Bài giảng: Phong cách lãnh đạo

Chia sẻ: Hoangtan Le | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
554
lượt xem
260
download

Bài giảng: Phong cách lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phong cách lãnh đạp là tập hợp các mẫu hành vi ổn định mà họ sử dụng khi làm việc với những người khác và thông qua những người khác như họ cảm nhận được. Ngoài ra phong cách lãnh đạo là hệ thống các các dấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Phong cách lãnh đạo

 1. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1 03/28/11 www.themegallery.com LOGO
 2. Danh sách nhóm 5 1. NGUYỄN THANH HÒANG ANH 2. PHAN QUỲNH HƯƠNG 3. NGUYỄN PHƯƠNG NAM 4. LÝ QUANG HƯNG 5. NGUYỄN DUY THƯ 6. HỒ MINH SÁNH 7. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 03/28/11 2
 3. Lý thuyết điều kiện cổ điển của Ivan Paplov : Pavlov đã thực hiện thí nghiệm mô tả ngắn gọn nh ư sau: • Ông cho hai con chó ăn 03/28/11 3
 4. Trường hợp 1: Mỗi lần cho nó ăn ông đều rung chuông. Trường hợp 2 : Sau vài lần rung chuông và cho ăn, ông tạo cho con chó Không rung chuông, một phản xạ là khi nghe cho ăn bình thường tiếng chuông sẽ được ăn và con chó tiết nước dãi như là phản ứng chuẩn bị ăn. 03/28/11 4
 5. Trường hợp 1: Ở lần sau, ông Trường hợp 2 rung chuông, nhưng không Cho ăn mới tiết cho ăn, con chó vẫn phản xạ nước bọt tiết nước bọt 03/28/11 5
 6. Nội dung I Khái niệm II Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo III Trường phái phong cách lãnh đạo phương Tây Bàn về phong cách lãnh đạo dưới Triết học IV Phương đông V Các căn cứ lựa chọn phong cách lãnh đạo 03/28/11 6
 7. Nội dung VI Hiệu quả của phong cách lãnh đạo VII Phong cách lãnh đạo nhất quán VIII Quan hệ giữa trách nhiệm và phong cách lãnh đạo IX Mục tiêu và phong cách lãnh đạo X Phong cách lãnh đão Việt Nam hiện nay XI Kết luận 03/28/11 7
 8. I. Khái niệm 8 03/28/11 www.themegallery.com LOGO
 9. I.1- Khái niệm “Phong cách lãnh đạo là tập hợp các mẫu hành vi ổn định mà họ sử dụng khi làm việc với những người khác và thông qua những người khác như họ cảm nhận được”. (Paul Hersey & Ken Blanchart) “ Phong cách lãnh đạo là mô hình, kiểu bao gồm các dạng hành vi mà nhà lãnh đạo sử dụng để gây ảnh hưởng đến đối tượng nhằm thực hiện mục tiêu đề ra của tổ chức”. “Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.” “Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ.” 03/28/11 9
 10. I.1- Khái niệm “Phong caùch laõnh ñaïo laø nhöõng moâ hình hoaëc caùch thöùc maø ngöôøi laõnh ñaïo thöôøng söû duïng ñeå gaây aûnh höôûng ñeán caáp döôùi trong quaù trình thuùc ñaåy hoï thöïc hieän caùc muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. ” 03/28/11 10
 11. I.2- Phương pháp, Tác phong, Cách thức và Tư cách (Theo Từ điển Việt Nam) Phương pháp là cách thức tiến hành thực hiện công việc 1 để đạt hiệu quả cao Cách thức là cách hay lối thể hiện, hình thức diễn ra hành 2 động nào đó. Tư cách là điều kiện, tiêu chuẩn xứng đáng với vị trí nào đó 3 trong xã hội, hay cách cư xử, ăn ở của một người nào đó. Tác phong là lối làm việc hay cách sống riêng của mỗi con 4 người. 03/28/11 11
 12. I.3- Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo – cơ sở quyền lực - mức độ sẵn sàng của NV. Phong Ủy quyền Hỗ trợ Thuyết phục Ra lệnh cách S4 S3 S2 S1 Sẵn CAO VỪA PHẢI THẤP sàng NV R4 R3 R2 R1 Quyền Chuyên môn Tư vấn Khuyến Cưỡng bức lực khích Liên kết Pháp lý Thông tin QUYỀN LỰC CÁ NHÂN QUYỀN LỰC ĐỊA VỊ Đạt được sự ảnh hưởng Tạo ra sự phục tùng 03/28/11 12
 13. II. Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo 13 03/28/11 www.themegallery.com LOGO
 14. II.1- Nghiên cứu của KURT LEWIN Phong cách Người thích Không khí trong Năng suất Lãnh đạo Lãnh đạo nhóm Gây hấn; phụ thuộc Cao – khi có mặt Độc đóan Ít và định hướng cá lãnh đạo nhân Thấp - khi vắng mặt lãnh đạo Thân thiện; định Cao – không ảnh Dân chủ Nhiều hơn hướng nhóm; định hưởng đến sự có hướng nhiệm vụ mặt hay không của lãnh đạo Thân thiện; định Thấp – người lãnh Tự do Ít hướng nhóm; định đạo vắng mặt hướng vu chơi thường xuyên 03/28/11 14
 15. II.2- Trường Đại học Bang Ohio (Nhiều) Con người – nhiều Con người – nhiều (Quan tâm đến con người) Công việc - ít Công việc – nhiều Sự ân cần Con người – Ít Con người – Ít Công việc - ít Công việc – nhiều (Ít) (Ít) Cấu trúc kh ởi xướng (Nhi ều) (Quan tâm đến công việc) 03/28/11 15
 16. II.3- Trường Đại học Bang Michigan Quan hệ lãnh đạo Định hướng Định hướng theo quan hệ theo nhiệm vụ - Xem nhân viên Xem nhân viên quan trọng như công cụ để - Quan tâm đến mọi đạt mục tiêu của tổ chức. người - Thừa nhận cá tính và nhu cầu cá nhân NV. 03/28/11 16
 17. II.4 – Nghiên cứu của Resis Likert Biến số của Hệ thống 1 Hệ thống 2 Hệ thống 3 Hệ thống 4 tổ chức Mức độ cấp Không có Có ở mức Khá, nhưng Hòan toàn tin trên tin cậy và thấp chưa tin hẳn, cậy và tín nhiệm tín nhiệm cấp vẫn còn kiểm cấp dưới mọi dưới tra 1 vài quyết vấn đề định Cung cách sử Lo sợ, cảm Phạt, thưởng Thưởng nhiều, Phần thưởng dụng các động thấy bị đe có lúc công ít phạt và nhân Đánh giá dự tiến cơ dọa; phạt khai, có lúc viên có quyền bộ và hướng nhiều, thưởng tiềm ẩn tham gia đến mục đích tổ ít chức Nội dung và Rất ít sự tác Thường diễn Sự tác động Tác động qua tính chất của động qua lại, ra, nỗi lo sợ qua lại vừa lại rộng rãi. Tin sự tác động nhà lãnh đạo và thận trong phải, đủ tn cậy cậy và tín nhiệm qua lại lo sợ cấp của cấp dưới và tín nhiệm ở mức độ cao dưới cấp dưới 03/28/11 17
 18. II.5 – Nghiên cứu của Robert R.Blade và Jane S.Mouton theo hệ thống quản lý (Nhiều) 1;9 9;9 Quan tâm đến con người 5;5 1;1 9;1 (Ít) (Ít) Quan tâm đến công việc (Nhiều) 03/28/11 18
 19. II.5 – Nghiên cứu của Robert R.Blade và Jane S.Mouton theo hệ thống quản lý Câu lạc bộ ngoài trời -Phong cách kiểu gia đình, quan tâm 1;9 đến nhu cầu của nhân viên để thỏa mãn các mối quan hệ Bổn phận – phong cách lãnh đạo chỉ quan tâm đến hiệu 9;1 quả công việc Cạn kiệt – chỉ bỏ ra nổ lực tối thiểu để thực hiện công việc 1;1 theo yêu cầu đủ để giữ được vị thế thành viên trong tổ chức Đồng đội – mọi người gắn bó nhau đề hòan thành công 9;9 việc, tin tưởng và tôn trọng nhau Lững lơ giữa đường – cân bằng nhu cầu nghỉ ngơi và tin 5;5 thần con người luôn ở mức độ thỏa mãn. 03/28/11 19
 20. II.6- Quan tâm đến công việc – quan tâm dến con người Quan tâm đến công việc Quan tâm đến con người  Hoạch định trước.  Quan tâm lắng nghe  Quyết định cách thức những người dưới quyền. công việc được thực hiện.  Cho phép tham gia việc  Giao nhiệm vụ cho các ra quyết định. thành viên.  Thân thiện, gần gũi và  Đưa ra các mong đợi rõ giúp đỡ mọi người. ràng.  Giúp đỡ và hỗ trợ nhân  Chú trọng vào thời hạn và viên. thành tựu.  Hành vi luôn chỉ ra sự tôn  Thúc đẩy việc đạt đến trọng tin tưởng và sự thành tựu nồng ấm. 03/28/11 20
Đồng bộ tài khoản