BÀI GIẢNG: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chia sẻ: hoandepchai

DBHB là chiến lược cơ bản do Chu ̉ nghiãã đê ́ quôćć và các thế lực phản động tiến hành nhằm: Lật đổ chế độ chính trị xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong. Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào......

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

̣
BÀI MÔT

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN
BIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬT
ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM


1
I. MUC ĐICH ­ YÊU CÂU
̣ ́ ̀

 Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ của các 
thế  lực  thù  địch  chống  phá  các  nước  XHCN  và  cách 
mạng  VN  hiện  nay.  Trên  cơ  sở  đó,  mỗi  người  đề  cao 
cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn 
dân  và  lực  lượng  vũ  trang  làm  thất  bại  chiến  lược 
“DBHB”, BLLĐ của chúng;

 Ra sức học tập trau dồi phẩm chất, năng lực của SV­
HS,  kế  tiếp  các  thế  hệ  cha  anh  góp  phần  thực  hiện 
thắng  lợi  nhiệm  vụ  Xây  dựng  và  Bảo  vệ  Tổ  quốc  VN 
XHCN.
2
NÔI DUNG
̣

1. CHIẾN LƯỢC “DIÊN BIÊN HOA BINH”, BAO LOAN LÂT ĐÔ CỦA 
̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉
CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CHU NGHIA XA HÔI;
̉ ̃ ̃ ̣

2.  CHIẾN  LƯỢC  DBHB,  BLLĐ  CỦA  CÁC  THẾ  LỰC  THÙ  ĐỊCH 
CHỐNG PHÁ CACH MANG VN;
́ ̣

3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, 
CHỐNG CHIẾN LƯỢC” DBHB”, BLLĐ CỦA ĐẢNG ­ NHÀ NƯỚC 
TA;

4. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC DBHB, BLLĐ 
Ơ VIÊT NAM HIÊN NAY.
̉ ̣ ̣


3
1. CHIẾN LƯỢC “DBHB”, BLLĐ CỦA CÁC THẾ 
LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CNXH

1 2 3

Khái niệm Sự hinh thanh
̀ ̀ Bạo loạn
và phat triên
́ ̉ l ậ t đổ
cua chiên lược
̉ ́ (BLLĐ)
“DBHB”
4
1.1. Khái niệm 

 DBHB  là  chiến  lược  cơ  bản  do  Chu  nghia  đê 
̉ ̃ ́
quôc và các thế lực phản động tiến hành nhằm:
́
­ Lật đổ chế độ chính trị ­ xã hội của các nước 
tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong; 
­ Chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự. 
5
Nôi dung chinh cua chiên lược DBHB
̣ ́ ̉ ́
 Sư dung moi thu đoan kinh tê, chinh tri, tư  tương, văn  hoa, 
̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́
xa hôi, đôi ngoai, an ninh… đê pha hoai, lam suy yêu tư bên 
̃ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀
trong cac nươc XHCN;
́ ́

 Kich đông cac mâu thuân trong xa hôi, tao ra cac lưc lương 
́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣
chinh  tri  đôi  lâp  nup  dươi  chiêu  bai  tư  do,  dân  chu,  nhân 
́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉
quyên, tư do tôn giao, săc tôc, khuyên khich tư nhân hoa vê 
̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀
kinh tê va đa nguyên vê chinh tri, lam mơ hô giai câp va đâu 
́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́
tranh giai câp trong nhân dân lao đông;
́ ̣

 Coi trong khich lê lôi sông tư san, tưng bươc lam phai nhat 
̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣
muc tiêu, ly tương XHCN ơ môt bô phân SV­HS;
̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣

 Triêt  đê  khai  thac  va  lơi  dung  nhưng  kho  khăn,  sai  sot  cua 
̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̉
Đang,  Nha  nươc  XHCN  trên  cac  linh  vưc  cua  đơi  sông  xã 
̉ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ́ ̃
hôi,  tao  nên  sưc  ep,  tưng  bươc  chuyên  hoa  va  thay  đôi 
̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ 6
̉
đương lôi chinh tri, chê đô xa hôi theo quy đao CNTB. 
̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̃ ̣
1.2. Sự hình thành và phát triển của
chiến lược “DBHB”
a)  Giai  đoạn  1945­1980:  là  giai  đoạn  manh  nha  hình 
thành được bắt nguồn từ Mỹ;


b) Từ 1980 đến nay:  từng bước hoàn thiện và trở thành 
chiến lược chủ yếu
+ Giai đoạn 1980­1990: lợi dụng những sai lầm trong 
cải tổ, cải cách của Đảng CS lật đổ CNXH ở LX và Đông 
Âu;
+  Giai  đoạn  1990  đến  nay:  tiếp  tục  thực  hiện  nhằm 
xóa bỏ các nước XHCN còn lại.

7
1.3. Bạo loạn lật đổ
(BLLĐ)
 BLLĐ  là hành động chống phá bằng bạo lực có 
tổ  chức  của  lực  lượng  phản  động  hay  lực 
lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết 
với nước ngoài tiến hành nhằm:
­  Gây  rối  loạn  an  ninh,  chinh  tri,  trât  tư  an 
́ ̣ ̣ ̣
toan xa hôi; 
̀ ̃ ̣
­ Hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay 
trung ương. 


8
 Hình  thức  cua  bạo  loạn  gồm:  BL  chính  trị,  BL  vũ 
̉
trang hoặc BL chính trị kết hợp vũ trang.

 Bản  chất:  là  thủ  đoan  của  CNĐQ  va  cac  thê  lưc 
̣ ̀ ́ ́ ̣
phan đông gắn liền với DBHB nhằm xóa bỏ CNXH.
̉ ̣

   Đối  tượng  là  kich  đông  những  phần  tử  quá  khích 
́ ̣
làm mất TTATXH được diễn ra trong thời gian ngắn, 
không gian hẹp tiến tới lật đổ chính quyền.

 Qui  mô:  diễn  ra  ở  nhiều  mức  độ,  tư  nhỏ  đến  lớn, 
̀
phạm vi xảy ra nhiều nơi, nhiều vùng va trọng điểm 
̀
la nhưng trung tâm KT, CT, VH cua trung ương va 
̀ ̃ ̉ ̀
đia phương, nơi nhay cam chinh tri hoăc ơ cac khu 
̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́
vưc, đia ban ma cơ sơ chinh tri cua đia phương yêu 
̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ́
kem. ́ 9
2. CHIẾN LƯỢC DBHB, BLLĐ CUA CÁC
̉
THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CACH́
̣
MANG VN
2.1. Âm 2.2. BLLĐ
mưu, thủ cua cac thế
̉ ́
đoạn của lực thù đich
̣
chiến lược chống phá
DBHB đối ́
Cach mang ̣
với VN VN
10
2.1.1. Âm mưu: CNĐQ luôn coi Viêt Nam là một
̣
trọng điểm trong DBHB

­ 1950­1975: DBHB thực hiện biện pháp quân sự;
­  1975­1994:  DBHB  thực  hiện  biện  pháp  phi  quân  sự  với 
chính sách “bao vây cấm vận kinh tế”,  “cô lâp vê ngoai 
̣ ̀ ̣
giao” kêt hơp vơi DBHB, BLLĐ;
́ ̣ ́
­  1995  đến  nay:  DBHB  chuyển  sang  thủ  đọan  mới,  đẩy 
mạnh hoat động xâm nhập 
̣
               “dinh  líu ­ ngầm ­ sâu, hiểm”;
́

               Mục tiêu  nhất  quán của  DBHB:  xóa  bỏ  vai  trò lãnh 
đạo của Đảng, xóa bỏ CNXH, lái nước ta đi theo con đường 
TBCN và lệ thuộc vào CNĐQ.

11
2.1.2. Thủ đoạn hoạt động trên một số lĩnh vực
chủ yếu chống phá Viêt Nam
̣


Từ  DBHB,  BLLĐ  để  tạo  ra  quá  trình  “tự  diễn  biến”, 
“tự  chuyển  hoá”  từ  trong  nội  bộ  Đảng,  Nhà  nước,  Lưc  ̣
lương vu trang và nhân dân. 
̣ ̃

Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số 
lĩnh vực:12
Thủ đoan về kinh tế 
̣

 Chuyển  hóa  nền  kinh  tế  thị  trường  định  hướng  XHCN  ở 
VN  dần  theo  quĩ  đạo  kinh  tế  thị  trường  TBCN.  Khích  lệ 
các thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm 
mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước;

  Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển 
giao công nghệ… để đặt ra các điều kiện và gây sức ép 
về chính trị, từng bước chuyển hóa VN theo CNTB. 
13
Thủ đoạn về chính trị 

 Kích động đòi thực hiện chế độ  “đa nguyên về chính trị ­ 
đa đảng đối lập”,  “tự do hóa”    về mọi mặt đời sống xã hội, 
từng  bước  xóa  bỏ  vai  trò  lãnh  đạo  của  Đảng,  chế  độ 
XHCN ơ VN;
̉

   Tập  hợp,  nuôi  dưỡng  các  phần  tử  phản  động  trong  và 
ngoài nước; lợi dụng các vấn đề  dân tộc ­ tôn giáo ­ dân 
chủ ­ nhân quyền  để chia rẽ mối quan hệ, khối đoàn kết 
giữa Đảng ­ nhân dân ­ dân tộc; 

 Tận  dụng  những  sơ  hở  trong  đường  lối,  chính  sách  sẳn 
sàng can thiệt trắng trợn bằng sức mạnh quân sự. 
14
Thủ đoạn về tư tưởng - văn hóa

 Chung thưc hiên nhiêu hoat đông nhăm xóa bỏ CN Mác ­ 
́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀
Lênin,  TT  Hồ  Chí  Minh,  phá  vỡ  nền  tảng  tư  tưởng  của 
Đảng  Công  san  Viêt  Nam,  ra  sưc  truyên  ba  tư  tương  tư 
̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̉
san vao cac tâng lơp nhân dân;
̉ ̀ ́ ̀ ́

 Lơi dung xu thê mơ rông hơp tac quôc tê, du nhâp nhưng 
̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̃
san  phâm  văn  hoa  đôi  truy,  lôi  sông  phương  Tây,  kich 
̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́
đông  lôi  sông  tư  ban  trong  thanh  thiếu  niên  tưng  bươc 
̣ ́ ́ ̉ ̀ ́
lam phai mơ ban săc văn hoa va gia tri văn hoa cua dân 
̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉
tôc Viêt Nam.
̣ ̣


15
Thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo-dân tộc 

 Khai thác mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên 
nhân như:  kho khăn vê kinh tê, vê dân tri, nhưng tôn tai 
́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣
do  lich  sư  đê  lai  cua  dân  tôc  it  ngươi  va  nhưng  khuyêt 
̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ́
điêm  trong  thưc  hiên  cac  chinh  sach  dân  tôc,  tôn  giao 
̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́
cua  môt  bô  phân  can  bộ  đê  kich  đông  đoi  ly  khai,  tư 
̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣
quyêt dân tôc;
́ ̣

 Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đang, Nhà nước 
̉
ta  đê  truyền  đạo  trái  phép  nhăm  thực  hiện  âm  mưu  tôn 
̉ ̀
giáo  hóa  dân  tộc,  từng  bước  gây  mất  ổn  định  xã  hôi  và 
̣
làm lệch hướng chê độ XHCN ơ Viêt Nam. 
́ ̉16
Thủ đoạn trên lĩnh vực QP - AN


 Lơi dung xu thê mơ rông, hơp tac quôc tê, thưc hiên xâm 
̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣
nhập  tăng  cường  hoạt  động  tình  báo  thu  thập  bí  mật 
quốc gia;

 Kích động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh 
vực Quôc phong ­ An ninh,  phi chính trị hóa  đối với Lưc 
́ ̀ ̣
lương  quân  đôi  va  công  an  làm  cho  họ  xa  rời  mục  tiêu 
̣ ̣ ̀
chiến đấu.
17
Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại


 Tuyên truyền và hướng VN đi theo quĩ đạo của CNTB;

 Hạn chế sự mở rộng quan hệ của VN với các nước, ngăn 
cản các dự án đầu tư quốc tế vào VN;

 Chia rẽ khối đoàn kết giữa VN ­ Lào ­ Campuchia;

 Hạ thấp uy tín của VN trên trường quốc tế.18
2.2. Bao loan lât đổ cua cac thế lực thù đich
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣
chông phá cach mang Viêt Nam
́ ́ ̣ ̣

 Chúng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong 
và kết hợp với các phần tử cực đoan trong nước gây rối, 
làm  mất  ổn  định  xã  hội  ở  một  số  vùng  nhạy  cảm  (Tây 
Bắc,  Tây  Nguyên,  Tây  Nam  Bộ)  cua  Viêt  Nam…  từng 
̉ ̣
bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

­ Vung Tây băc:  chung kich đông ngươi H,Mông đoi 
̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀
thanh lâp khu tư tri;
̀ ̣ ̣ ̣

­ Vung Tây nguyên: tuyên truyên thanh lâp nha nươc 
̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́
Đê ga; 
̀

 ­ Vung Tây nam bộ:  kích động, dụ dỗ, mua chuộc, 
̀
lôi kéo, cưỡng ép nhân dân lao động đứng lên biểu tình, 
gây rối… 19
3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG
CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC ”DBHB”, BLLĐ
CỦA ĐẢNG - NHÀ NƯỚC TA


3.1 MỤC TIÊU

3.2 NHIỆM VỤ

3.3 QUAN ĐIỂM

3.4 PHƯƠNG CHÂM


20
3.1. Mục tiêu

 Làm  thất  bại  âm  mưu  thủ  đoạn  trong  chiến  lược  DBHB 
của kẻ thù chống phá cach mang Viêt Nam;
́ ̣ ̣
 
 Giữ  vững  ổn  định  chính  trị  ­  xã  hội,  tạo  môi  trường  hòa 
bình để đẩy mạnh CNH ­ HĐH đất nước; 

 Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ sự nghiệp đổi 
mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. 21
3.2. Nhiệm vụ


 Kiên quyết làm thất bại âm mưu thủ đoạn DBHB, BLLĐ. 
Đây  là  nhiệm  vụ  cấp  bách  hàng  đầu,  thường  xuyên  và 
lâu dài;

 Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn, kịp thời tiến công 
ngay từ đầu;

 Xử  lí  nhanh  chóng  hiệu  quả  khi  có  bạo  loạn  xảy  ra  và 
luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ.22
3.3. Quan điểm chỉ đạo

 Đấu tranh chống DBHB là  một cuộc đấu tranh giai cấp, 
đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt lâu dài và phức tạp 
trên mọi lĩnh vực;

 Chống DBHB là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ 
quôc phong ­ an ninh hiện nay;
́ ̀

 Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn 
dân,  của  cả  hệ  thống  chính  trị,  dưới  sự  lãnh  đạo  của 
Đảng trong đấu tranh chống DBHB.23
3.4. Phương châm

 Kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  giữ  vững  bên  trong  với  chủ  động 
ngăn chặn, phòng ngừa và chủ động tiến công; 

 Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lí tình huống và giải 
quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ 
gây rối, không để phát triển thành bạo loạn;

 Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự 
ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế. 
24
̉ ́
GIAI PHAP 1 ̉ ́
GIAI PHAP 4


̉ ́
GIAI PHAP 2
4. ̉ ́
GIAI PHAP 5
GIẢI PHÁP
̉ ́
GIAI PHAP 3 ̉ ́
GIAI PHAP 6
GIAI PHAP 7
̉ ́
25
4.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực
trong xã hội, giữ vững định hướng XHCN trên
các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu KT


Đây là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội, kẻ thù sẽ 
lợi  dụng  khoét  sâu  mâu  thuẩn  nội  bộ  kích  động  nhân  dân 
đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Do đó, 
đây là một giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu 
tố bên trong của đất nước luôn ổn định.
26
4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn
biến không để bị động và bất ngờ

 Giáo  dục  toàn  xã  hội  nhận  thức  sâu  sắc  âm  mưu  thủ 
đoạn DBHB, đấu tranh phê phán mọi hiện tượng mơ hồ, 
mất cảnh giác cách mạng trong bộ phận nhân dân, đặc 
biệt là hoc SV­HS trước âm mưu thủ đoạn thâm hiểm của 
̣
DBHB;

 Moi  người  dân  VN  phải  có  tri  thức  có  bản  lĩnh  chính  trị, 
̣
có  phương  pháp  xem  xét  phát  hiện  và  báo  cáo  kịp  thời 
thủ đoạn của kẻ thù cho cơ quan chưc năng xử lí, không 
́
đê bât ngơ.
̉ ́ ̀

27
4.3. Xây dựng ý thức BVTQ

Giáo  dục  tình  yêu  quê  hương  đất  nước;  tinh  thần 
cảnh  giác  trước  mọi  thủ  đoạn,  âm  mưu  cua  ke  thu,  tinh 
̉ ̉ ̀
thần  xả  thần  vì  Tổ  quốc,  quyết  tử  để  Tổ  quốc  quyết 
sinh… hinh thưc giao duc phai đa dang, phu hơp vơi tưng 
̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀
đôi tương.
́ ̣
28
4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững
mạnh về mọi mặt


 Phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
vững mạnh;

 Nâng  cao  trình  độ  chính  trị,  tư  tưởng,  phẩm  chất,  đạo  đức, 
lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạo của các cấp;

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng 
họat động của các tổ chức quần chúng…29
4.5. Chăm lo xây dựng LLVT ở địa phương vững
mạnh


 Xây dựng lưc lương dân quân tư vê, dư bi đông viên rộng 
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
khắp,  giải  quyết  tốt  mối  quan  hệ  giữa  số  lượng  và  chất 
lượng, đảm bảo triển khai thế trận phòng thủ ở cơ sở;

   Thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc.
30
4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các
tình huống chống DBHB, BLLĐ


Xây  dựng  kế  hoạch,  tổ  chức  luyện  tập,  giải  quyết  các 
tình huống theo tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp, xử 
lí theo nguyên tắc:

 Nhanh gọn ­ kiên quyết ­ linh hoạt ­ đúng đối tượng ­ 
không để lan rộng, kéo dài.
31
4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân lao động


Là tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sản xuất, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất nhằm tạo nên sức mạnh của 
thế trận lòng dân.
32
Tóm lại

 Những giải pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ tạo thành 
một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm 
mưu thủ đoạn DBHB;

 SV­HS là đối tượng mà các thế lực thù địch đang lợi dụng 
chống phá nhằm làm suy thoái đạo đức, lối sống và phai 
nhạt niềm tin, lí tưởng XHCN. Vì vậy phải

­ Nổ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân 
tốt, cống hiến cho đất nước;

­  Thường  xuyên  nêu  cao  tinh  thần  cảnh  giác  cách 
mạng, phát hiện và góp phần đấu tranh ngăn ngừa, đánh 
bại  mọi  âm  mưu  thủ  đoạn  cua  ke  thu  trong  chiên  lươc 
̉ ̉ ̀ ́ ̣
DBHB, BLLĐ. 33
KẾT LUẬN

 Chiến  lược  DBHB,  BLLĐ  cua  cac  thê  lưc  thu 
̉ ́ ́ ̣ ̀
đich đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực nhằm 
̣
xóa  bỏ  vai  trò  lãnh  đạo  của  Đang  Công  san 
̉ ̣ ̉
Viêt Nam, lam chuyển hóa chế độ XHCN ở VN 
̣ ̀
và  trên  toàn  Thế  giới,  thiết  lập  trật  tự  thế  giới 
mới do Mỹ lãnh đạo;

 Cuộc  đấu  tranh  của  nhân  dân  ta  chống  chiến 
lược DBHB, BLLĐ rât phức tạp, lâu dài, đòi hỏi 
́
sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành 
thắng lợi./. 
34
̀ ̣
CHAO TAM BIÊṬ
VÀ HEN GĂP LAI
̣ ̣ ̣
35
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản