Bài giảng sức bền vật liệu

Chia sẻ: ntgioi120405

Môn sức bền vật liệu là một môn học nằm trong ngành cơ học vật rắn biến dạng, khác với cơ lý thuyết, khảo sát sự cân bằng và chuyển động của vật rắn tuyệt đối,môm Sức bền vật liệu khảo sát vật thể thực tức là vật rắn có biến dạng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản