doanh
nghieäp
P HAÏM VI AÙP DUÏNG:
- Caùc doanh nghieäp thuoäc moïi
thaønh phaàn kinh teá , keå caû doanh
nghieäp thuoäc löïc löôïng vuõ trang coù
quan heä laøm coâng aên löông.
- Caùc cô quan, toå chöùc nöôùc ngoaøi
vaø quoác teá ñaët taïi Vieät Nam coù
thueâ möôùn töø 10 l ao ñoäng Vieät
Nam trôû leân.
- Caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö
nöôùc ngoaøi (khoâng keå laø bao
nhieâu %).
Nguyeân taéc kyù keát:
- Nguyeân taéc töï nguyeän
- Nguyeân taéc bình ñaúng
- Nguyeân taéc coâng khai
Caùc beân cuûa thoûa öôùc:
- Beân taäp theå lao ñoäng laø ban chaáp haønh
coâng ñoaøn cô sôû hoaëc toå chöùc coâng ñoaøn
laâm thôøi
- Beân söû duïng lao ñoäng
Noäi dung cuûa thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå:
Noäi dung chuû yeáu cuûa thoûa öôùc caàn thöông
löôïng giöõa hai beân goàm 5 vaán ñeà lôùn:
- Veà vieäc laøm vaø ñaûm baûo vieäc laøm
- Thôøi gian laøm vieäc vaø nghæ ngôi
- Tieàn löông, tieàn thöôûng vaø phuï caáp
- Ñònh möùc lao ñoäng
- An toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng vaø
baûo hieåm xaõ hoäi.
TRÌNH TÖÏ KYÙ KEÁT, ÑAÊNG KYÙ VAØ HIEÄU LÖÏC CUÛA
THOÛA ÖÔÙC:
-Trình töï thöông löôïng vaø kyù keát:
Hai beân ñöa ra yeâu caàu vaø noäi dung caàn thöông löôïng
Hai beân tieán haønh thöông löôïng treân cô sôû xem xeùt caùc
yeâu caàu vaø noäi dung cuûa moãi beân.
Moãi beân toå chöùc laáy yù kieán veà döï thaûo thoûa öôùc
Caùc beân hoaøn thieän laàn cuoái döï thaûo thoûa öôùc treân cô sôû
ñöôïc laáy yù kieán cuûa taäp theå lao ñoäng doanh nghieäp vaø cô
quan höõu quan vaø tieán haønh kyù keát khi coù treân 50% soá
ngöôøi cuûa taäp theå lao ñoäng trong doanh nghieäp taùn thaønh
noäi dung cuûa thoûa öôùc.
-Ñaêng kyù thoûa öôùc:
Thoûa öôùc sau khi kyù keát phaûi tieán haønh ñaêng kyù ôû cô quan lao ñoäng
caáp tænh. Chaäm nhaát laø 10 ngaøy keå töø ngaøy thoûa öôùc taäp theå ñöôïc kyù
keát
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG & BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
C HÖÔNG III.
Q UYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA CAÙC BEÂN TRONG
VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
Laø taát caû caùc bieän phaùp cuûa nhaø nöôùc nhaèm baûo
veä söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng, phoøng ngöøa vaø
ngaên chaën caùc tai naïn lao ñoäng vaø caùc aûnh höôûng
coù haïi khaùc phaùt sinh trong quaù trình lao ñoäng. Goùp
phaàn baûo veä moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi.
C AÙC NGUYEÂN TAÉC BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
- Nhaø nöôùc thoáng nhaát quaûn lyù: coù nhieäm vuï ñaûm baûo cho NLĐ
laøm vieäc trong ñieàu kieän an toaøn, veä sinh lao ñoäng. Xaây döïng caùc
chöông trình quoác gia veà ATLĐ_VSLĐ vaø ñöa vaøo keá hoaïch phaùt
trieån kinh teá ‟ xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc; ñaàu tö nghieân cöùu khoa
hoïc khoa hoïc, phaùt trieån caùc cô sôû saûn xuaát duïng cuï, thieát bò
ATLĐ_VSLĐ, phöông tieän baûo veä caù nhaân; ban haønh heä thoáng tieâu
chuaån, qui phaïm qui trình veà ATLĐ_VSLĐ
- Thöïc hieän BHLĐ laø nghóa vuï baét buoäc ñoái vôùi caùc beân trong
quan heä lao ñoäng.
COÙ 2 LOAÏI TIEÂU CHUAÅN
 Tieâu chuaån caáp nhaø nöôùc: laø nhöõng tieâu
chuaån baét buoäc cho nhieàu ngaønh, nhieàu ngheà
treân phaïm vi caû nöôùc. Caùc tieâu chuaån do chính
phuû hoaëc cô quan ñöôïc chính phuû uûy quyeàn ban
haønh.
 Tieâu chuaån caáp ngaønh: laø tieâu chuaån do cô
quan quaûn lyù caáp ngaønh ban haønh phuø hôïp vôùi
nhöõng qui ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø coù giaù trò baét
buoäc ñoái vôùi ñoái töôïng maø tieâu chuaån qui ñònh
aùp duïng
C AÙC CHEÁ ÑOÄ BAÛO HOÄ BAO GOÀM :
 Cheá ñoä trang bò phöông tieän baûo veä
caù nhaân
 Cheá ñoä baûo veä söùc khoûe NLĐ
 Cheá ñoä boài döôõng baèng hieän vaät
 Veä sinh sau khi laøm vieäc
 Vaán ñeà tai naïn lao ñoäng vaø beänh
ngheà nghieäp
CAÙC BEÂN TRONG VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG1.Ngƣời sử dụng lao động
2.Ngƣời lao động
3.tổ chức công đoàn
4.Nhà nƣớc
QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI SDLÑ
NGHÓA VUÏ
- Haøng naêm, khi xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp
phaûi laäp keá hoaïch BHLĐ
- Trang bò ñaày ñuû PTBVCN vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä khaùc về ATVSLĐ ñoái vôùi
ngöôøi lao ñoäng theo qui ñònh
- Cöû ngöôøi giaùm saùt caùc qui ñònh noäi qui, bieän phaùp ATLĐ_VSLĐ trong DN,
phoái hôïp vôùi coâng ñoaøn cô sôû xaây döïng vaø duy trì söï hoïat ñoäng cuûa maïn g
löôùi ATVSV.
- Xaây döïng noäi qui, quy trình ATLĐ_VSLĐ phuø hôïp vôùi töøng maùy moùc thieát
bò, vaät tö vaø caû nôi laøm vieäc theo tieâu chuaån qui ñònh cuûa nhaø nöôùc.
- Toå chöùc huaán luyeän, höôùng daãn caùc tieâu chuaån, qui ñònh, bieän ATLĐ_VSLĐ
ñoái vôùi NLĐ.
- Toå chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho NLĐ theo tieâu chuaån
- Chaáp haønh nghieâm chænh caùc qui ñònh khai ba ùo, ñieàu tra tai naïn lao ñoäng,
beänh ngheà nghieäp theo ñònh kyø 6 thaùng.
QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI SDLÑ


Q UYEÀN HAÏN
-Buoäc NLĐ phaûi chaáp haønh caùc qui ñònh, chæ daãn
veà ATLĐ-VSLĐ khi laøm vieäc.
-Khen thöôûng nhöõng NLĐ thöïc hieän toát vaán ñeà
ATVSLĐ vaø kyû luaät nhöõng ñoái töôïng vi phaïm.
-Khieáu naïi vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
veà caùc quyeát ñònh cuûa thanh tra nhaø nöôùc veà
ATLĐ-VSLĐ
QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI LÑ
Q UYEÀN
- Yeâu caàu ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñaûm baûo ñieàu kieän
ATVSLĐ theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø huaán luyeän,
höôùng daãn cho mình nhöõng bieän phaùp ñaûm baûo ATVSLĐ.

- Töø choái nôi laøm vieäc hoaëc rôøi boû nôi laøm vieäc khi thaáy
rQ UYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛAnaïn lao ñoäng, ñe doïa nghieâm troïng
oõ nguy cô xaûy ra tai NL Đ
ñeán tính maïng vaø söùc khoûe cuûa mình vaø haønh vi naøy ñöôïc
coi laø khoâng vi phaïm kyû luaät lao ñoäng.

- Khieáu naïi toá caùo vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
khi phải laøm vieäc trong ñieàu kieän thieáu an toaøn, khoâng
ñaûm baûo veä sinh, hoaëc khi ngöôøi lao ñoäng vi phaïm caùc qui
ñònh veà baûo hoä lao ñoäng.
QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI LÑ

NGHÓA VUÏ
- Naém vöõng caùc qui ñònh veà ATVSLĐ lieân quan ñeán coâng
vieäc, nhieäm vuï ñöôïc giao.

- Thöïc hieän nhöõng qui ñònh, chæ daãn veà ATVSLĐ. Giöõ gìn
vaø söû duïng caùc duïng cuï thieát bò an toaøn, veä sinh. Tron g
nhöõng tröôøng hôïp laøm hö hoûng hoaëc laøm maát caùc duïng
cuï, thieát bò, phöông tieän ñoù thì phaûi boài thöôøng.

- Baùo caùo kòp thôøi vôùi ngöôøi coù traùch nhieäm khi phaùt hieän
caùc nguy cô gaây tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp.
Tham gia caáp cöùu khaéc phuïc haäu quaû tai naïn lao ñoäng.
TRAÙCH NHIEÄM VAØ QUYEÀN HAÏN CUÛA COÂNG ÑOAØN
- Tham gia xaây döïng phaùp luaät veà BHLÑ, phoái hôïp vôùi cô quan
nhaø nöôùc höõu quan ñeà xuaát chöông trình nghieân cöùu khoa hoïc kyõ
thuaät veà BHLÑ, giaùo duïc, tuyeân truyeàn NLÑ chaáp haønh qui ñònh veà
ATVSLÑ tham gia vieäc khen thöôûng vaø xöû lyù vi phaïm phaùp luaät
- Kieåm tra vieäc chaáp haønh phaùp luaät veà BHLÑ vaø coù quyeàn yeâu
caàu cô quan nhaø nöôùc höõu quan, caùc caáp chính quyeàn vaø NSDLÑ
thöïc hieän ñuùng phaùp luaät veà BHLÑ vaø tieâu chuaån ATVSLÑ; coù
quyeànHyeâuMcaàu ngöôøi CUÛA COÂNG ÑOAØN m taïm ngöøng hoaït ñoäng taïi nhöõng
coù traùch nhieä
T RAÙC NHIEÄ VAØ QUYEÀN HAÏN
nôi coù nguy cô gaây TNLÑ, tham gia ñieàu tra tai naïn lao ñoäng vaø yeâu
caàu cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xöû lyù ngöôøi coù traùch nhieäm gaây
ra TNLÑ.
- Caên cöù vaøo tieâu chuaån nhaø nöôùc veà ATVSLÑ, ban chaáp haønh
coâng ñoaøn cô sôû thoûa thuaän vôùi NSDLÑ caùc bieän phaùp ñaûm baûo
ATVSLÑ vaø caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng. Coâng ñoaøn vaän ñoäng xaây
döïng phong traøo baûo ñaûm ATVSLÑ vaø toå chöùc maïng löôùi ATVSV
Q UAÛN LYÙ VAØ THANH TRA NHAØ NÖÔÙC VEÀ
BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG


1. Q uaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo hoä lao ñoän g
2. T hanh tr a nhaø nöôùc veà an toaø n lao ñoän g, veä
sinh lao ñoän g
2.1 . Thanh tr a nh aø nöôùc veà an toaøn lao ñoän g
2.2 Thanh tr a nhaø nöôùc veà veä sinh lao ñoän g
Q UAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG:

Noäi dung quaûn lyù:
- Xaây döïng vaø ban haønh caùc qui ñònh veà baûo hoä lao
ñoäng
- Xaây döïng chöông trình quoác gia veà baûo hoä lao ñoäng
vaø ñöa vaøo keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø
ngaân saùch cuûa nhaø nöôùc.
- Thanh tra vieäc thöïc hieän caùc qui ñònh veà baûo hoä lao
ñoäng
Cô quan quaûn lyù:
- Chính phuû thöïc hieän thoáng nhaát vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc

- Hoäi ñoàng quoác gia veà BHLÑ do chính phuû thaønh laäp laøm
nhieäm vuï tö vaán cho chính phuû vaø toå chöùc phoái hôïp hoaït
ñoäng cuûa caùc ngaønh caùc caáp veà BHLÑ.

- Boä lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi coù traùch nhieäm giuùp
chính phuû quaûn lyù vieäc thöïc hieän coâng taùc BHLÑ, ñeà xuaát
phöông höôùng chöông trình quoác gia veà caûi thieän ÑKLÑ.
Nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät BHLÑ, xaây döïng
söûa ñoåi boå sung caùc chính saùch, tieâu chuaån ATVSLÑ, thanh
tra nhaø nöôùc veà ATLÑ, ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ thanh tra
vieân, hôïp taùc quoác teá veà BHLÑ.
Cô quan quaûn lyù:
- Boä Y teá coù traùch nhieäm giuùp chính phuû quaûn lyù vieäc
thöïc hieän coâng taùc ñaûm baûo VSLÑ; xaây döïng, söûa ñoåi boå
sung caùc tieâu chuaån VSLÑ, caùc loaïi beänh ngheà nghieäp,
baûo veä söùc khoûe NLÑ, toå chöùc giaùm ñònh y khoa. Thanh
tra nhaø nöôùc veà veä VSLÑ ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ
thanh tra vieân, hôïp taùc quoác teá veà VSLÑ

- Boä khoa hoïc coâng ngheä: giuùp chính phuû nghieân cöùu vaø
quaûn lyù vieäc nghieân cöùu vaø öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät
BHLÑ

- Ngoaøi ra coøn coù boä giaùo duïc laøm nhieäm vuï ñaøo taïo vaø
caùc boä ban ngaønh khaùc…
T HANH TRA NHAØ NÖÔÙC VEÀ AN TOAØN LAO
Ñ OÄNG:
Ñoái töôïng thanh tra: maùy moùc, thieát bò vaät tö, coâng
trình vaø caùc chaát coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn
Cô quan thanh tra: boä lao ñoäng thöông binh vaø xaõ hoäi
vaø cô quan lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi ôû ñòa phöông
thöïc hieän chöùc naêng thanh tra nhaø nöôùc veà an toaøn lao
ñoäng.
NHIEÄM VUÏ VAØ QUYEÀN HAÏN CÔ QUAN THANH TRA NHAØ
NÖÔÙC VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNG:
- Thanh tra vieäc chaáp haønh caùc qui ñònh veà ATLÑ, yeâu caàu hoaëc kieán
nghò caùc bieän phaùp ñaûm baûo ATLÑ, caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng, ñieàu tra
TNLÑ.
- Ñeán nhöõng nôi thuoäc ñoái töôïng phaïm vi thanh tra cuûa mình baát kyø luùc
naøo ñeå thanh tra vieäc ATLÑ vaø yeâu caàu ngöôøi coù traùch nhieäm tieán haønh
cung caáp soá lieäu, tình hình, taøi lieäu lieân quan ñeán thanh tra, ñieàu tra.
- Taïm ñình chæ vieäc söû duïng maùy moùc, thieát bò hoaëc ñình chæ coâng vieäc
khi coù nguy cô gaây TNLÑ vaø aán ñònh thôøi gian khaéc phuïc nguy cô ñoù.
- Caûnh caùo phaït tieàn hoaëc chuyeån hoà sô sang cô quan ñieàu tra hình söï
tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät veà BHLÑ neáu xeùt thaáy coù daáu hieäu caáu thaønh
toäi phaïm.
- Xem xeùt chaáp thuaän caùc tieâu chuaån ATLÑ, caùc giaûi phaùp ATLÑ
trong caùc luaän chöùng kinh teá, kyõ thuaät, caùc ñeà aùn thieát keá vaø cho pheùp ñöa
vaøo söû duïng nhöõng cô sôû, maùy moùc vaø thieát bò vaät tö coù yeâu caàu nghieâm
ngaët veà an toaøn.
T hanh tr a nhaø nöôùc veà veä sinh lao ñoän g:
Ñoái töôïng thanh tra laø caùc ñieàu kieän veä sinh
lao ñoäng taïi cô sôû saûn xuaát kinh doanh.
Cô quan thanh tra: Boä Y teá vaø cô quan quaûn lyù
nhaø nöôùc veà y teá taïi ñòa phöông.
Noäi dung thanh tra:
- Thanh tra vieäc chaáp haønh caùc qui ñònh veà
VSLÑ, yeâu caàu, kieán nghò bieän phaùp ñaûm baûo veä
sinh moâi tröôøng lao ñoäng. Ñieàu tra nhöõng vuï vi
phaïm VSLÑ.
- Ñeán nhöõng nôi thuoäc ñoái töôïng phaïm vi thanh
tra cuûa mình baát kyø luùc naøo ñeå thanh tra vieäc
VSLÑ vaø yeâu caàu ngöôøi coù traùch nhieäm tieán haønh
thanh tra cung caáp soá lieäu, tình hình, taøi lieäu lieân
quan ñeán thanh tra, ñieàu tra.
Noäi dung thanh tra:

- Taïm ñình chæ coâng vieäc taïi nôi laøm vieäc vi phaïm tieâu
chuaån veä sinh gaây oâ nhieãm nghieâm troïng moâi tröôøng lao
ñoäng.

- Caûnh caùo, phaït tieàn hoaëc chuyeån hoà sô sang cô quan
ñieàu tra hình söï tröôøng hôïp vi phaïm veà VSLÑ neáu xeùt thaáy coù
daáu hieäu caáu thaønh toäi phaïm.

- Xem xeùt chaáp thuaän caùc ñòa ñieåm, caùc giaûi phaùp veä
sinh lao ñoäng khi xaây döïng môùi hoaëc môû roäng caûi taïo cô sôû ñeå
saûn xuaát, löu giöõ caùc chaát phoùng xaï, chaát ñoäc.
CHƯƠNG 4
THÔØI GIAN LAØM VIEÄC VAØ
NGHÆ NGÔI
THÔØI GIAN LAØM VIEÄC
QUAN ÑIEÅM VEÀ THÔØI GIAN LAØM VIEÄC

„ Döôùi goùc ñoä kinh teá lao ñoäng, laø khoaûng thôøi gian caàn vaø ñuû ñeå
NLÑ hoaøn thaønh ñöôïc ñònh möùc lao ñoäng hoaëc khoái löôïng coâng
vieäc.

„ Döôùi goùc ñoä phaùp lyù, thôøi gian laøm vieäc ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng
quyeàn vaø nghóa vuï

„ Thôøi gian laøm vieäc laø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng, trong khoaûng
thôøi gian qui ñònh phaûi coù maët taïi ñòa ñieåm laøm vieäc vaø thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï ñöôïc giao.

Toùm laïi : thôøi giôø laøm vieäc laø khoaûng thôøi gian do phaùp luaät qui ñònh,
trong ñoù ngöôøi lao ñoäng phaûi coù maët taïi ñòa ñieåm saûn xuaát, coâng taùc
vaø thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï ñöôïc giao phuø hôïp vôùi noäi qui ( ñôn vò
söû duïng lao ñoäng ) ñieàu leä doanh nghieäp vaø hôïp ñoàng lao ñoäng.
YÙ NGHÓA THÔØI GIAN LAØM VIEÄC


‟ Vôùi vieäc qui ñònh quó thôøi giôø lao ñoäng döïa treân cô sôû
ñònh möùc lao ñoäng, phaùp luaät lao ñoäng ñaûm baûo cho moïi
ngöôøi lao ñoäng coù ñieàu kieän thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï
lao ñoäng cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, ngöôøi söû duïng lao
ñoäng cuõng hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu saûn xuaát, kinh
doanh ñaõ ñeà ra.
‟ Vieäc ñieàu chænh thôøi giôø laøm vieäc coøn nhaèm muïc ñích
baûo hoä ngöôøi lao ñoäng. Baèng vieäc phaân phoái thôøi giôø laøm
vieäc vaø thôøi giôø nghæ ngôi hôïp lyù, phaùp luaät taïo ñieàu kieän
cho ngöôøi lao ñoäng nghæ ngôi, khoâi phuïc söùc khoûe tham
gia hoïc taäp hoaëc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc
nhaèm naâng cao söùc khoûe, chuyeân moân, vaên hoùa vaø xaõ
hoäi.
QUI ÑÒNH THÔØI GIÔØ LAØM VIEÄC

„ ÔÛ nöôùc ta, quyeàn laøm vieäc vaø nghæ ngôi cuûa ngöôøi lao
ñoäng ñaõ ñöôïc ghi nhaän ngay trong Hieán phaùp 1946. Cheá
ñoä ngaøy laøm vieäc 8 giôø ñaõ ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi
Caùch Maïng Thaùng Taùm thaønh coâng.
„ Ñieàu 68 boä Luaät Lao Ñoäng: “Thôøi giôø laøm vieäc khoâng
quaù 8 giôø trong 1 ngaøy hoaëc 48 giôø trong moät tuaàn.
(khuyến khích 40g/tuần)
„ Thôøi giôø laøm vieäc haèng ngaøy ñöôïc ruùt ngaén töø moät ñeán
hai giôø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm caùc coâng vieäc ñaëc bieät
naëng nhoïc, ñoäc haïi nguy hieåm theo danh muïc do Boä lao
ñoäng thöông binh vaø xaõ hoäi vaø Boä y teá ban haønh”.
QUI ÑÒNH THÔØI GIÔØ LAØM VIEÄC


„ Thôøi giôø laøm vieäc haèng ngaøy coøn bao goàm caû thôøi gian caàn thieát vì nhu
caàu caù nhaân hoaëc coâng taùc xaõ hoäi. Cuï theå nhö sau:
‟ Thôøi gian caàn thieát vì nhu caàu töï nhieân cuûa caù nhaân ngöôøi
lao ñoäng.
‟ Thôøi gian cho con buù cuûa nöõ lao ñoäng coù con nhoû döôùi 12
thaùng tuoåi.
‟ Thôøi gian laøm vieäc veä sinh caù nhaân cuûa nöõ lao ñoäng .
‟ Thôøi gian nghæ giöõa ca ñoái vôùi nhöõng xí nghieäp laøm vieäc
theo ca, kíp.
‟ Ngöôøi lao ñoäng coù kieâm nhieäm caùc coâng taùc Ñaûng hoaëc
Ñoaøn theå quaàn chuùng khaùc ñöôïc giaønh moät thôøi gian nhaát
ñònh cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi ñoù.
CAÙC LOAÏI NGAØY LAØM VIEÄC
„ NGAØY LAØM VIEÄC TIEÂU CHUAÅN.
Ngaøy laøm vieäc tieâu chuaån laø loaïi ngaøy laøm vieäc trong ñoù Phaùp luaät qui ñònh cuï
theå thôøi gian laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng trong moät ngaøy ñeâm (24giôø ).
Ngaøy laøm vieäc tieâu chuaån phaân ra:
- Ngaøy laøm vieäc bình thöôøng
- Ngaøy laøm vieäc ruùt ngaén: qui ñònh cho nhöõng NLÑ laøm nhöõng ngaønh ngheà
naëng nhoïc, ñoäc haïi, nguy hieåm, phuï nöõ coù thai töø thaùng thöù 7, lao ñoäng nöõ coù
con döôùi 12 thaùng tuoåi, NLÑ chöa ñuû 18 tuoåi thôøi gian laøm vieäc haøng ngaøy
ñöôïc giaûm bôùt ít nhaát 1 giôø.
„ NGAØY LAØM VIEÄC KHOÂNG COÙ TIEÂU CHUAÅN.
Nhöõng NLÑ do tính chaát phuïc vuï, phaûi thöôøng xuyeân aên, ôû vaø laøm vieäc trong
phaïm vi cô quan xí nghieäp.
Nhöõng CN hoaëc caùn boä do tính chaát coâng vieäc phuï traùch maø phaûi thöôøng xuyeân
ñi sôùm vaø veà muoän hôn nhöõng LÑ khaùc.
Nhöõng ngöôøi lao ñoäng do ñieàu kieän khaùch quan maø hoï khoâng theå xaùc
ñònh ñöôïc tröôùc thôøi gian laøm vieäc cuï theå. Vd: caùn boä laõnh ñaïo Ñaûng
THÔØI GIAN LAØM THEÂM GIÔØ.
Doanh nghieäp phaûi khaéc phuïc haäu quaû cuûa thieân tai, ruûi ro,
hoaëc ñeå ngaên ngöøa tai naïn ñe doïa xaûy ra, baûo veä saûn xuaát…

Doanh nghieäp phaûi tieán haønh coâng vieäc khaån caáp vì lyù do di
chuyeån ñòa ñieåm laøm vieäc.

Ñeå buø laïi soá thôøi gian bò toån thaát tröôùc ñoù do xí nghieäp phaûi
ngöøng hoaït ñoäng vì lyù do baát khaû khaùng (vd: maát ñieän, nöôùc, thieáu
nguyeân vaät lieäu)

Do tính chaát coâng vieäc phaûi khaån tröông, khoâng ñöôïc trì
hoaõn, caàn phaûi hoaøn thaønh trong moät thôøi gian ngaén ñeå khoûi laõng
phí nguyeân vaät lieäu, taøi saûn hoaëc aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng
trình boác xeáp haøng hoùa giaûi phoùng taøu.

Veà soá giôø laøm theâm, phaùp luaät qui ñònh NSDLÑ vaø ngöôøi lao
ñoäng coù theå thoûa thuaän laøm theâm giôø nhöng khoâng quaù 4 giôø trong moät
gaøy vaø quaù 200 giôø trong moät naêm (ñieàu 69 Boä luaät lao ñoäng)
„ Phaùp luaät lao ñoäng cuõng qui ñònh nhöõng
ngöôøi lao ñoäng sau ñaây ñöôïc mieãn laøm theâm
giôø.
‟ Phuï nöõ coù thai töø thaùng thöù 7 hoaëc coù con nhoû döôùi 12
thaùng tuoåi;
‟ Lao ñoäng döôùi 18 tuoåi;
‟ Ngöôøi lao ñoäng laøm theâm giôø seõ ñöôïc tính traû löông laøm
theâm giôø (ñieàu 68 boä luaät lao ñoäng)
THÔØI GIÔØ LAØM VIEÄC BAN ÑEÂMTheo phaùp luaät hieän haønh, thôøi giôø laøm vieäc ban
ñeâm laø thôøi gian laøm vieäc ñöôïc tính töø 22 giôø ñeán 6
giôø saùng. NLÑ laøm vieäc ban ñeâm ngoaøi tieàn löông
coøn coù ñöôïc höôûng phuï caáp laøm ñeâm. Möùc phuï caáp
laøm ñeâm ñöôïc qui ñònh taïi Ñieàu 61 Boä luaät lao
ñoäng. NLÑ laøm vieäc ban ñeâm ñöôïc traû theâm ít nhaát
baèng 30% cuûa tieàn löông laøm vieäc ban ngaøy.
THÔØI GIAN NGHÆ NGÔI
THÔØI GIÔØ NGHÆ GIÖÕA CA.

Ñieàu 71 cuûa Boä luaät Lao ñoäng ñaõ qui ñònh “Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc
8 giôø lieân tuïc thì ñöôïc nghæ ít nhaát nöûa giôø vaø ñöôïc tính vaøo giôø laøm
vieäc”.
‟ Ngöôøi laøm ca ñeâm ñöôïc nghæ giöõa ca ít nhaát laø 45 phuùt
ñöôïc tính vaøo giôø laøm vieäc;
‟ Ngöôøi laøm theo ca ñöôïc nghæ ít nhaát 12 giôø tröôùc khi
chuyeån sang ca khaùc”.
NGHÆ HAØNG TUAÀN

Moãi tuaàn leã, ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ ít
nhaát moät ngaøy (24 giôø lieân tuïc). Tính bình
quaân moãi thaùng, ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ
ít nhaát 4 ngaøy (ñieàu 72 Boä luaät Lao ñoäng).
CAÙC NGAØY NGHÆ LEÃ, NGHÆ TEÁT

Teát döông lòch: 1 ngaøy (ngaøy 1 thaùng 1 döông lòch);
Teát aâm lòch: 4 ngaøy (1 ngaøy cuoái naêm, 3 ngaøy ñaàu naêm
aâm lòch)
Ngaøy Chieán thaéng 30/04: 1 ngaøy
Ngaøy Quoác teá lao ñoäng: 1 ngaøy
Ngaøy Quoác khaùnh: 1 ngaøy (ngaøy 2 thaùng 9 döông lòch)
Ngaøy Gioã toå Huøng Vöông : 1 ngaøy (ngaøy 10/03 aâm lòch)
NGHÆ HAØNG NAÊM
„ Ñieàu kieän ñöôïc nghæ haøng naêm.
Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ haøng naêm khi ngöôøi ñoù laøm vieäc ít nhaát 12 thaùng lieân
tuïc taïi moät doanh nghieäp. Caùc thôøi gian sau ñaây cuõng ñöôïc coi laø coäng taùc
lieân tuïc:
‟ Thôøi gian ñöôïc cô quan xí nghieäp cöû ñi hoïc vaên hoùa, chuyeân
moân nghieäp vuï.
‟ Thôøi gian nghæ höôûng löông ngöøng vieäc, thôøi gian baùo tröôùc ñeå
chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.
‟ Thôøi gian nghæ oám, thôøi gian con oám meï ñöôïc nghæ theo cheá
ñoä.
‟ Thôøi gian nghæ ñieàu trò tai naïn lao ñoäng hoaëc beänh ngheà
nghieäp.
„ Thôøi gian bò ñình chæ coâng taùc hoaëc taïm giam trong giai ñoaïn ñieàu tra hình
söï, nhöng sau ñoù ñöôïc mieãn truy toá vaø trôû laïi ñôn vò laøm vieäc bình thöôøng
SOÁ NGAØY NGHÆ HAØNG NAÊM

Soá ngaøy nghæ haøng naêm ñöôïc qui ñònh taïi ñieàu 71 Boä luaät Lao
ñoäng cuï theå nhö sau:
‟ 12 ngaøy laøm vieäc ñoái vôùi ngöôøi laøm coâng vieäc trong
ñieàu kieän bình thöôøng;
‟ 14 ngaøy laøm vieäc ñoái vôùi ngöôøi laøm vieäc naëng nhoïc ñoäc
haïi nguy hieåm hoaëc laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù ñieàu kieän
sinh soáng khaéc nghieät vaø ñoái vôùi ngöôøi döôùi 18 tuoåi.
‟ 16 ngaøy laøm vieäc ñoái vôùi ngöôøi laøm coâng vieäc ñaëc bieät
naëng nhoïc ñoäc haïi nguy hieåm, ôû nhöõng nôi coù ñieàu kieän
soáng khaéc nghieät.
„ Thôøi gian ñi ñöôøng khoâng tính vaøo ngaøy nghæ haøng naêm.
Soá ngaøy nghæ haøng naêm cuûa ngöôøi lao ñoäng coøn ñöôïc taêng
theo thaâm nieân laøm vieäc taïi moät doanh nghieäp hoaëc vôùi
moät ngöôøi söû duïng lao ñoäng, cöù 5 naêm ñöôïc nghæ theâm
moät ngaøy (ñieàu 75 Boä luaät Lao ñoäng).
„ NGHÆ VEÀ VIEÄC RIEÂNG.

Nghæ veà vieäc rieâng bao giôø cuõng treân cô sôû ñeà nghò cuûa NLÑ vaø
chæ trong 2 tröôøng hôïp ñöôïc phaùp luaät qui ñònh. Ñoù laø:
‟ Giaûi quyeát vieäc hieáu (boá, meï, vôï, choàng hoaëc con cheát)
‟ Giaûi quyeát vieäc hæ (ngöôøi lao ñoäng keát hoân nghæ 3 ngaøy, con
keát hoân nghæ 1 ngaøy)
Thôøi gian nghæ veà vieäc rieâng khoâng quaù 3 ngaøy lao ñoäng. Trong
thôøi gian nghæ veà vieäc rieâng, ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng nguyeân
löông. Tröôøng hôïp maø ngöôøi lao ñoäng phaûi veà queâ maø ñöôøng saù
xa xoâi, thì nhöõng ngaøy ñi, veà treân ñöôøng vaø cheá ñoä do 2 beân
thoûa thuaän.

„ NGHÆ KHOÂNG HÖÔÛNG LÖÔNG.
Nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát nghæ khoâng höôûng löông ñöôïc phaùp
luaät baûo veä, chaúng haïn caàn nghæ theâm ngoaøi thôøi gian qui ñònh:
nghæ sinh con, gia ñình coù ngöôøi thaân oám ñau, cheát; hoaëc giaûi
quyeát nhöõng coâng vieäc lôùn khaùc cuûa gia ñình (laøm nhaø, khaéc
phuïc baõo luït).
CHƢƠNG 5
NỘI DUNG


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN
LƢƠNG
2. CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG
3. HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG
4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRONG
QUAN HỆ TIỀN LƢƠNG
5. TRẢ LƢƠNG TRONG MỘT SỐ TRƢỜNG
HỢP ĐẶC BIỆT
6. TIỀN THƢỞNG
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƢƠNG

Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành
trên cơ sở giá trị sức lao động
Thị trƣờng sức lao động hoạt động theo quy luật
cung cầu. Mọi công dân có quyền thuê mƣớn, sử
dụng sức lao động và trả công phù hợp với giá trị
sức lao động theo đúng pháp luật Nhà nƣớc.

Tiền lƣơng đƣợc hiểu là số lƣợng tiền tệ mà ngƣời
sử dụng lao động trả cho ngƣời lao động khi họ hoàn
thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc
pháp luật quy định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong
hợp đồng lao động.
VAI TRÒ CỦA TIỀN LƢƠNG


Tiền lƣơng luôn gắn liền với ngƣời lao động, là
nguồn sống chủ yếu của bản thân ngƣời lao
động và gia đình họ. Tiền lƣơng kích thích
ngƣời lao động nâng cao năng lực làm việc
của mình, phát huy mọi khả năng vốn có để
tạo ra năng suất lao động cao.

Tiền lƣơng tác động tích cực đến việc quản lý
kinh tế, tài chính, quản lý lao động, kích thích
sản xuất.
Chức năng của tiền lương:

•Chức năng thƣớc đo giá trị.

•Chức năng tái sản xuất sức lao động.

•Chức năng kích thích

•Chức năng tích lũy
Các nguyên tắc điều chỉnh tiền lƣơng


•Việc trả lƣơng phải dựa trên nguyên tắc phân phối
theo lao động.

•Việc trả lƣơng cần phải căn cứ vào điều kiện lao
động cụ thể.

•Việc trả lƣơng phải trên cơ sở năng suất lao động:
2. CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG

•Tiền lƣơng tối thiểu

•Tiền lƣơng cơ bản

•Trả lƣơng khi làm thêm giờ

•Phụ cấp lƣơng
Phụ cấp lƣơng
Phụ cấp lương là tiền trả công lao động ngoài tiền
lương để bù đắp thêm do có những yếu tố không ổn
định, hoặc vượt quá điều kiện bình thường nhằm
khuyến khích người lao động yên tâm làm việc.

Các chế độ phụ cấp lƣơng, bao gồm:
- Phụ cấp khu vực
- Phụ cấp trách nhiệm công việc
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
- Phụ cấp lưu động
- Phụ cấp thu hút:
CÁC NGUYÊN TẮC TRẢ LƢƠNG

•Tiền lƣơng phải đảm bảo tái sản xuất sức lao
động

•Chống chủ nghĩa bình quân trong việc trả
lƣơng

•Trả lƣơng bình đẳng giữa lao động nam và lao
động nữ

•Trả lƣơng theo sự thỏa thuận giữa ngƣời lao
động với ngƣời sử dụng lao động nhƣng không
thấp hơn mức lƣơng tối thiểu do nhà nƣớc quy
định.
HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG
theo thời gian (giờ, ngày,
tuần, tháng), theo sản phẩm,
theo khoán
Tiền lƣơng theo thời gian đƣợc trả cho ngƣời lao động căn
cứ vào thời gian làm việc thực tế, cụ thể nhƣ sau:
- Tiền lƣơng tháng đƣợc trả cho một tháng làm việc xác
định trên cơ sở hợp đồng lao động;
- Tiền lƣơng tuần đƣợc trả cho một tuần làm việc xác định
trên cơ sở tiền lƣơng tháng nhân với 12 tháng và chia cho
52 tuần;
- Tiền lƣơng giờ đƣợc trả cho một giờ làm việc xác định trên
cơ sở tiền lƣơng ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn quy định
tại Điều 68 của Bộ luật Lao động.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRONG
QUAN HỆ TIỀN LƢƠNG

Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng lao động

oQuyền lựa chọn hình thức trả lƣơng
oNghĩa vụ trả lƣơng đầy đủ, trực tiếp và đúng thời hạn

Quyền của ngƣời lao động

oQuyền đƣợc biết lý do mọi khoản khấu trừ vào
lƣơng
oQuyền đƣợc tạm ứng lƣơng
TRẢ LƢƠNG TRONG MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

1. Trả lƣơng khi làm ra sản phẩm không đảm
bảo chất lƣợng

2. Trả lƣơng khi ngừng việc

3. Trả lƣơng khi đi học

4. Trả lƣơng khi ngƣời lao động nghỉ chế độ
theo quy định của pháp luật
TIỀN THƢỞNGTiền thưởng là một loại thù lao lao động bổ sung
cho lương theo thời gian hoặc lương theo sản
phẩm, nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao
động, kích thích người lao động nỗ lực thường
xuyên, là một hình thức khuyến khích vật chất có
tác dụng tích cực.
Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc
thành phần kinh tế quốc doanh
Mức thƣởng đối với ngƣời lao động đã ký hợp đồng lao động
không quá 6 tháng lƣơng theo hợp đồng lao động.
Đối với công nhân viên chức thuộc lực lƣợng thƣờng xuyên
trong các doanh nghiệp chuyển sang giao kết hợp đồng
không xác định thời hạn thì mức tiền thƣởng tối đa không quá
6 tháng lƣơng cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ đƣợc
hƣởng theo hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng Nhà nƣớc
b. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Cách xác định lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp ngoài quốc
doanh do Bộ tài chính qui định.
NỘI DUNG
 KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC
Khái niệm
Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội

 NỘI DUNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
Thành viên tham gia quan hệ BHXH
Mức thu nhập đƣợc bảo hiểm
Các chế độ bảo hiểm xã hội
 CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chế độ trợ cấp ốm đau
Chế độ trợ cấp TNLD, bệnh nghề nghiệp
Chế độ tử tuất
độ hƣu trí
Chế độ trợ cấp thai sản
KHÁI NIỆM

Dƣới góc độ kinh tế, BHXH là một phạm trù kinh
tế tổng hợp, là sự đảm bảo thu nhập, nhằm đảm
bảo cuộc sống cho ngƣời lao động khi bị giảm hoặc
mất khả năng lao động.

Dƣới góc độ pháp lý, chế độ BHXH là tổng hợp
những qui định của Nhà nƣớc, qui định các hình
thức đảm bảo điều kiện vật chất và tinh thần cho
ngƣời lao động và thành viên gia đình họ trong
trƣờng hợp bị giảm hoặc mất khả năng lao động.
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA
BẢO HIỂM XÃ HỘI


 Nhà nƣớc thống nhất quản lý bảo hiểm xã hội.

 Thực hiện bảo hiểm xã hội trên cơ sở phân phối
theo lao động.

 Nguyên tắc phải thực hiện bảo hiểm xã hội cho
mọi trƣờng hợp giảm hoặc mất khả năng lao
động và cho mọi ngƣời lao động.

 Mức bảo hiểm xã hội
Nhà nƣớc thống nhất quản lý BHXH

Nhà nƣớc là ngƣời trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và quản lý
toàn bộ sự nghiệp BHXH thông qua việc ban hành các
qui định pháp luật về BHXH và kiểm tra thực hiện các qui
định đó.

Nhà nƣớc tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội ở từng thời
kỳ mà qui định chính sách quốc gia về BHXH, nhằm từng
bƣớc mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp
phần ổn định đời sống cho ngƣời lao động và gia đình
họ khi ngƣời lao động bị suy giảm khả năng lao động
hoặc gặp các rủi ro, khó khăn khác nhƣ chết, thất
nghiệp…
Nhà nƣớc thống nhất quản lý BHXHQuĩ BHXH với ý nghĩa là một quĩ tích lũy hình
thành trên cơ sở đóng góp của ba bên (nhà nƣớc –
ngƣời sử dụng lao động – ngƣời lao động) nhằm
giúp đỡ về mặt vật chất cho ngƣời lao động khi họ
gặp các rủi ro, khó khăn không chỉ khi đang tham
gia quan hệ lao động mà còn cả khi đã chấm dứt
quan hệ lao động
Thực hiện BHXH trên cơ sở phân phối theo lao động

BHXH là một trong những hình thức phân phối tổng
sản phẩm quốc dân nên việc thực hiện BHXH phải
dựa trên cơ sở của nguyên tắc phân phối theo LĐ

Đảm bảo hợp lý giữa đóng góp và hƣởng thụ, tức là
phải căn cứ vào mức đóng góp của NLĐ cho XH thể
hiện thông qua mức tiền công, tiền lƣơng, thời gian
đóng góp cho quĩ BHXH để từ đó qui định mức trợ cấp
và độ dài thời gian hƣởng trợ cấp phù hợp với sự
đóng góp cho xã hội của NLĐ.

BHXH theo nguyên tắc “lấy số đông bù số ít”.
Nguyên tắc phải thực hiện BHXH cho mọi
trƣờng hợp giảm hoặc mất khả năng LĐ
và cho mọi NLĐ
Đảm bảo cho ngƣời lao động làm việc trong bất kì
thành phần kinh tế nào, bất kỳ loại hình tổ chức lao
động nào. Khi có đủ những điều kiện, dấu hiệu phát
sinh quan hệ BHXH thì đều đƣợc hƣởng quyền lợi
về BHXH không phân biệt hình thức pháp lý làm phát
sinh quan hệ lao động, giới tính, tuổi tác…

Việc qui định số lƣợng các chế độ BHXH hay nói
cách khác là khả năng khống chế, khắc phục các rủi
ro đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện KT- XH cụ
thể.
Mức bảo hiểm xã hội

 Không đƣợc cao hơn mức tiền lƣơng khi đang làm việc
nhƣng không đƣợc thấp hơn mức trợ cấp bảo hiểm tối
thiểu và trong một số trƣờng hợp phải đảm bảo mức sống
tối thiểu cho ngƣời đƣợc bảo hiểm.

 Trợ cấp BHXH tối thiểu là mức trợ cấp bắt buộc do Nhà
nƣớc qui định mà NSDLĐ hoặc cơ quan BHXH phải trả cho
ngƣời đƣợc hƣởng BHXH.

 Mức trợ cấp BHXH tối thiểu đƣợc qui định, thay đổi tùy
theo điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể và thƣờng căn cứ vào
một yếu tố liên quan nhƣ: mức sống tối thiểu, tiền lƣơng tối
thiểu, nhu cầu chi tiêu tối thiểu khi có BHXH phát sinh v.v…
Thành viên tham gia quan hệ BHXH

Hoạt động của cơ quan BHXH đƣợc nhà nƣớc giám sát, kiểm tra
chặt chẽ.

Cơ quan BHXH chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc về việc thực
hiện BHXH đối với mọi ngƣời lao động theo qui định của pháp
luật, đồng thời chịu trách nhiệm về vật chất và tài chính đối với
ngƣời đƣợc bảo hiểm khi họ có đủ điều kiện theo qui định của
pháp luật.

Ngƣời tham gia BHXH là ngƣời đóng góp phí BHXH để đảm bảo
cho mình hoặc cho ngƣời khác đƣơc BHXH

Ngƣời tham gia BHXH theo qui định của pháp luật là ngƣời sử
dụng lao động, ngƣời lao động và trong một chừng mực nào đó
là Nhà nƣớc
Trợ cấp bảo hiểm xã hội


Là số tiền mà NLĐ nhận đƣợc từ cơ quan BHXH thay
hoặc thêm vào phần thu nhập bị mất hoặc bị giảm do
mất hoặc giảm khả năng lao động.

Trợ cấp BHXH có trợ cấp thƣờng xuyên và trợ cấp
một lần. Trợ cấp thƣờng xuyên là loại trợ cấp đòi hỏi
phải trả thƣờng kỳ hàng tháng, có tác dụng phát huy
hiệu quả trong một thời gian dài (vd: chế độ hƣu trí).
Trợ cấp một lần là loại trợ cấp chỉ trả một lần cho nhu
cầu bảo hiểm mới phát sinh (vd: chế độ trợ cấp ốm
đau)
NLĐ khi bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đƣợc
hƣởng trợ cấp bằng 100% tiền lƣơng trong thời gian
điều trị và đƣợc trợ cấp chi phí khám, chữa bệnh.

Sau thời gian điều trị, khi thƣơng tật ổn định ngƣời lao
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đƣợc giám
định khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa
có thẩm quyền.

Đối với ngƣời lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp mà bị tổn thƣơng các chức năng hoạt động của
cơ thể (chân, tay, mắt…) đƣợc trang cấp một lần các
phƣơng tiện trợ giúp cho sinh hoạt phù hợp với các tổn
thất của cơ quan chức năng. Khi vết thƣơng tái phát,
ngƣời lao động đƣợc chữa trị và giám định lại thƣơng
tật.
Chế độ trợ cấp thai sản

Lao động nữ là một loại lao động đặc thù, bởi vì ngƣời
phụ nữ song song với việc thực hiện các quyền và
nghĩa vụ lao động, họ còn đảm nhận một chức năng
không ai thay thế sinh đẻ và nuôi con.
Chế độ trợ cấp thai sản áp dụng cho ngƣời lao động nữ
sinh con thứ nhất, thứ hai. Nội dung chế độ thai sản
bao gồm: thời gian nghỉ trƣớc và sau khi sinh con, thời
gian nghỉ đi khám thai, sẩy, nạo thai; thời gian nghỉ đối
với ngƣời nuôi con nuôi hợp pháp; thời gian nghỉ theo
thỏa thuận. Trong toàn bộ thời gian nghỉ nói trên, ngƣời
lao động nữ đƣợc hƣởng trợ cấp bằng 100% tiền
lƣơng (trừ thời gian nghỉ theo thảo thuận)
Chế độ hƣu trí
Chế độ đối với ngƣời hƣởng trợ cấp hƣu trí
hàng tháng bao gồm: trợ cấp hƣu trí một lần
trƣớc khi nghỉ hƣu và lƣơng hƣu hàng tháng.
Mức trợ cấp cũng nhƣ mức lƣơng hƣu đƣợc
pháp luật quy định dựa trên cơ sở thời gian
tham gia bảo hiểm xã hội.
Chế độ tử tuất
Chế độ này áp dụng đối với ngƣời lao động đang
tham gia quan hệ lao động cũng nhƣ những ngƣời
lao động đã chấm dứt quan hệ lao động nhƣng
đang hƣởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mà bị chết.
Nội dung chế độ này bao gồm chế độ mai táng phí
và chế độ trợ cấp tiền tuất. Chế độ mai táng phí là
khoản trợ cấp cho thân nhân ngƣời chết để họ lo
việc chôn cất, mai táng cho ngƣời chết. Mức độ
trợ cấp do pháp luật qui định.
Môc
tiªu
ChØ tiªu 3
ChØ tiªu 2
ChØ tiªu 1
CHƯƠNG 6

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- BỆNH NGHỀ NGHIỆP
- CÔNG VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
-HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

• Tác nhân gây bệnh nghề nghiệp: những yếu
tố có hại phát sinh trong quá trình lao động
sản xuất, gây tác động xấu đến sức khỏe của
ngƣời lao động

• Bệnh nghề nghiệp: bệnh phát sinh do điều
kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác
động đối với ngƣời lao động.
CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƢỢC BẢO HIỂM
• Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản
1.1 Bệnh bụi phổi - Silic nghề nghiệp;
1.2. Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng);
1.3. Bệnh bụi phổi bông;
1.4. Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp.

Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp
2.1. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì;
2.2. Bệnh nhiễm độc Benzen và các hợp chất đồng đẳng của
Benzen;
2.3. Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất của thuỷ ngân;
2.4. Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan;
2.5. Bệnh nhiễm độc TNT ( trinitro toluen);
2.6. Bệnh nhiễm độc asen và các chất asen nghề nghiệp;
2.7. Nhiễm độc chất Nicotin nghề nghiệp;
2.8. Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp.
• Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý
3.1. Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ;
3.2. Bệnh điếc do tiếng ồn;
3.3. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp;
3.4 Bệnh giảm áp mãn tính nghề nghiệp.
Nhóm IV: Các bệnh da nghề nghiệp
4.1. Bệnh sạm da nghề nghiệp;
4.2. Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp
xúc.
Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp
5.1. Bệnh lao nghề nghiệp;
5.2. Bệnh viêm gan vi rút nghề nghiệp;
5.3. Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp.
THÊM 4 BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƢỢC
BẢO HIỂM

• Hen phế quản nghề nghiệp

• Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp

• Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

• Bệnh viêm loét da, viêm móng, và xung quanh móng
nghề nghiệp
NGUYÊN TẮC KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

• Dựa trên kết quả giám sát môi trƣờng lao động, yếu
tố tiếp xúc nghề nghiệp và kết quả khám sức khỏe
định kỳ

• Các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp phải do bộ y tế
quyết định

• Việc khám bệnh nghề nghiệp đƣợc tổ chức tại cơ sở
khám bệnh nghề nghiệp hoặc tại cơ sở sử dụng lao
động.
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Ngƣời lao động
1.

• Trách nhiệm tham gia đầy đủ các đợt khám
• Tuân theo các chỉ định của bác sĩ

2.Ngƣời sử dụng lao động

• Lập kế hoạch, tổ chức cho ngƣời lao động và hoàn chỉnh
hồ sơ để NLD đƣợc giám định BNN
• Trƣờng hợp ngƣời lao động có yêu cầu tự đi khám,
NSDLD hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và tạo điều kiện
thuận lợi cho NLD đƣợc đi khám
• Quản lý và theo dõi sức khỏe NLD lao động
• Thanh toán chi phí khám BNN theo các quy định của pháp
luật.
3. Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp
• Có trách nhiệm khám bệnh nghề nghiệp theo quy
định
• Tổ chức hội chẩn bệnh nghề nghiệp (nếu cần) và
chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết quả chẩn
đoán
• Tham gia hội đồng giám định BNN tại địa phƣơng
• Thông báo kế hoạch và kết quả khám BNN
• Lƣu trữ, bảo quản, bổ sung hồ sơ ngƣời bị BNN và
báo cáo theo biểu mẫu quy định
• Tổ chức học tập để nâng cao trình độ cho cán bộ
tại cơ sở khám BNN
4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ƣơng, Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trƣờng tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng và Trung tâm Y tế các
Bộ, ngành
• Giám sát, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện
• Tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế về tình hình bệnh nghề
nghiệp và danh sách các trƣờng hợp mắc bệnh nghề nghiệp
trên địa bàn.
5. Sở Y tế tỉnh, thành phố và Y tế các Bộ, ngành
• Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề
nghiệp trên địa bàn địa phƣơng;
• Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phòng thẩm định và
thông báo kết quả thẩm định điều kiện thực hiện khám bệnh
nghề nghiệp cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp
6. Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng và các Trƣờng đại học Y
• Kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh
nghề nghiệp
• Tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và bệnh
nghề nghiệp
• Tham gia thẩm định các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp khi có yêu cầu
• Xây dựng chƣơng trình đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp và bệnh nghề
nghiệp
• Nghiên cứu và đề xuất với Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh nghề nghiệp vào
danh mục bệnh nghề nghiệp đƣợc bảo hiểm xã hội.
7. Cục Y tế dự phòng Việt Nam
• Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa
bàn toàn quốc;
• Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phòng thẩm định và thông báo kết
quả thẩm định
• Tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi,bổ sung
và ban hành mới danh mục bệnh nghề nghiệp
• Phối hợp với các đơn vị có liên quan hƣớng dẫn triển khai thực hiện Thông
tƣ này.
CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG NỮ
Phần I. áp dụng chung cho tất cả lao động nữ
không phân biệt độ tuổi
• Trực tiếp nấu chảy vào kim loại nóng chảy ở các lò:
- Lò điện hồ quang từ 0,5 tấn trở lên.
- Lò quay bi lo (luyện gang).
- Lò bằng (luyện thép).
- Lò cao.
• Cán kim loại nóng (trừ kim loại màu).
• Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì thiếc, thuỷ ngân, kẽm,
bạc).
• Đốt lò luyện cốc.
• Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10 m so với mặt sàn công
tác.
• Đào lò giếng.
• Đào lò và các công việc trong hầm lò.
• Khoan thăm các công việc hầm lò.
• Cậy bẩy đá trên núi.
• Lắp đặt giàn khoan.
• Khoan thăm dò giếng dầu và khí.
• Làm việc ở giàn khoan trên biển
(trừ phục vụ y tế - xã hội).
• Công việc phải tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở.
• Sửa chữa đƣờng dây điện trong cống ngầm hoặc trên cột
ngoài trời, đƣờng dây điện cao thế.
• Lắp đặt, sửa chữa cột cao qua sông, cột ăng ten.
• Lắp đặt, sửa chữa cáp ngầm, cáp treo của đƣờng dây điện thông
tin.
• Làm việc trong thùng chìm.
• Căn chỉnh trong thi công tấm lớn.
• Đào giếng.
• Đào gốc cây có đƣờng kính lớn hơn 40 cm.
• Sử dụng các loại máy cầm tay chạy bằng hơi ép có sức ép từ 4
atmotphe trở lên (nhƣ máy khoan, máy búa...).
• Lái máy thi công hạng nặng có công suất lớn hơn 36 mã lực nhƣ:
máy xúc, máy gạt ủi,
• xe bánh xích.
• Các công việc quét vôi trát tƣờng, sơn trên mặt ngoài các công trình
xây dựng cao tầng (từ tầng 3 trở lên).
• Chặt hạ cây lớn; cƣa cắt cành, tỉa cành trên cao.
• công).
• Vận xuất gỗ lớn, xeo bắn, bốc xếp gỗ lớn bằng thủ công.
• Mò vớt gỗ chìm; cánh kéo gỗ trong âu, triền đƣa gỗ lên
bờ.
• Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác.
• Cƣa xẻ gỗ thủ công 2 ngƣời kéo.
• Khi khai thác tổ yến; khai thác phân dơi.
• Các công việc trên tàu đi biển.
• Công việc gác tàu, trông tàu trong âu, triền đá.
• Đốt lò đầu máy hơi nƣớc.
• Vận hành nồi hơi.
• Lái xe lửa.
• Lái cầu nổi.
• Các công việc đóng vỏ tàu phải mang vác. Giá đặt vật
gia công nặng 30-40 kg trở lên.
• Khảo sát đƣờng sông.
• Đổ bê tông dƣới nƣớc.
• Thợ lặn.
• Vận hành tàu hút bùn.
• Lái xe ô tô có trọng tải 2,5 tấn.
• Mang vác nặng trên 50 kg.
• Vận hành máy vải hồ sợi.
• Cán ép tấm da lớn, cứng.
• Giết mổ đại gia súc (làm thủ
• Lái máy kéo nông nghiệp 50 mã lực trở lên.
• Nạo vét cống ngầm, công việc phải ngâm mình
thƣờng xuyên dƣới nƣớc bẩn hôi thối.
• Mổ tử thi, mai táng ngƣời chết (trừ điện táng), bốc
mồ mả.
• Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất gây biến đổi gien:
• Công việc ở đài phát thanh, phát sóng tần số rađiô nhƣ
đài phát thanh, phát hình và trạm ra đa, trạm vệ tinh viễn
thông v.v... bị ô nhiễm bởi điện từ trƣờng vƣợt quá tiêu
chuẩn cho phép.
• Tiếp xúc với phóng xạ.
• Trực tiếp tiếp xúc (bao gồm: Sản xuất, đóng gói, pha chế,
phun thuốc, khử trùng kho)
• Trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất ảnh hƣởng xấu tới
nhau thai và sữa mẹ
• Tiếp xúc thƣờng xuyên (mà trang bị bảo hộ không đảm
bảo yêu cầu phòng chống hơi độc, khí độc, bụi độc)
Phần II. áp dụng cho lao động nữ có thai hoặc cho
con bú (12 tháng) và lao động nữ vị thành niên
• Các công việc tiếp xúc dung môi hữu cơ
• Các công việc sản xuất cao su: Phối liệu, cân đong, sàng
sấy hoá chất, làm việc trong lò xông mủ cao su.
• Sửa chữa lò, thùng, tháp kín, đƣờng ống trong sản xuất hoá
chất;
• Làm việc ở lò lên men thuốc lá, lò sấy điếu thuốc lá.
• Đốt lò sinh khí nấu thuỷ tinh, thổi thuỷ tinh bằng miệng.
• Ngâm tẩm da, muối da, bốc dỡ da sống;
• Tráng paraphin trong bể rƣợu;
• Sơn, hàn, cạo rỉ trong hầm men bia, trong các thùng kín;
• Vào hộp sữa trong buồng kín;
• Gạt than dƣới hầm lò;
• Công việc với xăng, dầu trong hang, hầm: giao nhận, bảo
quản, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu;
• Phá vỡ khuôn đúc;
• Chế biến lông vũ trong điều kiện hở;
• Làm sạch nồi hơi, ống dẫn khí;
• Nghiền, phối liệu quặng hoặc làm các công việc trong điều kiện chứa
từ 10% dioxyt
• Silic trở lên.
• Tuyển khoáng chì;
• Cán, kéo, dập sản phẩm chì, mạ chì;
• Quay máy ép lọc trong nhà máy;
• Vận hành máy nổ từ 10KVA trở lên;
• Đứng máy đánh giây, máy phun cƣớc;
• Lái máy kéo nông nghiệp (bất kể loại công suất nào);
• Lấy phân tƣơi, đổ phân tƣơi để nuôi cá, xáo đảo, xục bùn ao nuôi
cá;
• Ngoài 83 công việc nêu trên, nếu cơ sở còn các công việc khác có
điều kiện lao động có hại
• đã quy định trong Thông tƣ thì cũng không đƣợc sử dụng lao động
nữ.
• Lái máy thi công (bất kể loại công suất nào);
• Lái ôtô (bất kể loại trọng tải nào); lái xe điện động, các
loại phƣơng tiện vận tải
• Lƣu hoá, hình thành, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn
nhƣ: thùng, két nhiên liệu, lốp ô tô...
• Mang vác nặng trên 25 kg;
• Hàng ngày tiếp xúc với hơi gây mê, làm việc ở khoa hồi
sức cấp cứu, ở khoa lây của các cơ sở y tế, các trung
tâm truyền máu, các cơ sở sản xuất vắcxin phòng bệnh,
tham gia dập tắt các ổ dịch, làm việc ở khu điều trị bằng
sóng ngắn, siêu âm;
• Xúc, sấy, vận chuyển cá thối, hoặc làm trong dây chuyền
sản xuất bột cá gia súc;
THÔNG TƢ số 37/2005/TT - BLĐTBXH, ngày 29
tháng 12 năm 2005

Hƣớng dẫn công tác huấn luyện an toàn
lao động,
vệ sinh lao động
Đối tƣợng huấn luyện
• Đối tƣợng huấn luyện
• Ngƣời đang làm việc, ngƣời mới tuyển dụng, ngƣời học
nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở;
• Ngƣời lao động hành nghề tự do đƣợc cơ sở thuê mƣớn, sử
dụng.
b. Ngƣời sử dụng lao động và ngƣời quản lý bao gồm:
• Chủ cơ sở hoặc ngƣời đƣợc chủ cơ sở ủy quyền điều hành
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
• Giám đốc, phó giám đốc cơ sở; thủ trƣởng của các tổ chức,
cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động;
• Ngƣời quản lý, điều hành trực tiếp các công trƣờng, phân
xƣởng hoặc các bộ phận tƣơng đƣơng.
c. Ngƣời làm công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở.
Nội dung huấn luyện

a. Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
• Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
• Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động trong
việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính
sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với ngƣời lao động;
• Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
• Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;
• Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;
• Cách xử lý tình huống và các phƣơng pháp sơ cứu ngƣời bị nạn khi có
tai nạn, sự cố;
• Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân;
• Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.
• Huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.
b. Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao
động tại nơi làm việc:
• - Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an
toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc ngƣời lao động
phải tuân thủ khi thực hiện công việc;
• - Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi
làm việc và các biện pháp phòng ngừa.
• Ngƣời lao động (kể cả ngƣời lao động hành nghề tự do)
làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông tƣ
này (Phụ lục I), ngoài việc đảm bảo nội dung huấn luyện
đối với ngƣời lao động nêu trên, còn phải đƣợc
HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƢỜI SỬ DỤNG
LAO ĐỘNG
1. Nội dung huấn luyện
a. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn
lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy
phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao
động;
c. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao
động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về an toàn
lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải
tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lƣu
giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tƣ, các chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
e. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải
thiện điều kiện lao động;
f. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao
động, vệ sinh lao động ở cơ sở:
- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm
- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động
- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý, các quy trình
an toàn của các máy, thiết bị, các chất;
- Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần
chúng thực hiện ATVSLD.
- Thực hiện chính sách, chế độ BHLD đối với NLD
- Kiểm tra và tự kiểm tra
- Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tƣ,
các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh
lao động;
- Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
- Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết
g. Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức
công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động

h. Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp
luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƢỜI LÀM CÔNG TÁC
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ


Nội dung huấn luyện
• Ngoài các nội dung huấn luyện nhƣ đối với ngƣời sử dụng
lao động phải huấn luyện các nội dung sau:
- Phƣơng pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong
sản xuất;
- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ;
kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện
điều kiện lao động;
- Phƣơng pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra an
toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
- Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo
cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
.

a. Trách nhiệm tổ chức hổ chức huấn luyện
T uấn luyện
• - Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tổ chức huấn luyện và cấp giấy
chứng nhận
• - Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy
chứng nhận huấn luyện đối với ngƣời làm công tác an toàn vệ sinh lao động
huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện.
b. Hình thức và thời gian huấn luyện
• - Huấn luyện lần đầu: Ngƣời làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải
đƣợc huấn luyện đầy đủ các nội dung
• Thời gian huấn luyện lần đầu: Ít nhất là 3 ngày.
• - Huấn luyện định kỳ: Ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày.
c. Các quy định về giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền lợi
trong thời gian tham gia huấn luyện; kinh phí tổ chức huấn luyện cho ngƣời
làm công tác an toàn vệ sinh lao động đƣợc thực hiện nhƣ quy định đối với
ngƣời sử dụng lao động
Thẻ an toàn lao động

a. Thẻ an toàn lao động do Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã
hội in, phát hành và quản lý theo mẫu
b. Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp Thẻ an toàn lao
động
c. Thẻ an toàn lao động đƣợc cấp trong các trƣờng hợp: Khi
tuyển dụng, bố trí công việc lần đầu; khi ngƣời lao động
chuyển từ công việc khác về làm công việc có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; khi thay đổi máy
móc, thiết bị và công nghệ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động, vệ sinh lao động.
d. Việc huấn luyện định kỳ hàng năm không phải cấp lại thẻ.
e. Thẻ an toàn lao động có thời hạn 5 năm. Hết
thời hạn, ngƣời lao động đƣợc cấp thẻ mới sau
khi kiểm tra sát hạch lại đạt yêu cầu.
f. Trƣờng hợp thẻ an toàn lao động bị mất hoặc bị
hỏng thì ngƣời lao động đề nghị và đƣợc xem
xét cấp lại.
g. Ngƣời lao động trong khi làm việc phải mang
theo thẻ an toàn lao động và phải xuất trình khi
có yêu cầu của ngƣời sử dụng lao động, các
đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ
sinh lao động.
CHƯƠNG 7
SA8000 ‟ SOCIAL ACCOUNTABILITY
HỆ THỐNG QUAÛN LYÙ TRAÙCH NHIEÄM
XAÕ HOÄI
KHÁI NiỆM
-SA 8000: Là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội
được phát triển bởi SAI (tổ chức trách nhiệm xã
hội quốc tế) nhằm tổ chức xây dựng, thực hiện
và duy trì các qui tắc lao động tại nơi làm việc
có thể được chấp nhận về mặt xã hội.
-SA 8000 được ban hành vào năm 1997, soát xét
năm 2001, theo mô hình của hệ thống ISO 9000,
bao gồm 9 yếu tố khuyếch trương nhân quyền,
dựa trên các công ước quốc tế về nhân quyền
Quyền của NLĐ hệ thống quản lý
được thừa nhận nhà máy

SA 8000
Rộng rãi Duy trì & cải tiến
CN nhẹ nhiều lao động


Áp dụng cho tất cả
Nhà máy
Các tổ chức mong muốn:
Ai cần SA
8000?
•Chứng tỏ sự tuân thủ các chính
sách về trách nhiệm xã hội


•Muốn chứng tỏ sự tuân thủ này với
các bên quan tâm khác


•Được chứng nhận bởi một tổ chức
bên thứ ba về hệ thống trách nhiệm
xã hội.
CƠ SỞ HÌNH THÀNH CÁC NGUYÊN TẮC


CÔNG ƯỚC
PHÁP LUẬT
QUỐC TẾ
NHÀ NƯỚC
SA
-Công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) điều 29 và 105 về lao động
cưỡng bức và khổ sai.
-Công ước ILO điều 87 về tự do nghiệp đoàn
-Công ước ILO điều 98 về quyền thương lượng tập thể
-Công ước ILO điều 100 và 111 về trả lương bình đẳng cho lao động nam nữ đối
với cùng một công việc như nhau, và vấn đề phân biệt đối xử
• Công ƣớc ILO điều 135 về đại diện của ngƣời
lao động
• Công ƣớc ILO điều 138 và khuyến nghị 146 về
tuổi lao động
• Công ƣớc ILO điều 155 và khuyến nghị 164 về
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
• Công ƣớc ILO điều 159 về phục hồi chức năng
nghề nghiệp và tuyển dụng, về ngƣời tàn tật
• Công ƣớc ILO điều 177 về làm việc tại nhà
• Công ƣớc toàn cầu về nhân quyền
• Công ƣớc của liên hiệp quốc về quyền trẻ em
LAO ĐỘNG TRẺ EM

– Không đƣợc thuê mƣớn hoặc ủng hộ.
– Phải thiết lập tài liệu, duy trì và thông tin có
hiệu lực đến nhân viên và các bên quan tâm
khác các chính sách và thủ tục xử lý.
– Các biện pháp nhằm đảm bảo rằng những trẻ
em không đƣợc sử dụng trong giờ lên lớp, số
giờ đi lại hàng ngày (đến trƣờng, đến nơi làm
việc phải không vƣợt quá 10 giờ mỗi ngày).
– Không bố trí lao động trẻ em hoặc chƣa thành
niên vào những nơi làm việc độc hại, không an
toàn hay có hại đến sức khỏe.
LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC


– Đơn vị không thuê mƣớn hoặc ủng hộ
việc sử dụng lao động cƣỡng bức cũng
nhƣ không yêu cầu ngƣời lao động đóng
tiền thuế chân hoặc nộp giấy tờ tuỳ thân
mới đƣợc bắt đầu làm việc với đơn vị.
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
• Phổ biến kiến thức về công việc và các mối nguy hại cụ thể.
Phải cung cấp môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức
khỏe và tiến hành các bước thích hợp để phòng ngừa.

• Chỉ định một đại diện của ban lãnh đạo đơn vị chịu trách
nhiệm về sức khỏe và an toàn của mọi nhân viên và có bổn
phận thực hiện các yếu tố về sức khỏe và an toàn của tiêu
chuẩn này.

• Phải đảm bảo huấn luyện định kỳ về sức khỏe và an toàn cho
tất cả nhân viên và lưu trữ hồ sơ huấn luyện. Việc huấn
luyện này cũng được lặp lại đối với nhân viên mới tuyển
dụng hoặc được phân công lại.
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

– Đơn vị phải thiết lập các hệ thống để phát hiện,
phòng chống hoặc đối phó với các mối đe dọa
tiềm ẩn đối với sức khỏe và an toàn của mọi
nhân viên.

– Đơn vị phải cung cấp các tiện nghi cho nhân
viên sử dụng nhƣ buồng tắm sạch sẽ, nƣớc
uống và vệ sinh an toàn thực phẩm

– Nếu đơn vị cung cấp nhà nghỉ cho nhân viên thì
chúng phải bảo đảm sạch sẽ, an toàn và đáp
ứng đƣợc các nhu cầu cơ bản của nhân viên.
TỰ DO NGHIỆP ĐOÀN VÀ THƯƠNG
LƯỢNG TẬP THỂ
•Đơn vị phải tôn trọng quyền của nhân viên trong việc thành lập và tham gia nghiệp đoàn
theo sự lựa chọn của họ và thương lượng tập thể.
•Trong trường hợp quyền tự do nghiệp đoàn và thương lượng tập thể bị hạn chế theo luật
định, đơn vị phải tạo thuận lợi cho nhân viên được quyền tự do hội họp và thương lượng.
• Đơn vị phải đảm bảo cho những người đại diện cho người lao động không bị phân biệt đối
xử và họ có quyền tiếp cận các thành viên của mình ở nơi làm việc.
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

 Đơn vị không dính líu hoặc ủng hộ sự phân biệt dựa trên chủng tộc, đẳng cấp xã
hội, quốc tịch, tôn giáo, tật nguyền, thành viên nghiệp đoàn, giới tính hoặc đảng
phái chính trị.

 Đơn vị không can thiệp vào việc thực hiện quyền tuân thủ của nhân viên đối với
những đức tin hay tập tục.

 Đơn vị không cho phép có các cư xử như cử chỉ, ngôn ngữ tiếp xúc thân thể
mang tính ép buộc, đe dọa, lạm dụng hoặc khai thác tình dục.
THI HÀNH KỶ LUẬT Đơn vị phải không dính líu hoặc ủng hộ
việc dùng nhục hình, ép buộc thể xác
hay tinh thần và lạm dụng lời nói
GIỜ LÀM VIỆC
Đơn vị phải tuân thủ luật và các tiêu chuẩn công nghiệp về thời giờ làm việc, nghỉ
ngơi, trong bất kỳ trường hợp nào, không đòi hỏi nhân viên làm việc quá 48
giờ trong tuần và có tối thiểu một ngày nghỉ trong mỗi chu kỳ 7 ngày.

Trong trường hợp ngoại lệ, trong một thời gian ngắn, đơn vị phải đảm bảo giờ
làm thêm không quá 12 giờ mỗi tuần cho từng nhân viên, và khi đó nhân viên
được trả thù lao cao hơn.
TIỀN LƯƠNG
 Đảm bảo tiền lương được trả theo qui định pháp luật hoặc theo ngành và luôn đủ để đáp
ứng nhu cầu cơ bản của nhân viên

 Phải đảm bảo không thực hiện việc trừ lương vì mục đích kỷ luật, phải đảm bảo cơ cấu
lương và phúc lợi cho người lao động

 Phải đảm bảo không lợi dụng việc hợp đồng lao động hay chế độ học nghề để trốn tránh
việc hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với nhân viên theo luật và các văn bản pháp qui về
lao động và an ninh xã hội.
HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

 Lãnh đạo của đơn vị phải xác định chính sách của công ty về trách nhiệm xã hội và các
điều kiện lao động
 Định kỳ lãnh đạo cao nhất của đơn vị phải xem xét sự thỏa đáng, thích hợp và mức hiệu
lực thi hành của chính sách, thủ tục.
 Đơn vị phải chỉ định một đại diện của ban lãnh đạo ngoài các trách nhiệm khác phải đảm
bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
 Đơn vị phải tạo điều kiện cho nhân viên không thuộc diện người quản lý chọn một đại
diện cho họ trước ban lãnh đạo của đơn vị về các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn này.
HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG (tt)

 Đơn vị phải đảm bảo sự hiểu biết của tất cả các cấp trong đơn vị, phương pháp thực hiện
không hạn chế
 Đơn vị phải thực hiện thiết lập và duy trì các thủ tục thích hợp để đánh giá và chọn các nhà
cung cấp dựa trên khả năng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
 Đơn vị phải duy trì các hồ sơ thích hợp về việc cam kết của nhà cung cấp đối với trách
nhiệm xã hội bao gồm nhưng không giới hạn việc cam kết của nhà cung cấp
 Đơn vị phải duy trì bằng chứng hợp lý rằng các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ khác đang
đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này
HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG (tt)

 Đơn vị phải điều tra, thể hiện và đáp ứng các mối quan tâm của nhân viên và các bên hữu quan
khác đối với sự phù hợp và không phù hợp với chính sách đơn vị và yêu cầu của tiêu chuẩn.
Đơn vị phải hạn chế tối đa để không kỷ luật, sa thải hoặc có bất kỳ phân biệt đối xử nào khác
đối với các nhân viên cung cấp thông tin liên quan đến việc tuân thủ tiêu chuẩn.
 Đơn vị phải thực hiện hành động sửa chữa, khắc phục, và bố trí các nguồn lực thích hợp tương
xứng với tính chất và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ sự không phù hợp được xác định theo
chính sách của đơn vị và các yêu cầu của tiêu chuẩn.
HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG (tt)
 Đơn vị phải thiết lập và duy trì các thủ tục để thông tin định kỳ đến các bên hữu quan về
các số liệu và các thông tin khác đối với các hoạt động dựa trên yêu cầu của tiêu chuẩn,
bao gồm cả kết quả xem xét của lãnh đạo và theo dõi các hoạt động.

 Khi được yêu cầu theo hợp đồng, đơn vị phải cung cấp thông tin hợp lý để cho các bên
hữu quan tiếp cận tìm kiếm và kiểm tra xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu
chuẩn này.

 Đơn vị phải duy trì các hồ sơ thích hợp để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của
tiêu chuẩn.
CHỦ TRƯƠNG CỦA SA 8000

• Cải thiện các điều kiện làm việc có tính toàn cầu
• Cung cấp tiêu chuẩn chung cho mọi ngành kinh doanh
của mọi quốc gia.
• Làm việc gắn liền với nhân quyền và với các tổ chức
lao động toàn cầu
• Tạo ra sự ưu đãi cho hoạt động kinh doanh và cộng
đồng người tiêu dùng thông qua cách tiếp cận
• Động viên sự hợp tác giữa giới chủ, người lao động và
các tổ chức xã hội.
NHỮNG ĐÕI HỎI THÀNH CÔNG
CỦA HỆ THỐNG


• Sự cam kết của lãnh đạo
• Cải tiến thƣờng xuyên
• Tập trung vào phòng ngừa hơn là khắc phục
• Đào tạo và có sự tham gia của ngƣời lao
động
• Theo dõi thƣờng xuyên hệ thống.
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SA 8000PLAN DO

SA
CHEC

8000
ACT
CHECK
CÁC VĂN BẢN LUẬT

• Bộ luật hình sự
• Luật bảo vệ sức khỏe
• Luật lao động
• Luật bảo hiểm xã hội
• Luật phòng cháy chữa cháy
• Luật công đoàn
• Luật bảo vệ môi trƣờng
• Luật hải quan
• Luật phòng chống ma túy
• Hiệp định thƣơng mại Việt – Mỹ…
CÁC QUI ĐỊNH KHÁC


– Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
– Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật
chất
– Sức khỏe, an toàn và vệ sinh lao động
– Công đoàn và thƣơng lƣợng tập thể
MỘT SỐ VB PHÁP QUI

• Thỏa ƣớc lao động tập thể
• An toàn vệ sinh lao động
• Điều lệ bảo hiểm xã hội
• Điều lệ bảo hiểm y tế
• Giờ làm việc và nghỉ ngơi
• Điều chỉnh lƣơng
• Điều lệ vệ sinh
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH

• Chính sách về sức khỏe và an toàn
• Chính sách tuyển dụng và đào tạo
• Thủ tục kiểm soát sức khỏe và an toàn
• Thủ tục tuyển dụng và đào tạo
• Sổ tay về trách nhiệm xã hội
THỦ TỤC ĐIỂN HÌNH

– Sổ tay trách nhiệm xã hội:
• Giới thiệu mục đích và phạm vi sử dụng
• Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền
hạn
• Nêu lên chính sách về trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp và chính sách đối
với yêu cầu của SA8000: 2001
Nội dung của sổ tay trách nhiệm xã hội:• Phần 0: thông tin chung
• Phần 1: giới thiệu về doanh nghiệp
• Phần 2: phạm vi áp dụng
• Phần 3: định nghĩa và viết tắt
• Phần 4: hệ thống quản lý trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp
Trong phần 4 thể hiện những nội dung sau:


• Lao động trẻ em
• Lao động cƣỡng bức
• Sức khỏe và an toàn
• Tự do nghiệp đoàn và thƣơng lƣợng tập thể
• Phân biệt đối xử
• Thi hành kỷ luật
• Giờ làm việc
• Tiền lƣơng
• Hệ thống quản lý
• Trong phần hệ thống quản lý này đề cập đến
các nội dung sau:
» Chính sách trách nhiệm xã hội
» Xem xét của lãnh đạo
» Đại diện công ty
» Hoạch định và thực hiện
» Kiểm soát nhà cung cấp
» Hoạt động khắc phục và giải quyết các vấn
đề quan tâm
» Thông tin với bên ngoài
» Quyền xem xét
» Hồ sơ
CÁC THỦ TỤC

» Phần 1: lao động trẻ em
• Thủ tục xử lý tình trạng lao động trẻ em và chƣa thành
niên
• Thủ tục tuyển dụng
» Phần 2: lao động cƣỡng bức
• Nêu chủ trƣơng và qui định trong sổ tay trách nhiệm xã
hội
» Phần 3: sức khỏe và an toàn
• Thủ tục qui định về sức khỏe và an toàn
• Thủ tục huấn luyện về trách nhiệm xã hội
• Thủ tục chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn
cấp
» Phần 4: tự do nghiệp đoàn và thƣơng lƣợng tập
thể
• Thỏa ƣớc lao động tập thể của doanh nghiệp
» Phần 5: Phân biệt đối xử
• Thủ tục nghiêm cấm phân biệt đối xử
» Phần 6: thi hành kỷ luật
• Nội qui lao động
» Phần 7: giờ làm việc
• Nêu chính sách tuân thủ qui định của luật lao động trong sổ
tay trách nhiệm xã hội
• Qui định về việc theo dõi tình trạng làm thêm ngoài giờ
» Phần 8: tiền lƣơng
• Thủ tục qui định về cách thức trả lƣơng
» Phần 9: hệ thống quản lý
• Chính sách trách nhiệm xã hội
• Thủ tục kiểm soát tài liệu
CHƯƠNG 7


OHSAS 18000
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SERIES
HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
KHÁI NIỆM
OHSAS 18000: một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp
đƣợc xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ
chức chứng nhận, các tổ chức tƣ vấn và các chuyên gia trong ngành.

Mục đích đích của hệ thống là để kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn sức
khỏe nghề nghiệp.

Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các quy mô, loại hình, sản xuất
và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
Ai cần
Các tổ chức mong muốn: OHSAS
18000?
Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe
nghề nghiệp Tự khẳng định sự tuân thủ với các
chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan
tâm

Đƣợc chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ
thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của
mình.
CÁC LỢI ÍCH OHSAS 18000
Về mặt thị trƣờng:
Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trƣờng Nâng quốc tế

cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động
an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn đƣợc lực lƣợng lao động,

Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nƣớc.
CÁC LỢI ÍCH OHSAS 18000
Về mặt kinh tế:
•Tránh đƣợc các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm
xã hội,
•Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp,
•Giảm thiểu chi phí cho chƣơng trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp,
•Hạn chế các tổn thất trong trƣờng hợp tại nạn, khẩn cấp.
•Hạn chế các tổn thất trong trƣờng hợp tại nạn, khẩn cấp.
CÁC LỢI ÍCH OHSAS 18000
Quản lý rủi ro:
•Phƣơng pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại,
•Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm,
•Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có).

Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

•Đƣợc sự đảm bảo của bên thứ ba,
•Vƣợt qua rào cản kỹ thuật trong thƣơng mại,
•Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.
TỔ CHỨC THIẾT LẬP
OHSAS 18002, Hệ thống quản ly an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Những hướng dẫn
để thực hiện
OHSAS 18001.
Tổ chức lao động quốc tế: 2001, hướng dẫn hệ thống quản ly an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp (OSH-MS)
CÁC YẾU TỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÀNH CÔNG OH&S

Cải tiến liên tục


Chính sách
Xem xét của
lãnh đạo
Hoạch định

Hành động kiểm Thực hiện và
tra và khắc phục Điều hành
Những yêu cầu chung:
Tổ chức phải thiết lập, lập văn bản, thực hiện, duy trì và cải tiến thƣờng xuyên
hệ thống quản lý an toàn - sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của
tiêu chuẩn OHSAS này và xác định cách nó đáp ứng các yêu cầu.


Tổ chức phải định rõ và lập văn bản phạm vi hệ thống quản lý an toàn - sức
khoẻ nghề nghiệp của tổ chức
CHÍNH SÁCH AN TOÀN SK NN


Xem xét của lãnh đạo
Phản hồi từ việc
CHÍNH
Đánh giá
đo lường
SÁCH
Hoạch định
YÊU CẦU VIỆC THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH
Phù hợp với bản chất và quy mô của các rủi ro OH&S

Bao gồm một cam kết ngăn ngừa tổn thương và bệnh nghề nghiệp và cải tiến thường xuyên
việc thực hiện và quản lý an toàn - sức khoẻ nghề nghiệp

Bao gồm một cam kết tối thiểu phù hợp với các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác mà tổ
chức tán thành có liên quan đến các mối nguy an toàn - sức khoẻ nghề nghiệp của tổ chức
YÊU CẦU VIỆC THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH (tt)
Cung cấp khuôn khổ cho việc thiết lập và xem xét mục tiêu an toàn - sức khoẻ nghề nghiệp
Được lập thành văn bản, thực hiện và duy trì
Được truyền đạt đến tất cả người lao động với ý định người lao động nhận thức được các nghĩa v
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cá nhân của họ
Sẵn có đối với các bên quan tâm
Được xem xét định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn có liên quan và phù hợp với tổ chức.
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
OHSAS 18000

1. Lãnh đạo cam kết
2. Đánh giá và lập kế hoạch
3. Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe N N
và tài liệu
4. Áp dụng hệ thống
5. Đánh giá, cải tiến
6. Chứng nhận
YÊU CẦU PHƢƠNG PHÁP ĐỂ NHẬN
DẠNG CÁC MỐI NGUY HiỂM
• Được xác định về phạm vi, bản chất và thời gian đảm bảo
rằng công việc nhận dạng được tiến hành chủ động hơn là
thụ động

• Cung cấp cho việc nhận dạng, sự ưu tiên và tài liệu của mối
rủi ro, và áp dụng kiểm soát khi thích hợp

• Quản lý sự thay đổi trong tổ chức HTATSKNN

• Tổ chức phải đảm bảo rằng kết quả của quá trình đánh giá
phải được xem xét khi xác định quá trình kiểm soát.
CÁC NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM KHI
NHẬN DẠNG NGUY HiỂM


• Sự loại trừ
• Sự thay thế
• Kiểm soát công việc
• Tín hiệu/cảnh báo và/hoặc kiểm soát kinh doanh
• Dụng cụ bảo hộ con ngƣời.
• Tổ chức phải lập văn bản và cập nhật kết quả
• Tổ chức phải đảm bảo rằng các rủi ro đƣợc tính đến
khi thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống ATSKNN
NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LUẬT

• Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ
tục cho việc xác định và tiếp cận những yêu cầu
pháp luật
• Tổ chức phải đảm bảo rằng các yêu cầu phải được
tính đến khi thiết lập, thực hiện và duy trì
HTQLATSKNN
• Tổ chức phải luôn cập nhật thông tin này
• Tổ chức phải truyền đạt thông tin thích hợp về pháp
luật đến những người làm việc dưới sự kiểm soát
của tổ chức, và các bên có quan tâm liên quan khác.
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT LẬP ĐỂ THỰC
HiỆN MỤC TIÊU PHẢI:

• Trách nhiệm và quyền hạn đƣợc xác định để đạt
đƣợc các mục tiêu tại những cấp và chức năng
có liên quan của tổ chức
• Những biện pháp và thời gian để đạt đƣợc mục
tiêu.
• Các chƣơng trình phải đƣợc xem xét thƣờng
xuyên và đƣợc hoạch định định kỳ, và điều
chỉnh khi cần thiết, để đảm bảo rằng các mục
tiêu đạt đƣợc.
YÊU CẦU VỀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM


• Đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn - sức
khỏe nghề nghiệp đƣợc thiết lập, thực hiện và
duy trì phù hợp với tiêu chuẩn OHSAS này

• Đảm bảo rằng những báo cáo về việc thực
hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp đƣợc trình bày lên ban lãnh đạo
cao nhất nhằm xem xét cơ sở cho việc cải tiến
của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp.
YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC
• Hậu quả, tiềm ẩn, các hoạt động, hành động của họ,
và những lợi ích có đƣợc của việc thực hiện cải tiến
các hoạt động cá nhân về ATSKNN
• Vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của họ trong
việc đạt đƣợc sự phù hợp đối với chính sách và các
thủ tục ATSKNN và các yêu cầu của hệ thống quản
lý bao gồm những yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng và ứng
phó trong trƣờng hợp khẩn cấp
• Các hậu quả tiềm ẩn do đi lệch khỏi các thủ tục đã
quy định.
• Các thủ tục đào tạo phải tính đến các cấp độ khác
nhau về:
- Trách nhiệm, khả năng, kỹ năng đọc viết ngoại
ngữ
- Rủi ro.
YÊU CẦU VỀ THÔNG TIN LIÊN LẠC• Trao đổi thông tin nội bộ giữa các cấp và các bộ
phận khác nhau của tổ chức

• Trao đổi thông tin với nhà thầu phụ và khách viếng
thăm khi đến nơi làm việc

• Tiếp nhận, lập văn bản và đáp ứng các thông tin liên
quan từ các bên hữu quan bên ngoài.
YÊU CẦU VỀ THAM GIA HỘI Ý
• Tham gia của công nhân:
_ Tham gia nhận dạng mối nguy thích hợp, đánh giá rủi
ro và xác định quá trình kiểm soát;
_ Tham gia điều tra sự cố
_ Tham gia triển khai và xem xét chính sách và mục
tiêu ATSKNN
_ Hội ý khi có bất kỳ sự thay đổi nào
_ Trình bày các vấn đề về ATSKNN
_ Công nhân phải đƣợc thông tin về sự sắp xếp tham
gia của họ, bao gồm cả đại diện ATSKNN
• Hội ý với nhà thầu phụ khi có sự thay đổi
• Tổ chức phải đảm bảo rằng, khi thích hợp, các bộ
phận bên ngoài có liên quan phải đƣợc tham khảo
YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU

• Chính sách và mục tiêu
• Mô tả phạm vi của hệ thống quản lý
• Mô tả các điều khoản chính của hệ thống quản lý và
tham khảo đến các tài liệu liên quan
• Các tài liệu, kể cả các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu
chuẩn OHSAS
• Các tài liệu, kể cả các hồ sơ đƣợc tổ chức xác định
cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của việc lập kế
hoạch, vận hành và kiểm soát các quá trình có liên
quan đến quản lý các rủi ro ATSKNN
YÊU CẦU VỀ KiỂM SOÁT TÀI LiỆU
• Phê duyệt tài liệu trƣớc khi ban hành;
• Xem xét và cập nhật khi cần thiết và phê duyệt lại
• Bảo đảm nhận biết các thay đổi và tình trạng sửa đổi
hiện hành của tài liệu
• Bảo đảm các phiên bản thích hợp của tài liệu luôn
sẵn có ở nơi sử dụng;
• Bảo đảm tài liệu dễ đọc và dễ nhận biết
• Bảo đảm nhận biết đƣợc các tài liệu có nguồn gốc
bên ngoài đƣợc tổ chức xác định và việc phân phối
chúng phải đƣợc kiểm soát
• Ngăn chặn việc vô tình sử dụng lại tài liệu lỗi thời và
áp dụng dấu hiệu nhận biết thích hợp cho tài liệu này
THỰC HIỆN VÀ DUY TRÌ
• Kiểm soát điều hành một cách toàn diện
• Kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản phẩm
mua vào, thiết bị, dịch vụ
• Kiểm soát các hoạt động liên quan đến nhà thầu phụ
và khách viếng thăm tại nơi làm việc
• Các thủ tục dạng văn bản, bao quát những tình
huống nơi mà thiếu những thủ tục này có thể dẫn
đến sự lệch hƣớng so với chính sách và mục tiêu
ATSKNN
• Quy định những tiêu chí điều hành nơi mà thiếu
những thủ tục này có thể dẫn đến sự lệch hƣớng so
với chính sách và mục tiêu ATSKNN
ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

• Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ
tục để:
- Nhận dạng các tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn
- Ứng phó các tình trạng khẩn cấp.
• Hoạch định kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp
của tổ chức phải tính đến các bộ phận liên quan
thích hợp
• Tổ chức cũng phải diễn tập định kỳ
• Tổ chức phải định kỳ xem xét và khi cần thiết soát
xét lại các thủ tục chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với
tình huống khẩn cấp, đặc biệt là sau khi diễn tập định
kỳ và sau tình huống khẩn cấp xảy ra
THỰC HiỆN ĐO LƯỜNG – GIÁM SÁT
• Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ
tục để giám sát và đo lƣờng việc thực hiện. Áp dụng:
- Các phép đo định lƣợng và định tính
- Giám sát mức độ thực hiện các mục tiêu
- Giám sát tính hiệu quả của quá trình kiểm soát
- Các biện pháp chủ động thực hiện để giám sát sự
phù hợp với chƣơng trình quản lý và những tiêu chí
điều hành;
• Các biện pháp thụ động. Việc ghi chép đầy đủ dữ
liệu và những kết quả
• Hiệu chuẩn và bảo dƣỡng các thiết bị đo. Hồ sơ
kiểm tra và kết quả hiệu chuẩn, bảo dƣỡng phải
đƣợc lƣu trữ.
NỘI DUNG LÃNH ĐẠO CẦN GIÁM SÁT
• Các kết quả của đánh giá nội bộ và đánh giá mức độ tuân thủ
với các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác mà tổ chức
tán thành;
• Các kết quả của những lần tƣ vấn;
• Thông tin liên lạc có liên quan từ bên ngoài, kể cả sự than
phiền;
• Hoạt động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức;
• Mức độ mà các mục tiêu đạt đƣợc;
• Tình trạng của các hành động khắc phục và phòng ngừa, các
điều tra liên quan;
• Các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét của lãnh đạo
lần trƣớc;
• Các tình trạng thay đổi, kể cả việc triển khai các yêu cầu luật
pháp và các yêu cầu khác liên quan tới an toàn - sức khỏe
nghề nghiệp; và
• Các đề xuất cải tiến.
KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO GIÁM SÁT


• Hoạt động ATSKNN
• Mục tiêu và chính sách ATSKNN
• Nguồn lực
• Các yếu tố khác của hệ thống
• Đầu ra có liên quan từ việc xem xét của lãnh đạo
phải sẵn có cho việc hội ý và thông tin
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản