Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

Chia sẻ: artemis04

iều kiện: Na+ / trong TB, K+ / ngoại bào. TB, * Cơ chế hoạt động của Na+, K+-ATPase: 8 1. E (CH1) kết hợp Na+ tạo E-Na+ E2. Phosphoryl hoá E-Na+: TP ATP- ADP + 12000 calo, gắn PP - Hốc T.T - E-Na+,P ATPE3. Chuyển CH1 = CH2 nhờ NL thuỷ phân ATP. hốc TT- ngoài TB TTP 4. Giải phóng Na+ - ngoài TB, E-CH2+ P TB, E5. E-CH2 gắn K+ (..) - E-K+,P (hốc TT quay phía ngoài TB) EE6. Khử phosphoryl E-K+,P giải phóng gốc Phosphat, tạo E-K+ E7. Chuyển CH2 (E-K+)- CH1 (E-K+) -...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản