BÀI GIẢNG THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: Chu Trọng đông | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
115
lượt xem
16
download

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường 2. Không di truyền được cho thế hệ sau 3 Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường 4. Có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

 1. Kiểm tra bài cũ:  Thường biến là gì? Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
 2. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Ruộng lúa Chậu mạ ngoài sáng Chậu mạ trong Cây rau dừa tối  Quan sát tranh (mẫu vật), thảo luận nhóm và hoàn thành bảng
 3. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Cây đậu Cây đậu trồng trong tối Cây đậu trồng ngoài sáng
 4. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lá lốt Lá lốt mọc ở ngoài sáng Lá lốt ở trong bóng râm
 5. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Hình ảnh đoạn thân cây dừa nước mọc trên mặt nước - Thân có đường kín lớn - Một phần rễ biến hành phao (giúp cây dễ àng nổi trên mặt ước)
 6. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Hình ảnh cây rau dừa nước mọc trên bờ Lá nhỏ Thân có đường kính nhỏ và chắc
 7. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh d ưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. Hình ảnh cây rau dừa nước mọc trên bờ Lá nhỏ Thân có đường kính nhỏ và chắc
 8. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh.  Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng Đ ối Điều kiện Kiểu hình tương ứng Nhân tố tượng môi trường tác động Cây mạ, Có ánh sáng Lá màu xanh cây đậu, Ánh Trong tối Lá màu vàng sáng lá lốt Cây lúa Ven bờ Thân to, lá to Dinh Trong ruộng Thân nhỏ, lá nhỏ dưỡng Cây rau Trên bờ Thân lá nhỏ dừa Ven bờ Thân lá lớn Độ Dưới nước Thân lá lớn hơn, một ẩm phần rễ biến thành phao
 9. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, trả ảnh hưởng của ngoại cảnh. lời câu hỏi: II – Nhận biết và phân biệt  Những sai khác giữa các cây lúa mọc thường biến với đột biến ở 2 vị trí khác nhau trong ruộng ở vụ thứ nhất thuộc thế hệ (đời) nào? Thuộc thế hệ thứ nhất (biến dị trong đời cá thể) Trong ruộng Ven bờ
 10. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, hưởng của ngoại cảnh. trả lời câu hỏi: II – Nhận biết và phân biệt thường Các cây lúa được gieo từ hạt của 2 biến với đột biến cây lúa mọc ven bờ và cây lúa mọc trong ruộng có khác nhau không? Các cây lúa không có khác nhau Từ đó rút ra nhận xét gì? → Thường biến không di truyền. Ruộng lúa gieo từ hạt của cây lúa ven bờ và cây lúa trong ruộng
 11. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số  Quan sát tranh, thảo luận thường biến phát sinh dưới ảnh nhóm, trả lời câu hỏi: hưởng của ngoại cảnh.  Tại sao những cây mạ mọc ở ngoài II – Nhận biết và phân biệt thường sáng lá đều có màu xanh còn những cây biến với đột biến mạ trong tối lá có màu vàng? Từ đó rút ra nhận xét gì? Cùng kiểu gen, cùng môi trường sống nên kiểu hình giống nhau →Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định Chậu mạ ngoài sáng Chậu mạ trong tối
 12. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số  Quan sát 2 đám ruộng lúa của cùng thường biến phát sinh dưới ảnh một giống nhưng được tưới nước hưởng của ngoại cảnh. bón phân và phòng trừ cỏ dại, sâu II – Nhận biết và phân biệt thường bệnh khác nhau. biến với đột biến  Năng suất ở 2 đám ruộng lúa khác III – Nhận biết ảnh hưởng của môi nhau như thế nào? Từ đó em có nhận xét trường đối với tính trạng số lượng gì về ảnh hưởng của môi trường đối với và chất lượng tính trạng số lượng? - Chăm sóc tốt → năng suất Ruộng 1 Ruộng 2 cao, it chăm sóc → năng suất thấp → Tính trạng số lượng phụ thuộc nhiều vào môi trường
 13. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh Quan sát một số hình ảnh hưởng của ngoại cảnh. II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng Khóm lúa được chăm Khóm lúa ở điều sóc, bón phân tốt kiện bình thường
 14. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh Quan sát một số hình ảnh hưởng của ngoại cảnh. II – Nhận biết và phân biệt thường  Hình dạng hạt lúa ở 2 đám biến với đột biến ruộng lúa có khác nhau không? III – Nhận biết ảnh hưởng của môi → Rút ra nhận xét? trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng - Hình dạng hạt lúa ở 2 đám lúa không khác nhau ( tính trạng chất lượng ) → Tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng của điều kiện sống Hạt của ruộng 1 Hạt của ruộng 2
 15. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh Cho nhận xét về: hưởng của ngoại cảnh. 1. Ảnh hưởng của môi trường II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến đối với tính trạng số lượng và III – Nhận biết ảnh hưởng của môi tính trạng chất lượng. trường đối với tính trạng số lượng 2. Sự khác nhau giữa thường và chất lượng biến và đột biến. IV – Thu hoạch: Môi trường có tác động rất lớn đến tính trạng số lượng nhung không ảnh hưởng đến tính trạng chất lượng. Ví dụ : - Giống lúa nếp cẩm trồng ở miền núi hay đồng bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ . - Số hạt lúa trên một bông của một giống lúa phụ thuộc vào điều kiện trồng trọt.
 16. Tiết 28 Bài 27 THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh Cho nhận xét về: hưởng của ngoại cảnh. 1. Ảnh hưởng của môi trường II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến đối với tính trạng số lượng và III – Nhận biết ảnh hưởng của môi tính trạng chất lượng. trường đối với tính trạng số lượng 2. Sự khác nhau giữa thường và chất lượng biến và đột biến. IV – Thu hoạch: Thường biến Đột biến 1 Biến đổi kiểu hình phát sinh trong 1. Biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực (ADN, NST), biến đổi kiểu hình tiếp của môi trường 2.Di truyền được cho thế hệ sau. 2. Không di truyền được cho thế hệ 3. Xuất hiện với tần số thấp một cách sau ngẫu nhiên 3 Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi 4. Thường có hại cho bản thân sinh vật trường 4. Có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho sinh vật
 17. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Bài vừa học: - Hoàn thiện bài thu hoạch vào vở - Tìm thêm ví dụ thực tế về thường biến Bài sắp học: “Phương pháp nghiên cứu di truyền người” + Trả lời các câu hỏi () SGK trang 79, 80. + Tìm hiểu ở thực tế về hiện tượng sinh đôi ở người ( 2 trai, 1 trai và 1gái, 2 gái ) có đặc điểm gi ống nhau hoàn toàn hoặc khác nhau ở nhiều đặc điểm, thử suy nghĩ và giải thích sự giống hoặc khác nhau đó?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản