Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
323
lượt xem
227
download

Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân sách lập theo thời gian trung hạn. Ngân sách được lập dựa vào nhu cầu, hướng tới khách hàng . Hợp nhất giữa kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư. Phải có cam kết chặt chẽ. Phân bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành

 1. LẬP NGÂN SÁCH THEO ĐẦU RA VÀ KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH 11/12/2009 1
 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Các tiếp cận lập ngân sách theo đầu ra Phương pháp luận xác định đầu ra Khuôn khổ chi tiêu trung hạn 11/12/2009 2
 3. KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA Đặt vấn đề: Nguồn lực giới hạn >< nhu cầu vô hạn Chính trị và dân chủ Quan liêu và tham nhũng Trách nhiệm, minh bạch và công khai 11/12/2009 3
 4. KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA Lập ngân sách theo kết quả đầu ra là phương thức soạn lập ngân sách dựa vào cơ sở tiếp cận những thông tin đầu ra để phân bổ và đánh giá sử dụng nguồn lực tài chính nhằm hướng vào việc đạt được những mục tiêu chiến lược phát triển . 11/12/2009 4
 5. KHÁI NIỆM LẬP NGÂN THEO ĐẦU RA Söï thích hôïp Caùc muïc tieâu Keát quaû thöïïc chieán löôïc kinh teá teá xaõ hoäi Chi phí Hieäu thöïc löïc teá Ñaàu ra Hieäu quaû Keát quaû theo keá Ñaàu vaøo hoaïch Chi phí 11/12/2009 5
 6. ĐẶC ĐIỂM LẬP NGÂN SÁCH THEO ĐẦU RA Ngân sách lập theo thời gian trung hạn. Ngân sách được lập dựa vào nhu cầu, hướng tới khách hàng . Hợp nhất giữa kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư. Phải có cam kết chặt chẽ. Phân bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chiến lược. 11/12/2009 6
 7. SỰ KHÁC NHAU GIỮA LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU VÀO VÀ LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU RA Quy trình chiến lược lập ngân sách theo đầu vào: 1 Quy 2 Ñaàu ra 3 Keát quaû (Haøng hoùa, (Taùc ñoäng Ñaàu vaøo trình dòch vuï ñeán xaõ hoäi) (T/ löông coâng…) Coâng cuï …) 11/12/2009 7
 8. SỰ KHÁC NHAU GIỮA LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU VÀO VÀ LẬP NGÂN SÁCH ĐẦU RA Quy trình chiến lược lập ngân sách theo đầu kết quả đầu ra : Quy trình Ñaàu ra: Keát quaû Ñaàu vaøo haøng hoùa taùc ñoäng (tieàn löông (5) (6) vaø dòch vuï (7) ñeán xaõ hoäi coâng cuï haøng hoùa) (4) Caùc yeáu Toå chöùc quaù Ñaàu ra laø Keát quaû toá ñaàu vaøo trình hoaït caùi mong muoán laø gì? ñoäng nhö gì ? laø gì? (3) (2) (1) theá naøo? 11/12/2009 8
 9. KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là một phương pháp soạn lập NSNN được xác định trong giới hạn nguồn lực tổng thể từ trên xuống và kết hợp với các dự toán kinh phí từ dưới lên hợp thành chính sách chi tiêu được phân bổ phù hợp với các ưu tiên chiến lược đã được chính phủ chấp nhận. 11/12/2009 9
 10. KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN Mối liên kết chính sách, lập kế hoạch và lập ngân sách trong MTEF biểu hiện qua sơ đồ sau: Khuoân khoå kinh teá Chính saùch taøi chính Caùc öu tieân trong chính saùch vaø caân ñoái nguoàn löïc Hoaïch ñònh chính saùch trung haïn Keá hoaïch ngaân saùch 3 naêm phuø hôïp vôùi nguoàn löïc hieän coù 11/12/2009 10
 11. QUẢN LÝ QUY TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH Naêm ñaàu Ngaân saùch Döï toaùn naêm Döï toaùn Döï toaùn xaây döïng naêm n n+1 naêm n+2 naêm n+3 MTEF Naêm Ngaân saùch Döï toaùn naêm Döï toaùn Döï toaùn tieáp theo naêm n+1 n+2 naêm n+3 naêm n+4 Naêm Ngaân saùch Döï toaùn naêm Döï toaùn Döï toaùn tieáp theo naêm n+2 n+3 naêm n+4 naêm n+5 11/12/2009 11
Đồng bộ tài khoản