BÀI GIẢNG THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: chudong_tp

1 Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường 2. Không di truyền được cho thế hệ sau 3 Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường 4. Có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho sinh vật

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Kiểm tra bài cũ:
 Thường biến là gì?

Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong
đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh
dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Ruộng lúa
Chậu mạ ngoài sáng Chậu mạ trong Cây rau dừa
tối
 Quan sát tranh (mẫu vật), thảo
luận nhóm và hoàn thành bảng
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới
ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Cây đậu
Cây đậu trồng trong tối Cây đậu trồng ngoài sáng
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới
ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Lá lốt
Lá lốt mọc ở ngoài sáng Lá lốt ở trong bóng râm
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới
ảnh hưởng của ngoại cảnh.

Hình ảnh đoạn thân cây
dừa nước mọc trên mặt
nước
- Thân có đường kín lớn

- Một phần rễ biến hành
phao (giúp cây dễ àng
nổi trên mặt ước)
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới
ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Hình ảnh cây rau dừa
nước mọc trên bờ


Lá nhỏ
Thân có đường kính
nhỏ và chắc
Tiết 28
Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới
ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Hình ảnh cây rau dừa
nước mọc trên bờ


Lá nhỏ
Thân có đường kính
nhỏ và chắc
Tiết 28 Bài 27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh
dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh.
 Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng
Đ ối Điều kiện Kiểu hình tương ứng Nhân tố
tượng môi trường tác động
Cây mạ, Có ánh sáng Lá màu xanh
cây đậu, Ánh
Trong tối Lá màu vàng sáng
lá lốt
Cây lúa Ven bờ Thân to, lá to Dinh
Trong ruộng Thân nhỏ, lá nhỏ dưỡng
Cây rau Trên bờ Thân lá nhỏ
dừa
Ven bờ Thân lá lớn Độ
Dưới nước Thân lá lớn hơn, một ẩm
phần rễ biến thành phao
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một
số thường biến phát sinh dưới  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, trả
ảnh hưởng của ngoại cảnh. lời câu hỏi:
II – Nhận biết và phân biệt  Những sai khác giữa các cây lúa mọc
thường biến với đột biến ở 2 vị trí khác nhau trong ruộng ở vụ thứ
nhất thuộc thế hệ (đời) nào?
Thuộc thế hệ thứ nhất (biến
dị trong đời cá thể)
Trong ruộng Ven bờ
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số
thường biến phát sinh dưới ảnh
 Quan sát tranh, thảo luận nhóm,
hưởng của ngoại cảnh.
trả lời câu hỏi:
II – Nhận biết và phân biệt thường
Các cây lúa được gieo từ hạt của 2
biến với đột biến
cây lúa mọc ven bờ và cây lúa mọc
trong ruộng có khác nhau không?
Các cây lúa không có khác nhau Từ đó rút ra nhận xét gì?
→ Thường biến không di truyền.
Ruộng lúa gieo từ hạt của cây lúa
ven bờ và cây lúa trong ruộng
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

I – Quan sát và nhận biết một số  Quan sát tranh, thảo luận
thường biến phát sinh dưới ảnh nhóm, trả lời câu hỏi:
hưởng của ngoại cảnh.  Tại sao những cây mạ mọc ở ngoài
II – Nhận biết và phân biệt thường sáng lá đều có màu xanh còn những cây
biến với đột biến mạ trong tối lá có màu vàng?
Từ đó rút ra nhận xét gì?
Cùng kiểu gen, cùng môi
trường sống nên kiểu hình
giống nhau
→Thường biến biểu hiện
đồng loạt theo hướng xác
định
Chậu mạ ngoài sáng Chậu mạ trong tối
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số  Quan sát 2 đám ruộng lúa của cùng
thường biến phát sinh dưới ảnh một giống nhưng được tưới nước
hưởng của ngoại cảnh. bón phân và phòng trừ cỏ dại, sâu
II – Nhận biết và phân biệt thường bệnh khác nhau.
biến với đột biến  Năng suất ở 2 đám ruộng lúa khác
III – Nhận biết ảnh hưởng của môi nhau như thế nào? Từ đó em có nhận xét
trường đối với tính trạng số lượng gì về ảnh hưởng của môi trường đối với
và chất lượng tính trạng số lượng?

- Chăm sóc tốt → năng suất Ruộng 1 Ruộng 2
cao, it chăm sóc → năng suất
thấp
→ Tính trạng số lượng phụ
thuộc nhiều vào môi trường
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số
thường biến phát sinh dưới ảnh Quan sát một số hình ảnh
hưởng của ngoại cảnh.
II – Nhận biết và phân biệt thường
biến với đột biến
III – Nhận biết ảnh hưởng của môi
trường đối với tính trạng số lượng
và chất lượng
Khóm lúa được chăm Khóm lúa ở điều
sóc, bón phân tốt kiện bình thường
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số
thường biến phát sinh dưới ảnh Quan sát một số hình ảnh
hưởng của ngoại cảnh.
II – Nhận biết và phân biệt thường  Hình dạng hạt lúa ở 2 đám
biến với đột biến
ruộng lúa có khác nhau không?
III – Nhận biết ảnh hưởng của môi → Rút ra nhận xét?
trường đối với tính trạng số lượng
và chất lượng

- Hình dạng hạt lúa ở 2 đám lúa
không khác nhau ( tính trạng chất
lượng )
→ Tính trạng chất lượng ít chịu
ảnh hưởng của điều kiện sống


Hạt của ruộng 1 Hạt của ruộng 2
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số
thường biến phát sinh dưới ảnh Cho nhận xét về:
hưởng của ngoại cảnh.
1. Ảnh hưởng của môi trường
II – Nhận biết và phân biệt thường
biến với đột biến
đối với tính trạng số lượng và
III – Nhận biết ảnh hưởng của môi
tính trạng chất lượng.
trường đối với tính trạng số lượng 2. Sự khác nhau giữa thường
và chất lượng biến và đột biến.
IV – Thu hoạch:
Môi trường có tác động rất lớn đến
tính trạng số lượng nhung không ảnh
hưởng đến tính trạng chất lượng.
Ví dụ : - Giống lúa nếp cẩm trồng ở
miền núi hay đồng bằng đều cho hạt
gạo bầu tròn và màu đỏ .
- Số hạt lúa trên một bông của
một giống lúa phụ thuộc vào điều
kiện trồng trọt.
Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I – Quan sát và nhận biết một số
thường biến phát sinh dưới ảnh Cho nhận xét về:
hưởng của ngoại cảnh.
1. Ảnh hưởng của môi trường
II – Nhận biết và phân biệt thường
biến với đột biến
đối với tính trạng số lượng và
III – Nhận biết ảnh hưởng của môi
tính trạng chất lượng.
trường đối với tính trạng số lượng 2. Sự khác nhau giữa thường
và chất lượng biến và đột biến.
IV – Thu hoạch:
Thường biến Đột biến
1 Biến đổi kiểu hình phát sinh trong 1. Biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền
đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực (ADN, NST), biến đổi kiểu hình
tiếp của môi trường 2.Di truyền được cho thế hệ sau.
2. Không di truyền được cho thế hệ 3. Xuất hiện với tần số thấp một cách
sau ngẫu nhiên
3 Phát sinh đồng loạt theo cùng một
hướng, tương ứng với điều kiện môi 4. Thường có hại cho bản thân sinh vật
trường
4. Có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho
sinh vật
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Bài vừa học:
- Hoàn thiện bài thu hoạch vào vở
- Tìm thêm ví dụ thực tế về thường biến

Bài sắp học:
“Phương pháp nghiên cứu di truyền người”
+ Trả lời các câu hỏi () SGK trang 79, 80.
+ Tìm hiểu ở thực tế về hiện tượng sinh đôi ở người
( 2 trai, 1 trai và 1gái, 2 gái ) có đặc điểm gi ống nhau
hoàn toàn hoặc khác nhau ở nhiều đặc điểm, thử suy
nghĩ và giải thích sự giống hoặc khác nhau đó?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản