Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

Chia sẻ: artemis04

iều kiện: Na+ / trong TB, K+ / ngoại bào. TB, * Cơ chế hoạt động của Na+, K+-ATPase: 8 1. E (CH1) kết hợp Na+ tạo E-Na+ E2. Phosphoryl hoá E-Na+: TP ATP- ADP + 12000 calo, gắn PP - Hốc T.T - E-Na+,P ATPE3. Chuyển CH1 = CH2 nhờ NL thuỷ phân ATP. hốc TT- ngoài TB TTP 4. Giải phóng Na+ - ngoài TB, E-CH2+ P TB, E5. E-CH2 gắn K+ (..) - E-K+,P (hốc TT quay phía ngoài TB) EE6. Khử phosphoryl E-K+,P giải phóng gốc Phosphat, tạo E-K+ E7. Chuyển CH2 (E-K+)- CH1 (E-K+) -...

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

C¬ chÕ ho¹t ®éng Na+,K+-ATPase

* §iÒu kiÖn: Na+ / trong TB, K+ / ngo¹i bµo.
iÒu Na
* C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Na+, K+-ATPase: 8
ATPase:
1. E (CH1) kÕt hîp Na+ t¹o E-Na+
2. Phosphoryl ho¸ E-Na+:
2. Phosphoryl
TP ATP-> ADP + 12000 calo, g¾n PP -> Hèc T.T -> E-Na+,P
TP ADP 12000 calo, Hèc
3. ChuyÓn CH1 = CH2 nhê NL thuû ph©n ATP. hèc TT-> ngoµi TB
hèc ngoµi
nhê
4. Gi¶i phãng Na+ -> ngoµi TB, E-CH2+ P
4. Gi¶i P
5. E-CH2 g¾n K+ (..) -> E-K+,P (hèc TT quay phÝa ngoµi TB)
,P (hèc
(..)
6. Khö phosphoryl E-K+,P gi¶i phãng gèc Phosphat, t¹o E-K+
6. Khö
7. ChuyÓn CH2 (E-K+)-> CH1 (E-K+) - hèc TT -> trong TB
hèc trong
8. Gi¶i phãng K+ vµo trong tÕ bµo, t¹o l¹i CH1 ban ®Çu
8. Gi¶i
Qu¸ tr×nh v/c Na+ trong -> ngoµi & ion K+ tõ ngoµi -> trong TB
tõ TB
®­îc
®­îc thùc hiÖn theo s¬ ®å (H×nh *):
C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Na+,K+- ATPase
Na+,K+
KÕt
KÕt qu¶
Thuû
Thuû ph©n 1 ATP 12000 Kalo V/c ®­îc:


- 3 Na+ tõ trong ra ngoµi TB

Tr¹ng thaÝ  (Na+/ ngo¹i bµo cao,
- 2 K+ tõ ngoµi vµo trong TB
tõ K+ néi bµo cao).

* Rèi lo¹n T§ MN - S§H :
+ ø N­íc & ø Muèi: - ø N­íc ®¬n thuÇn trong TB.
- ø N­íc ngoµi TB.
+ MÊt N & mÊt M: - MÊt N toµn phÇn & mÊt M
- MÊt N­íc + mÊt Muèi/ ngo¹i bµo.
+ Rèi lo¹n hçn hîp: + ø n­íc ngoµi TB + mÊt n­­íc/ TB
+ MÊt n­ícngo¹i TB, ø n­íc/ TB.
1. nh
1. T×nh tr¹ng ø n­íc ®¬n thuÇn
n­íc
T×nh tr¹ng ø n­íc trong tÕ bµo:


+ Nguyªn nh©n: Do uèng N qu¸ nhiÒu (®uèi n­íc), tiªm truyÒn
Nguyªn Do
qu¸
qu¸ nhiÒu (d.d ngät ®¼ng tr­¬ng)
+ GÆp: BN mÊt c¶ N,M nh­ng chØ bï cã N (d.d ngät ®¼ng tr­¬ng)
GÆp BN
-> thiÕu chÊt ®iÖn gi¶i.
+ HËu qu¶: phï trong TB, thÓ tÝch N ngo¹i bµo ↓, V m¸u ↓-> chËm
HËu phï m¸u
tuÇn hoµn,-> ↓chøc n¨ng thËn, BN mÖt mái, yÕu dÇn nh­ng ko
tuÇn ng
kªu
kªu kh¸t (biÕn chøng nguy hiÓm).
+ XN: Hb, Protein TP huyÕt t­¬ng .
XN Hb,
Na+, Cl- h.t­ ↓( do N tõ ngo¹i bµo -> TB , kÐo Na+, Cl-)
h.t­ do TB kÐo
+ §iÒu trÞ: th­êng ®iÒu trÞ = tiªm d.d mÆn ­u tr­¬ng.
T×nh tr¹ng ø n­íc ngoµi tÕ bµo


* Lµ rèi lo¹n th­êng gÆp khi:

+ T¨ng ¸p lùc TM trong suy tim.
+ Gi¶m protid m¸u:
Gi¶m
. X¬ gan (↓ tæng hîp protein).

. ThËn nhiÔm mì, viªm CTC ( ®µo th¶i protein ra NT).
. BÖnh lý th­îng thËn: g©y  bµi tiÕt Aldosterol -> ↓bµi
BÖnh bµi bµi
xuÊt Na+ qua thËn g©y ø ®äng Na+/ c¬ thÓ.
xuÊt
C¸c nguyªn nh©n nµy lµm n­íc  ë ngo¹i bµo (GB).
C¸c
* XÐt nghiÖm:
XÐt
. Na+, K+ ↓(do n­íc / ngo¹i bµo)
Na (do
. Protein TP ↓.
↓.
Protein
C¸c kÕt qu¶ nãi lªn t×nh tr¹ng m¸u bÞ pha lo·ng do ø n­íc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản