Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

Chia sẻ: artemis04

CB Donnan: - Xảy ra: HT sinh học, ngăn cách = màng bán thấm. ở 2 phía ngă của màng có sự chênh lệch về nồng độ protein - Vai trò: duy trì sự phân bố ko đồng đều của các ion. trì + áp lực keo: keo: - Htư có NĐ protein DGB, thành mạch như 1màng bán thấm NĐ - tạo nên CB Donnan giữa Htư và DGB. giữ - P keo là 1 trong các yếu tố quyết định TĐMN qua TM TĐ - Vai trò: hút nước vào lòng mạch và giữ lại ở...

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

C¸c
C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng
+ CB Donnan:
- X¶y ra: HT sinh häc, ng¨n c¸ch = mµng b¸n thÊm. ë 2 phÝa
c¸ch
cña mµng cã sù chªnh lÖch vÒ nång ®é protein
- Vai trß: duy tr× sù ph©n bè ko ®ång ®Òu cña c¸c ion.
+ ¸p lùc keo:
- Ht­ cã N§ protein > DGB, thµnh m¹ch nh­ 1mµng b¸n thÊm
protein
-> t¹o nªn CB Donnan gi÷a Ht­ vµ DGB.
- P keo lµ 1 trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh T§MN qua TM
- Vai trß: hót n­íc vµo lßng m¹ch vµ gi÷ l¹i ë ®ã.
Vai hót
: TĐ NM thực hiện theo giả thuyết Starling, theo PL,, theo ct:
L theo
PL = PM – (Pk + Ptc)

PL- ¸p lùc läc, PM - ¸p lùc m¸u (HuyÕt ¸p),
PK - ¸p lùc keo; PTC - ¸p lùc tæ chøc
T§NM qua mao m¹ch (Ht­ & DGB)
Mao TM
Mao §M
Mao m¹ch TG
PL= + 15mmHg
PL= -15mmHg
30
45
25
25
Pm 5
H2O Pm 15
25
Pk
5 5
Pm
Ptc H2O
Pk
Pk H2O
Ptc Ptc

DGB

+ M§M: PL = 45 – (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O tõ lßng m¹ch
45 (25
ra dÞch GB.
+ MMTG: PL = 30 – (25 + 5)= 0 -> N ra vµo tù do.
30 (25
PL = 15- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N tõ DGB (vµo) -> MTM.
+ MTM:
MTM (25
B×nh th­êng: N­íc tõ M§M ra DGB = N­íc vµo MTM.
NÕu N­íc  /DGB => phï (Rèi lo¹n)
Phï
Phï do suy gan, suy thËn

Suy gan (↓ TH) Suy thËn ( §µo th¶i)
↓ Protein Htg

↓ Pk
PL/M§M () & MTM ()
ø n­íc, muèi/ Ng bµo

Phï

↓ ThÓ tÝch HTg  bµi tiÕt Aldosterol


Phï
Phï
Phï do suy tim

Suy tim

↓ Cung l­îng tim

H.A TM

H.A TM ↓ ThÓ tÝch HTg


 bµi tiÕt Aldosterol

 PL/ MTM ø n­íc, muèi/ Ng bµo

Phï
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản