Bài giảng: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên

Chia sẻ: kingkinking

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học môn đường lối cách mạng Đảng có tư liệu để ôn tập tốt cho kết cao trong các kỳ kiểm tra.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản