Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 4 (tt)

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:75

0
223
lượt xem
105
download

Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 4 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG Tuyển dụng là quá trình thu hút người lao động theo đúng yêu cầu về số lượng và chất lượng đến với tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 4 (tt)

 1. CHƯƠNG 4: QUA TRINH TUYÊN DUNG   ́ ̀ ̉ ̣ NỘI DUNG:  1. Xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị: 2. Nguôn cung câp ưng viên. ̀ ́ ́  Bên trong nôi bô. ̣ ̣  Bên ngoai đơn vi.  ̀ 3. Nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên  Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng  Thông báo tuyển dụng  Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ  Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên  Kiểm tra sức khoẻ  Quyết định tuyển dụng    
 2. Khái niệm & tầm quan trọng của  tuyển dụng nhân sự  Khái  niệm:  Tuyển  dụng  là  quá  trình  thu  hút  người lao động theo đúng yêu cầu về số lượng  và chất lượng đến với tổ chức  Tầm quan trọng: + Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân  lực trong tổ chức. + Ảnh hưởng đến các chức năng quản trị nhân sự:           ­ Đánh giá công việc.   ­ Thù lao lao động.        ­ Đào tạo & phát triển          (T 96)  
 3.  * Các yếu tố thu hút lao động  chất lượng cao  Hình ảnh của tổ chức ảnh hưởng đến quyết  định nộp đơn tuyển vào một vị trí.  Văn hoá của tổ chức.  Chế độ đãi ngộ của đơn vị.  Chính sách trả thù lao.    
 4. I­ Xác định nhu cầu về nhân sự  trong đơn vị 1. Xác định đối tượng nhân viên đơn vi cần: ̣ Doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau: • Xác định loại kỹ năng đơn vi sẽ cần.  ̣ • Xác định đơn vi sẽ cần bao nhiêu loại  ̣ kỹ năng khác nhau.  • Xác định loại nhiệm vụ cần làm     
 5. * Trong tuyeån choïn nhaân vieân, öùng vieân öùng cöû chöùc vuï caøng cao cao bao nhieâu, caøng ñoøi hoûi öùng vieân coù kyõ naêng quaûn trò roäng vaø bao quaùt baáy nhieâu. Kyõ naêng quaûn trò bao goàm kyõ naêng nhaän thöùc vaø kyõ naêng giao tieáp. * Ngöôïc laïi, öùng vieân öùng   cöû chöùc vuï caøng thaáp bao  
 6. Kyõ  aêng  haän  N N Thöùc Concept   ( ual Skil ) ls  Kyõ naêng nhaän thöùc laø kyõ naêng phaân tích toång quaùt  Suy luaän loâ-gích, khaû naêng hình thaønh caùc nhaän thöùc vaø khaùi quaùt hoùa caùc quan heä raéc roái vaø phöùc taïp  Söï saùng taïo trong vieäc ñeà ra caùc yù töôûng vaø giaûi quyeát vaán ñeà  Khaû naêng phaân taùch caùc tình   huoáng, nhaän bieát caùc xu höôùng,   thaáy tröôùc nhöõng thay ñoåi, nhaän
 7. Kyõ  N aêng  G i Ti ao  eáp  ( nt per onal I er s   Skil ) ls  Kyõ naêng giao tieáp laø söï hieåu bieát veà caùc haønh vi cuûa con ngöôøi vaø tieán trình giao tieáp  Laø khaû naêng hieåu ñöôïc caùc tình caûm, thaùi ñoä, vaø vaø ñoäng cô cuûa ngöôøi khaùc töø nhöõng gì hoï laøm vaø noùi (söï thaáu caûm vaø nhaïy caûm xaõ hoäi)  Khaû naêng truyeàn thoâng roõ raøng vaø hieäu quaû (noùi löu loaùt, coù tính     thuyeát phuïc)
 8. Kyõ  aêng  Thuaät( N Kyõ   Techni   ls calSkil )  Kyõ naêng kyõ thuaät laø söï hieåu bieát veà caùc phöông phaùp, caùc tieán trình, caùc thuû tuïc, vaø caùc kyõ thuaät nhaèm thöïc hieän moät hoaït ñoäng chuyeân moân   naøo ñoù  
 9. 2. Các giải pháp thay cho tuyển dụng  Hợp đồng thầu lại: ( đối với các DA của các  công trình lớn)  Làm thêm giờ.  Điều động trong nội bộ.  Thuê lao động từ công ty cho thuê các khâu  công việc:      Bảo vệ cơ quan, vệ sinh…       
 10. 3­ Xác định nhu cầu về số lượng nhân sự trong  đơn vị  * Căn cư: ́ Bản mô tả công việc  Bản tiêu  chuẩn công việc của  tất  cả  các  vị  trí  cần  làm  trong quá trình hoạt động.  * Bước tiếp theo :  Xac định đơn vi sẽ cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ: ́ ̣ + Từng bộ phận trong đơn vị đang khiếm khuyết các chức  danh gì? đòi hỏi kỹ năng ra sao? Số lượng là bao nhiêu? (trong  hoạch định nhân sự của đơn vị) + Cân đối với các giải pháp thay thế cho tuyển dụng và  xác định đối tượng, số lượng của từng đơn vị cần tuyển dụng    
 11. Bang nhu câu tuyên dung ̉ ̀ ̉ ̣ Bô phân  ̣ ̣ Tên công viêc  ̣ Ban mô ta  ̉ ̉ Ban tiêu  ̉ & số người  công viêc ̣ chuân công  ̉ đang khuyêt  ́ viêc ̣ P.Kinh  2 NV tiêp thi. ́ ̣  Đa có ̃  Đa có ̃ doanh 3 NV giao  hang ̀ P. Kê toan  ́ ́ KT hang tôn  ̀ ̀  Đa có ̃  Đa có ̃ kho Công  ̣    6 ngươi ̀  
 12. II.Nguôn cung câp ưng viên ̀ ́ ́  1. Từ bên trong nội bộ:   Thông qua bản thông báo tuyển bổ  sung các vị trí đang khiếm khuyết.  Thông qua giới thiệu của CB CNV trong  đơn vị.  Thông qua thông tin trong: “ Danh mục  các kỹ năng” được lưu trữ trong phần  mềm quản lý nhân sự của đơn vị.     
 13. Sơ đồ thay thế Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Minh A Sẵn sàng để thăng tiến A/1 Phạm Tấn Vinh B Cần nhiều kinh nghiệm hơn B/1 Bùi Chí Dũng C Không phù hợp với CV 1 Thực hiện CV rất tốt Trợ lý GĐ chi nhánh 2 Thực hiện CV chấp nhận được Nguyễn Văn Vinh 3 Thực hiện CV kém A/1 Bùi Chí Dũng B/2 Nguyễn T. Phương Thảo GĐ nhà máy Bùi Chí Dũng A/2 Nguyễn văn A A/1 Trần Minh Trí .   B/3 Đào văn B   A/1 Lê Duyên Mai
 14. 2. Từ bên ngoài doanh nghiệp  Thu hút ứng viên thông qua:   +  Quảng  cáo  trên  các  phương  tiện  truyền  thông.  + Qua sự giới thiệu của người trong đơn vị ra  bên ngoài.  +  Thông  qua  các  trung  tâm  giới  thiệu  việc  làm.  + Tại các hội chợ việc làm.  +  Tuyển  trực  tiếp  đến  các  sinh  viên  sắp  ra  trường tại các trường đại học, trung học CN    
 15. 3. Ưu và nhược điểm của 2 nguồn  tuyển dụng  + Từ bên trong nội bộ:  Ưu: ­ Biết được khả năng .        ­ Có tác dụng động viên nhân viên hiện  tại.        ­Thời gian đào tạo và tiếp cận công việc  nhanh.        ­ Chiêu mộ nhanh, ít tốn kém         Tối đa hoá an toàn công việc cho nhân  viên hiện tại    
 16.  + Từ bên trong nội bộ:  Nhược:  ­ Lắp thiếu hụt vị trí này – khuyết vị trí  khác            Hiệu ứng gợn sóng  ­ Diễn biến trong đơn vị : Một số hài  lòng; một số bất mãn.  ­ Tổ chức trở nên chai lì; thiếu linh  hoạt;     
 17.  + Từ bên ngoài:  Ưu:  ­ Đáp ứng được nhu cầu : có ý tưởng  mới; có quan điểm mới.  Tránh sự nhầm lẫn đi cùng hiệu ứng gợ  sóng.  Đáp ứng nhu cầu phát triển tốc độ  nhanh, nhiều.  Tạo ra viễn cảnh mới cho tổ chức    
 18.  + Từ bên ngoài:  Nhược:  Chi phí cao; tốn nhiều thời gian.  Thị trường khó tiếp cận.  Tồn tại nhiều rũi ro.  Tuyển nhiều người ngoài­ giảm thiểu  khả năng thăng tiến của những người  trong nội bộ cũ.  Diễn biến của sự hoà nhập, quan hệ  giữa người mới và người cũ phức tạp.    
 19. III­ Nội dung qui trình tuyển dụng HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC(Thiếu nhân lực) Các giải pháp khác (không đ/ứng) Thu hút tìm kiếm nguồn nhân lực Nguồn nội Nguồn bên bộ ngoài Các phương pháp nội Các phương pháp bên bộ ngoài Các ứng viên cho vị trí công việc cần    
 20. N hu  caàu uyeån  t Ñeà xuaát nhu caàu tuyeån chọn Pheâ K eát  duyeät thuùc Thoâng baùo uyeån t Q uaûng  caùo uyeån t N haän  s hoà  ô Saøng oï hoà  ô l c  s    
Đồng bộ tài khoản