Bài giảng quản trị rủi ro. Chương III

Chia sẻ: Cafe Sua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
249
lượt xem
136
download

Bài giảng quản trị rủi ro. Chương III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương III: Đo lường rủi ro Nhận dạng các hiểm họa và tổn thất tiềm năng liên quan đến sản phẩm hay quy trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị rủi ro. Chương III

  1. ðO LƯ NG R I RO ðO LƯ NG 1. CÁC KHÁI NI M CƠ B N • Chi phí n R I RO • Các y u t c a r i ro: t n s , m c ñ nghiêm tr ng • ðo lư ng m c ñ nghiêm tr ng c a t n th t Thang ño ñ nh tính cho xác su t t n th t Thang ño ñ nh tính cho m c ñ nghiêm tr ng Kh năng Quy trình c a b n… M c x y ra? ñ Th c hi n K ho ch làm vi c Chi phí M cñ Không có ho c nh nh hư ng ít, thay ñ i Chưa vư t ch 1;2 Hi m khi … s tránh hay gi m thi u r i ro này 1;2 hư ng ít nh ñư c bù ñ p b ng tiêu chi phí th p x y ra m t cách hi u qu d a trên các th c d phòng có s n hành tiêu chu n Gi m nh th c hi n C n các ho t ñ ng b Chi phí ư c 3;4 Kh năng … thư ng gi m thi u r i ro này v i sơ 3;4 k thu t, quy trình sung, có th k p các lư ng vư t ch th y u v n duy trì th i ñi m quan tr ng tiêu t 1-5% th p su t r t ít trong nh ng trư ng h p tương t Gi m v a ph i th c L k ho ch th y u, Chi phí ư c 5;6 hi n k thu t, nhưng s tr các m c th y u lư ng vư t ch trung bình Có th … có th gi m thi u r i ro này, nhưng có 5;6 có th h i ph c tiêu t 5-20% x y ra khi c n ph i v n hành theo nhi u hư ng Gi m sút ñáng k nh hư ng ñ n ñư ng Chi phí ư c 7-9 th c hi n k thu t, găng c a chương trình lư ng vư t ch ñáng k Kh năng … không th gi m thi u r i ro này, 7-9 h i ph c khó khăn tiêu t 20-50% cao nhưng quy trình khác thì có th M c tiêu k thu t Không th ñ t các c t Chi phí ư c 10 G n như … không th gi m thi u r i ro này, 10 không th ñ t ñ n m c quan tr ng lư ng vư t ch cao ch c ch n không có quy trình nào có s n tiêu trên 50% QU N TR R I RO QU N TR R I RO CÁC M C ðÁNH GIÁ R I RO CÁC M C ðÁNH GIÁ R I RO M c ñ ngiêm tr ng Kh năng x y ra Th m kh c – Nhi m v th t b i hoàn toàn, t vong, hay m t Thư ng xuyên – X y ra liên t c trong vòng ñ i c a thi t m t h th ng. b /công vi c Nghiêm tr ng – nh hư ng nhi m v ch y u, t n thương Có th x y ra – X y ra nhi u l n trong vòng ñ i c a thi t n ng, b nh t t ngh nghi p, hay hư h ng h th ng chính. b /công vi c Nhi u – nh hư ng nhi m v chính, t n thương, b nh t t Th nh tho ng – ðôi khi x y ra trong vòng ñ i c a thi t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . b /công vi c Ít – nh hư ng nhi m v ít quan tr ng, t n thương, b nh t t Hi m khi – Cơ h i x y ra r t ít trong vòng ñ i c a thi t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . b /công vi c Không ñáng k – nh hư ng nhi m v r t ít, t n thương, R t khó x y ra – Có th xem như không x y ra trong vòng ñ i b nh t t ngh nghi p nh , hay hư h ng h th ng ph . c a thi t b /công vi c 1
  2. ð nh lư ng R i ro = Xác su t xu t hi n x M c ñ nghiêm tr ng QU N TR R I RO RISK ASSESSMENT CODE MATRIX KH NĂNG X Y RA Thư ng Có th Th nh Hi m khi R t khó xuyên x y ra tho ng x y ra NGHIÊM TR NG Th m kh c 1 1 2 3 3 Nghiêm tr ng 1 1 2 3 4 Nhi u 1 2 3 4 4 Ít 2 3 4 4 5 M Cð Không ñáng k 2 3 4 4 5 Th t ưu tiên ñ gi i quy t PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ R I RO Y u t r i ro ðánh giá ði m Gi i thích r i ro s Hành ñ ng Hành ñ ng Kh năng x y ra Cao n u hi u qu M cñ c as C 8 Quy trình ph i ho t ñ ng cho các tác nghi p c t lõi v chi phí ngay ph thu c v TB 6 Quy trình c n thi t cho x lý s vi c h ng ngày m t t ch c T 3 Quy trình không quan tr ng cho các ho t ñ ng h ng ngày Xác su t ñ C 3 Không có k ho ch cho quy trình thay th phương án m i TB 2 Quy trình khác v n hành v i xác su t < 0.5 thành công T 0 Quy trình khác v n hành v i xác su t > 0.5 Không c n Yêu c u Th p hành ñ ng hành ñ ng S ph thu c C 5 Các ch c năng kinh doanh ph thu c nhi u vào quy trình vào t ñ ng hóa TB 3 Các ch c năng kinh doanh ph thu c vào quy trình ít Ít Th m kh c T 1 Có th v n hành th công mà không gây thi t h i M c ñ nghiêm tr ng Tính quan tr ng C 4 Quy trình c t lõi c a ch c năng kinh doanh quan tr ng c a quá trình TB 2 Quy trình kinh doanh ph kinh doanh T 0 Không ph i là quy trình quan tr ng Source: Dr. Geoff Benson, North Carolina State University Quy trình chung c a Quy trình chung c a các phương pháp ñánh giá r i ro các phương pháp ñánh giá r i ro • Nh n d ng các hi m h a và t n th t ti m • Ma tr n m c ñ r i ro phân bi t các r i ro năng liên quan ñ n s n ph m hay quy trình có th ch p nh n v i r i ro không th ch p • Nh n d ng r i ro c a s n ph m và x p h ng nh n d a trên ñ nghiêm tr ng c a t n th t m c ñ nghiêm tr ng và kh năng t n th t x y ra • Nh n d ng nguyên nhân và x p h ng kh • X p h ng r i ro trong t ng th cho m i r i năng x y ra ro ti m năng ñư c nh n ra 2
  3. Ma tr n ñánh giá r i ro ðO LƯ NG R I RO ng ce tr em ng n n de ua qst . th n od gy e lnS hep M tca crd ., h ex ute iti pl thn -Hr o ilng C hu I k l nm l is r h e nc s n- ng te se i Co W m ly litý ti nu nhí hà R on mio ph nh l r te h pep rsn bip od tng s al vae e, oan â n há Ss xhi is eh eo Vg Sy ia To 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ð NH LƯ NG GD EC PN M D LP T S A R 1 1 3 3 2 1 5 4 19 2 3 1 2 1 3 4 2 16 3 4 1 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 3 1 1 15 17 • Phương pháp khai tri n t n th t 5 2 2 2 3 2 1 2 14 6 5 2 1 1 1 2 2 14 • Phương pháp khai tri n t n th t d a 7 2 1 3 3 5 2 5 21 8 9 1 4 3 3 1 5 3 1 1 4 1 1 5 3 15 21 trên ñ i tư ng r i ro 10 11 2 1 2 1 1 3 2 1 4 1 2 2 1 2 14 11 • Ư c lư ng ñ chính xác 12 1 2 1 1 1 2 1 9 13 1 1 3 2 1 1 2 11 14 1 5 1 5 5 2 3 22 15 2 2 3 2 2 2 2 15 16 1 1 3 1 3 1 3 13 17 1 2 2 1 1 1 1 9 PHƯƠNG PHÁP H S KHAI TR N KHAI TRI N T N TH T Soá naêm tính Heä soá khai trieån = Toång khieáu töø ñaàu kyø naïi / Soá khieáu naïi ñaõ phaùt sinh • H s khai tri n k năm = 1 3.33 T ng khi u n i / S khi u n i ñã 2 1.57 phát sinh sau k năm 3 1.19 4 1.08 • S d ng h s khai tri n ñ ư c 5 1.05 6 1.04 lư ng t ng s khi u n i 7 1.03 8 1.02 9 1.01 10 1.00 S D NG H S KHAI TRI N ð Ư C LƯ NG T NG KHI U N I KHAI TRI N T N TH T Naêm Soá khieáu naïi Heä soá Toång soá D A TRÊN ð I TƯ NG R I RO ñaõ phaùt sinh khai trieån khieáu naïi 1983 30 1.00 30.00 Ngh nghi p H s Nhu c u S ñơn v 1984 21 1.00 21.00 quy ñ i năm t i ư c lư ng 1985 18 1.01 18.18 1986 42 1.02 42.84 Xây d ng 1.00 233.4 233.4 1987 28 1.03 28.84 1988 25 1.04 26.00 V.phòng 13.33 63.5 4.8 1989 32 1.05 33.60 1990 27 1.08 29.16 ð c công 4.27 27.6 6.5 1991 35 1.19 41.65 1992 33 1.57 51.81 Qu n lý 6.55 6.8 1.0 1993 19 3.33 63.27 H tr 2.13 55.2 25.9 Toång 310 386.35 T ng 271.6 3
  4. Ư C LƯ NG Ư C LƯ NG ð CHÍNH XÁC ð CHÍNH XÁC • Maximum probable cost – MPC • Dung sai r i ro • MPC = T n th t trung bình + t* Dung sai ð l ch chu n r i ro MPC 4
Đồng bộ tài khoản